Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010

  În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României prin adoptarea măsurii de abrogare a sistemului de impozitare minim și în concordanță cu direcțiile de acțiune ale Programului de guvernare 2009-2012, care vizează simplificarea cadrului legislativ și aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, se impune implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microîntreprinderilor.Având în vedere necesitatea asigurării unui tratament nediscriminatoriu între persoanele juridice rezidente și persoanele juridice nerezidente în domeniul impunerii veniturilor din dividende, precum și a menținerii în anul 2011 a limitării deducerii cheltuielilor privind combustibilul, în anumite condiții, la calculul bazei impozabile pentru impozitul pe profit și pentru impozitul pe venit,întrucât se impune revizuirea sistemului actual referitor la impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice pe baza normelor de venit pentru a răspunde exigențelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal,având în vedere necesitatea îmbunătățirii administrării impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,pentru eliminarea unor dificultăți de natură tehnică apărute în aplicarea prevederilor existente în domeniul fiscal,având în vedere obligația adoptării și publicării până la 1 ianuarie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislația națională a:– Directivei 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispoziții ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată;– prevederilor art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor;– Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE privind structura și nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat și a Directivei 2008/118/CE,având în vedere, de asemenea, obligația statelor membre de a comunica fără întârziere Comisiei Europene textele actelor normative, împreună cu tabelele de concordanță față de dispozițiile noilor directive privind TVA și regimul accizelor pentru tutunul prelucrat,ținând seama de necesitatea perfecționării continue a legislației fiscale, conjunctura economică actuală, principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice, precum și de necesitatea promovării unor modificări ca urmare a solicitărilor mediului de afaceri,având în vedere faptul că, potrivit Directivei 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă, statele membre pot aplica până la 30 iunie 2015 și pentru o perioadă minimă de 2 ani taxarea inversă pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum și pentru transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași directivă,având în vedere importanța obținerii unor date absolut necesare calculării bazei TVA pentru resursele proprii comunitare,ținând seama de faptul că procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea în timp util, sub forma unui proiect de lege, a transpunerii directivelor europene,luând în considerare faptul că neadoptarea și nepublicarea până la 31 decembrie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislația națională a directivelor menționate conduc la:– declanșarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României pentru netranspunerea în termenul legal a prevederilor directivelor în domeniul fiscal cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011;– imposibilitatea operatorilor economici de a duce la îndeplinire obligațiile ce derivă din noile prevederi legale, ca urmare a modificărilor directivelor comunitare;– imposibilitatea elaborării în timp util a legislației secundare, cu consecințe negative asupra mediului de afaceri, în ceea ce privește managementul financiar și planul afacerilor,în contextul în care este necesară, pe de o parte, implementarea de măsuri pentru lărgirea bazei de calcul a contribuțiilor sociale și perfecționarea colectării prin metoda stopajului la sursă, inclusiv asupra unor venituri cum sunt cele provenind din drepturi de autor și contracte/convenții civile, iar, pe de altă parte, corelarea prestațiilor de asigurări sociale cu sumele plătite de contribuabili pentru asigurările sociale obligatorii, cu respectarea principiului solidarității sociale,având în vedere necesitatea introducerii declarației unice pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale începând cu anul fiscal 2011,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Prezentul cod stabilește cadrul legal pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj și fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, precizează contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și contribuții sociale, precum și modul de calcul și de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe și contribuții sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a convențiilor de evitare a dublei impuneri.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Impozitele, taxele și contribuțiile sociale reglementate de Codul fiscal Articolul 2(1) Impozitele și taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:a) impozitul pe profit;b) impozitul pe venit;c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;d) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;e) impozitul pe reprezentanțe;f) taxa pe valoarea adăugată;g) accizele;h) impozitele și taxele locale.(2) Contribuțiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:a) contribuția individuală de asigurări sociale și contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;b) contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și contribuția datorată de angajator la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;c) contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;d) contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj și contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj;e) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;f) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu completările și modificările ulterioare.3. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1 autoritate fiscală centrală - Ministerul Finanțelor Publice, instituție cu rolul de a coordona aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale;".4. La articolul 11, alineatele (1^1) și (1^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Autoritățile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacție efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu excepția livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.(1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ordinul și lista contribuabililor declarați inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate și persoanelor interesate, prin afișarea pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.5. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV^1;6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului, cu excepția situației în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfășurare a activității, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzări și de agenți de recrutare a forței de muncă;2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfășurarea activității de instruire în cadrul școlilor de șoferi.7. La articolul 34, alineatul (18) se modifică și va avea următorul cuprins:(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.8. La articolul 36, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniți până la data plății acestora inclusiv.9. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor distribuite/plătite de o persoană juridică română:a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;b) organelor administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la acele persoane juridice române.10. La articolul 41, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 și 79^1.11. La articolul 42, litera e) se abrogă.12. La articolul 48 alineatul (7), litera l^1) se modifică și va avea următorul cuprins:l^1) în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, cu excepția situației în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfășurare a activității, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzări și de agenți de recrutare a forței de muncă;2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfășurarea activității de instruire în cadrul școlilor de șoferi.13. Titlul articolului 49 se modifică după cum urmează:Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit14. La articolul 49, alineatele (1), (2^1), (3), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 49(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale definite la art.46 alin. (2), venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității..................................................................................................(2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfășurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.(3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale ale finanțelor publice teritoriale și a municipiului București sunt cele prevăzute în normele metodologice.(4) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.(5) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.(6) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate desemnată conform alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilității în partidă simplă, conform art. 48.15. La articolul 52 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică;16. La articolul 52 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1 în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e^1), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;".17. La articolul 52, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepția impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1.18. La articolul 52, alineatul (4) se abrogă.19. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activități independente Articolul 52^1(1) Contribuabilii care realizează venituri din activitățile menționate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.(2) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.(3) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.(4) Impozitul astfel reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.20. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente Articolul 53Contribuabilii care realizează venituri din activități independente au obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată se efectuează prin reținere la sursă sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 52^1.21. La articolul 66, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Câștigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului, și este egal/egală cu câștigul net determinat/pierderea netă determinată la sfârșitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Câștigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declarației privind venitul realizat, depusă potrivit prevederilor art. 83.22. La articolul 66, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Veniturile obținute sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen reprezintă diferențele de curs favorabile rezultate din aceste operațiuni, în momentul încheierii operațiunii și evidențierii în contul clientului. Câștigul net anual se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operațiuni. Câștigul net anual se determină de către contribuabil pe baza declarației privind venitul realizat, depusă potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzacțiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau plătitor de venit, după caz, are următoarele obligații:a) calcularea câștigului anual/pierderii anuale pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;b) transmiterea informațiilor privind câștigul anual/pierderea anuală, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată, în formă scrisă către acesta, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care se face calculul.23. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) câștigul net determinat la sfârșitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se impune cu o cotă de 16%. Obligația calculării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere trimestrială depusă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru. Termenul de declarare constituie și termen de plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială către bugetul de stat. Obligația declarării și plății impozitului revine contribuabilului. Impozitul de plată reprezentând plată anticipată trimestrială, respectiv impozitul de restituit trimestrial se calculează ca diferență între impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul datorat pe câștigul net cumulat de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare precedente;24. La articolul 67 alineatul (3), litera a^1) se abrogă.25. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) câștigul din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 16% la fiecare tranzacție, impozitul reținut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul calculat și reținut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.26. La articolul 67, alineatele (5), (9) și (10) se abrogă.27. După articolul 67^1 se introduce un nou articol, articolul 67^2, cu următorul cuprins:Impozitarea câștigului net anual impozabil/câștigului net anual Articolul 67^2Câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, și câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen se impozitează potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.28. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se abrogă.29. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu următorul cuprins:Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată Articolul 79^1Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor și metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor.30. La articolul 80, alineatele (1) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 80(1) Venitul net anual impozabil se stabilește pe fiecare sursă din categoriile de venituri menționate la art. 41 lit. a), c) și f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate..................................................................................................(3^1) Pierderile din categoriile de venituri menționate la art. 41 lit. a), c) și f) provenind din străinătate se reportează și se compensează cu veniturile de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali.31. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:Stabilirea câștigului net anual impozabil Articolul 80^1(1) Câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se determină ca diferență între câștigul net anual și pierderile reportate din anii fiscali anteriori.(2) Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, stabilită prin declarația privind venitul realizat, se recuperează din câștigurile nete anuale obținute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:a) reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;b) dreptul la report este personal și netransmisibil;c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.