Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 (*actualizată*)privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(actualizată până la data de 9 iulie 2010*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 136 din 1 iulie 2010.Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (Land Parcels Identification System-LPIS) o dată la 5 ani, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum şi de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,având în vedere recomandările misiunilor de audit ale Comisiei Europene referitoare la calitatea LPIS şi condiţiile specifice din România privind necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor la intervale de timp de 3 ani, în ultima perioadă constatându-se schimbări majore de peisaj,reţinându-se riscul excluderii, parţiale sau totale, a României de la finanţarea comunitară a cheltuielilor alocate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) privind măsurile de sprijin pe suprafaţă ale Comisiei Europene,ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă aplicarea de penalităţi României, ca urmare a neactualizării LPIS, ceea ce ar conduce, implicit, la neplata din FEGA a fermierilor din agricultura românească,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes naţional. (2) În perioada 31 martie 2010-31 decembrie 2020, activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naţionale. (3) Structurile Ministerului Apărării Naţionale care execută aceste activităţi se stabilesc de ministrul apărării naţionale, prin protocolul prevăzut la art. 2 alin. (2). (4) Structurile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale beneficiare ale acestor activităţi se stabilesc de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la art. 2 alin. (2). (5) Activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor de către Ministerul Apărării Naţionale se efectuează cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 2 (1) Plata serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1), în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale. (3) În baza protocolului prevăzut la alin. (2), se încheie anual contracte de prestări servicii între structurile desemnate potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4)*). (4) Pentru anul 2010, contractul de prestări de servicii se încheie în termen de 10 zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (2).-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 136 din 1 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010, pentru anul 2010 se instituie un nou termen de încheiere a contractului de prestări de servicii prevăzut la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3 (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru derularea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura stabilită potrivit art. 1 alin. (4), efectuează plata în avans, în sumă de 6.300.000 lei, de la capitolul 20.01.30 către Ministerul Apărării Naţionale, pentru structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3), în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de prestări de servicii pentru anul 2010. (2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând avansul prevăzut la alin. (1) se justifică prin documentele emise de Ministerul Apărării Naţionale aferente serviciilor prestate de structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3) şi recepţionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura desemnată potrivit art. 1 alin. (4), până la 31 decembrie 2012.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 136 din 1 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010. Articolul 4Sumele încasate din serviciile de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor se constituie venituri ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare. Articolul 5 (1) Toate drepturile de autor asupra înregistrărilor rezultate în urma serviciului de aerofotogrammetrie şi ortofotoplanurilor revin exclusiv Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor din subordine stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (4). (2) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se pot pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi autorităţilor publice centrale şi locale, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor încheiate între acestea şi Ministerul Apărării Naţionale.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 136 din 1 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelorVasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 21.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 14 din 15 mai 1968 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 694 din 28 noiembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al adopţiei*)
 • LEGE nr. 111 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • LEGE nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prⁿ`62m la 27 mai 2005
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 780 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
 • LEGE nr. 617 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 26 mai 2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 71 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 2 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • LEGE nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 355 din 27 decembrie 2018 privind instituirea Zilei dăruirii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 159 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • LEGE nr. 451 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie şi a anexelor nr. 3 şi 3 (a) la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 19 din 14 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 517 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • LEGE nr. 37 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • LEGE nr. 24 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 106 din 26 mai 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1993 pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 37/1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 366 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 243 din 17 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE nr. 106 din 11 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021