Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 10 februarie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 (*actualizată*)pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie(actualizată până la data de 20 iunie 2010*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 10 februarie 2010. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 112 din 16 iunie 2010.Având în vedere obligaţia Comisiei pentru cetăţenie de a respecta termenele legale pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,luând în considerare obligaţia pozitivă de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligaţie instituită de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,ţinând cont de necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetăţenie să poată soluţiona în termenul de 5 luni prevăzut expres în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,dată fiind necesitatea unei reorganizări administrativ-instituţionale în scopul eficientizării activităţii Comisiei pentru cetăţenie,ţinând seama de importanţa creării în termen cât mai scurt a unei instituţii autonome, cu competenţe depline în materie de cetăţenie,având în vedere iminenţa unor noi litigii în materia cetăţeniei în cazul nerespectării termenelor legale prevăzute pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, denumită în continuare Autoritate, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei. (2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Petofi Şandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 2Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Articolul 3În cadrul Autorităţii funcţionează Comisia pentru cetăţenie, potrivit prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul II Scopul, funcţiile şi atribuţiile principale ale Autorităţii Articolul 4Autoritatea asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române. Articolul 5În realizarea scopului său fundamental, prevăzut la art. 4, Autoritatea are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de alte reglementări în domeniu. Articolul 6Autoritatea are următoarele funcţii principale: a) îndeplineşte prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renunţarea şi retragerea cetăţeniei române; b) desfăşoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele în materie de cetăţenie, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; c) propune Ministerului Justiţiei şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate. Articolul 7Autoritatea are, în desfăşurarea activităţii, următoarele atribuţii principale: a) ţine evidenţa cererilor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte; b) asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei pentru cetăţenie; c) asigură secretariatul Comisiei pentru cetăţenie; d) păstrează şi organizează arhiva Comisiei pentru cetăţenie; e) întocmeşte proiectele de ordine ale preşedintelui Autorităţii privind acordarea, redobândirea, retragerea şi renunţarea la cetăţenia română, precum şi proiectele de ordine de respingere a acestor cereri; f) redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a acestora; g) asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă; h) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare; i) comunică, la cerere, autorităţilor administraţiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia română, potrivit legii; j) răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competenţă; k) informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetăţenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetăţean european; l) asigură participarea personalului la programe de formare şi perfecţionare profesională, în limita bugetului aprobat; m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii, în limita bugetului aprobat, a planului de activităţi şi a legii.-------------Litera m) a art. 7 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 17 iunie 2010. Capitolul III Conducerea Autorităţii Articolul 8 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat. (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizează pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. (3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite. Articolul 9 (1) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii, pe care o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (3) Preşedintele are dreptul de a delega atribuţii, cu excepţia celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenie, care nu poate fi delegată. (4) În caz de imposibilitate de exercitare a funcţiei de către preşedinte, ordinul pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenie va putea fi emis numai de ministrul justiţiei. (5) Starea de imposibilitate a exercitării funcţiei se constată prin ordin al ministrului justiţiei, la sesizarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţii Autorităţii. (6) Vicepreşedinţii conduc şi răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează. (7) Vicepreşedinţii Autorităţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către acesta, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (4). Articolul 10Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul instituţiilor de formare profesională. Capitolul IV Organizarea Autorităţii Articolul 11Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12 (1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri şi birouri teritoriale. (2) Numărul maxim de posturi la nivelul Autorităţii pentru anul 2010 este de 126 şi se va constitui în condiţiile art. 19. După data de 1 ianuarie 2010, acest număr poate fi majorat sau diminuat, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de necesităţile Autorităţii, prin reorganizarea acesteia. (3) Personalul Autorităţii este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi personal contractual. Articolul 13Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 14Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10^2 se abrogă.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetăţenie."3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.Cererile de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 10^1 pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndată Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Comisia pentru cetăţenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română.Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.Membrii Comisiei şi preşedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 2 ani, şi pot fi revocaţi pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului justiţiei.Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi din 20 de membri, personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.-------------Alin. 4 al art. 13 de la pct. 4 al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 17 iunie 2010.Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv."5. La articolul 16, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului prevăzut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii."6. La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Raportul, însoţit de cererea de acordare ori de redobândire a cetăţeniei, va fi înaintat preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."7. La articolul 18, alineatele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."8. La articolul 19, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut:«Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României.»După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetăţenie română, care va fi întocmit în două exemplare, semnate de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele exemplare ale certificatului conţin elemente de siguranţă şi au aplicate fotografii ale titularului."9. La articolul 20, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Constatarea încetării efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoanele care nu au depus jurământul în condiţiile legii se face de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii, sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credinţă faţă de România este recunoscută ca fiind cetăţean român, la cererea succesorilor săi legali, de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de cetăţenie de către Comisie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.Persoana care nu poate depune jurământul de credinţă faţă de România din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetăţenia română de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române, pe baza cererii şi a înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori convenţional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei. Cererea adresată Comisiei privind eliberarea certificatului de cetăţenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la cunoştinţă a termenului de depunere a jurământului de credinţă. Nedepunerea cererii în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române."10. La articolul 30, alineatele 4, 5 şi 8 vor avea următorul cuprins:"Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunţare la cetăţenia română, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 26.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire...........................................................Dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinţă eliberată de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, în baza ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."11. La articolul 31, alineatele 4, 5, 6 şi 8 vor avea următorul cuprins:"În cazul în care constată îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor legale de retragere a cetăţeniei române, Comisia va propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetăţeniei române sau, după caz, respingerea sesizării.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, emite ordinul de retragere a cetăţeniei române, respectiv de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei, în cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei se comunică persoanei în cauză, precum şi persoanei care a făcut sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire...........................................................Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române." Articolul 15Articolul II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:"Art. II. - Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10^1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor înfiinţa birouri teritoriale în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie." Articolul 16În anul 2010, paza sediilor Autorităţii, a bunurilor şi a valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate. Articolul 17Cererile de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române aflate în curs de soluţionare la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei se transferă Autorităţii, iar soluţionarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 18 (1) Cheltuielile aferente personalului şi posturilor preluate de Autoritate de la Ministerul Justiţiei vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei în bugetul Autorităţii. (2) Pentru posturile preluate prin transfer potrivit art. 19 alin. (2), cheltuielile de personal aferente vor fi redistribuite pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Justiţiei, din bugetul acestora în bugetul Ministerului Justiţiei, pentru Autoritate. (3) Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Autorităţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), vor fi alocate din bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumei de 766 mii lei. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotică, precum şi alte active vor fi transferate, prin protocol de predarepreluare, din gestiunea Ministerului Justiţiei în gestiunea Autorităţii. (4) Cheltuielile care depăşesc sumele alocate potrivit alin. (1)-(3) se vor asigura prin redistribuirea din bugetele altor ordonatori de credite bugetare sau din Fondul de rezervă bugetară, prin hotărâre a Guvernului. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, inclusiv pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor acestora. Articolul 19 (1) Prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi constituirea Autorităţii, personalul încadrat la Direcţia cetăţenie din Ministerul Justiţiei, precum şi posturile aferente acestuia vor fi preluate de Autoritate. (2) Posturile rămase vacante în urma aplicării alin. (1) pot fi ocupate, prin transfer, de personal din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) După aplicarea alin. (1) şi (2), Ministerul Justiţiei va organiza concurs, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru ocuparea posturilor rămase vacante pentru anul 2010. (4) Până la operaţionalizarea Autorităţii, procedura de acordare, redobândire, retragere sau renunţare la cetăţenie, precum şi orice alte aspecte care decurg din funcţionarea Autorităţii vor fi asigurate prin Direcţia cetăţenie şi, după caz, prin alte direcţii de specialitate ale Ministerului Justiţiei. (5) În mod excepţional, atunci când nu sunt ocupate potrivit alin. (1)-(3), posturile din cadrul Autorităţii pot fi ocupate şi prin detaşare de personal din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 20Guvernul va asigura, pe parcursul anului 2010, un nou sediu care să permită desfăşurarea activităţii Autorităţii, odată cu extinderea personalului potrivit art. 12 alin. (2). Articolul 21Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 februarie 2010.Nr. 5.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 125 din 30 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 197 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 1991 a bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 iulie 2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 7 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele materiale naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 186 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 43 din 21 ianuarie 2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 72 din 12 iulie 1996 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 235 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 cu privire la protecţia muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 3 din 13 februarie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 310 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 206 din 29 iunie 2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 362 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • LEGE nr. 518 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 24 noiembrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 394 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
 • LEGE nr. 236 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 98 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 19 mai 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 310 din 8 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 547 din 18 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Lupeni, judeţul Hunedoara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021