(4) Pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise provenind din străinătate se reportează și se compensează cu veniturile de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali.32. La articolul 81, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior depun, odată cu declarația privind venitul realizat, și declarația estimativă de venit.33. La articolul 82, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligația efectuării plăților anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferența dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent și suma reprezentând plăți anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declarațiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat. Plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:a) pe baza contractului încheiat între părți; saub) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opțiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.(3) Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din activități agricole, potrivit art. 72 și 73, datorează plăți anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 1 septembrie inclusiv și 50% din impozit până la data de 15 noiembrie inclusiv..................................................................................................(5) Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost depusă o declarație privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declarația privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăților anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1).34. La articolul 82, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau venituri din activități agricole și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent o declarație, însoțită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăților anticipate.(9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.35. Titlul articolului 83 se modifică după cum urmează:Declarația privind venitul realizat36. La articolul 83, alineatele (1), (1^1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 83(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, determinate în sistem real, au obligația de a depune o declarație privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.(1^1) Declarația privind venitul realizat se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la art. 63 alin. (2), caz în care plățile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția art. 82 alin. (7).(2) Declarația privind venitul realizat se completează și se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câștigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de:a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;b) operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen..................................................................................................(3) Nu se depun declarații privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri:a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;b) venituri din activități menționate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1;c) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;d) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în fișele fiscale, care au regim de declarații de impozite și taxe sau declarații lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți la art. 60;e) venituri din investiții, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), precum și venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;f) venituri din pensii;g) venituri din activități agricole, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);h) venituri din transferul proprietăților imobiliare;i) venituri din alte surse.37. Titlul articolului 84 se modifică după cum urmează:Stabilirea și plata impozitului anual datorat38. La articolul 84, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 84(1) Impozitul anual datorat se stabilește de organul fiscal competent pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecăruia din următoarele:a) venitul net anual impozabil;b) câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;c) câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen.39. La articolul 84, alineatul (1^1) se abrogă.40. La articolul 84, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Organul fiscal stabilește impozitul anual datorat pe baza declarației privind venitul realizat și emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(8) Diferențele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare.41. La articolul 86 alineatul (1), după ultima liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociați realizează venituri stabilite potrivit art. 49.42. La articolul 86, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.(10) Impozitul reținut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română care nu generează o persoană juridică, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual pe venit. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislația privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, revine persoanei juridice române.43. La articolul 90, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Contribuabilii care obțin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligația să le declare, potrivit declarației specifice, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.44. La articolul 90, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Organul fiscal stabilește impozitul anual datorat și emite o decizie de impunere, în intervalul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(7) Diferențele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare.45. La articolul 94, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Venitul net anual impozabil, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, precum și câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, realizate de persoanele fizice în anul 2010, se declară în declarația privind venitul realizat, iar stabilirea și plata impozitului se efectuează pe baza deciziei de impunere.46. După titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor", cuprinzând articolele 112^1-112^11, cu următorul cuprins: Titlul IV^1Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorDefiniția microîntreprinderii Articolul 112^1În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);b) are de la 1 până la 9 salariați inclusiv;c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei al 100.000 euro;d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale.Opțiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii Articolul 112^2(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opțional.(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 112^1 și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.(3) Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condițiile prevăzute la art. 112^1.(4) O persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerțului și condiția prevăzută la art. 112^1 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 112^1.(6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:a) desfășoară activități în domeniul bancar;b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;c) desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului;d) au capitalul social deținut de un acționar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajați.