Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*)privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere angajamentele internaţionale asumate de România în calitate de stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Uniunii Europene,ţinând seama de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie ale acestor organizaţii stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite măsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite, şi de Uniunea Europeană în cadrul Politicii externe şi de securitate comune,având în vedere că România nu a adoptat până în prezent unele măsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autorităţilor competente cu soluţionarea solicitărilor persoanelor fizice şi juridice de drept privat pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora afectate de măsurile restrictive internaţionale sau stabilirea unor sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în actele obligatorii adoptate pe plan internaţional,luând în considerare necesitatea eliminării grabnice a acestei carenţe şi considerând că aceasta este o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care contribuie la îndeplinirea unor obligaţii asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi la evitarea acţionării statului român în justiţie, în faţa instanţelor naţionale, în faţa Curţii de Justiţiei a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului,ţinând cont, totodată, de necesitatea creării cadrului juridic pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizaţii internaţionale sau de către alte state, precum şi a celor adoptate prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Domeniu de aplicare (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalitatea de punere în aplicare, la nivel naţional, a sancţiunilor internaţionale instituite prin: a) rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau alte acte adoptate în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite; b) regulamente, decizii, poziţii comune, acţiuni comune şi alte instrumente juridice ale Uniunii Europene. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează şi modalitatea de punere în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizaţii internaţionale sau de către alte state, precum şi a celor adoptate prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state, în îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 2 lit. a). Articolul 2Semnificaţia onor termeniÎn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) sancţiuni internaţionale - restricţiile şi obligaţiile în legătură cu guvernele unor state, cu entităţi nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, în scopul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, prevenirii şi combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, dezvoltării şi consolidării democraţiei şi statului de drept şi îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunităţii internaţionale, cu dreptul internaţional şi cu dreptul Uniunii Europene. Sancţiunile internaţionale vizează, în special, blocarea fondurilor şi a resurselor economice, restricţii comerciale, restricţii privind operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi cu produsele militare, restricţii de călătorie, restricţii de transport şi comunicaţii, sancţiuni diplomatice sau în domeniile tehnico-ştiinţific, cultural ori sportiv; b) persoane şi entităţi desemnate - guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale; c) bun - orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare; d) fonduri - mijloace financiare şi beneficii de orice natură, care includ, dar nu se limitează la:(i) numerar, cecuri, creanţe în numerar, cambii, ordine de plată şi alte instrumente de plată;(îi) depozite la instituţii financiare sau la alte entităţi, solduri de conturi, creanţe şi titluri de creanţă;(iii) valori mobiliare negociate la nivel public şi privat şi titluri de creanţă, inclusiv titluri şi acţiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligaţiuni, bilete la ordin, garanţii, obligaţiuni negarantate şi contracte derivate;(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;(v) credite, drepturi compensatorii, garanţii, garanţii de bună execuţie sau alte angajamente financiare;(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;(vii) cote-părţi din fonduri sau resurse economice şi documentele care atestă deţinerea acestora;(viii) orice alt mijloc de finanţare sau document care atestă finanţarea exportului. e) blocarea fondurilor - prevenirea oricărui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinaţiei acestora sau o altă schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu; f) resurse economice - activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obţinerea de fonduri, produse sau servicii; g) blocarea resurselor economice - prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obţine fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare.g^1) restricţii privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare notificarea şi autorizarea prealabilă a anumitor tranzacţii financiare în scopul prevenirii furnizării de servicii financiare sau transferului oricăror fonduri care ar putea contribui la activităţile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleară desfăşurate în anumite state supuse sancţiunilor internaţionale;----------Litera g^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010. h) produse cu dublă utilizare - acele produse şi tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;-----------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010. i) a avea sub control - toate situaţiile în care, fără a deţine un titlu de proprietate, o persoană fizică sau juridică are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la bunuri, fără a obţine o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influenţa în orice mod persoane sau entităţi desemnate ori alte persoane fizice sau juridice. Capitolul II Punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Articolul 3Caracterul obligatoriu (1) Actele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt obligatorii în dreptul intern pentru toate autorităţile şi instituţiile publice din România, precum şi pentru persoanele fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României, în condiţiile reglementărilor care stabilesc regimul juridic al fiecărei categorii de acte. (2) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica nepunerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale prevăzute la art. 1 alin. (1). Articolul 4Măsuri naţionale de implementare (1) Autorităţile şi instituţiile publice din România, în domeniul lor de competenţă, au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1, în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009. (2) În cazul sancţiunilor internaţionale instituite prin actele normative prevăzute la art. 1 alin. (1), direct aplicabile în România, se adoptă, dacă este cazul, actele normative naţionale necesare aplicării directe a acestora, precum şi, dacă se consideră necesar, pentru incriminarea încălcării sancţiunilor. (3) În cazul sancţiunilor internaţionale instituite prin actele normative prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu sunt direct aplicabile în România, în măsura în care nu sunt detaliate la nivel comunitar sau internaţional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naţionale necesare aplicării acestora, care vor stabili şi măsurile necesare de punere în aplicare, indicându-se tipul şi conţinutul sancţiunilor internaţionale, persoanele şi entităţile desemnate, precum şi, dacă se consideră necesar, incriminarea încălcării acestora. (4) Sancţiunile internaţionale prevăzute la art. 1 alin. (2) devin obligatorii în dreptul intern prin adoptarea unui act normativ, care va stabili şi măsurile necesare de punere în aplicare, inclusiv incriminarea încălcării acestora, după caz. (5) Proiectele actelor normative naţionale menţionate la alin. (2)-(4) se elaborează la iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe, împreună cu autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniu. Acestea se adoptă în procedură de urgenţă. (6) Actele normative menţionate la alin. (2), care creează cadrul pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin acte normative comunitare direct aplicabile, sunt comunicate Departamentului pentru Afaceri Europene imediat după adoptare. (7) Prevederile actelor normative menţionate la alin. (2)-(4) au prioritate faţă de contractele încheiate înainte sau după intrarea în vigoare a acestora, dacă nu se prevede altfel. Articolul 5Măsuri de publicitate (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 12 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1), în domeniul lor de competenţă, asigură de urgenţă publicitatea prevederilor actelor care instituie sancţiuni internaţionale obligatorii în România, prin afişarea pe paginare internet proprie sau alte forme de publicitate. (2) În scopul asigurării publicităţii, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se asigură publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite prin care se instituie sancţiuni internaţionale, adoptate în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora. Articolul 6Informarea Parlamentului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ŢăriiPeriodic, dar nu mai puţin de o dată pe an, primul-ministru prezintă rapoarte detaliate Parlamentului şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009. Articolul 7Obligaţia de înştiinţare (1) Orice persoană care are date şi informaţii despre persoane sau entităţi desemnate, care deţine sau are sub control bunuri ori care are date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entităţi desemnate are obligaţia de a înştiinţa autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă din momentul în care ia cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea. (2) Autoritatea sau instituţia publică înştiinţată potrivit alin. (1), în situaţia în care constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, transmite în termen de 24 de ore înştiinţarea către autoritatea competentă, în situaţia în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înştiinţarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Comitetului Interinstituţional prevăzut la art. 13. (3) Înştiinţarea trebuie să cuprindă date minime care să permită identificarea şi contactarea autorului acesteia. Articolul 8Autorizarea derogărilor de la aplicarea sancţiunilor internaţionale (1) Pentru obţinerea unei derogări de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, cu respectarea condiţiilor stabilite de actul prevăzut la art. 1 alin. (1) sau de actul normativ prevăzut la art. 4 alin. (4), orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorităţii române competente potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care va fi însoţită de toate documentele relevante. (2) Autoritatea competentă astfel sesizată decide asupra acordării derogării solicitate, după obţinerea, din