Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii(actualizată până la data de 26 iulie 2012*)

-----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011; LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că au fost încălcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru),având în vedere că Guvernul României este invitat să răspundă la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acţiunii declanşate până în data de 2 aprilie 2009 şi, în aceste condiţii, elaborarea unui act normativ care să consfinţească înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice sub controlul Parlamentului este o soluţie ce va aduce stabilitate instituţională autorităţii naţionale de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind în măsură, totodată, să creeze premisele închiderii procedurii de încălcare a normelor comunitare înainte de următoarea fază a acestei proceduri,ţinând seama de acţiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, în vederea asigurării stabilităţii şi independenţei autorităţii de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice (principii reclamate şi de necesitatea asigurării unei imparţialităţi în luarea deciziilor de reglementare de către autoritate), singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă adoptarea, în regim de urgenţă, a unui act normativ care să aşeze pe noi principii statutul, organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniu. Urgenţa adoptării actului normativ este pe deplin justificată şi prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.Având în vedere necesitatea dezvoltării unui concept unitar şi deschis asupra tehnologiei informaţiei la nivel naţional, astfel încât beneficiile societăţii informaţionale să fie materializate,ţinând seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o acţiune coordonată în scopul dezvoltării serviciilor societăţii informaţionale şi, pentru aceasta, de necesitatea realizării condiţiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,având în vedere lipsa unei coordonări naţionale în ceea ce priveşte informatizarea administraţiei publice, materializată prin suprapuneri de proiecte, dezvoltări în discordanţă cu cerinţele utilizatorilor sau cu evoluţia tehnologică,ţinând seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administraţiei publice, incluzând reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea productivităţii prin utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), fapt care favorizează simplificarea procesului administrativ şi schimbul de informaţii interinstituţional,având în vedere imposibilitatea exercitării de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii a funcţiei de administrare la nivel naţional a TLD (top level domain) ".ro" şi a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România, care, pentru a asigura continuitatea acordării numelor de domenii, este în continuare exercitată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, fapt ce se situează în afara cadrului legal existent,întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul creşterii cheltuielilor bugetare, cu implicaţii asupra deficitului bugetar,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează. (2) ANCOM are sediul central în municipiul Bucureşti, precum şi structuri teritoriale necesare desfăşurării obiectului său de activitate. Articolul 2 (1) ANCOM are ca rol punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii. (2) ANCOM administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate, şi monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală. (3) ANCOM controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii. (4) În vederea elaborării politicii naţionale în domeniu, ANCOM va pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, rapoarte, studii şi analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaţionale, ANCOM are obligaţia de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internaţionale unde a fost reprezentată. Articolul 3În vederea realizării rolurilor sale, ANCOM îndeplineşte următoarele funcţii: a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de MCSI în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, în special prin emiterea reglementărilor sectoriale secundare în domeniu, reglementarea activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora; b) de administrare şi de gestionare a resurselor limitate, prin care planifică, alocă, urmăreşte şi evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu prin:1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvenţe, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală, precum şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;3. administrarea şi alocarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, şi a altor planuri în acest sens;4. gestionarea resurselor de numerotaţie la nivel naţional, în vederea utilizării raţionale şi eficiente a acestora;5. administrarea şi gestionarea altor resurse limitate în domeniul comunicaţiilor electronice; c) de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare, prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora; d) de elaborare şi adoptare de norme specifice în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi de comunicare cu acestea; f) de colaborare şi comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale; g) de organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii; h) de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza; i) de elaborare de proceduri şi norme cu caracter tehnic specifice activităţii ANCOM; j) de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii; k) de control pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului radio. Articolul 4 (1) În îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANCOM se consultă şi colaborează cu Consiliul Concurenţei şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.(1^1) În activitatea sa, ANCOM susţine obiectivele Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, denumit în continuare OAREC, în vederea creării unui cadru de reglementare armonizat şi coerent la nivel european. În acest sens, în exercitarea atribuţiilor sale, ANCOM are în vedere opiniile şi poziţiile comune adoptate de OAREC.--------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (2) ANCOM promovează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice şi în sectorul serviciilor poştale, printre altele, prin: a) luarea măsurilor necesare în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunilor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa sau pot avea un astfel de efect, în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv în ceea ce priveşte transmisia conţinutului informaţiei, şi al serviciilor poştale; b) luarea măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu dizabilităţi, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale, să obţină un maximum de beneficii în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor; c) încurajarea utilizării efective şi asigurarea administrării eficiente a resurselor limitate pe care le gestionează.