Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 5 martie 2009 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI(actualizată până la data de 12 iunie 2009*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 5 martie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 214 din 2 iunie 2009.Luând în considerare ineficienţa formei instituţionale actuale şi necesitatea creării cadrului instituţional în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile programului de guvernare privind susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor afectate de restructurarea industrială, deblocarea şi absorbţia fondurilor alocate programelor din zonele de operare, precum şi necesitatea sprijinirii autorităţilor publice locale şi a mediului economic în vederea diminuării efectelor crizei economice,ţinând cont de recomandările Băncii Mondiale şi de necesitatea recuperării întârzierilor în implementarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, conform prevederilor Legii nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere situaţia economică şi socială precară a peste 368 de unităţi administrativ-teritoriale cu caracter monoindustrial, cu o populaţie de peste 2,6 milioane locuitori, ce au nevoie urgentă de asistenţă specifică acestor tipuri de comunităţi pentru dezvoltare în procesul de regenerare economică,în vederea eliminării discrepanţelor dintre aceste comunităţi, pe de o parte, şi comunităţi cu capacitate de dezvoltare şi atragere de fonduri pentru dezvoltare,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, care se desfiinţează. (2) Agenţia preia toate responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM pentru implementarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Agenţia se organizează şi funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului economiei. (4) Structura organizatorică şi statul de funcţii pentru personalul Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei. (5) Numărul maxim de posturi al Agenţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (6) Personalul Agenţiei este format din personal contractual. (7) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM va fi preluat, în condiţiile legii.------------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 214 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009. (8) Zonele de operare, respectiv localităţile, pentru fiecare program gestionat de Agenţie vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei. Articolul 2 (1) Sediul central al Agenţiei este situat în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. (2) Agenţia funcţionează cu birouri regionale, fără personalitate juridică, înfiinţate prin ordin al ministrului economiei. (3) În cadrul birourilor regionale ale Agenţiei pot funcţiona reprezentanţe locale, înfiinţate prin decizie a preşedintelui Agenţiei. Articolul 3 (1) Obiectivul Agenţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de restructurarea industrială şi promovarea de noi proiecte în scopul utilizării resurselor şi potenţialului economico-social cu maximum de valoare adăugată. (2) Atribuţiile principale ale Agenţiei sunt următoarele: a) elaborarea şi implementarea de programe/proiecte pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate; b) sprijinirea mediului economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi, precum şi sprijinirea înfiinţării de noi operatori economici, care intră în sfera de activitate a Agenţiei; c) utilizarea dotărilor industriale devenite libere de sarcini, puse la dispoziţia Agenţiei, în scopul dezvoltării de noi proiecte; d) accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate; e) identificarea promovării de proiecte în domenii strategice şi sprijinirea înfiinţării şi organizării de parteneriate, în scopul implementării acestora; f) gestionarea fondurilor şi a programelor ce i-au fost încredinţate în condiţiile prevăzute de lege; g) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu; h) asigurarea de informaţii economice şi sociale din zonele afectate necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale. Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru elaborarea şi corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său. Articolul 5Agenţia este condusă de un preşedinte, ordonator secundar de credite, numit prin ordin al ministrului economiei, în condiţiile legii. Preşedintele Agenţiei este salarizat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, la nivelul funcţiei de secretar de stat. Articolul 6Finanţarea Agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat. Articolul 7Salarizarea personalului Agenţiei se face conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare. Articolul 8La litera A din capitolul I al anexei nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei" la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI." Articolul 9Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 14.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 103 din 3 mai 2005 pentru înfiinţarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judeţul Tulcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 318 din 14 iulie 2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 17 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 210/1988 pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi pentru limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, a pensiilor invalizilor de război şi a pensiilor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 59 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 111 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 288 din 19 noiembrie 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 279 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 261 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 2 martie 2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • LEGE nr. 314 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 59 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • LEGE nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 240 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • LEGE nr. 94 din 26 februarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 mp, situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 130 din 30 iunie 2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 11 din 31 iulie 1990 ***Republicată privind încuviinţarea adopţiei
 • LEGE nr. 65 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 163 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 105 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 26 din 12 martie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 442 din 27 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003
 • LEGE nr. 275 din 11 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 108 din 9 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiei de unificare a unor reguli relative la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 31 ianuarie 1930
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021