partea Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul internaţional, care se va transmite în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării formulate de autoritatea competentă. (3) Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) se comunică solicitantului de către autoritatea competentă, în scris, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. În cazul în care se solicită derogarea pentru satisfacerea unor necesităţi de bază sau pentru motive umanitare, răspunsul autorităţii competente se comunică în termen de 5 zile de la primirea cererii. (4) La acordarea derogării prevăzute la alin. (1), autorităţile competente adoptă toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condiţiilor prevăzute în actele care instituie sancţiunea internaţională respectivă. Articolul 9Reguli generale privind procesul de luare a deciziilor pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale (1) În procesul de luare a deciziilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, autorităţile competente potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă efectuează toate cercetările suplimentare pe care le consideră necesare, ţinând seama de situaţie, inclusiv, dacă este nevoie, de consultarea autorităţilor competente din oricare alt stat. (2) Persoanele care adresează o cerere potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele la care se află bunurile care fac obiectul cercetărilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi, după caz, alte autorităţi sau instituţii publice solicitate, comunică autorităţii competente potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, la cerere şi în termenul specificat, toate informaţiile pe care le au cu privire la bunurile respective, inclusiv cu privire la alte circumstanţe legate de acestea, sau cu privire la persoanele care, în orice mod, au legătură cu aceste bunuri. La cererea autorităţii competente, vor prezenta documentele privind bunurile respective, persoanele sau alte circumstanţe relevante ori vor mijloci accesul reprezentanţilor împuterniciţi la aceste documente. (3) Decizia unei autorităţi competente poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În procesul de luare a deciziilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, autoritatea competentă poate cere avizul consultativ al Consiliului interinstituţional prevăzut la art. 13, dacă în prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel. Articolul 10Sesizarea erorilor de identificare (1) Orice persoană poate sesiza în scris autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entităţi desemnate, precum şi bunuri. (2) Autoritatea competentă comunică decizia sa asupra sesizării prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării şi dispune, dacă este cazul, măsurile necesare. (3) Dispoziţiile art. 8 şi 9 sunt aplicabile în mod corespunzător. Articolul 11Coordonarea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale (1) Autorităţile şi instituţiile publice din România informează Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre modul în care sunt aplicate sancţiunile internaţionale în domeniul lor de competenţă, despre încălcări ale acestora şi cazuri aflate în curs de soluţionare, precum şi despre orice alte dificultăţi de aplicare. (2) Ministerul Afacerilor Externe, pe baza informărilor primite de la autorităţile competente potrivit alin. (1), informează organizaţiile internaţionale sau instituţiile comunitare în cadrul cărora a fost adoptată sancţiunea internaţională despre măsurile întreprinse şi, dacă este cazul, despre dificultăţile de aplicare în plan naţional şi transmite date privind rezultatul informării autorităţilor şi instituţiilor publice interesate. Capitolul III Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale Articolul 12Autorităţi competente cu soluţionarea unor cereri (1) În funcţie de tipul sancţiunii internaţionale, autorităţile competente să primească şi să soluţioneze înştiinţări sau cereri formulate potrivit art. 7 alin. (1), 8, 10, 18, 22 şi 23 sunt următoarele: a) în cazul sancţiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b) în cazul celorlalte tipuri de sancţiuni internaţionale, autorităţile publice cu atribuţii potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de sancţiuni internaţionale respectiv.(1^1) În cazul restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare prevăzute de actele menţionate la art. 1 şi având drept scop prevenirea proliferării nucleare, autoritatea competentă să primească notificări, să primească şi să soluţioneze cereri de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare este Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.-----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile competente prevăzute la alin. (1) adoptă norme metodologice specifice privind procedura soluţionării înştiinţărilor sau cererilor prevăzute la alin. (1). Articolul 13Consiliul înterinstituţional (1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale se înfiinţează Consiliul interministerial, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009. (2) În funcţie de natura sancţiunilor internaţionale, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale şi a reprezentanţilor altor autorităţi sau instituţii publice. (3) Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducătorul Oficiului pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale, iar reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi (2) care participă la lucrările Consiliului sunt desemnaţi de către conducătorii acestor instituţii