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 5ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii: a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licenţe; b) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei. Articolul 6 (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, în special prin: a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, a infrastructurii asociate şi a serviciilor poştale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN şi a planurilor de perspectivă cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA) - Planul comun european de alocare a benzilor de frecvenţă, European Telephony Numbering Space (ETNS) - Planul european de numerotaţie telefonică şi cu alte norme paneuropene de aplicare; b) încurajarea stabilirii şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii dintre utilizatorii finali; c) abrogat.--------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. d) cooperarea cu autorităţile naţionale de reglementare cu atribuţii similare din străinătate, precum şi cu Comisia Europeană şi OAREC, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării unitare şi concertate a legislaţiei Uniunii Europene.--------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin: a) asigurarea unui nivel înalt de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile acestora cu furnizorii; b) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecţie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; c) promovarea furnizării de informaţii clare, în special în ceea ce priveşte transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului; d) asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciile din sfera serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi în domeniul serviciilor poştale;--------Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. f) asigurarea protejării integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. g) promovarea posibilităţii utilizatorilor finali de a accesa şi distribui informaţii sau de a utiliza aplicaţii ori servicii potrivit propriilor decizii.--------Lit. g) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 6^1În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6, ANCOM aplică principiile obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii în activitatea de reglementare, printre altele, prin: a) promovarea unor reglementări predictibile prin asigurarea unei abordări consistente, revizuite la intervale de timp adecvate; b) asigurarea respectării principiului nediscriminării în tratamentul aplicat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau furnizorilor de servicii poştale aflaţi în situaţii similare; c) protejarea concurenţei în beneficiul utilizatorilor finali şi promovarea, acolo unde este cazul, a concurenţei bazate pe infrastructuri; d) promovarea investiţiilor eficiente şi inovaţiei în infrastructuri noi şi îmbunătăţite, inclusiv prin asigurarea asupra faptului că orice obligaţii de acces impuse au în vedere riscurile specifice asociate investiţiei şi permit acordurile de cooperare între investitori şi persoanele care solicită accesul, pentru a împărţi riscurile investiţiei, asigurând în acelaşi timp concurenţa pe piaţă şi respectarea principiului nediscriminării; e) luarea în considerare a condiţiilor diferite de concurenţă şi de necesităţi ale utilizatorilor din diverse arii geografice; f) impunerea de obligaţii de reglementare ex ante doar acolo unde nu există concurenţă efectivă sau sustenabilă şi relaxarea sau retragerea acestor obligaţii acolo unde aceste condiţii sunt îndeplinite.--------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 7 (1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ANCOM urmăreşte atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor proporţionalităţii, nediscriminării, transparenţei şi deplinei obiectivităţi. Articolul 8 (1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor şi/sau a specificaţiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfeţelor tehnice şi/sau funcţiilor reţelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilităţii serviciilor şi îmbunătăţirii posibilităţilor de alegere pentru utilizatori, cu excepţia cazului în care utilizarea unor standarde sau specificaţii a fost declarată obligatorie de Comisia Europeană. (2) Până la publicarea standardelor şi specificaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor şi a specificaţiilor adoptate de organizaţiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor şi recomandărilor adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, de Organizaţia Internaţională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internaţională. (3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerinţelor esenţiale, specificaţiilor interfeţelor şi standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată. Articolul 9 (1) În cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM va ţine seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atribuţiilor sale. (2) Dacă ANCOM optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene. Articolul 10 (1) ANCOM exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale:1. elaborează şi adoptă norme tehnice, în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;2. asigură reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic în aceste domenii;--------Pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.3. colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, dezvoltă şi stimulează relaţiile cu acestea; cooperează cu autorităţi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;4. aplică acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale;5. colaborează cu MCSI în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;6. iniţiază propuneri de acte normative pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor funcţii şi atribuţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale;-------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.7. avizează proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în materie;--------Pct. 7 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.8. prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competenţă;9. coordonează derularea programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;10. elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;12. soluţionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali. (2) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale:1. elaborează