Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009

  Ținând cont de necesitatea remedierii cât mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comerțului, care duce la nerespectarea drepturilor comercianților, cu consecințe deosebit de periculoase pentru circuitul comercial,cunoscând faptul că funcționarea eficientă a registrului comerțului în subordinea Ministerului Justiției constituie premisa esențială a derulării unor programe de cooperare judiciară europeană extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex,având în vedere contextul social economic actual care impune, pe de o parte, o decongestionare a activității judiciare prin luarea unor măsuri energice de remediere a supraîncărcării instanțelor și, pe de altă parte, o fluidizare a procedurilor aferente activității comerciale,pentru asigurarea respectării termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de mențiuni și a documentelor aferente, de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului, ca imperativ al derulării în condiții corespunzătoare, cu respectarea legii, a activității comercianților,având în vedere că registrul comerțului este un instrument esențial pentru securitatea circuitului comercial, ce contribuie în mod substanțial la dezvoltarea unui climat de loialitate și credibilitate la nivelul mediului de afaceri,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat aparține, până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.------------Art. 1 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 20 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. Articolul 2(1) Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi soluționate, potrivit art. 1, de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de către persoana sau persoanele desemnate, urmând a fi avute în vedere și termenele de soluționare anterior acordate.(2) Dacă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență soluționarea unei cereri de înregistrare în registrul comerțului a fost suspendată de judecătorul delegat, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, dacă perioada de suspendare a depășit 6 luni, sau la cererea părții, dacă acest termen nu s-a împlinit.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 2^1(1) Competența de numire a lichidatorului în situațiile prevăzute la art. 237 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoanei desemnate, care dispune și cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei.(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăți se face, pentru situația în care nu există bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului.------------Art. 2^1 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. Articolul 3(1) Cererile formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență erau în competența de soluționare a judecătorului delegat, se soluționează de instanță, prin încheiere.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin instanță se înțelege tribunalul comercial sau secția comercială a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul comerciantul.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului sau ale oricărei persoane interesate de constatarea dizolvării persoanei juridice, formulate în temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanță, prin sentință.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului de radiere a persoanei juridice din registrul comerțului, în temeiul dispozițiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanță, prin sentință.(5) Societățile comerciale aflate sub incidența Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în stare de dizolvare sau de lichidare, se radiază din registrul comerțului, prin sentință pronunțată de instanță.(6) Cererile prevăzute la alin. (1) și alin. (3)-(5) sunt soluționate de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai recursului.(7) Sentințele instanței pronunțate în soluționarea cererilor de radiere prevăzute la alin. (4) și (5) se comunică persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe cale electronică, se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului în care este înregistrată persoana juridică.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 3^1Cererile pentru îndreptarea, lămurirea sau completarea încheierii judecătorului delegat, formulate în temeiul art. 281-281^3 din Codul de procedură civilă, vor fi soluționate de instanță, care va dispune și cu privire la modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerțului.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 4(1) În cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, și în cazul divizării, competența de verificare a legalității hotărârii asupra fuziunii/divizării și, după caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum și competența de soluționare a cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare aparțin instanței.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare și înscrisurile în susținerea acesteia se depun la oficiul registrului comerțului, care le înaintează, în termen de 3 zile de la primire, instanței competente conform prevederilor alin. (1).(3) Prin hotărârea pronunțată, potrivit dispozițiilor art. 331-339 din Codul de procedură civilă, instanța dispune și înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare.(4) Cererile prevăzute de alin. (1) sunt soluționate de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai recursului.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 5În cazul fuziunii transfrontaliere, atribuțiile de verificare a legalității procedurii pe care o urmează societățile participante la fuziune - persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România - și, dacă este cazul, societatea nou-înființată - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - aparțin directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 251^13 și 251^14 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, secția comercială. Pentru cererile aflate în competența de soluționare a tribunalului, art. 4 se aplică în mod corespunzător. Articolul 6(1) În soluționarea cererilor potrivit art. 1 și 2, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate autorizează, prin rezoluție, constituirea societăților comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerțului, a publicității, precum și înregistrarea în registrul comerțului a declarațiilor-tip pe propria răspundere și a datelor cuprinse în acestea, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(2) Rezoluțiile pronunțate în temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.(2^1) În cazul în care solicitantul renunță la soluționarea cererii, prin rezoluție, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate va/vor lua act de renunțare.------------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(3) Împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluțiilor de respingere a cererii de înregistrare și a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, împotriva rezoluției directorului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți, și de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015.(4) Plângerea se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează instanței plângerea.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(5) Plângerea formulată împotriva rezoluțiilor directorului oficiului registrului comerțului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate se soluționează de urgență și cu precădere, în condițiile dreptului comun.(6) Instanța soluționează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare. Instanța poate să solicite orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente.------------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(7) Hotărârea pronunțată în soluționarea plângerii este executorie și este supusă numai recursului.