şi dispun de autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzător nivelului de clasificare al informaţiilor utilizate la reuniunile Consiliului, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Consiliul se convoacă, ori de câte ori este necesar, de către Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea oricăruia dintre membrii acestuia. (5) Pentru elaborarea avizului consultativ prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. c), Consiliul se întruneşte în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorităţii competente de către Ministerul Afacerilor Externe. (6) Avizul consultativ se transmite autorităţii competente care l-a solicitat, în termen de două zile lucrătoare de la data întrunirii Consiliului. (7) Ministerul Afacerilor Externe asigură şi secretariatul Consiliului. (8) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 14Atribuţiile Consiliului (1) Consiliul are următoarele atribuţii: a) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice române în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale; b) asigură cadrul de consultare între autorităţile şi instituţiile publice române pentru fundamentarea poziţiei României în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea sancţiunilor internaţionale; c) elaborează şi emite, la cererea autorităţii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sancţiunilor internaţionale; d) prezintă primului-ministru şi Preşedintelui României recomandări cu privire la oportunitatea preluării în dreptul intern a unor sancţiuni internaţionale care nu au caracter obligatoriu; e) prezintă ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru prevăzute la art. 6; f) asigură, ori de câte ori este posibil, informarea persoanelor fizice şi juridice care deţin sau au sub control bunuri, în legătură cu iminenţa adoptării sancţiunilor internaţionale prevăzute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptării şi fără întârziere, punerea în aplicare a acestora. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 15Baza de date (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, creează şi gestionează baza de date centralizată cu privire la fonduri şi resurse economice blocate. (2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) păstrează o evidenţă proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale din domeniul lor de competenţă, pe care o pun la dispoziţia Ministerului Economiei şi Finanţelor. (3) În cazul altor tipuri de sancţiuni internaţionale, autorităţile şi instituţiile publice competente cu punerea lor în aplicare potrivit legii creează şi gestionează baza de date proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul lor de activitate. (4) Pentru alcătuirea bazelor de date prevăzute la alin. (1)-(3), autorităţile şi instituţiile publice vor realiza schimbul de informaţii în conformitate cu prevederile art. 16. (5) Prevederile în materia protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal se aplică în mod corespunzător. Cu privire la exprimarea consimţământului sunt aplicabile excepţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Informaţiile conţinute în aceste baze de date, cu excepţia informaţiilor clasificate potrivit legii, vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării aplicării sancţiunilor internaţionale. Articolul 16Schimbul de informaţii şi cooperarea între autorităţi (1) Autorităţile şi instituţiile publice cooperează între ele şi pot colabora şi cu autorităţi competente din alte state, în condiţiile legii, inclusiv prin schimb de date şi informaţii, pentru punerea în aplicare eficientă a sancţiunilor internaţionale. (2) Cooperarea dintre autorităţi şi instituţii publice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează astfel încât să permită obţinerea rapidă şi eficientă de date şi informaţii. Articolul 17Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale (1) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi supravegherea punerii în aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, se fac de către autorităţile şi instituţiile publice de reglementare, autorizare, de către autorităţile de supraveghere prudenţială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice din domeniul lor de activitate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010. (2) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), precum şi controlul punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (3) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale, altele decât restricţiile privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, precum şi a sancţiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se face de către autorităţile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010. (4) În cazul în care, în cadrul activităţii prevăzute la alin. (1)-(3), autorităţile sau instituţiile publice, prin reprezentanţii împuterniciţi, constată încălcări ale sancţiunilor internaţionale de către persoane fizice şi juridice, acestea aplică sancţiunile prevăzute la art. 26 sau sesizează organele de urmărire penală, după caz. În cazul constatării unor încălcări potrivit art. 26, autorităţile şi instituţiile publice pot aplica şi alte sancţiuni specifice. (5) În cazul profesiilor liberale, sancţiunile aplicate de către structurile de conducere ale acestora sunt cele prevăzute de normele care reglementează profesiile respective. (6) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1), precum şi autorităţile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementări specifice privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)------------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. II din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009, care prevede: "Reglementările specifice prevăzute la art. 17 alin. (6) şi la art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adoptă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I". Capitolul IV Dispoziţii specifice cu privire la bunurile care fac obiectul sancţiunilor internaţionale Articolul 18Obligaţia de identificare şi raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate (1) Persoanele fizice şi juridice care au obligaţia raportării tranzacţiilor suspecte potrivit legislaţiei în domeniul spălării banilor şi/sau finanţării terorismului aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entităţi desemnate ori dacă operaţiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de art. 215 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. (2) Raportările făcute în temeiul alin. (1) se transmit de îndată Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1). Raportările includ date privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi valoarea totală a bunurilor. (3) Mecanismul şi modelul de raportare sunt stabilite prin reglementări specifice ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicită avizul Consiliului.*)----------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. II din LEGEA nr. 217 din 2 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009, care prevede: "Reglementările specifice prevăzute la art. 17 alin. (6) şi la art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adoptă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I". Articolul 19Ordinul de blocare a fondurilor sau a resurselor economice (1) După efectuarea cercetărilor necesare, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dispune prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării ori raportării potrivit art. 7 sau 18, blocarea fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate. (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică de îndată persoanelor fizice şi juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art. 7 şi 18, autorităţilor sau instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) cu atribuţii de supraveghere în cauză, autorităţilor publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum şi persoanelor sau entităţilor vizate de ordin, dacă este posibil. (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică în toate cazurile Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe. (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, asigură publicarea ordinului prevăzut la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. (5) Ordinul prevăzut la alin. (1) poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, are obligaţia de a analiza periodic măsura dispusă prin ordinul prevăzut la alin. (1) şi de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ. Articolul 20Obligaţia de confidenţialitate (1) Informaţiile deţinute în legătură cu persoanele sau entităţile desemnate pot fi transmise numai în condiţiile prevăzute de lege. (2) Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată în următoarele cazuri: a) la cererea organelor de urmărire penală; b) la cererea instanţelor judecătoreşti; c) la cererea autorităţilor competente în domeniu conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; d) la cererea Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene sau a altor organizaţii internaţionale menţionate la art. 1 alin. (2) ori a altor state, dacă acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; e) la cererea persoanelor interesate în aplicarea dreptului la despăgubire, dar numai în condiţii expres prevăzute de lege; f) la cererea serviciilor de informaţii din România. Articolul 21Notarea blocării resurselor economice (1) În cazul blocării bunurilor imobile, notarea în cartea funciară a măsurii de indisponibilizare a acestora se efectuează de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în raza căruia este situat imobilul, la solicitarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în baza ordinului emis conform art. 19 alin. (1). (2) Solicitarea de notare a indisponibilizării, transmisă conform alin. (1), trebuie să conţină numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, în cazul în care imobilul figurează înscris în cartea funciară. În cazul în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, solicitarea de notare a indisponibilizării imobilului va conţine numărul de tarla, numărul de parcelă şi adresa poştală, după caz. (3) Pentru imobilele care nu au deschisă carte funciară, notarea măsurii de îndisponibilizare se face în vechile registre de publicitate imobiliară. (4) Cererile de notare a indisponibilizării bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plată tarifelor. (5) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, adresată persoanelor juridice cu atribuţii de înregistrare sau evidenţă a respectivelor bunuri. Articolul 22Autorizarea unor tranzacţii pentru protejarea drepturilor terţilor (1) Persoanele sau entităţile desemnate pot invoca măsurile de blocare pentru a justifica neîndeplinirea unei obligaţii, numai dacă au solicitat, potrivit art. 8, o autorizaţie în acest sens, iar cererea le-a fost respinsă. (2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care au un drept asupra bunurilor în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi creditorii persoanelor şi