Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii(actualizată până la data de 21 noiembrie 2013*)

-----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011; LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013; RECTIFICAREA nr. 67 din 28 martie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013; LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că au fost încălcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru),având în vedere că Guvernul României este invitat să răspundă la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acţiunii declanşate până în data de 2 aprilie 2009 şi, în aceste condiţii, elaborarea unui act normativ care să consfinţească înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice sub controlul Parlamentului este o soluţie ce va aduce stabilitate instituţională autorităţii naţionale de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind în măsură, totodată, să creeze premisele închiderii procedurii de încălcare a normelor comunitare înainte de următoarea fază a acestei proceduri,ţinând seama de acţiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, în vederea asigurării stabilităţii şi independenţei autorităţii de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice (principii reclamate şi de necesitatea asigurării unei imparţialităţi în luarea deciziilor de reglementare de către autoritate), singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă adoptarea, în regim de urgenţă, a unui act normativ care să aşeze pe noi principii statutul, organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare în domeniu. Urgenţa adoptării actului normativ este pe deplin justificată şi prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.Având în vedere necesitatea dezvoltării unui concept unitar şi deschis asupra tehnologiei informaţiei la nivel naţional, astfel încât beneficiile societăţii informaţionale să fie materializate,ţinând seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o acţiune coordonată în scopul dezvoltării serviciilor societăţii informaţionale şi, pentru aceasta, de necesitatea realizării condiţiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,având în vedere lipsa unei coordonări naţionale în ceea ce priveşte informatizarea administraţiei publice, materializată prin suprapuneri de proiecte, dezvoltări în discordanţă cu cerinţele utilizatorilor sau cu evoluţia tehnologică,ţinând seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administraţiei publice, incluzând reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea productivităţii prin utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), fapt care favorizează simplificarea procesului administrativ şi schimbul de informaţii interinstituţional,y având în vedere imposibilitatea exercitării de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii a funcţiei de administrare la nivel naţional a TLD (top level domain) ".ro" şi a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România, care, pentru a asigura continuitatea acordării numelor de domenii, este în continuare exercitată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, fapt ce se situează în afara cadrului legal existent,întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul creşterii cheltuielilor bugetare, cu implicaţii asupra deficitului bugetar,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează. (2) ANCOM are sediul central în municipiul Bucureşti, precum şi structuri teritoriale necesare desfăşurării obiectului său de activitate. Articolul 2 (1) ANCOM are ca rol punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii. (2) ANCOM administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate, şi monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală. (3) ANCOM controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii. (4) În vederea elaborării politicii naţionale în domeniu, ANCOM va pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, rapoarte, studii şi analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaţionale, ANCOM are obligaţia de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internaţionale unde a fost reprezentată. Articolul 3În vederea realizării rolurilor sale, ANCOM îndeplineşte următoarele funcţii: a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;-----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. b) de administrare şi de gestionare a resurselor limitate, prin care planifică, alocă, urmăreşte şi evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu prin:1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvenţe, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe cu utilizare neguvernamentală, precum şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;3. administrarea şi alocarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, şi a altor planuri în acest sens;4. gestionarea resurselor de numerotaţie la nivel naţional, în vederea utilizării raţionale şi eficiente a acestora;5. administrarea şi gestionarea altor resurse limitate în domeniul comunicaţiilor electronice; c) de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri funcţionale, operaţionale şi financiare, prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora; d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;-----------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. f) de colaborare şi comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale; g) de organ de decizie, în condiţiile legii, în soluţionarea de litigii între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. h) de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza; i) de elaborare de proceduri şi norme cu caracter tehnic specifice activităţii ANCOM; j) de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii; k) de control pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului radio. Articolul 4 (1) În îndeplinirea rolului şi funcţiilor sale legale, ANCOM se consultă şi colaborează cu Consiliul Concurenţei şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurenţei, cât şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.(1^1) În activitatea sa, ANCOM susţine obiectivele Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, denumit în continuare OAREC, în vederea creării unui cadru de reglementare armonizat şi coerent la nivel european. În acest sens, în exercitarea atribuţiilor sale, ANCOM are în vedere opiniile şi poziţiile comune adoptate de OAREC.--------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (2) ANCOM promovează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice şi în sectorul serviciilor poştale, printre altele, prin: a) luarea măsurilor necesare în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunilor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa sau pot avea un astfel de efect, în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv în ceea ce priveşte transmisia conţinutului informaţiei, şi al serviciilor poştale; b) luarea măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu dizabilităţi, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale, să obţină un maximum de beneficii în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor; c) încurajarea utilizării efective şi asigurarea administrării eficiente a resurselor limitate pe care le gestionează.