Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii(actualizată până la data de 5 ianuarie 2009*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din acest act normativ, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 intră în vigoare la data de 14 februarie 2009. Anterior acestei date, în 5 ianuarie 2009, art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 a fost abrogat de Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2008. În consecinţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 intră în vigoare în data de 14 februarie 2009, cu tot cu modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2008.Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o constituie necesitatea modificării şi completării Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării legislaţiei specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii prin adaptarea la prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 şi prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, respectiv modificarea Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel."2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei tehnice - D.T., elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Autorizaţia de construire se emite după parcurgerea următoarelor etape: a) emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, depusă de solicitant; b) evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice locale cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului; d) emiterea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; e) emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, după caz; f) elaborarea documentaţiei tehnice - D.T; g) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice locale competente; h) emiterea autorizaţiei de construire."4. La articolul 3, partea introductivă şi literele a), b), c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;................................................................................................ e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1^1);".5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţelor, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă. (3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi. (4) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional, autorizaţia de construire se eliberează de către preşedinţii consiliilor judeţene respective, în baza avizului coordonator emis de Ministerul Transporturilor".6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism şi care privesc asigurarea, racordarea sau branşarea, după caz, la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii, securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei, precum şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se solicită şi se obţin de către investitor/solicitant de la autorităţile competente în domeniu, înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism şi obţinute de către solicitant, potrivit prevederilor alin. (1), devin parte integrantă din autorizaţia de construire."7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, care sunt informaţii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite prin documentaţia tehnică - D.T. în funcţie de specificul amplasamentului, lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 5, alin. (1), inclusiv obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului în vederea obţinerii actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului."8. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, declaraţia autorităţii pentru protecţia mediului, decizia etapei de încadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000."9. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării."10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire. (2) În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie."11. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; c) documentaţia tehnică - D.T.; d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; f) dovada privind achitarea taxelor legale."12. La articolul 7, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^2) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).(1^3) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior în caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ."13. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii."14. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Documentaţiile tehnice - D.T. aferente investiţiilor pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «c) igienă, sănătate şi mediu», potrivit legii.(2^2) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială «c) igienă, sănătate şi mediu» în raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.(2^3) Documentaţiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «f) economie de energie şi izolare termică», potrivit legii."15. La articolul 7, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare."16. La articolul 7, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi."17. La articolul 7, după alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (15^1), (15^2) şi (15^3), cu următorul cuprins:"(15^1) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz: a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială; b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.(15^2) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, potrivit legii.(15^3) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului."18. La articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competentă potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţia tehnică necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului."19. La articolul 7, după alineatul (20) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins:"(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autorităţii administraţiei publice locale emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz. (22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, potrivit legii. (23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului; c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului."20. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:".21. La articolul 10, litera c) se abrogă.22. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (1) şi litera h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:............................................................................... h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia - terasă/şarpantă -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;".23. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei. (2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară."24. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;".25. La articolul 26 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, ori eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);".26. La articolul 26 alineatul (1), litera m) se abrogă.27. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment."28. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-l), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare."29. La articolul 27, alineatul (6) se abrogă.30. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - (1) Investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira Casei Sociale a Constructorilor o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al obiectivului de investiţii sau al lucrării de intervenţii, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în toate situaţiile în care se solicită emiterea autorizaţiei de construire, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate asupra imobilelor - teren şi/sau construcţii -, cu excepţia lucrărilor la construcţiile de locuinţe individuale care nu se realizează de către dezvoltatori imobiliari. (2) Calculul şi virarea sumelor prevăzute la alin. (1) se fac eşalonat, concomitent cu plata situaţiilor de lucrări. (3) Prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) se aplică corespunzător şi cotelor prevăzute la alin. (1)."31. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, este scutită de taxa de autorizare."32. După articolul 43 se introduc două noi articole, articolele 43^1 şi 43^2, cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului. (2) Informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.Art. 43^2. - 1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1). (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice. (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de timbru şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă."33. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se abrogă.34. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) şi f), preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale interesate."35. La anexa nr. 1, subpunctul 2.5.2 al listei "I. Piese scrise" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C." se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) şi (2^3) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor"36. La anexa nr. 1, subpunctele 2.5.3 şi 2.5.4 ale listei "I. Piese scrise" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C." se abrogă.37. La anexa nr. 1, subpunctul 2.5.5 al listei "I. Piese scrise" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C." se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant."38. La anexa nr. 1, subpunctele 1.1 şi 1.2 ale punctului "1. Planuri generale" al listei "II. Piese desenate" a secţiunii "A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C" se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1.1 Plan de încadrare în teritoriu- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii."39. La anexa nr. 2, definiţia "Acord unic" se abrogă.40. La anexa nr. 2, definiţia "Avizare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Avizare - procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate."41. La anexa nr. 2, după definiţia "Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism" se introduc două noi definiţii, "Documentaţie tehnică - D.T." şi "Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", cu următorul cuprins:"* Documentaţie tehnică - D.T.Documentaţia tehnico-economică distinctă prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se constituie parte integrantă a Proiectului tehnic - P.Th., respectiv a Detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.* Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiTotalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire."42. La anexa nr. 2, după definiţia "Lucrări de modificare" se introduce o nouă definiţie, "Lucrări de intervenţie în primă urgenţă", cu următorul cuprins:"* Lucrări de intervenţie în primă urgenţăOrice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru: a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare; b) desfiinţarea acestora."43. La anexa nr. 2, după definiţia "Lucrări de intervenţie în primă urgenţă" se introduce o nouă definiţie, "Lucrări de reabilitare", cu următorul cuprins:"* Lucrări de reabilitareOrice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege."44. La anexa nr. 2, după definiţia "Mobilier urban" se introduce o nouă definiţie, "Modificare de temă", cu următorul cuprins:"* Modificare de temăOrice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire."45. La anexa nr. 2, definiţia "Proiect tehnic (P.Th.)" se modifică şi va avea următorul cuprins:"* Proiect tehnic (P.Th.)Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire.Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate."46. La anexa nr. 2, după definiţia "Proiect tehnic (P.Th.)" se introduce o nouă definiţie, "Detalii de execuţie (D.E.)", cu următorul cuprins:"* Detalii de execuţie (D.E.)Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2,1:5,1:10,1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate."47. La anexa nr. 2, definiţia "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" se abrogă. Articolul IIÎn tot cuprinsul legii termenul "Proiec" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" se înlocuieşte cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.". Articolul IIIÎn tot cuprinsul legii abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.". Articolul IVÎn tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial". Articolul VPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul VILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VIINormele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, se vor actualiza în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. VIII a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Anna Horvath,secretar de statMinistrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 214.-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor
 • LEGE nr. 107 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului asupra bazelor relaţiilor şi cooperării dintre România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 58 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003
 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 108 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală şi în domeniul învăţământului dintre România şi Spania, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • LEGE nr. 84 din 21 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 18 septembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 4 din 24 ianuarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit parţii române
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 751 din 27 decembrie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 191 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016
 • LEGEA nr. 67 din 25 aprilie 1997 viei şi vinului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 38 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 227 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 37 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 228 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 139 din 14 aprilie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 120 din 18 iulie 2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 570 din 10 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021