entităţilor desemnate pot solicita, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, o autorizaţie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sancţiunilor internaţionale în vederea stingerii obligaţiei respective. (3) Autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în măsura posibilului, persoana fizică sau juridică desemnată despre solicitările de derogare făcute de părţi interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care îi aparţin sau se află în deţinerea ori sub controlul său. (4) Autorizarea potrivit art. 8 nu constituie recunoaşterea legală a titlului de creanţă. (5) Atunci când analizează solicitări de tipul celor prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă va ţine seama de dovezile furnizate de creditor, precum şi de persoana sau entitatea desemnată, cu privire la existenţa unei obligaţii de a returna bunurile în cauză, pentru a verifica dacă există riscul eludării măsurilor de blocare. Articolul 23Autorizarea onor tranzacţii pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate (1) O persoană fizică sau juridică care, din orice motiv, doreşte să pună bunuri la dispoziţia unei persoane sau entităţi desemnate trebuie să solicite o autorizaţie în acest sens, potrivit art. 8, dacă în actul care instituie sancţiunea internaţională nu se prevede altfel. (2) Atunci când analizează astfel de cereri, autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă analizează toate dovezile furnizate în sprijinul justificării cererii şi verifică dacă legăturile solicitantului cu persoana sau entitatea desemnată nu sunt de natură să sugereze că aceştia acţionează împreună în scopul de a eluda sancţiunile internaţionale respective. Articolul 24Regimul bunurilor cărora li se aplică sancţiuni internaţionale (1) Persoanele fizice sau juridice care, intrând într-un raport juridic sau aflându-se într-o stare de fapt faţă de orice bun care face obiectul unei sancţiuni internaţionale, află despre existenţa situaţiilor care impun înştiinţarea sau raportarea potrivit art. 7, respectiv art. 18, au obligaţia, fără întârziere şi notificare prealabilă a autorităţilor competente, de a nu îndeplini nicio operaţiune faţă de bunul respectiv în afara operaţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi de a înştiinţa, de îndată, autorităţile competente. (2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepţia persoanelor sau entităţilor desemnate, care deţin bunurile supuse sancţiunilor internaţionale, au dreptul să ceară din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierii sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar dreptul la compensaţie pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înştiinţării autorităţii competente, potrivit art. 7 sau 18, după caz. (3) Dacă persoanele fizice sau juridice, cu excepţia persoanelor sau entităţilor desemnate, nu pot ori nu doresc să administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Ministerului Economiei şi Finanţelor, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cere predarea bunului respectiv, dacă apreciază că este necesară pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare, fără acordul persoanei care îl deţine. (5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se întocmeşte un proces-verbal. O copie a acestui proces-verbal se eliberează persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare. (6) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dispune predarea de îndată a bunului către persoana îndreptăţită, după cum urmează: a) persoanei care dovedeşte potrivit art. 10 că este proprietarul sau deţinătorul legal al bunului şi că nu face obiectul unor sancţiuni internaţionale sau acest lucru se constată de Ministerul Economiei şi Finanţelor în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19; b) proprietarului sau deţinătorului legal, care dovedeşte, potrivit art. 10, că bunul respectiv nu face obiectul sancţiunilor internaţionale sau acest lucru se constată de Ministerul Economiei şi Finanţelor în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19; c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul care instituie sancţiunea internaţională potrivit art. 1 ; d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autorităţi competente din alt stat sau a unei organizaţii internaţionale, opozabile autorităţilor române. (7) În situaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6), dispoziţiile art. 19 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Articolul 25Administrarea bunurilor cărora li se aplică sancţiuni internaţionale (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul sancţiunilor internaţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (2) În situaţiile în care, potrivit legii sau datorită caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 24 nu pot fi administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, acesta le va preda spre administrare autorităţii sau instituţiei publice cu competenţe în domeniu. (3) În cazul în care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art. 24 nu poate fi realizată de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de o altă instituţie publică, conform alin. (2), Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, încheie, în scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoană fizică sau juridică care activează în domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie să precizeze, sub sancţiunea anulării, suma stabilită pentru administrare, modul de atribuire a responsabilităţii pentru