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 5ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii: a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licenţe; b) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei. Articolul 6 (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, în special prin: a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, a infrastructurii asociate şi a serviciilor poştale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN şi a planurilor de perspectivă cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA) - Planul comun european de alocare a benzilor de frecvenţă, European Telephony Numbering Space (ETNS) - Planul european de numerotaţie telefonică şi cu alte norme paneuropene de aplicare; b) încurajarea stabilirii şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii dintre utilizatorii finali; c) abrogat.--------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. d) cooperarea cu autorităţile naţionale de reglementare cu atribuţii similare din străinătate, precum şi cu Comisia Europeană şi OAREC, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării unitare şi concertate a legislaţiei Uniunii Europene.--------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin: a) asigurarea unui nivel înalt de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile acestora cu furnizorii; b) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecţie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; c) promovarea furnizării de informaţii clare, în special în ceea ce priveşte transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului; d) asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciile din sfera serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi în domeniul serviciilor poştale;--------Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. f) asigurarea protejării integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. g) promovarea posibilităţii utilizatorilor finali de a accesa şi distribui informaţii sau de a utiliza aplicaţii ori servicii potrivit propriilor decizii.--------Lit. g) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 6^1În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6, ANCOM aplică principiile obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii în activitatea de reglementare, printre altele, prin: a) promovarea unor reglementări predictibile prin asigurarea unei abordări consistente, revizuite la intervale de timp adecvate; b) asigurarea respectării principiului nediscriminării în tratamentul aplicat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau furnizorilor de servicii poştale aflaţi în situaţii similare; c) protejarea concurenţei în beneficiul utilizatorilor finali şi promovarea, acolo unde este cazul, a concurenţei bazate pe infrastructuri; d) promovarea investiţiilor eficiente şi inovaţiei în infrastructuri noi şi îmbunătăţite, inclusiv prin asigurarea asupra faptului că orice obligaţii de acces impuse au în vedere riscurile specifice asociate investiţiei şi permit acordurile de cooperare între investitori şi persoanele care solicită accesul, pentru a împărţi riscurile investiţiei, asigurând în acelaşi timp concurenţa pe piaţă şi respectarea principiului nediscriminării; e) luarea în considerare a condiţiilor diferite de concurenţă şi de necesităţi ale utilizatorilor din diverse arii geografice; f) impunerea de obligaţii de reglementare ex ante doar acolo unde nu există concurenţă efectivă sau sustenabilă şi relaxarea sau retragerea acestor obligaţii acolo unde aceste condiţii sunt îndeplinite.--------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 7 (1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ANCOM urmăreşte atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor proporţionalităţii, nediscriminării, transparenţei şi deplinei obiectivităţi. Articolul 8 (1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor şi/sau a specificaţiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfeţelor tehnice şi/sau funcţiilor reţelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilităţii serviciilor şi îmbunătăţirii posibilităţilor de alegere pentru utilizatori, cu excepţia cazului în care utilizarea unor standarde sau specificaţii a fost declarată obligatorie de Comisia Europeană. (2) Până la publicarea standardelor şi specificaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor şi a specificaţiilor adoptate de organizaţiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor şi recomandărilor adoptate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, de Organizaţia Internaţională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internaţională. (3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerinţelor esenţiale, specificaţiilor interfeţelor şi standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată. Articolul 9 (1) În cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM va ţine seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atribuţiilor sale. (2) Dacă ANCOM optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene. Articolul 10 (1) ANCOM exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale:1. elaborează şi adoptă norme tehnice, în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând, în cadrul acestora, politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic;------------Pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.3. colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, dezvoltă şi stimulează relaţiile cu acestea; cooperează cu autorităţi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;-----------Pct. 4 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.5. colaborează cu MCSI în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională, precum şi propuneri de acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;-----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.8. prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competenţă;9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.10. elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea;------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.12. soluţionează litigii, în condiţiile legii, între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.