Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998 -
LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul paşapoartelor în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cetăţenii români au garantat dreptul la libera circulaţie şi, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deţinerea şi folosirea unui pasaport în condiţiile prezentei ordonanţe."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai poseda pasaport sau documente de călătorie menţionate la art. 3 alin. (2) li se eliberează, la cerere, paşapoarte consulare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) Pasaportul consular se eliberează pentru ca titularul să-şi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se înapoia în ţara, pe o perioadă care nu poate depăşi 12 luni. O dată cu intrarea în ţara pasaportul consular îşi pierde valabilitatea. (3) În cazul în care cetăţeanul român nu deţine documente prin care să poată face dovada identităţii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte din cadrul Ministerului de Interne, denumita în continuare Direcţia de paşapoarte."3. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pasapoartele diplomatice şi de serviciu se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autorităţilor publice sau a instituţiilor centrale interesate. (2) Pasapoartele diplomatice se predau de către titulari autorităţii emitente, la încheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pasapoartele de serviciu, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii oficiale în străinătate."4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11 şi 13 vor avea următorul cuprins:"4. primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate ministrilor;".............................................................................."11. guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României.".............................................................................."13. patriarhul, cardinalul, mitropolitii şi şefii cultelor recunoscute de stat;"5. La articolul 7 litera A, punctele 14 şi 19 se abroga.6. La articolul 7 litera A, punctul 20 va avea următorul cuprins:"20. soţul, sotia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular."7. La articolul 7 litera B, punctele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:"2. subprefectii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primării municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale;".............................................................................."4. personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, lectorii trimişi în misiune de către Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi soţul, sotia şi copiii minori ai acestora;"8. Articolul 11 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Pentru înscrierea în pasaportul unuia dintre părinţi a copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul scris al celuilalt părinte. Consimţământul scris nu este necesar pentru părintele căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În cazuri temeinic justificate, acceptate de către organul emitent, cetăţeanului român, posesor al unui pasaport valabil, i se poate elibera al doilea pasaport. (2) La încetarea situaţiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea pasaport, titularul este obligat ca, în cel mult 5 zile, sa-l predea spre păstrare autorităţilor emitente."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Cetăţeanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacă i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când: a) exista date temeinice ca a săvârşit o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 2 ani închisoare şi ca intenţionează sa folosească pasaportul pentru a se sustrage urmăririi penale. Măsura se ia la cererea organelor de poliţie pentru o perioadă de cel mult 7 zile; b) este invinuit sau inculpat într-o cauza penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei părăsirii localităţii, în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se afla; c) a fost condamnat şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate; d) este urmărit pentru creanţe exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesaţi, dacă plata creanţelor a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; e) a săvârşit în ţara sau în străinătate fapte de natura sa aducă atingere siguranţei naţionale, menţinerii ordinii publice, protecţiei sănătăţii sau moralei ori drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau fac obiectul urmăririi penale; dovada faptelor săvârşite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri, măsura se ia de către Direcţia de paşapoarte sau de către serviciile teritoriale, după caz, pentru o durată cuprinsă între 3 şi 12 luni, stabilită proporţional cu gravitatea faptei comise şi cu consecinţele ei. Aceeaşi măsura poate fi luată şi împotriva persoanei care a fost returnată în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state. (2) În situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), măsura se ia de către Direcţia de paşapoarte sau, după caz, de către serviciile teritoriale subordonate, numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a organelor prevăzute de lege, cu atribuţii de punere în executare a pedepsei închisorii."11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Persoanei căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română i se anulează pasaportul emis de către autoritatea română. (2) Pasapoartele găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte, în termen de 5 zile lucrătoare."12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanei vinovate."13. Articolul 18 litera f) va avea următorul cuprins:"f) efectuarea, fără drept, de modificări sau adaugari în pasaport ori în alt document de călătorie, dacă fapta nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiune."14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a), b) şi d) se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei; cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 800.000 lei la 2.000.000 lei."15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."16. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, precum şi cei aflaţi temporar în străinătate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita înregistrarea în evidentele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al României din ţara de domiciliu ori de reşedinţa."17. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflaţi temporar în străinătate, cărora autorităţile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în care se menţionează ţara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când se afla temporar în ţara, la serviciile teritoriale din subordinea Direcţiei de paşapoarte pe raza cărora au avut ultimul domiciliu."18. La articolul 26 alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Furtul pasaportului se declara, de îndată ce a fost constatat, la cea mai apropiată unitate de poliţie.".............................................................................."(5) Cetăţenii români aflaţi în străinătate declara furtul pasaportului la autorităţile de poliţie competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular român, care procedează conform prevederilor art. 4."19. Articolul 27 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU------------

Noutăți

 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 10 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării
 • LEGE nr. 242 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 358 din 18 septembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la iniţiativa europeană EUREKA, în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985
 • LEGE nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război *)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 206 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Ploscuţeni, prin reorganizarea comunei Homocea, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 119 din 1 aprilie 1937 pentru autorizarea Regiei Autonome C.F.R. de a vinde un teren în staţia Leordeni
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGEA nr. 459 din 12 noiembrie 2003 Corpului Agronomic din România
 • LEGE nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995
 • LEGE nr. 105 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 145 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor
 • LEGE nr. 270 din 1 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 310 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 4 din 6 iulie 1978 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 190 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 134 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 31 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 35 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 29 iunie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 337 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 193 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 25 din 17 decembrie 1969 ***Republicată privind regimul străinilor în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 24 februarie 1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • LEGE nr. 30 din 3 aprilie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a altor înţelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021