şi actualizează autorizaţiile generale;2. monitorizează şi controlează respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;3. promovează şi sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa MCSI în legătură cu modificările aduse;-------------Pct. 4 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.5. gestionează la nivel naţional resursele de numerotaţie şi frecvenţele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;6. gestionează la nivel naţional resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau operării reţelelor publice de comunicaţii electronice;7. administrează şi coordonează la nivel naţional gestionarea frecvenţelor radio în conformitate cu TNABF şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;8. acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabileşte şi încasează tarifele pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;9. stabileşte şi încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;11. adoptă TNABF şi orice modificări şi/sau completări ale acestuia;-------------Pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tariful de utilizare a spectrului;-------------Pct. 12 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.13. alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale, şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;14. acordă autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;-------------Pct. 14 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raţionale şi eficiente a frecvenţelor radio, în scopul determinării posibilităţii de alocare a benzilor de frecvenţe radio, în condiţiile legii;16. analizează şi realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor radio pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice dintre staţiile şi reţelele de radiocomunicaţii autorizate, precum şi pentru prevenirea perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;17. alocă şi asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicaţii, certifică personalul de operare a staţiilor de radiocomunicaţii şi asigură activităţile de evidenţă conexe acestor activităţi;18. asigură evidenţa permanentă a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe şi întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;19. monitorizează spectrul de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;20. supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio sau în licenţele de emisie ori în reglementările din domeniul radiocomunicaţiilor;20^1. elaborează şi adoptă norme tehnice inclusiv privind controlul respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;------------Pct. 20^1 al alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.21. identifică pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;22. efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;23. desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;24. impune în sarcina operatorilor şi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă obligaţii specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;--------Pct. 24 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale şi impune obligaţii corespunzătoare în sarcina acestora;26. gestionează mecanismele de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;27. stabileşte măsurile necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor;28. controlează îndeplinirea obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;29. exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;30. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;31. eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, inclusiv în ceea ce priveşte transmiterea apelurilor de urgenţă de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;------------Pct. 32 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.33. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii. (3) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice:1. controlează, după introducerea pe piaţă, dacă toate echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii respectă cerinţele esenţiale de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane, precum şi de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbaţiile prejudiciabile, în concordanţă cu legislaţia naţională aplicabilă;2. ia măsuri pentru îndeplinirea conformităţii în cazul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii;3. exercită atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică. (4) ANCOM îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale. (5) ANCOM poate încheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii funcţiilor, obiectivelor şi atribuţiilor sale. Articolul 11 (1) Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de către preşedintele României, la propunerea Guvernului. (2) Salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizaţiei cuvenite funcţiei de secretar de stat, în cazul preşedintelui, şi, respectiv, funcţiei de subsecretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor. (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul comunicaţiilor sau în domeniul juridic ori economic în general; b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice; c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar; d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăţi; e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului (4) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile cap. IV "Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeaşi perioadă o singură dată. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM încetează în următoarele situaţii: a) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8); d) prin demisie; e) prin deces; f) la expirarea sa. (6) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această funcţie pentru durata rămasă din mandat, în condiţiile prevederilor alin. (1). (7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor. (8) Preşedintele sau vicepreşedinţii care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) şi (4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. (9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligaţia de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului despre existenţa situaţiei de incompatibilitate. Articolul 12 (1) Preşedintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (2) Preşedintele ANCOM este ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (4) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, serviciilor poştale şi tehnologiei informaţiei, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare. (6) ANCOM transmite Comisiei Europene sau OAREC, la cererea motivată a acestora, informaţii statistice privind numărul acţiunilor de pe rolul instanţelor de judecată cu privire la deciziile emise de ANCOM, hotărârile judecătoreşti pronunţate, inclusiv în ceea ce priveşte eventualele măsuri temporare dispuse de către instanţele de judecată, precum şi cu privire la durata procedurilor judiciare.