Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României(actualizată până la data de 11 noiembrie 2010*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 13 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate României, având ca efecte antrenante creşterea producţiei, scăderea şomajului, îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei şi a standardelor de mediu;- accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate României, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale şi la mecanismele de finanţare;- dată fiind necesitatea adoptării unor măsuri urgente, care să ofere soluţii pentru dificultăţile întâmpinate de beneficiarii de proiecte finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţare;- ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă ar conduce la blocarea/întârzierea implementării proiectelor deja aprobate, putându-se ajunge la rezilierea contractelor de finanţare ca urmare a incapacităţii beneficiarilor de a asigura resursele financiare proprii necesare şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României;- ţinând seama de importanţa absorbţiei fondurilor europene, care reprezintă o prioritate absolută pentru România,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, având ca obiectiv facilitarea absorbţiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de către beneficiarii acestor fonduri în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor. (2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (1), în scopul prezentei ordonanţe de urgenţă, se asimilează proiectelor finanţate din instrumente structurale proiectele aprobate iniţial în baza Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a unui instrument structural de preaderare - ISPA şi care după data aderării României la Uniunea Europeană sunt considerate a fi aprobate în baza Regulamentului nr. 1.164/1994 al Consiliului din 16 mai 1994 de creare a Fondului de coeziune.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 13 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010. Articolul 2 (1) Beneficiarii Programului de sprijin pot fi, cu respectarea condiţiilor cumulative prevăzute la alin. (2), următoarele entităţi care implementează proiecte finanţate din instrumente structurale ale Uniunii Europene: a) unităţi administrativ-teritoriale; b) instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate; c) instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate; d) operatori regionali/locali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare. (2) Pentru a beneficia de Programul de sprijin, entităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) solicitanţii sprijinului au încheiat un contract de finanţare cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită sprijin sau au calitatea de beneficiari finali ai unui proiect aprobat în baza unui memorandum de finanţare ISPA încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană; b) proiectele pentru care se solicită sprijin sunt promovate în următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinată educaţiei şi cercetării-dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii, infrastructura în domeniul asistenţei sociale, precum şi infrastructura de turism care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat; c) proiectele pentru care se solicită sprijin trebuie să prevadă realizare de lucrări şi/sau achiziţie de echipamente într-o proporţie de cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 13 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 11 noiembrie 2010. Articolul 3Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la dispoziţiile art. 61 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili prevăzuţi la art. 2. Articolul 4 (1) Procedura şi condiţiile de acordare a garanţiilor, de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi regulile de gestionare a garanţiilor, inclusiv mecanismul de executare şi recuperare a plăţilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aprobă pentru fiecare exerciţiu bugetar prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5Între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea programului. Articolul 6 (1) În cazul în care beneficiarii finanţărilor garantate în cadrul programului nu onorează la scadenţă obligaţiile de plată aferente împrumuturilor contractate în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor, instituţiile de credit au obligaţia de a informa în scris Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenţei. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor privind neachitarea obligaţiei de plată la data scadenţei, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. transmite Ministerului Finanţelor Publice înştiinţarea care va conţine lista unităţilor administrativ-teritoriale şi suma aferentă obligaţiei neachitate la scadenţă, în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (3) Până la achitarea integrală a obligaţiilor de plată restante către instituţia de credit sau până la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a căror alimentare a fost sistată în condiţiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii. Articolul 7 (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 8 (1) Înscrisurile întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele încorporate în aceste titluri sunt creanţe fiscale. (2) În termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor prevăzute la art. 7 alin. (1), titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se comunică organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidenţe. În cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului de creanţă. (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (2). Articolul 9 (1) Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice conform art. 7 alin. (1) şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) În vederea recuperării creanţelor fiscale, dacă la expirarea termenului de 60 de zile, menţionat în titlul de creanţă, debitorul nu face dovada efectuării plăţii, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va comunică organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu, titlurile executorii. Articolul 10 (1) Recuperarea creanţelor fiscale principale şi accesorii rezultate din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice conform art. 8 alin. (1) în contul finanţatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul titlurilor executorii. (2) Recuperarea creanţelor fiscale datorate de unităţile administrativ-teritoriale se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele bugetare rezultate din garanţiile acordate şi plătite în cadrul Programului de sprijin se efectuează de către organele competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 12Sumele încasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. Articolul 13Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 9._________

Noutăți

 • CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840
 • LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 141 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 12 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 41 din 1 iunie 1991 pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 49 din 7 iulie 1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 12 iulie 2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 53 din 7 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 297 din 30 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 196 din 9 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 21 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • CONSTITUŢIA PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE din 30 iunie 1866
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 399 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 1991 privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 şi parţial a celor din anul 1989, precum şi regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 85 din 30 martie 2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
 • LEGE nr. 355 din 21 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 59 din 17 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici
 • LEGE nr. 69 din 29 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 638 din 8 august 1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 269 din 29 iunie 2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 276 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 186 din 28 iunie 1930 prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cedează în deplina proprietate tovaraşiei ţărăneşti "Iascinschi" din satul Romanca, judeţul Bălţi, suprafaţa de 200 ha
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de restructurare
 • LEGE nr. 165 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 4 aprilie 2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 29 din 19 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021