(7) Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opțiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.Aria de cuprindere a impozitului Articolul 112^3Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din orice sursă, cu excepția celor prevăzute la art. 112^7.Anul fiscal Articolul 112^4(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.(2) În cazul unei microîntreprinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.Cota de impozitare Articolul 112^5Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro Articolul 112^6Prin excepție de la prevederile art. 112^2 alin. (5) și ale art. 112^8 alin. (2) și (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.Baza impozabilă Articolul 112^7(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;d) veniturile din subvenții de exploatare;e) veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.(2) În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.Procedura de declarare a opțiunii Articolul 112^8(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opțiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform prevederilor art. 112^2, prin depunerea declarației de mențiuni pentru persoanele juridice, asociațiile familiale și asociațiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.(2) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal înscriu opțiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului. Opțiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligația de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplinește condițiile prevăzute la art. 112^1.Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale Articolul 112^9(1) Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.(2) Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.(3) Obligația fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere Articolul 112^10În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere și o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligația de a calcula, reține, declara și plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.Prevederi fiscale referitoare la amortizare Articolul 112^11Microîntreprinderile sunt obligate să țină evidența amortizării fiscale, conform art. 24 al titlului II.47. La articolul 115 alineatul (2), partea introductivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Următoarele venituri impozabile obținute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol și se impozitează conform titlului II, III sau IV^1, după caz:...........................................................e) veniturile obținute de nerezidenți dintr-o asociere constituită în România, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microîntreprindere.48. La articolul 116 alineatul (2), litera b) se abrogă.49. La articolul 118, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Macheta certificatului de rezidență fiscală pentru persoane rezidente în România, precum și termenul de depunere de către nerezidenți a documentelor de rezidență fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidență al acestora, se stabilesc prin norme.50. La articolul 125^1 alineatul (1), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul și băuturile alcoolice, precum și tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VII din prezenta lege, cu excepția gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem;51. La articolul 128 alineatul (8), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin norme;f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin norme.52. La articolul 128 alineatul (12), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) livrarea de electricitate, livrarea de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire sau de răcire, în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) și f) privind locul livrării acestor bunuri;53. La articolul 129, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele:a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziție în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial;b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice.(5) Nu constituie prestare de servicii efectuată cu plată în sensul alin. (4), fără a se limita la acestea, operațiuni precum:a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile sau prestarea de servicii în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, în condițiile stabilite prin norme;b) serviciile care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor;c) serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanție de către persoana care a efectuat inițial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.54. La articolul 132 alineatul (1), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) în cazul livrării de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire către un comerciant persoană impozabilă, locul livrării se consideră a fi locul în care acel comerciant persoană impozabilă își are sediul activității economice sau un sediu fix pentru care se livrează bunurile ori, în absența unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau reședința sa obișnuită. Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de gaz, de energie electrică și de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de produse și al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;f) în cazul livrării de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire, în situația în care unei astfel de livrări nu i se aplică lit. e), locul livrării reprezintă locul în care cumpărătorul utilizează și consumă efectiv bunurile. Atunci când cumpărătorul nu consumă efectiv gazul, energia electrică, energia termică sau agentul frigorific ori le consumă doar parțial, se consideră că bunurile în cauză neconsumate au fost utilizate și consumate în locul în care cumpărătorul își are sediul activității economice ori un sediu fix pentru care se livrează bunurile. În absența unui astfel de sediu, se consideră că acesta a utilizat și a consumat bunurile în locul în care își are domiciliul sau reședința obișnuită.55. La articolul 132 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire;56. La articolul 132 alineatul (7), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire;57. La articolul 133 alineatul (4), litera c) se abrogă.58. La articolul 133 alineatul (5) litera e), punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunității sau la o rețea conectată la un astfel de sistem, la rețeaua de energie electrică ori la rețelele de încălzire sau de răcire, transportul și distribuția prin intermediul acestor sisteme ori rețele, precum și alte prestări de servicii legate direct de acestea;59. La articolul 133 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) locul în care activitățile se desfășoară efectiv, în cazul serviciilor principale și auxiliare legate de activități culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau de activități similare, cum ar fi târgurile și expozițiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activități, prestate către persoane neimpozabile;60. La articolul 133, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), locul următoarelor servicii este considerat a fi:a) în România, pentru serviciile constând în activități accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea și servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale și evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunității, dacă utilizarea și exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România;b) locul în care