------------Pct. 12 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. (2) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale:1. elaborează şi actualizează autorizaţiile generale;2. monitorizează şi controlează respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;3. promovează şi sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa Ministerul pentru Societatea Informaţională în legătură cu modificările aduse;--------------Pct. 4 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.5. gestionează la nivel naţional resursele de numerotaţie şi frecvenţele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;6. gestionează la nivel naţional resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului sau operării reţelelor publice de comunicaţii electronice;7. administrează şi coordonează la nivel naţional gestionarea frecvenţelor radio în conformitate cu TNABF şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;8. acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabileşte şi încasează tarifele pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;9. stabileşte şi încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;-------------Pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tariful de utilizare a spectrului;-------------Pct. 12 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.13. alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale, şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;14. acordă autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;-------------Pct. 14 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 16 aprilie 2013, care modifică subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raţionale şi eficiente a frecvenţelor radio, în scopul determinării posibilităţii de alocare a benzilor de frecvenţe radio, în condiţiile legii;16. analizează şi realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor radio pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice dintre staţiile şi reţelele de radiocomunicaţii autorizate, precum şi pentru prevenirea perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;17. alocă şi asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicaţii, certifică personalul de operare a staţiilor de radiocomunicaţii şi asigură activităţile de evidenţă conexe acestor activităţi;18. asigură evidenţa permanentă a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe şi întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;19. monitorizează spectrul de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;20. supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio sau în licenţele de emisie ori în reglementările din domeniul radiocomunicaţiilor;20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice.-------------Pct. 20^1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011.21. identifică pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;22. efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;23. desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;24. impune în sarcina operatorilor şi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă obligaţii specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;--------Pct. 24 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale şi impune obligaţii corespunzătoare în sarcina acestora;26. gestionează mecanismele de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;27. stabileşte măsurile necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor;28. controlează îndeplinirea obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;29. exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;30. exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;31. eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, inclusiv în ceea ce priveşte transmiterea apelurilor de urgenţă de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;------------Pct. 32 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.33. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii. (3) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice:1. controlează, după introducerea pe piaţă, dacă toate echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii respectă cerinţele esenţiale de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane, precum şi de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbaţiile prejudiciabile, în concordanţă cu legislaţia naţională aplicabilă;2. ia măsuri pentru îndeplinirea conformităţii în cazul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii;3. exercită atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică. (4) ANCOM îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale. (5) ANCOM poate încheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii funcţiilor, obiectivelor şi atribuţiilor sale. Articolul 11 (1) Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de către preşedintele României, la propunerea Guvernului. (2) Salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizaţiei cuvenite funcţiei de secretar de stat, în cazul preşedintelui, şi, respectiv, funcţiei de subsecretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor. (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul comunicaţiilor sau în domeniul juridic ori economic în general; b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice; c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar; d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăţi; e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului (4) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile cap. IV "Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeaşi perioadă o singură dată. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM încetează în următoarele situaţii: a) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8); d) prin demisie; e) prin deces; f) la expirarea sa. (6) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această funcţie pentru durata rămasă din mandat, în condiţiile prevederilor alin. (1). (7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor. (8) Preşedintele sau vicepreşedinţii care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) şi (4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. (9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligaţia de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului despre existenţa situaţiei de incompatibilitate. Articolul 12 (1) Preşedintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (2) Preşedintele ANCOM este ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (4) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, serviciilor poştale şi tehnologiei informaţiei, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare. (6) ANCOM transmite Comisiei Europene sau OAREC, la cererea motivată a acestora, informaţii statistice privind numărul acţiunilor de pe rolul instanţelor de judecată cu privire la deciziile emise de ANCOM, hotărârile judecătoreşti pronunţate, inclusiv în ceea ce priveşte eventualele măsuri temporare dispuse de către instanţele de judecată, precum şi cu privire la durata procedurilor judiciare.