Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010

  În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu privire la:– îmbunătățirea practicilor de gestionare a creanțelor fiscale și arieratelor, precum și la întărirea controlului asupra contribuabililor, menționate la pct. 17 din Scrisoarea suplimentară de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009, ratificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009;– adoptarea prin ordonanță de urgență, până la finele lunii aprilie 2010, a legislației de îmbunătățire a administrației fiscale, menționată la pct. 10 din Scrisoarea de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009;– elaborarea și adoptarea de către Guvernul României, prin ordonanță de urgență, a legislației privind Codul de procedură fiscală, care vizează creșterea eficienței managementului fiscal, până la finele lunii aprilie 2010, menționată la pct. B din anexa I la Memorandumul suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 18 februarie 2010 și la Bruxelles la 22 februarie 2010, ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 18 februarie 2010 și la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009,având în vedere recomandările misiunii de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional (FMI) acordată Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cursul anului 2009 și luând în considerare recomandarea reprezentantului regional al FMI pentru România și Bulgaria, respectiv de a nu utiliza procedura de cesiune a creanțelor fiscale datorită riscurilor ce pot apărea în ceea ce privește managementul arieratelor,ținând cont de faptul că în cazul neadoptării prin ordonanță de urgență a măsurilor vizate, conform angajamentelor asumate, România se expune riscului ca tranșele ulterioare ale împrumuturilor acordate de FMI și UE să nu fie eliberate, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se abrogă.2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilități de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod, a legislației subsecvente acestuia, precum și a legislației care intră în sfera de aplicare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.3. La articolul 21 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităților de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condițiile legii, denumite creanțe fiscale accesorii.4. La articolul 22, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) obligația de a plăti dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligații de plată accesorii;.5. La articolul 71, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Obligațiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, ori aplicarea de sancțiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1).6. La articolul 97, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situația în care organele de inspecție fiscală constată că evidențele contabile sau fiscale ori declarațiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete, false, precum și în situația în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziție, organele de inspecție vor stabili obligația fiscală prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor. Procedurile și metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.7. La articolul 115 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligației fiscale pentru care s-a aprobat o eșalonare la plată, precum și dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlinește în luna curentă, precum și obligațiile fiscale curente de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii acordate;...............................................................................................c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligației fiscale pentru care s-a aprobat eșalonarea, până la concurența cu suma eșalonată la plată sau până la concurența cu suma achitată, după caz, precum și suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere datorată pe perioada amânării, după caz;8. La titlul VIII, denumirea capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul IIIDobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere9. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 119Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere.(2) Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.(3) Dobânzile și penalitățile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condițiile aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu excepția situației prevăzute la art. 142 alin. (6).10. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 120Dobânzi(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.(2) Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv.(3) În situația în care diferențele rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite inițial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia inclusiv.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se datorează dobânzi după cum urmează:a) pentru impozitele, taxele și contribuțiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plății prețului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, dobânzile sunt datorate de către cumpărător;b) pentru impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri și bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidența separată, potrivit prevederilor art. 176.(5) Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferențe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere și impozitul pe profit datorat conform declarației de impunere întocmite pe baza situației financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Pentru obligațiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venit, se datorează dobânzi după cum urmează:a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru plățile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăți anticipate se calculează până la data plății debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie;b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora inclusiv;c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăți anticipate, dobânzile se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod corespunzător.(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere și poate fi modificat prin legile bugetare anuale. (la 10-04-2011, Alineatul (7) din Articolul 120 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 07 aprilie 2011 ) 11. După articolul 120 se introduce un nou articol, articolul 120^1, cu următorul cuprins: Articolul 120^1Penalități de întârziere(1) Plata cu întârziere a obligațiilor fiscale se sancționează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale principale.(2) Nivelul penalității de întârziere se stabilește astfel:a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadență, nu se datorează și nu se calculează penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale principale stinse;b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalității de întârziere este de 5% din obligațiile fiscale principale stinse;c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalității de întârziere este de 15% din obligațiile fiscale principale rămase nestinse.(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.12. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 121Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară(1) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligația de plată a sumelor respective și atrage pentru acesta dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 120 și 120^1, după termenul de 3 zile.(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului și nedecontate de unitățile bancare, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute la alin. (1), plătitorul se poate îndrepta împotriva unității bancare respective.13. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:ARTICOLUL 122Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării(1) În cazul creanțelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile și penalitățile de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv, astfel:a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;b) pentru compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operației de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite de către organul competent;c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire.(2) În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare, dobânzile și penalitățile de întârziere se recalculează.(3) Pentru obligațiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale, data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.14. Articolul 122^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 122^1Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvențeiPentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenței nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenței.15. Articolul 122^2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 122^2Dobânzi și penalități de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunțat o hotărâre de dizolvare(1) Pentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerțului, începând cu această dată nu se mai datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere.(2) În cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă a fost desființat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se calculează dobânzi și penalități de întârziere între data înregistrării la registrul comerțului a actelor de dizolvare și data rămânerii irevocabile a hotărârii de desființare.16. Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 123Dobânzi în cazul înlesnirilor la platăPe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante se datorează dobânzi pentru obligațiile fiscale ce fac obiectul înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 119 alin. (2).17. La articolul 124, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 120 alin. (7) și se suportă din același buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori.18. După articolul 124 se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu următorul cuprins: Articolul 124^1Majorări de întârziere în cazul creanțelor datorate bugetelor locale(1) Prin excepție de la prevederile art. 119 alin. (1) și art. 120^1, pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.(2) Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.(3) Prevederile art. 119-124 sunt aplicabile în mod corespunzător.(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datorează dobândă. Nivelul și modul de calcul al dobânzii sunt cele prevăzute la alin. (2).19. La articolul 142, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Executarea silită se desfășoară până la stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităților de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum și a cheltuielilor de executare.(6) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare și consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului.20. La articolul 152 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, menționându-se și cota acestora, precum și actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată;.21. La articolul 165, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În cazul vânzării la licitație a bunurilor imobile cumpărătorii pot solicita plata prețului în rate, în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din prețul de adjudecare a bunului imobil și cu plata unei dobânzi sau majorări de întârziere, după caz, stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili condițiile și termenele de plată a prețului în rate.(2) Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata prețului în întregime și a dobânzii sau majorării de întârziere stabilite.......................................................................(4) Suma reprezentând dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, nu stinge creanțele fiscale pentru care s-a început executarea silită și constituie venit al bugetului corespunzător creanței principale.22. La articolul 166, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul vânzării bunurilor imobile, organul de executare va încheia procesul-verbal de adjudecare, în termen de cel mult 5 zile de la plata în întregime a prețului sau a avansului prevăzut la art. 165 alin. (1), dacă bunul a fost vândut cu plata în rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operând la data încheierii acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, în cazul vânzării cu plata în rate, biroului de carte funciară pentru a înscrie interdicția de înstrăinare și grevare a bunului până la plata integrală a prețului și a dobânzii sau majorării de întârziere, după caz, stabilite pentru imobilul transmis, pe baza căruia se face înscrierea în cartea funciară.23. La articolul 175, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În situațiile prevăzute la alin. (8) și (9), pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea publică și data la care au renăscut creanțele fiscale, respectiv data revocării deciziei prin care s-a aprobat darea în plată, nu se datorează dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz.24. Articolul 175^1 se abrogă.25. La articolul 185, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru creanța înscrisă în titlul executoriu, debitorul datorează dobânzi și penalități de întârziere, începând cu ziua următoare datei comunicării titlului executoriu către debitor și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozițiile prezentului cod privind stabilirea și calculul dobânzilor și penalităților de întârziere sunt aplicabile în mod corespunzător. Dobânzile și penalitățile de întârziere recuperate de autoritatea competentă din România se transferă autorității solicitante, în condițiile alin. (3).26. La articolul 209, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situației emise în conformitate cu legislația în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziție de măsuri, se soluționează de către:a) structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz, în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesorii ale acestora, precum și măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei;b) structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz, competentă conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, pentru contestațiile formulate de aceștia, ce au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesorii ale acestora, precum și măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei;c) Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, precum și măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentru contestațiile formulate de marii contribuabili, precum și cele formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise de organele centrale cu atribuții de inspecție fiscală, indiferent de cuantum.27. La articolul 220, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Fapta prevăzută la art. 206^69 alin. (7) din Codul fiscal se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din vânzare și revocarea atestatului. Articolul II(1) Dispozițiile art. I pct. 26 se aplică și contestațiilor aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Pentru creanțele fiscale care au scadența anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, începând cu data intrării în vigoare a acesteia se datorează dobânzi și penalități de întârziere. În acest caz, termenele în funcție de care se stabilește nivelul penalității de întârziere prevăzute la art. 120^1 încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În toate actele normative în care se face trimitere/referire la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele respective constituie venit al bugetului de stat, pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată se datorează dobânzi și/sau penalități de întârziere.(4) Cu excepția cazului prevăzut la art. 124^1 din Codul de procedură fiscală, în toate actele normative în care se face trimitere/referire la noțiunea de majorări de întârziere în sensul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, această noțiune se înlocuiește cu noțiunile de dobânzi și/sau penalități de întârziere. Articolul III(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, cu următoarele excepții:a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 și 26, care intră în vigoare la data publicării;b) prevederile art. I pct. 27, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.(2) La data publicării prezentei ordonanțe de urgență se desființează Comisia de proceduri fiscale. Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 21 aprilie 2010.Nr. 39.

  Noutăți

 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 85 din 13 septembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 636 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 33 din 7 aprilie 1934 pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 329 din 10 noiembrie 2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare
 • LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
 • LEGE nr. 295 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum şi acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
 • LEGE nr. 97 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 299 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 139 din 27 februarie 1940 asupra rechizitiilor*)
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 597 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 83 din 24 iunie 2014 privind invenţiile de serviciu
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 287 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • LEGE nr. 123 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 93 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 164 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 iunie 2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 61 din 11 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021