Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 11 martie 2009pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unei unități din Jandarmeria Română
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009

  (la 01-04-2011, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare, prin care a fost înființat Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,ținând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric și funcțional al Ministerului Administrației și Internelor, pentru evitarea producerii unui blocaj instituțional sau a unor dificultăți în ceea ce privește funcționarea optimă a instituției,având în vedere necesitatea reconsiderării și reorganizării unităților aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor, a scăderii numărului de unități aflate în subordinea ministerului, precum și a eliminării agențiilor aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, acestea urmând a fi reorganizate în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins: Articolul 17^1(1) Dobândirea calității de personal al Ministerului Administrației și Internelor presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrității sale profesionale.(2) Testarea integrității profesionale este efectuată de Direcția Generală Anticorupție și reprezintă o metodă de identificare, evaluare și înlăturare a vulnerabilităților și a riscurilor care determină personalul Ministerului Administrației și Internelor să comită fapte de corupție, constând în crearea de situații virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, materializate prin operațiuni disimilate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate.(3) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală, Direcția Generală Anticorupție sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.(4) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative și/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Administrației și Internelor.(5) Procedura de testare a integrității profesionale se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor. (la 01-04-2011, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) Articolul II(1) Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane se reorganizează ca direcții cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, cu preluarea atribuțiilor funcționale, a posturilor și personalului aferent, a patrimoniului, precum și a celorlalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, de la Inspectoratul General al Poliției Române. (la 01-04-2011, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(3) Atribuțiile funcționale ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române. (la 01-04-2011, Alineatul (3) din Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) (4) Structura organizatorică a unității prevăzute la alin. (2) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Poliției Române. Organizarea și funcționarea direcțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. (la 01-04-2011, Alineatul (4) din Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila" se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.(2) Atribuțiile funcționale ale Grupului Special de Protecție și Intervenție "Acvila" se preiau, cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.(3) Structura organizatorică a unității prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Jandarmeriei Române. Articolul IV(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2005 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare. Articolul VPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 11 martie 2009.Nr. 20.----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 (*republicată*) Legea presei din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 262 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
 • LEGE nr. 327 din 5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 250 din 22 iunie 2006 pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 212 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 15 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 136 din 29 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 566 din 16 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
 • LEGE nr. 111 din 16 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 189 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 485 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 214 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 215 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 50 din 7 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 744 din 6 decembrie 2001 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • ORDONANŢA URG. nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
 • LEGE nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 338 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 496 din 20 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2003 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea Colegiilor de Avocaţi din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 41 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021