--------Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. Articolul 13 (1) Preşedintele ANCOM are următoarele atribuţii: a) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANCOM, programele de activitate şi programele de cooperare; b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM; c) aprobă planurile de investiţii ale ANCOM; d) coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale ANCOM; e) convoacă şi prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ; f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale ANCOM; g) stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANCOM; h) stabileşte, prin decizie internă, atribuţiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM; i) aprobă regulamentul intern al ANCOM; j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM; k) negociază şi semnează pentru şi în numele ANCOM contractul colectiv de muncă; l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM; m) aprobă angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM; n) aprobă deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului ANCOM; o) orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii. (2) Preşedintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine. (3) Preşedintele ANCOM stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor ANCOM. (4) În lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat prin decizie a preşedintelui. (5) Dacă atât preşedintele, cât şi cei 2 vicepreşedinţi sunt absenţi sau în imposibilitate temporară de a-şi exercita prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu funcţie de conducere desemnată prin decizie a preşedintelui ANCOM. Articolul 14 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse: a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM; b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; e) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; f) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ANCOM. Creanţele prevăzute la alin. (1) se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli.(2^1) Din sursele de finanţare prevăzute la alin. (1), ANCOM poate decide să contribuie la bugetul OAREC, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiului.--------Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. 158 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (3) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM. (4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul 2013, din disponibilităţile înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat - 36.01.05 "Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.--------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. Articolul 15 (1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum şi a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului. (2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului şi la MCSI, până la data de 30 aprilie, şi se dezbate în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc şi adoptă un raport. (3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere şi aprobare comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport. (4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul Parlamentului, în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ANCOM. Articolul 16În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale ANCOM, prin decizie a preşedintelui ANCOM. Articolul 17 (1) ANCOM preia numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării. (2) După aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, în termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante în noua structură organizatorică, în condiţiile salariale stabilite prin noua grilă de salarizare, aprobată prin decizie a preşedintelui ANCOM. Modul de desfăşurare a concursului, criteriile de promovare, precum şi orice alte aspecte legate de acesta se aprobă prin decizie a preşedintelui ANCOM. (3) Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desfiinţate vor fi concediate, în condiţiile legii. Articolul 18 (1) Personalul ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică, încheindu-se contract individual de muncă, conform legii. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic şi de titular, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANCOM. (3) Promovarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizează prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. (4) Salarizarea personalului ANCOM şi celelalte drepturi de personal se stabilesc exclusiv în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANCOM şi al contractului individual de muncă, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizează stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Contractul colectiv de muncă se încheie cel mai târziu la data expirării contractului colectiv de muncă în vigoare.--------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013, care introduce pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. (5) În activitatea sa, ANCOM are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile în mod transparent şi imparţial şi de a-şi menţine independenţa operaţională şi financiară faţă de: a) furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice; b) producătorii ori reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor de echipamente destinate furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente; c) furnizorii de servicii poştale. (6) Salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi. Articolul 19 (1) ANCOM preia patrimoniul şi bugetul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi toate drepturile şi obligaţiile acesteia, cu excepţia infrastructurii şi a echipamentelor necesare exercitării atribuţiilor de administrare şi gestionare la nivel naţional a TLD ".ro", nameserverele pentru domeniul .ro, registrul naţional pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicaţiile, bazele de date, licenţele, manualele şi procedurile aferente acestora. (2) Patrimoniul fostei Autorităţi Naţionale pentru Comunicaţii se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite în structura bugetelor aprobate şi celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, şi se preia în baza acestora şi a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 20În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" cu "Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii"; b) "ANC" cu "ANCOM". Articolul 21Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu următorul cuprins:"54. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;55. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;56. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;59. