Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 (*actualizată*)privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale**)(actualizată până la data de 29 iunie 2016*)

---------- Notă

──────────

**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 28 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 3 noiembrie 2010.

──────────
Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (Land Parcels Identification System-LPIS) o dată la 5 ani, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum şi de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,având în vedere recomandările misiunilor de audit ale Comisiei Europene referitoare la calitatea LPIS şi condiţiile specifice din România privind necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor la intervale de timp de 3 ani, în ultima perioadă constatându-se schimbări majore de peisaj,reţinându-se riscul excluderii, parţiale sau totale, a României de la finanţarea comunitară a cheltuielilor alocate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) privind măsurile de sprijin pe suprafaţă ale Comisiei Europene,ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă aplicarea de penalităţi României, ca urmare a neactualizării LPIS, ceea ce ar conduce, implicit, la neplata din FEGA a fermierilor din agricultura românească,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes naţional. (2) În perioada 31 martie 2010-31 decembrie 2020, activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naţionale. (3) Structurile Ministerului Apărării Naţionale care execută aceste activităţi se stabilesc de ministrul apărării naţionale, prin protocolul prevăzut la art. 2 alin. (2). (4) Structurile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale beneficiare ale acestor activităţi se stabilesc de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la art. 2 alin. (2). (5) Activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor de către Ministerul Apărării Naţionale se efectuează cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 1^1 (1) Activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, denumit în continuare LPIS, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes naţional. (2) În perioada iulie 2016-decembrie 2020, activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naţionale pentru o suprafaţă de cel mult 21.000 km² anual. (3) Pentru suprafaţa ce o depăşeşte pe cea prevăzută la alin. (2), activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, se execută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.----------Art. 1^1 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016. Articolul 2 (1) Plata serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1), în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale. (3) În baza protocolului prevăzut la alin. (2), se încheie anual contracte de prestări servicii între structurile desemnate potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4)*). (4) Pentru anul 2010, contractul de prestări de servicii se încheie în termen de 10 zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (2). Articolul 2^1Plata serviciilor de digitizare şi actualizare a LPIS se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 3 noiembrie 2010. Articolul 3 (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru derularea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura stabilită potrivit art. 1 alin. (4), efectuează plata în avans, în sumă de 6.300.000 lei, de la capitolul 20.01.30 către Ministerul Apărării Naţionale, pentru structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3), în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de prestări de servicii pentru anul 2010. (2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând avansul prevăzut la alin. (1) se justifică prin documentele emise de Ministerul Apărării Naţionale aferente serviciilor prestate de structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3) şi recepţionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura desemnată potrivit art. 1 alin. (4), până la 31 decembrie 2012.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 136 din 1 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010. Articolul 4Sumele încasate din serviciile de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor, precum şi sumele încasate din serviciile de digitizare şi actualizare a LPIS se constituie venituri ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 3 noiembrie 2010. Articolul 5 (1) Toate drepturile de autor asupra înregistrărilor rezultate în urma serviciului de aerofotogrammetrie şi ortofotoplanurilor revin exclusiv Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor din subordine stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (4). (2) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se pot pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi autorităţilor publice centrale şi locale, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor încheiate între acestea şi Ministerul Apărării Naţionale.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 136 din 1 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

----------------

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 24 martie 2010.Nr. 21.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • LEGEA nr. 34 din 4 decembrie 1990 pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 64 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGEA Nr. 74 din 12 iulie 1996 privind telecomunicaţiile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 septembrie 2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 234 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristineşti, judeţul Botoşani
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 322 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 305 din 11 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 136 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 107 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 75 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 392 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 11 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 18 din 26 februarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucureşti la 28 mai 2002
 • LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 62 din 22 septembrie 1993 pentru modificarea articolului 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 179 din 26 iunie 1930 pentru autorizarea comunei urbane Tg. Neamţ de a vinde prin buna învoiala băile Oglinzi, Casei Muncii C.F.R.
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 396 din 27 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021