Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică(actualizată până la data de 19 februarie 2013*)

--------------Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, precum şi faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrăţire instituţională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgenţă, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează pe lângă Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrăţire Instituţională, o activitate finanţată integral din venituri proprii, constând în derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică. (2) În toate contractele de înfrăţire instituţională pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, Ministerul Fondurilor Europene este prevăzut drept responsabil de managementul administrativ şi financiar al acestora.-----------Art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) proiecte de înfrăţire instituţională reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România sau de alte instituţii din România acreditate de Comisia Europeană; b) beneficiar de asistenţă tehnică reprezintă instituţia din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistenţă financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziţie, care implementează un proiect de înfrăţire instituţională; c) Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională, denumită în continuare AAII, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabil cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;-----------Litera c) a art. 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) instituţii furnizoare de asistenţă tehnică sunt instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională; e) instituţii din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituţiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrăţire instituţională în aceleaşi condiţii ca instituţiile donatoare de asistenţă tehnică;-----------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. f) contract de înfrăţire instituţională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului; g) consilier rezident de înfrăţire instituţională reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi de lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituţia beneficiară de asistenţă pentru o perioada de cel puţin un an în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională; h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrăţire instituţională; i) alocaţie zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi, în baza contractului de înfrăţire instituţională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum şi pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului;-----------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. j) expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, personalul din instituţiile acreditate potrivit art. 2^1, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi prin lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională;-----------Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. k) Punct naţional de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Litera k) a art. 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 2^1Proiectele de înfrăţire instituţională vor fi implementate în calitate de donatori de asistenţă tehnică în ţările beneficiare de instituţiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum şi de alte instituţii acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. Articolul 3Responsabilităţile AAII referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele: a) asigură consultanţă autorităţilor române în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie; b) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar; c) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională specialiştilor români care vor participa în proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de coordonator de proiect şi consilier rezident de înfrăţire instituţională; d) asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora; e) administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii şi domenii de activitate; f) emite cereri de plată către instituţiile din ţările beneficiare a asistenţei din partea României, abilitate să efectueze plăţile; g) primeşte sume reprezentând plăţi efectuate de beneficiarul de asistenţă tehnică în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională; h) verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor; i) efectuează plăţile către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, experţii cooptaţi şi către participanţii la vizitele de studii;-----------Litera i) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. j) deschide conturi bancare şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, pe care le administrează în regim de dublă semnătură; k) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare. Articolul 4Promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor de înfrăţire instituţională sunt realizate de către Ministerul Fondurilor Europene, prin exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact.-----------Art. 4 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 5Ministerul Fondurilor Europene în exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact:-----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) asigură comunicarea dintre Comisia Europeană, punctele naţionale de contact din statele beneficiare de înfrăţire instituţională şi instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România; b) realizează activităţi de transmitere a informaţiilor privind lansarea şi derularea proiectelor de înfrăţire instituţională către instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România; c) promovează şi sprijină dezvoltarea de parteneriate între instituţiile române şi cele din alte state membre, în vederea creării de consorţii pentru elaborarea de oferte comune; d) monitorizează participarea României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă; e) derulează acţiuni de informare şi sinteză asupra proiectelor de înfrăţire instituţională, ce ţin de exercitarea rolului de Punct naţional de contact. Articolul 6 (1) Pentru înfiinţarea activităţii prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condiţiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Fondurilor Europene.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Finanţarea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii. (3) Veniturile proprii aferente activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrăţire instituţională pentru care România are rol de donator de asistenţă tehnică. Articolul 7 (1) Ministerul Fondurilor Europene gestionează proiectele de înfrăţire instituţională pentru toţi ordonatorii principali de credite. (2) Ministerul Fondurilor Europene va deschide conturi bancare în lei şi în euro, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională. (3) Ministerul Fondurilor Europene va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice şi va efectua plăţile necesare consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională în moneda euro.-----------Art. 7 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 8Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru: a) pregătirea aplicaţiei de asistenţă tehnică, contractată în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice; b) traducere; c) transport, diurnă şi cazare, necesare asigurării participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administraţiile statelor beneficiare de proiecte de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale; d) costuri de transport, per diem alocată pentru participarea la implementarea proiectelor în statul beneficiar de asistenţă tehnică, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională; e) indemnizaţii ale consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, ale coordonatorilor de proiect şi ale experţilor desemnaţi pentru implementarea proiectelor de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale manualului de înfrăţire instituţională;-----------Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. f) logistică; g) instruirea personalului Ministerului Fondurilor Europene şi al instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică în ţară şi în străinătate;-----------Litera g) a art. 8 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. h) diferenţele de curs valutar; i) comisioane şi speze bancare aferente plăţilor efectuate. Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 10 (1) În vederea prezentării ofertelor de înfrăţire, din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională, alţi experţi propuşi în cadrul ofertei. (2) Reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum şi la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 11 (1) În vederea îndeplinirii activităţii prevăzute la art. 1 vor fi cooptaţi consilieri rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatori de proiect, precum şi experţi, care vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printr-o indemnizaţie stabilită în contractul de înfrăţire instituţională, în funcţie de numărul de zile lucrate. (2) Indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salariu şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie. (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 179/2004privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor decurgând pentru consilierul rezident de înfrăţire instituţională, coordonatorul de proiect, precum şi pentru expertul cooptat din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate. (4) Consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, îşi vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractului de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate pentru consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi pentru experţii cooptaţi. (6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi de către experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională se va evalua la sfârşitul anului în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 12 (1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi vor prezenta conducerii Ministerului Fondurilor Europene un raport de misiune. (2) În vederea evaluării anuale, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională prezintă conducerii instituţiei furnizoare de asistenţă, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Art. 12 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 13 (1) Pe perioada desfăşurării misiunilor, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi păstrează funcţia publică şi drepturile salariale, potrivit legii. (2) Perioada în care consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi desfăşoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 14Toate operaţiunile desfăşurate se vor realiza în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Manualul de înfrăţire instituţională elaborat de Comisia Europeană, care stă la baza semnării şi implementării contractului de înfrăţire instituţională, publicat pe site-ul oficial al Comisiei Europene, şi cu legislaţia statului beneficiar, după caz. Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 196.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 85 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 667 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 10 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 4 din 10 ianuarie 1995 privind donarea de singe, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 171 din 9 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 120 din 17 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 135 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 92 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la programul "Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru România", semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Me
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 155 din 24 iunie 1930 pentru deschiderea de credite suplimentare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 23 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 120 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 284 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
 • LEGE nr. 182 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 188 din 15 iunie 2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
 • LEGE nr. 32 din 3 iunie 1993 pentru punerea în aplicare, cu începere de la 1 iulie 1993, a Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată - aprobată prin Legea nr. 130/1992 -, emisă în baza Legii nr. 81/1992
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 136 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 18 septembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 22 din 3 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020