Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare(actualizată până la data de 27 martie 2011*)

----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 martie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- volumul mare al plăţilor restante înregistrate de unităţile administrativ-teritoriale faţă de operatorii economici care prestează servicii şi lucrări de interes public local, precum şi datoriile pe care aceştia le înregistrează faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;- prevederile Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la eliminarea plăţilor restante,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 şi 63 din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011 Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an, în limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligaţiilor de plată restante înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010 faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului. Perioada de acordare a împrumutului se stabileşte în convenţiile de împrumut încheiate cu unităţile administrativ-teritoriale.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. (2) Sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut din veniturile obţinute din privatizare vor fi utilizate exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin obligaţii fiscale restante se înţelege totalitatea obligaţiilor datorate de către operatorii economici la data de 31 decembrie 2010 şi neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. (4) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe lunare, începând cu prima lună după încheierea perioadei de graţie. Dobânda aferentă reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului, şi se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului. (5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.------------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. (6) Unităţile administrativ-teritoriale virează sumele datorate în conturi distincte deschise la Trezoreria operativă centrală, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestor conturi se sting obligaţiile de plată în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. (7) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute la alin. (4), Ministerul Finanţelor Publice sistează alimentarea bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. (8) Până la lichidarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale către Ministerul Finanţelor Publice, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate potrivit prevederilor alin. (7), vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii. (9) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă restituirea sumelor acordate de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 2 (1) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La documentaţia pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, se anexează certificatele de atestare fiscală pentru obligaţii fiscale restante ale operatorilor economici, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, eliberate potrivit prevederilor art. 3. În cazul în care împrumutul solicitat cuprinde şi sume aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), vor fi anexate şi certificatele de atestare fiscală pentru obligaţii fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (3) În termen de maximum 15 zile calendaristice de la obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, unităţile administrativ-teritoriale solicită Ministerului Finanţelor Publice încheierea de convenţii de împrumut. (4) Împrumuturile contractate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu intră sub incidenţa limitelor stabilite pe anul 2011 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale.------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. Articolul 3Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, eliberează certificatele de atestare fiscală solicitate de unităţile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Certificatele de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, cuprind creanţele fiscale exigibile, existente în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitate până la data eliberării acestora, şi au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. Articolul 4 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea convenţiilor, Ministerul Finanţelor Publice va vira suma aprobată într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele unităţii administrativ-teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului unde aceasta este arondată. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale vor vira într-un cont distinct de disponibil al operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, deschis la Trezoreria Statului, sumele din care vor fi stinse obligaţiile fiscale restante ale furnizorilor acestor operatori economici prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b). Sumele astfel virate nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în certificatele de atestare fiscală ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prezentate ca anexă la documentaţia pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. (3) În termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sumele aprobate unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting în limita acestor sume, conform destinaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b). Articolul 5 (1) În termen de 25 de zile de la transmiterea comunicărilor prevăzute la art. 4 alin. (3), organele fiscale vor înainta unităţilor Trezoreriei Statului la care sunt arondate unităţile administrativ-teritoriale nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilităţi ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (1) în contul obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi, respectiv, ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (2) În acelaşi termen prevăzut la alin. (1), organele fiscale vor înainta unităţilor Trezoreriei Statului la care sunt arondaţi operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilităţi ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (2) în contul obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai operatorilor economici respectivi. (3) Sumele înscrise în nota de transfer nu pot depăşi cuantumul sumelor aprobate prin convenţiile de împrumut pentru fiecare operator economic. (4) Unităţile Trezoreriei Statului vor vira în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sumele prevăzute în nota de transfer, în termen de 5 zile de la primirea acesteia. (5) Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise pe numele unităţilor administrativ-teritoriale se restituie de unităţile Trezoreriei Statului în contul Ministerului Finanţelor Publice, în cea de-a 30-a zi de la încasarea acestora*). (6) Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se restituie în conturile unităţilor administrativ-teritoriale din care au fost primite, în cea de-a 30-a zi de la încasarea acestora. Sumele astfel încasate se restituie în contul Ministerului Finanţelor Publice de către unităţile administrativ-teritoriale, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la încasarea acestora*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011, pentru sumele neutilizate şi virate integral în contul Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile alin. (5) şi (6) ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, unităţile administrativ-teritoriale nu datorează dobândă. Dobânda şi dobânda de întârziere virate de unităţile administrativ-teritoriale pentru aceste sume în contul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv în bugetul Trezoreriei Statului, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se restituie. Articolul 6Sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale potrivit art. 1 au destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7În aplicarea prevederilor art. 1-6, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului. Articolul 8 (1) În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială, respectiv subdiviziunea acesteia, după caz, are calitatea atât de debitor pentru obligaţiile de plată restante înregistrate de aceasta faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data de 31 decembrie 2010 şi neachitate la data solicitării, cât şi de creditor pentru creanţele fiscale restante către bugetul local al acesteia la data de 31 decembrie 2010 şi neachitate la data solicitării, poate opera stingerea obligaţiilor respective potrivit procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 37 din 21 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011. (2) În cazul în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), unităţile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local determinat de operaţiunea de stingere a obligaţiilor, din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului. (3) Suma acordată pentru echilibrarea bugetelor locale în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligaţiilor şi se recuperează integral în aceeaşi zi lucrătoare în care a fost acordată, după finalizarea operaţiunii de stingere a obligaţiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se va efectua prin debitarea de către unităţile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local în care aceasta a fost virată. Articolul 9 (1) Restituirea sumelor virate eronat în conturi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului se efectuează de către ordonatorii de credite din conturile de cheltuieli bugetare în care acestea au fost încasate. (2) Sumele virate eronat în conturi de cheltuieli bugetare în anii anteriori se restituie de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare la care sumele respective au fost încasate, în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în care se face restituirea. În cazul în care creditele bugetare aprobate sunt insuficiente pentru efectuarea restituirilor, ordonatorii de credite sunt autorizaţi să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare, în condiţiile legii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele virate eronat la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" în anii anteriori celui în care se solicită restituirea pot fi restituite fără deschiderea de credite bugetare şi fără a fi aprobate credite bugetare la această subdiviziune de cheltuieli în bugetul ordonatorului de credite. (4) Operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează pe răspunderea ordonatorilor de credite şi sunt supuse vizei de control preventiv propriu şi delegat, după caz.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 16 iunie 2010.Nr. 51.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 197 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 86 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 176 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 37 din 24 mai 1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
 • LEGE nr. 2.719 din 4 octombrie 1918 pentru lichidarea rechizitiunilor şi despăgubirilor de răsboi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 5 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 6 din 5 martie 1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGEA nr. 41 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 60 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Chibed, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 50 din 2 martie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta la 3 iulie 1996
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 516 din 28 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 127 din 27 decembrie 1995 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 147 din 11 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 158 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 641 din 19 decembrie 1944 pentru abrogarea măsurilor legislative anti-evreesti*)
 • LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 329 din 10 noiembrie 2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 568 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 479 din 9 iulie 2002 privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 499 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • LEGE nr. 297 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate
 • LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 490 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 9 iunie 1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetară
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 257 din 13 iunie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021