--------Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 13 (1) Preşedintele ANCOM are următoarele atribuţii: a) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANCOM, programele de activitate şi programele de cooperare; b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM; c) aprobă planurile de investiţii ale ANCOM; d) coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale ANCOM; e) convoacă şi prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ; f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale ANCOM; g) stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANCOM; h) stabileşte, prin decizie internă, atribuţiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM; i) aprobă regulamentul intern al ANCOM; j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM; k) negociază şi semnează pentru şi în numele ANCOM contractul colectiv de muncă; l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM; m) aprobă angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM; n) aprobă deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului ANCOM; o) orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii. (2) Preşedintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine. (3) Preşedintele ANCOM stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor ANCOM. (4) În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat prin decizie a preşedintelui. (5) Dacă atât preşedintele, cât şi cei 2 vicepreşedinţi sunt absenţi sau în imposibilitate temporară de a-şi exercită prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu funcţie de conducere desemnată prin decizie a preşedintelui ANCOM. Articolul 14 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse: a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM; b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; e) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; f) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ANCOM. Creanţele prevăzute la alin. (1) se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli.(2^1) Din sursele de finanţare prevăzute la alin. (1), ANCOM poate decide să contribuie la bugetul OAREC, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiului.--------Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (3) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM. (4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor. Articolul 15 (1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum şi a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului. (2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului şi la MCSI, până la data de 30 aprilie, şi se dezbate în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc şi adoptă un raport. (3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere şi aprobare comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport. (4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul Parlamentului, în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Articolul 16În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale ANCOM, prin decizie a preşedintelui ANCOM. Articolul 17 (1) ANCOM preia numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării. (2) După aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, în termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante în noua structură organizatorică, în condiţiile salariale stabilite prin noua grilă de salarizare, aprobată prin decizie a preşedintelui ANCOM. Modul de desfăşurare a concursului, criteriile de promovare, precum şi orice alte aspecte legate de acesta se aprobă prin decizie a preşedintelui ANCOM. (3) Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desfiinţate vor fi concediate, în condiţiile legii. Articolul 18 (1) Personalul ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică, încheindu-se contract individual de muncă, conform legii. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic şi de titular, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANCOM. (3) Promovarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizează prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. (4) Salarizarea personalului ANCOM se stabileşte prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă şi al contractului individual de muncă, salariul lunar de bază fiind stabilit în limitele grilei de salarizare prevăzute la art. 17. (5) În activitatea sa, ANCOM are obligaţia de a-şi exercită atribuţiile în mod transparent şi imparţial şi de a-şi menţine independenţa operaţională şi financiară faţă de: a) furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice; b) producătorii ori reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor de echipamente destinate furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente; c) furnizorii de servicii poştale. (6) Salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi. Articolul 19 (1) ANCOM preia patrimoniul şi bugetul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi toate drepturile şi obligaţiile acesteia, cu excepţia infrastructurii şi a echipamentelor necesare exercitării atribuţiilor de administrare şi gestionare la nivel naţional a TLD ".ro", nameserverele pentru domeniul .ro, registrul naţional pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicaţiile, bazele de date, licenţele, manualele şi procedurile aferente acestora. (2) Patrimoniul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite în structura bugetelor aprobate şi celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, şi se preia în baza acestora şi a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 20În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii"; b) "ANC" cu "ANCOM". Articolul 21Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu următorul cuprins:"54. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;55. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;56. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;59. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare şi supraveghere."2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor naţionale, infrastructurii, sistemelor şi serviciilor privind societatea informaţională se realizează cu acordul, sub coordonarea şi sub controlul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale."3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 22La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) organizarea, administrarea şi gestionarea TLD (top level domain) ".ro", îndeplinind funcţia de registru pentru numele de domenii ".ro";". Articolul 23La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;". Articolul 24În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" în cazul atribuţiilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009. Articolul 25 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, capitolele VII şi VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale contrare. (2) Menţiunea finală privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, şi Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 şi 19."Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 şi 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 22. Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale*Font 9*                                       ┌───────────────────────────────────────────────┐                                       │Nr. maxim de posturi 248, exclusiv demnitari şi│                                       │posturile aferente cabinetului ministrului │                                       └───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ CABINETUL MINISTRULUI ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU│ └─────────────────────────┘ │ │ │ AFACERI EUROPENE │ ┌─────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────┘ │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├─────┤ │ ┌────────────────────────────────────┐ │ CLASIFICATE │ │ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │ └─────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────────────────┐ │UNITATE POLITICI PUBLICE ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │ │ ***) │ │ │ └────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌─────────────────────────┐ │ ├──┤UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR│ │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─────┤ │ **) │ │ │ │ └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └─────────────────────────┘ │ │                                 └────────┬──────┘                                          │   ┌────────────────────────────┐ │   │ DIRECŢIA │ │   │ PENTRU POLITICI ŞI PROGRAME│ │   │ ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR,├─────────┤   │ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII│ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐   │ INTERNAŢIONALE │ │ │ │ │CABINET │   └────────────────────────────┘ ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│    ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │    │ DIRECŢIA │ │ └──────────────────┘ └────────┘    │ GENERALĂ PENTRU POLITICI ├──────────┤    │ ŞI PROGRAME ÎN DOMENIUL │ │    │ SOCIETĂŢI INFORMAŢIONALE │ │    └────────────┬─────────────┘ │   ┌─────────────┴───────────────┐ │   │ DIRECŢIA PENTRU PROMOVAREA │ │   │ ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR│ │   │ SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐   └─────────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │                                          ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│    ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │    │ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU │ │ └──────────────────┘ └────────┘    │STRATEGII DE DEZVOLTARE ŞI │ │    │CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII├─────────┤    │ ÎN DOMENIUL SOCIETĂŢII │ │    │ INFORMAŢIONALE │ │    └───────────────────────────┘ │     ┌──────────────────────────┐ │     │DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ├─────────┤     │ SERVICII ELECTRONICE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐     └──────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │                                          ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│   ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │   │ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU│ │ └──────────────────┘ └────────┘   │ PROMOVAREA SOCIETĂŢII ├────────┤   │ INFORMAŢIONALE*) │ │   └──────────────┬──────────────┘ │     ┌────────────┼────────────┐ │ ┌───┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ ┌──────────────────┐ │EVALUARE,│ │MANAGEMENT│ │MONITORI-│ │ │ │ │SELECŢIE │ │FINANCIAR │ │ ZARE │ ├──────────────┤ SECRETAR GENERAL │ │ ŞI │ │ ŞI │ │ │ │ │ │ │CONTRAC- │ │ CONTROL │ │ │ │ └──────────────────┘ │ TARE │ │ │ │ │ │ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA JURIDICĂ, │ │ │INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII ├──────────┤ │ CU PRESA │ │ └─────────────────────────────┘ │                                          │ ┌─────────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ, RESURSE ├──────────┘ │ UMANE ŞI ADMINISTRATIVĂ │ └─────────────────────────────┘__________    *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală    **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului    ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment----

Noutăți

 • LEGE nr. 383 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Federaţia Rusă, semnată la Moscova la 4 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 221 din 4 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 402 din 7 octombrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 142 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2018 pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 131 din 24 iunie 2008 pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 83 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 287 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 156 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 82 din 8 aprilie 2008 pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2008 privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 110 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992, şi a schimbului de note-anexa
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Beştepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 123 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, municipiu
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 28 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
 • LEGE nr. 95 din 1 iulie 2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 200 din 24 decembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi în Ucraina, semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 201 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 679 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare PHARE RO9916 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
 • LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 34 din 16 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 34 din 22 martie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2012 privind completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021