paguba produsă bunurilor în timpul administrării, precum şi limitele dreptului de administrare acordat. (4) Administratorul are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul şi proprietarul acestora. (5) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile şi veniturile realizate pe durata administrării acestora. (6) În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin. (5) nu există sau nu sunt suficiente şi nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părţi a acestora, efectuată în proporţia strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor. (7) În cazul în care există riscul deprecierii bunurilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părţi a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilităţii sancţiunii internaţionale relevante. (8) Ministerul Economiei şi Finanţelor ţine evidenţa şi inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (9) În timpul administrării bunurilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, administratorul se îngrijeşte, în primul rând, de conservarea acestora, de administrarea lor eficientă şi economicoasă, de protejarea împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmărind satisfacerea dreptului la despăgubire al proprietarului şi la predarea foloaselor necuvenite rezultate din îmbogăţirea fără justă cauză, menţinerea integrităţii bunurilor prin urmărirea ca debitorii să îşi îndeplinească la timp şi integral obligaţiile faţă de bunurile supuse sancţiunilor internaţionale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadenţă, urmărind să nu expire termenul la care aceste creanţe devin exigibile şi evitarea stingerii acestor drepturi. (10) În timpul administrării bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garanţie mobiliară sau imobiliară şi nu pot fi încheiate: a) contracte de închiriere a folosinţei bunurilor cu clauză de transfer al proprietăţii asupra bunurilor la sfârşitul perioadei de închiriere; b) contracte de vânzare a întreprinderii sau a reprezentanţei acesteia; c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri. (11) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (6) şi (7), precum şi modalităţile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) şi (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (12) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) şi (7), Ministerul Economiei şi Finanţelor solicită avizul consultativ al Consiliului. Capitolul V Contravenţii Articolul 26Contravenţii (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10.000 lei şi 30.000 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie, următoarele fapte: a) nerespectarea restricţiilor şi obligaţiilor prevăzute în actele internaţionale menţionate la art. 1 alin. (1), care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4), dacă fapta nu constituie infracţiune; b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 alin. (1), dacă fapta nu constituie infracţiune; c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 18 alin. (2) şi (3). (2) Dacă faptele stabilite la alin. (1) sunt săvârşite de o persoană care face parte din personalul unei autorităţi sau instituţii publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate şi sancţiuni specifice. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor juridice. (4) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (1), se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: a) suspendarea avizului, licenţei sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni; b) retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni sau activităţi, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv. (5) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 8 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător. Articolul 27Exonerarea de răspundereAplicarea, cu bună-credinţă, a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către persoane fizice şi/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 28Nominalizarea reprezentanţilor în ConsiliuNominalizarea reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice în Consiliu se face în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 29AbrogareaPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 202.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • LEGEA NR. 93 din 30 decembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei privind relaţiile militare, semnat la Ottawa la 7 iunie 1993
 • LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 34 din 8 martie 2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 19 mai 1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 40 din 17 iunie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 19 din 14 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 568 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 33 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 125 din 22 iunie 1998 pentru completarea articolului 33 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 569 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 402 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 302 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2017 privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 122 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 162 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • CODUL MUNCII din 23 noiembrie 1972 cu modificări până în august 2001
 • LEGE nr. 32 din 14 mai 1996 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 190 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021