Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 227 din 4 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 decembrie 1998 -
LEGE nr. 227 din 4 decembrie 1998privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 decembrie 1998

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 54 din 28 august 1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea următorul cuprins:a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizată anual, în funcție de indicele de inflație;2. La articolul I punctul 6, articolul 4 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:d) investițiile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.3. La articolul I punctul 7, articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiții, precum și terenurile, inclusiv cele împădurite.4. La articolul I punctul 13, articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:b) cheltuielile de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;5. La articolul I punctul 14, articolul 10 litera d) va avea următorul cuprins:d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experți și cu aprobarea consiliului de administrație al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, în cazul instituțiilor publice;6. La articolul I punctul 20, partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins: Articolul 16În situații justificate, agenții economici sunt scutiți de la calculul amortizarii, cu avizul Direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru următoarele active corporale:7. La articolul I punctul 20, articolul 16 litera b) va avea următorul cuprins:b) mijloacele fixe din patrimoniul agenților economici trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile;8. La articolul I punctul 25, articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20Competentele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniara sau degresiva revin consiliului de administrație al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de către Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administrație al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.9. La articolul I punctul 27, articolul 22 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Instituțiile publice au obligația să evidențieze în contabilitate, în conturi distincte, mijloacele fixe și sumele rezultate din dezmembrarea și valorificarea prin scoaterea din funcțiune a acestora.10. La articolul I punctul 31, articolul 25 va avea următorul cuprins: Articolul 25La scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe care nu au fost integral amortizate, agenții economici, precum și persoanele juridice fără scop lucrativ vor proceda în conformitate cu prevederile art. 17 și 24 din prezenta lege.11. Articolul I punctul 32 va avea următorul cuprins:32. Articolele 27 și 28 se abroga.12. La articolul I punctul 35, articolul 30 alineatul 1 literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei;b) cele de la lit. a), b) și e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.13. La articolul I punctul 36, articolul 32 va avea următorul cuprins: Articolul 32Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competența consiliilor de administrație ale agenților economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aparținând instituțiilor publice, sunt de competența ordonatorului de credite bugetare14. Articolul II va avea următorul cuprins: Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, cu modificările și completările ulterioare.15. Articolul III alineatul 1 va avea următorul cuprins:Regularizarea diferențelor reprezentând amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997 se va face prin includere în cheltuielile de exploatare la închiderea exercițiului financiar respectiv.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION DIACONESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU
  ----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 12 noiembrie 1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 255 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 85 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 214 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 30 august 1993 privind unele măsuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 16 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 219 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 296 din 30 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 18 din 6 martie 1995 privind aderarea României la Statutul Centrului Internaţional pentru Inginerie Genetica şi Biotehnologie (I.C.G.E.B.), Trieste - Italia, adoptat la Madrid la 13 septembrie 1983
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 318 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 16 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 374 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 141 din 17 mai 2005 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 38 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 225 din 5 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 176 din 27 iulie 1931 privind stabilirea orei oficiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 97 din 10 iulie 1929 pentru modificarea Legii din 19 Mai 1925, privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de procedura civilă şi comercială, pentru înlesnirea şi accelerarea judecaţilor, înaintea tribunalelor şi Curţilor de apel, precum şi pentru unificarea competentei judecătorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 143 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 45 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021