Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică(actualizată până la data de 19 februarie 2013*)

--------------Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, precum şi faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrăţire instituţională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgenţă, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează pe lângă Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrăţire Instituţională, o activitate finanţată integral din venituri proprii, constând în derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică. (2) În toate contractele de înfrăţire instituţională pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, Ministerul Fondurilor Europene este prevăzut drept responsabil de managementul administrativ şi financiar al acestora.-----------Art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) proiecte de înfrăţire instituţională reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România sau de alte instituţii din România acreditate de Comisia Europeană; b) beneficiar de asistenţă tehnică reprezintă instituţia din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistenţă financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziţie, care implementează un proiect de înfrăţire instituţională; c) Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională, denumită în continuare AAII, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabil cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;-----------Litera c) a art. 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) instituţii furnizoare de asistenţă tehnică sunt instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională; e) instituţii din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituţiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrăţire instituţională în aceleaşi condiţii ca instituţiile donatoare de asistenţă tehnică;-----------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. f) contract de înfrăţire instituţională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului; g) consilier rezident de înfrăţire instituţională reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi de lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituţia beneficiară de asistenţă pentru o perioada de cel puţin un an în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională; h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrăţire instituţională; i) alocaţie zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi, în baza contractului de înfrăţire instituţională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum şi pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului;-----------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. j) expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, personalul din instituţiile acreditate potrivit art. 2^1, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi prin lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională;-----------Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. k) Punct naţional de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Litera k) a art. 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 2^1Proiectele de înfrăţire instituţională vor fi implementate în calitate de donatori de asistenţă tehnică în ţările beneficiare de instituţiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum şi de alte instituţii acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. Articolul 3Responsabilităţile AAII referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele: a) asigură consultanţă autorităţilor române în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie; b) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar; c) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională specialiştilor români care vor participa în proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de coordonator de proiect şi consilier rezident de înfrăţire instituţională; d) asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora; e) administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii şi domenii de activitate; f) emite cereri de plată către instituţiile din ţările beneficiare a asistenţei din partea României, abilitate să efectueze plăţile; g) primeşte sume reprezentând plăţi efectuate de beneficiarul de asistenţă tehnică în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională; h) verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor; i) efectuează plăţile către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, experţii cooptaţi şi către participanţii la vizitele de studii;-----------Litera i) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. j) deschide conturi bancare şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, pe care le administrează în regim de dublă semnătură; k) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare. Articolul 4Promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor de înfrăţire instituţională sunt realizate de către Ministerul Fondurilor Europene, prin exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact.-----------Art. 4 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 5Ministerul Fondurilor Europene în exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact:-----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) asigură comunicarea dintre Comisia Europeană, punctele naţionale de contact din statele beneficiare de înfrăţire instituţională şi instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România; b) realizează activităţi de transmitere a informaţiilor privind lansarea şi derularea proiectelor de înfrăţire instituţională către instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România; c) promovează şi sprijină dezvoltarea de parteneriate între instituţiile române şi cele din alte state membre, în vederea creării de consorţii pentru elaborarea de oferte comune; d) monitorizează participarea României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă; e) derulează acţiuni de informare şi sinteză asupra proiectelor de înfrăţire instituţională, ce ţin de exercitarea rolului de Punct naţional de contact. Articolul 6 (1) Pentru înfiinţarea activităţii prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condiţiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Fondurilor Europene.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Finanţarea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii. (3) Veniturile proprii aferente activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrăţire instituţională pentru care România are rol de donator de asistenţă tehnică. Articolul 7 (1) Ministerul Fondurilor Europene gestionează proiectele de înfrăţire instituţională pentru toţi ordonatorii principali de credite. (2) Ministerul Fondurilor Europene va deschide conturi bancare în lei şi în euro, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională. (3) Ministerul Fondurilor Europene va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice şi va efectua plăţile necesare consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională în moneda euro.-----------Art. 7 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 8Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru: a) pregătirea aplicaţiei de asistenţă tehnică, contractată în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice; b) traducere; c) transport, diurnă şi cazare, necesare asigurării participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administraţiile statelor beneficiare de proiecte de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale; d) costuri de transport, per diem alocată pentru participarea la implementarea proiectelor în statul beneficiar de asistenţă tehnică, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională; e) indemnizaţii ale consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, ale coordonatorilor de proiect şi ale experţilor desemnaţi pentru implementarea proiectelor de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale manualului de înfrăţire instituţională;-----------Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. f) logistică; g) instruirea personalului Ministerului Fondurilor Europene şi al instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică în ţară şi în străinătate;-----------Litera g) a art. 8 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. h) diferenţele de curs valutar; i) comisioane şi speze bancare aferente plăţilor efectuate. Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 10 (1) În vederea prezentării ofertelor de înfrăţire, din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională, alţi experţi propuşi în cadrul ofertei. (2) Reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum şi la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 11 (1) În vederea îndeplinirii activităţii prevăzute la art. 1 vor fi cooptaţi consilieri rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatori de proiect, precum şi experţi, care vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printr-o indemnizaţie stabilită în contractul de înfrăţire instituţională, în funcţie de numărul de zile lucrate. (2) Indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salariu şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie. (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 179/2004privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor decurgând pentru consilierul rezident de înfrăţire instituţională, coordonatorul de proiect, precum şi pentru expertul cooptat din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate. (4) Consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, îşi vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractului de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate pentru consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi pentru experţii cooptaţi. (6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi de către experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională se va evalua la sfârşitul anului în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 12 (1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi vor prezenta conducerii Ministerului Fondurilor Europene un raport de misiune. (2) În vederea evaluării anuale, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională prezintă conducerii instituţiei furnizoare de asistenţă, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Art. 12 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 13 (1) Pe perioada desfăşurării misiunilor, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi păstrează funcţia publică şi drepturile salariale, potrivit legii. (2) Perioada în care consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi desfăşoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 14Toate operaţiunile desfăşurate se vor realiza în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Manualul de înfrăţire instituţională elaborat de Comisia Europeană, care stă la baza semnării şi implementării contractului de înfrăţire instituţională, publicat pe site-ul oficial al Comisiei Europene, şi cu legislaţia statului beneficiar, după caz. Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 196.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 48 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 402 din 7 octombrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 224 din 29 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 168 din 7 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 566 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 219 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 517 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 aprilie 2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 25 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 478/1971 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 339 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 69 din 26 martie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003
 • LEGE nr. 56 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 259/1971 pentru abrogarea articolului 44 alineatul 1 litera d. din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicat în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • LEGE nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 340 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 370 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi Washington prin Scrisoarea părţii române din 9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 25 aprilie 2003
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 34 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15 mai 1996
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 41 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 348 din 6 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 197 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 63 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava la 5 martie 2003
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 228 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 29 noiembrie 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 2 din 24 martie 1978 privind apărarea civilă în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 132 din 27 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 298 din 25 noiembrie 2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021