Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*)privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional(actualizată până la data de 19 iunie 2009*)

------------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 136 din 5 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009.Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, cauzată de emisiile de gaze de eşapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile-limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deşeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii ţintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării angajamentelor asumate de către România ca stat membru al Uniunii Europene,ţinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice române.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu; b) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M(1), conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune; c) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N(1), conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone; d) autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circulă pe şine; e) autovehicul uzat - orice autovehicul prevăzut la lit. b) şi c), înmatriculat în România şi având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie; f) autovehicul nou - orice autovehicul prevăzut la lit. b) şi c), care nu a fost înmatriculat niciodată; g) proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi; h) producător validat - orice persoană juridică, producător de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 4 (1) Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat al acestora, care solicită validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 136 din 5 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 12 mai 2009. (2) Producătorul validat garantează accesul la Program proprietarului care depune în termen toate documentele necesare pentru achiziţionarea unui autovehicul nou. În cazul în care accesul la Program nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere respectivului proprietar posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou la un preţ mai mic cu 3.800 lei faţă de preţul de achiziţie.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 5 (1) Autoritatea analizează documentaţia depusă şi prin structurile sale de decizie aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare. (2) Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 136 din 5 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 12 mai 2009. Articolul 6Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.800 lei proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui autovehicul nou; b) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere; c) a radiat autovehiculul uzat; d) achiziţionează un autovehicul nou de la producătorul validat la care s-a înscris.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 7Suma prevăzută la art. 6 se scade din preţul de achiziţie al autovehiculului nou.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 8 (1) Se interzic omologarea pentru circulaţie, reînmatricularea sau reutilizarea caroseriei, şasiului ori a motorului unui autovehicul uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. (2) Comercializarea ulterioară a autovehiculelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, şasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi prevăzuţi la art. 6 lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personal împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu. Articolul 9Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 190.000 mii lei din sumele virate Administraţiei Fondului pentru Mediu cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 11Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009. Articolul 12Programul se aplică, în limita sumei alocate, până la data de 11 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 217.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 95 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 362 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 98 din 16 aprilie 2007 privind aderarea României la Acordul pentru aplicarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea ţi gestionarea stocurilor de peşti anadromi şi a stocurilor de peşti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995
 • LEGE nr. 93 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 307 din 3 decembrie 2015 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Buc
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 25 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 257/1982 privind regimul vegetaţiei forestiere de pe terenurile situate în afară fondului forestier şi funcţionarea instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea
 • LEGE nr. 49 din 2 aprilie 1930 pentru autorizarea municipiului Constanţa să constitue o regie mixtă de energie electrică
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 32 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 196 din 20 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 23 mai 2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 68 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 309/1971 pentru modificarea Decretului nr. 24/1970 privind depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi, aprobat prin Legea nr. 9/1970
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 310 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 5 din 10 ianuarie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 34 din 18 mai 1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 278 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 6 din 14 martie 1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 77 din 17 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 333 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 46 din 30 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1995 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 323 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 362 din 8 septembrie 2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021