------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 7(1) Soluționarea cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 și 2 se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părții sau a reprezentantului acesteia, se organizează audiență publică pentru susținerea și soluționarea cererii.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(2) Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnată/desemnate consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, poate/pot să dispună efectuarea unei expertize, în contul părților, precum și prezentarea oricăror alte dovezi. În același scop, părțile pot fi invitate să se prezinte la oficiul registrului comerțului.(3) Orice înscrisuri noi în susținerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, prin registratura generală, cu cel puțin o zi înainte de data soluționării. Ori de câte ori este necesară modificarea înscrisurilor depuse în susținerea cererii de înregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comerțului înscrisurile modificate, cele depuse inițial urmând a fi anulate de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de persoana ori persoanele desemnată/desemnate.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(4) În condițiile în care cererile de înregistrare și documentele depuse în susținerea acestora nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, se acordă, prin rezoluție, un termen de amânare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile, la cererea motivată a solicitantului. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua când a început și ziua în care s-a împlinit termenul.------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.(5) Comunicarea rezoluțiilor de amânare se realizează prin afișare la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului.(6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul nu își îndeplinește obligațiile dispuse prin rezoluția de amânare a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de înregistrare urmează a fi respinse.------------Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 7^1(1) Dacă la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de intervenție, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate transmite/transmit instanței întregul dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerțului și cererea de intervenție, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(2) Soluționarea cererilor de înregistrare și a cererilor de intervenție se face cu citarea părții și a intervenienților. Instanța se pronunță de urgență, în condițiile art. 49-56 din Codul de procedură civilă.(3) Hotărârea pronunțată în condițiile alin. (2) este executorie și este supusă numai recursului.------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010. Articolul 8(1) Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, nu încasează taxa judiciară de timbru și, după caz, contravaloarea timbrului judiciar.(2) Pe perioada menționată la alin. (1) se folosesc formularele-tip aflate în uz la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 9În cazul cererilor de înregistrare depuse la registrul comerțului până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și nesoluționate, dacă informațiile din cazierul fiscal au expirat sau urmează să expire, oficiile registrului comerțului vor solicita reconfirmarea acestora direcțiilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Această operațiune este scutită de plata oricăror taxe/tarife. Articolul 10(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, directorul oficiului registrului comerțului și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate nu poate/nu pot fi supuse niciunei restricții, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei autorități ori a unei persoane fizice sau juridice.(2) Solicitantul, așa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare și în documentele depuse în susținerea acestora.(3) Sancționarea directorului oficiului registrului comerțului și/sau persoanei sau persoanelor desemnate pentru săvârșirea unor abateri în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se va face numai cu avizul directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului. Articolul 11(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului va emite deciziile de desemnare a directorilor și, după caz, a altor persoane din cadrul instituției, care vor îndeplini atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) În cazul în care volumul de activitate o impune, persoanele menționate la alin. (1), cu excepția directorilor și directorilor adjuncți, vor exercita pe perioada desemnării exclusiv atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, urmând ca restul atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului să fie redistribuite în mod corespunzător celuilalt personal din cadrul oficiilor.(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) să îndeplinească atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sunt salarizate, în baza deciziei directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe perioada exercitării efective a acestor atribuții, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comerțului în care își desfășoară activitatea.(4) Funcțiile de conducere din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului și persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridică, beneficiază de vechime în specialitate juridică. Articolul 12(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în 15 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuată de registratori comerciali.(2) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiției, proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea profesiei de registrator comercial.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 13 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 29 decembrie 2009.Nr. 116.

  Noutăți

 • LEGE nr. 328 din 5 decembrie 2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale
 • LEGEA nr. 4 din 13 iulie 1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 189 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficienta a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 23 decembrie 2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii
 • LEGE nr. 543 din 11 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 295 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 339 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 17 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 469/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 17 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 282 din 26 iunie 2003 privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 177 din 7 iunie 1947 pentru interpretarea dispoziţiunilor legale privitoare la înfăptuirea reformei agrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 209 din 23 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 333 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 4 iunie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 6 septembrie 2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 244 din 30 octombrie 2018 pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 123 din 7 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 411 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului , România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 43 din 19 ianuarie 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 9 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 19 din 6 martie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 188 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 258 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 19 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Sălaj
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021