Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998 -
LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 39 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Contractul de management este acordul dintre o persoană juridică care desfăşoară o activitate economică, în calitate de proprietar, şi un manager căruia îi este încredinţată organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii proprietarului, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unei plati."2. La articolul I punctul 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică societăţilor comerciale în care statul deţine acţiuni aferente unei cote de cel puţin 50% din capitalul social, inclusiv celor rezultate din reorganizarea regiilor autonome."3. La articolul I punctul 5, articolul 5^1 va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - În vederea desemnării managerului, consiliul de administraţie, conform mandatului adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, constituie o comisie de selecţie având următoarele atribuţii: a) elaborarea cererii de oferta şi a criteriilor de selecţie a managerului, pe care le supune spre aprobare consiliului de administraţie; b) organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a managerului; c) desemnarea castigatorului concursului de selecţie."4. La articolul I punctul 6, articolul 6 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Comisia de selecţie publică în doua ziare de răspândire naţionala şi locală şi afişează la sediul societăţii comerciale cererea de oferta şi criteriile de selecţie a managerului."5. La articolul I punctul 7, articolul 7 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Comisia de selecţie procedează, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de depunere a ofertelor, la selectarea şi ierarhizarea acestora, în funcţie de punctajul obţinut de fiecare ofertant. În termen de 10 zile de la desemnarea candidaţilor admişi va fi desemnat câştigătorul concursului şi vor fi restituite ofertele neselectate, cu specificarea motivelor."6. La articolul I punctul 8, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Metodologia privind selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management va fi elaborata de Fondul Proprietăţii de Stat, cu consultarea ministerelor de resort."7. La articolul I punctul 12, articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică, principalele rezultate ale societăţii comerciale, pe care managerul se angajează să le obţină prin conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii acesteia."8. La articolul I punctul 13, articolul 13 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Fondul Proprietăţii de Stat poate consulta ministerul de resort cu privire la criteriile de performanţă, în scopul adaptării acestora la strategia preconizata pentru domeniul respectiv."9. La articolul I punctul 15, articolul 14 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Pentru realizarea criteriilor de performanţă prevăzute în contract, managerul este investit de consiliul de administraţie cu depline puteri în organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii societăţii comerciale, în limitele stabilite prin contractul de management"10. La articolul I punctul 16, articolul 14 alineatul 2 litera a) va avea următorul cuprins:"a) aplica strategiile şi politicile de dezvoltare a societăţii comerciale, concepute împreună cu consiliul de administraţie al acesteia;"11. La articolul I punctul 17, articolul 14 alineatul 2 litera c) va avea următorul cuprins:"c) managerul negociaza contractul colectiv de muncă, cu respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii;"12. La articolul I punctul 20, articolul 14 alineatul 2 litera g) va avea următorul cuprins:"g) alte abilitari stabilite prin contract."13. La articolul I punctul 21, articolul 15 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Din cota de participare a managerului la profitul societăţii comerciale, 75% va fi reprezentată de acţiuni distribuite la valoarea nominală, contra numerar provenit din aceasta cota de participare, dintre cele emise de respectivul agent pe piaţa şi gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat."14. La articolul I punctul 30, articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Lista cuprinzând managerii şi administratorii revocaţi se întocmeşte de către Fondul Proprietăţii de Stat şi se comunică lunar, pentru afişare la filialele sale locale, la sediile autorităţilor executive locale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului."15. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Fondul Proprietăţii de Stat şi ministerele de resort vor proceda la modificarea şi la completarea corespunzătoare a metodologiei privind selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management, pe care o va supune Guvernului spre aprobare."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 450 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 (*republicată*) privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia*)
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 347 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 209 din 24 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 53 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 271 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 60 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 136 din 29 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 185 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 1999
 • LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 5 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 351 din 10 iulie 2003 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 184 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 331 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • LEGE nr. 114 din 16 iunie 2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 6 din 4 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)
 • LEGE nr. 282 din 23 iunie 2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • LEGE nr. 245 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021