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare şi supraveghere."2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor naţionale, infrastructurii, sistemelor şi serviciilor privind societatea informaţională se realizează cu acordul, sub coordonarea şi sub controlul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale."3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 22La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) organizarea, administrarea şi gestionarea TLD (top level domain) ".ro", îndeplinind funcţia de registru pentru numele de domenii ".ro";". Articolul 23La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;". Articolul 24În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" în cazul atribuţiilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009. Articolul 25 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, capitolele VII şi VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale contrare. (2) Menţiunea finală privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, şi Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 şi 19."Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 şi 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 22. Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale*Font 9*                                       ┌───────────────────────────────────────────────┐                                       │Nr. maxim de posturi 248, exclusiv demnitari şi│                                       │posturile aferente cabinetului ministrului │                                       └───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ CABINETUL MINISTRULUI ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU│ └─────────────────────────┘ │ │ │ AFACERI EUROPENE │ ┌─────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────┘ │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├─────┤ │ ┌────────────────────────────────────┐ │ CLASIFICATE │ │ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │ └─────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────────────────┐ │UNITATE POLITICI PUBLICE ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │ │ ***) │ │ │ └────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌─────────────────────────┐ │ ├──┤UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR│ │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─────┤ │ **) │ │ │ │ └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └─────────────────────────┘ │ │                                 └────────┬──────┘                                          │   ┌────────────────────────────┐ │   │ DIRECŢIA │ │   │ PENTRU POLITICI ŞI PROGRAME│ │   │ ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR,├─────────┤   │ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII│ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐   │ INTERNAŢIONALE │ │ │ │ │CABINET │   └────────────────────────────┘ ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│    ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │    │ DIRECŢIA │ │ └──────────────────┘ └────────┘    │ GENERALĂ PENTRU POLITICI ├──────────┤    │ ŞI PROGRAME ÎN DOMENIUL │ │    │ SOCIETĂŢI INFORMAŢIONALE │ │    └────────────┬─────────────┘ │   ┌─────────────┴───────────────┐ │   │ DIRECŢIA PENTRU PROMOVAREA │ │   │ ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR│ │   │ SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐   └─────────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │                                          ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│    ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │    │ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU │ │ └──────────────────┘ └────────┘    │STRATEGII DE DEZVOLTARE ŞI │ │    │CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII├─────────┤    │ ÎN DOMENIUL SOCIETĂŢII │ │    │ INFORMAŢIONALE │ │    └───────────────────────────┘ │     ┌──────────────────────────┐ │     │DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ├─────────┤     │ SERVICII ELECTRONICE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐     └──────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │                                          ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│   ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │   │ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU│ │ └──────────────────┘ └────────┘   │ PROMOVAREA SOCIETĂŢII ├────────┤   │ INFORMAŢIONALE*) │ │   └──────────────┬──────────────┘ │     ┌────────────┼────────────┐ │ ┌───┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ ┌──────────────────┐ │EVALUARE,│ │MANAGEMENT│ │MONOTORI-│ │ │ │ │SELECŢIE │ │FINANCIAR │ │ ZARE │ ├──────────────┤ SECRETAR GENERAL │ │ ŞI │ │ ŞI │ │ │ │ │ │ │CONTRAC- │ │ CONTROL │ │ │ │ └──────────────────┘ │ TARE │ │ │ │ │ │ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA JURIDICĂ, │ │ │INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII ├──────────┤ │ CU PRESA │ │ └─────────────────────────────┘ │                                          │ ┌─────────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ, RESURSE ├──────────┘ │ UMANE ŞI ADMINISTRATIVĂ │ └─────────────────────────────┘__________    *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală    **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului    ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment----

Noutăți

 • LEGE nr. 37 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGEA nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 19 mai 2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 224 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 666 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 29 aprilie 1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • LEGE nr. 244 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 102 din 7 aprilie 2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 194 din 25 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 113 din 23 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • LEGE nr. 18 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale şi energetice la produse, servicii şi în construcţii
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • LEGE nr. 438 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistenţa comunitară în domeniul securităţii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 113 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 164 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 2^2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 285 din 14 august 1947 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din legea pentru comerţul de devize din 1 Octomvrie 1932 şi a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 478 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 40 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana“ - Olanda
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 37 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 44 din 31 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 249 din 5 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • LEGE nr. 85 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 255 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 543 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020