Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008

  Având în vedere că regimul aplicabil taxelor judiciare de timbru justifică, în unele cazuri și în anumite condiții, acordarea unor facilități la plata taxelor judiciare de timbru nu numai persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice care se află în situația de a se adresa instanței judecătorești, pentru a se evita situații în care o valoare mare a taxei judiciare ar produce dezechilibre în situația financiară a entității juridice sau ar conduce la imposibilitatea acesteia de a solicita în justiție recunoașterea unor drepturi,ținând seama de actuala situație financiară cu efecte generalizate care afectează deja un număr mare de entități private și care cauzează dificultăți în efectuarea plăților,pentru a veni în sprijinul celor ce apelează la serviciul public al justiției prin diversificarea modalităților de încasare a taxelor judiciare de timbru,pentru reglementarea unor aspecte care au primit o soluționare diferită în practica instanțelor judecătorești cu privire la timbrarea cererilor prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile și cu privire la timbrarea unor acțiuni cu caracter patrimonial,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:a) până la valoarea de 50 lei - 6 lei;b) între 51 lei și 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depășește 50 lei;c) între 501 lei și 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depășește 500 lei;d) între 5.001 lei și 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depășește 5.000 lei;e) între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depășește 25.000 lei;f) între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depășește 50.000 lei;g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și cererilor privind declararea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum și cererilor privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind declararea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial. (la 16-07-2009, Alineatul (1^1) al Articolului 2 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 2. La articolul 3, literele a) și a^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept nepatrimonial - 19 lei;a^1) cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic nepatrimonial - 12 lei;2^1. La articolul 3, literele c) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) cereri pentru:– stabilirea calității de moștenitor - 50 lei/moștenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;– cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;– cereri de reducțiune a liberalităților - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducțiunea liberalităților;– cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.Separat de această taxă, dacă părțile contestă bunurile de împărțit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în condițiile art. 2 alin. (1);.......................................................................j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți - taxa se va calcula în condițiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituți; (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3. Articolul 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3^1(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.(2) Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părți. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urmă valoare.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și la taxarea cererilor în materie de moștenire.(4) Instanțele de judecată vor solicita la începutul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscripția teritorială a instanței. (la 16-07-2009, Punctul 3. din Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3^1. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins: Articolul 3^2(1) În cazul cererilor prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanța de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale și dovada debitelor la zi ale cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.(2) Dispozițiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari se aplică în mod corespunzător.(3) În cazul acestor cereri, dacă instanța de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3^2. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare - 39 lei. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3^3. La articolul 6, litera d) se abrogă. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3^4. La articolul 8^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 8^1(1) Cererile pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive și irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moștenitor, masa succesorală, cotele și bunurile ce revin fiecărui moștenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispozițiilor art. 3 lit. c). (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3^5. La articolul 9, alineatele (1)-(5) și (7) se abrogă. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3^6. Articolul 17^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 17^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 4. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 19Taxele judiciare de timbru, precum și sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaților, ale notarilor publici și ale executorilor judecătorești se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum și sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaților, ale notarilor publici și ale executorilor judecătorești pot fi plătite și prin unități bancare în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale, costurile operațiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei. (la 16-07-2009, Articolul 19 din Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 5. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008.(2) Instanța acordă persoanelor juridice, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în următoarele situații:a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate.(3) În mod excepțional, instanța poate acorda persoanelor juridice reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, față de datele referitoare la situația economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eșalonarea sau amânarea plății.6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins: Articolul 21^1(1) Pentru soluționarea cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, instanța poate solicita orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente.(2) Asupra cererii de acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului și părții adverse, dacă este cazul.(3) Împotriva încheierii, părțile interesante pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. (la 16-07-2009, Alineatul (3) din Articolul 21^1 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) (4) Cererea de reexaminare se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă.7. După articolul 21^1 se introduce un nou articol, articolul 21^2, cu următorul cuprins: Articolul 21^2(1) În cazul încuviințării cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plată și cuantumul ratelor.(2) Eșalonarea plății taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani.(3) În cazul eșalonării sau amânării, instanța transmite hotărârea de încuviințare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei și Finanțelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligației de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părții din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menționa și codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum și orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităților teritoriale subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor în a căror rază teritorială își are sediul debitorul, potrivit legislației privind executarea silită a creanțelor bugetare.7^1. La articolul 23 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) în cazul în care instanța de judecată se declară necompetentă, trimițând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicțională. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 8. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care, până la prima zi de înfățișare, părțile încheie tranzacție sau renunță la judecată, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul în care tranzacția ori renunțarea la judecată intervin ulterior primei zile de înfățișare, se restituie până la jumătate din suma achitată, ținând seama de actele procesuale deja îndeplinite. (la 16-07-2009, Alineatul (2^1) al Articolului 23 din Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) Articolul II(1) Prevederile art. I pct. 4 privind plata în sistem on-line în contul bugetului de stat se aplică începând cu data de 1 martie 2009.(2) Cererile privind declararea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic, cererile pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept, precum și cererile în anularea sau declararea nulității unui act juridic, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care au fost timbrate corespunzător la data introducerii lor, se consideră ca fiind legal timbrate. Dispozițiile speciale în vigoare, care prevăd scutiri de la plata taxei judiciare de timbru pentru acțiunile în realizarea dreptului, sunt și rămân aplicabile. Articolul IIIHotărârile judecătorești irevocabile se comunică părților. (la 16-07-2009, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul pentru întreprinderi mici
  și mijlocii, comerț, turism și
  profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 decembrie 2008.Nr. 212.--------

  Noutăți

 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 683 din 19 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 103 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 253 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 34 din 18 mai 1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996
 • LEGE nr. 745 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun şi Constanţa, semnat la Ankara la 15 iulie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 26 februarie 2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 218 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • LEGE nr. 18 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 2 iunie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 164 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 35 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe
 • LEGE nr. 13 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 105 din 24 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 181 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia
 • LEGE nr. 191 din 2 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, municipiu
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 424 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 53 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 58 din 19 martie 2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal
 • LEGE nr. 357 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 11 noiembrie 2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 534 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
 • LEGE nr. 17 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului nr. 46/1982 cu privire la majorarea retribuţiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocaţiilor de stat pentru copii, a pensiilor şi alte drepturi care se acordă în raport de nivelul retribuţiilor sau pensiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 319 din 10 iunie 1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 475 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002 Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021