Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010

  **) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.Având în vedere că, în prezent, în dotarea Ministerului Apărării Naționale se găsesc cantități apreciabile de armament, muniții, explozivi, blindate, autovehicule, tractoare, remorci și alte bunuri, care prezintă un risc ridicat pentru personal și mediu,ținând seama de imposibilitatea punerii în aplicare a unor programe de delaborare din cauza insuficienței fondurilor,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se abilitează Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia să transmită din administrarea și evidența proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar ori tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și bunurile rezultate din cercetarea științifică, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) au durata normată de funcționare îndeplinită;b) sunt scoase din funcțiune;c) sunt excedentare;d) sunt declasate;e) sunt atipice;f) sunt periculoase;g) sunt uzate moral.(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se individualizează prin protocoale succesive, încheiate separat între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, respectiv între Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.(3) Pot face obiectul transmiterii din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea operatorilor economici și deșeurile metalice rezultate în urma casării armamentului și muniției, numai după ce acestea au fost scoase din funcțiune sau declasate, prin încheierea între părțile implicate a unor protocoale distincte.(4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) și (3) se transmit pentru delaborare, dezmembrare sau valorificare, după caz.(5) Bunurile pot fi valorificate de către operatorii economici în starea în care se află sau ulterior modificării și/sau modernizării acestora. Bunurile pot fi valorificate inclusiv prin utilizarea în procesul de producție a altor bunuri, în condițiile legii.(6) Reperele, subansamblurile, ansamblurile, piesele, componentele, materialele și deșeurile rezultate în urma operațiunilor de delaborare și dezmembrare prevăzute la alin. (4) pot fi valorificate de către operatorii economici, inclusiv prin utilizarea acestora în procesul de producție a altor bunuri, în condițiile legii, în starea în care se află sau în urma unor modificări și/sau modernizări operate asupra acestora.(7) Responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește derularea operațiunilor prevăzute la alin. (4)-(6) revine, exclusiv, operatorilor economici. (la 04-11-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. ) Articolul 2Bunurile prevăzute la art. 1 se predau operatorilor economici cu acordul acestora, în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, pe categorii de bunuri, încheiat între reprezentantul legal al Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia și reprezentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3). (la 04-11-2015, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. ) Articolul 3(1) Patrimoniile Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia se diminuează cu valoarea contabilă a bunurilor mobile transmise potrivit dispozițiilor art. 1, în baza proceselor-verbale de predare-preluare.(2) În situația în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5), inclusiv transportul și paza bunurilor, diferența rămâne la dispoziția operatorilor economici și va fi utilizată în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricație ale capacităților destinate producției pentru apărare. (la 09-05-2016, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, care modifică pct. 4 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. ) (3) Intrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în evidența operatorilor economici se realizează conform reglementărilor contabile în vigoare.(4) Sunt exceptate de la plata contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din sistemul de apărare. (la 09-05-2016, Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, care completează pct. 4 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. ) (la 04-11-2015, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. ) Articolul 4Transportul și paza bunurilor mobile care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se asigură de către operatorii economici. Articolul 5Fiecare dintre autoritățile menționate la art. 3 alin. (1) propune Guvernului spre adoptare norme, potrivit domeniilor proprii de competență, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 04-11-2015, Art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul economiei, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 14 aprilie 2010.Nr. 38. AnexăOPERATORII ECONOMICIdin industria de apărare, aflați sub autoritateaMinisterului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  Nr. crt.   Operator economic
  1. Compania Națională ROMARM - S.A.
  2. Societatea Comercială TOHAN Zărnești - S.A.
  3. Societatea Comercială CARFIL Brașov - S.A.
  4. Societatea Comercială METROM Brașov - S.A.
  5. Societatea Comercială Uzina Mecanică CUGIR - S.A.
  6. Societatea Comercială Fabrica de Arme Cugir - S.A.
  7. Societatea Comercială Uzina Mecanică SADU - S.A.
  8. Societatea Comercială Uzina Mecanică PLOPENI - S.A.
  9. Societatea Comercială Uzina Mecanică MIJA - S.A.
  10. Societatea Comercială Uzina Automecanica Moreni - S.A.
  11. Societatea Comercială Uzina Mecanică București - S.A.
  12. Societatea Comercială Electromecanica PLOIEȘTI - S.A.
  13. Societatea Comercială Fabrica de Pulberi Făgăraș - S.A.
  14. Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A.
  15. Societatea Comercială U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A.
  16. Societatea Comercială ARSENAL REȘIȚA - S.A.
  17. Societatea Comercială Șantierul Naval Mangalia - S.A.
  18. Societatea Comercială IAR - S.A. Brașov
  19. Societatea Comercială AVIOANE - S.A. Craiova
  20. Societatea Comercială ROMAERO - S.A.
  21. Societatea Comercială CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A.
  22. Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăștie - S.A.
  23. Societatea Comercială «IOR» - S.A. București.
  (la 04-11-2015, Anexa a fost modificată de pct. 6 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )
  ------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 203 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 14 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 129 din 3 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 125 din 7 iulie 2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 20 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 24 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 67/1997
 • LEGE nr. 63 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 373 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România", semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 80 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 128 din 15 iunie 2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 168 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a traficului de fiinţe umane, terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 10 mai 2004
 • LEGE nr. 171 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
 • LEGE nr. 112 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 334 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 229 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 15 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 577 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2008 pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 487 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
 • LEGE nr. 245 din 2 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 91 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 124 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1995
 • LEGE nr. 2.908 din 4 iulie 1921 pentru infranarea vagabondajului şi cersetoriei şi pentru protectiunea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 1998 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la 31 iulie 1997
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 275 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Motru, judeţul Gorj, municipiu
 • LEGE nr. 45 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 94/1971 pentru modificarea Decretului nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole, aprobat prin Legea nr. 15/1970
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 (*republicată*) privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 57 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 506/1970 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969, aprobat prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, completat prin Decretul nr. 126/1970, aprobat prin Legea nr. 23/1970
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021