evenimentele se desfășoară efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile și expozițiile, precum și pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.61. La articolul 133, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunității, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România, locul prestării se consideră a fi în afara Comunități, dacă utilizarea și exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunității. În aplicarea prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunității sunt serviciile de transport al cărui punct de plecare și punct de sosire se află în afara Comunității, acestea fiind considerate efectiv utilizate și exploatate în afara Comunității.62. La articolul 134^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimentele menționate la art. 138. Totuși, regimul de impozitare, cotele aplicabile și cursul de schimb valutar sunt aceleași ca și ale operațiunii de bază care a generat aceste evenimente.63. La articolul 134^3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevăzute la art. 155 alin. (1) sau, după caz, la emiterea autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (4), dacă factura sau autofactura este emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.64. La articolul 135, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislația altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (4), dacă factura sau autofactura este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.65. La articolul 142 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) importul de bunuri de către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau de către organismele instituite de Comunități cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în limitele și în condițiile stabilite de protocolul respectiv și de acordurile de punere în aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenței.66. La articolul 142 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internaționale, altele decât cele menționate la lit. e^1), recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și de către membrii acestora, în limitele și în condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;67. La articolul 142 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus de pe o navă care transportă gaz într-un sistem de gaze naturale sau într-o rețea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie electrică, importul de energie termică ori agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire sau de răcire;68. La articolul 143 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:j^1 livrările de bunuri și prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în limitele și în condițiile stabilite de protocolul respectiv și de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenței;69. La articolul 143 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea organismelor internaționale, altele decât cele menționate la lit. j^1), recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și a membrilor acestora, în limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;70. La articolul 143 alineatul (1), literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) livrările de bunuri netransportate în afara României și/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forțelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forțele în cauză ori de către personalul civil care le însoțește, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare;m) livrările de bunuri și/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinație, pentru utilizarea de către forțele în cauză ori de către personalul civil care le însoțește sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forțele armate ale Regatului Unit staționate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înființare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forțe sau personalului civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;71. La articolul 145, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În condițiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achizițiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită de către o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit art. 11, sau de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii.72. La articolul 145^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv.73. La articolul 147^3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat, și a diferențelor negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.(4) Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă prevăzut la art. 156^2, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare, și a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.(5) Prin decontul de taxă prevăzut la art. 156^2, persoanele impozabile trebuie să determine diferențele dintre sumele prevăzute la alin. (3) și (4), care reprezintă regularizările de taxă, și stabilirea soldului taxei de plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare.74. La articolul 151^2 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 151^2(1) Beneficiarul este ținut răspunzător individual și în solidar pentru plata taxei, în situația în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5):75. La articolul 152, alineatele (1), (2), (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 152(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, poate aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația prevăzută la alin. (7) și (7^1), a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f), dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b)..................................................................................................(5) Pentru persoana impozabilă nou-înființată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) ori, după caz, la alin. (5) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligații privind taxa de plată și accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă conform art. 153.(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul unui an calendaristic nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidență, respectiv din data de 1 februarie. Pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul unui an calendaristic, persoanele impozabile stabilesc dacă cifra de afaceri determinată conform alin. (2) este inferioară plafonului de scutire. Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență în termenul stabilit de prezentul alineat are obligația să depună decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 pentru operațiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. În ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.76. La articolul 152, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) Dacă, ulterior scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri, determinată conform alin. (2), mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1), are obligația să respecte prevederile prezentului articol și, după înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 153, are dreptul să efectueze ajustările de taxă conform prezentului titlu. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.(7^2) Persoana impozabilă care solicită, conform alin. (7), scoaterea din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obligația de a se înregistra în scopuri de taxă, conform art. 153^1, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabilă începând cu data de 1 februarie a anului respectiv. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care persoana impozabilă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.77. La articolul 153, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5). Prin ordin al ministrului finanțelor publice se pot stabili criterii pe baza cărora să fie condiționată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA..................................................................................................(9) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declarați inactivi potrivit art. 11, precum și al persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidență este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, au obligația să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situația care a condus la scoaterea din evidență, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 în anul calendaristic respectiv.78. La articolul 153, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în situația prevăzută la art. 152 alin. (7).79. La articolul 155^1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) În situația bunurilor livrate în regim de consignație sau pentru stocuri puse la dispoziția clientului de către o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, persoana impozabilă care este destinatarul bunurilor în România va emite documentele prevăzute la alin. (8) și (9) numai dacă se aplică măsuri de simplificare.80. La articolul 156^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) și (5), are obligația depunerii deconturilor trimestriale trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o declarație de mențiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, și o mențiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent. Fac excepție de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (7), solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, în vederea aplicării regimului special de scutire.81. La articolul 156^3, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Decontul special de taxă trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor menționate la alin. (1). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei. Prin excepție, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1, sunt obligate să depună decontul special de taxă pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente respectivei achiziții intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1, și care au obligația plății taxei pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1 alin. (3), au obligația să depună decontul special de taxă pentru respectivele achiziții intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare.(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, vor elibera, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei, ale cărui model și conținut vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1, în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat care să ateste plata taxei în România sau din care să rezulte că nu se datorează taxa în România, în conformitate cu prevederile legale.(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data aderării și rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparțin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informații:a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum și suma taxei aferente;b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum și suma taxei aferente.(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152, dar excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data aderării și rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informații:a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;c) suma totală și taxa aferentă achizițiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;d) suma totală a achizițiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.82. La articolul 156^3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Persoana impozabilă care este beneficiar al transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7), care nu este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, și nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc transferul, o declarație privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor taxei pe valoarea adăugată efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161.83. La articolul 157, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care persoana impozabilă nu este stabilită în România și este scutită, în condițiile art. 154 alin. (3), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie să emită o decizie în care să precizeze modalitatea de plată a taxei pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.84. La articolul 158^2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) Persoanele impozabile înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari își păstrează această calitate, în cazul modificării tipului de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153^1, cu actualizarea corespunzătoare a informațiilor din acest registru.85. La articolul 160 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum și transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași directivă.86. La articolul 176, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 176(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu.87. Articolul 177 se modifică și va avea următorul cuprins:Calculul accizei pentru țigarete Articolul 177(1) Pentru țigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică și acciza ad valorem.(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, procent prevăzut în anexa nr. 6.(3) Acciza specifică exprimată în echivalent euro/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 6. Această acciză specifică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice. Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puțin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în echivalent euro/1.000 de țigarete, prevăzută în anexa nr. 6.(5) Prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în funcție de valoarea totală a tuturor țigaretelor eliberate pentru consum, pe baza prețului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele, împărțit la cantitatea totală de țigarete eliberate pentru consum. Acest preț mediu ponderat se stabilește până la data de 1 martie în fiecare an, pe baza datelor privind cantitățile totale de țigarete eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent.(6) Prețul de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de țigarete se stabilește și se declară de către persoana care eliberează pentru consum țigaretele în România sau care importă țigaretele și este adus la cunoștința publică, în conformitate cu cerințele prevăzute de normele metodologice.(7) Este interzisă vânzarea de către orice persoană a țigaretelor pentru care nu s-au stabilit și declarat prețuri de vânzare cu amănuntul.(8) Este interzisă vânzarea de țigarete de către orice persoană la un preț ce depășește prețul de vânzare cu amănuntul declarat.88. La articolul 206^15, alineatele (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Se consideră țigări sau țigări de foi, dacă, având în vedere proprietățile acestora și așteptările obișnuite ale clienților, pot și au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare, după cum urmează:a) rulourile de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural;b) rulourile de tutun cu umplutură mixtă mărunțită și cu înveliș exterior de culoarea obișnuită a unei țigări de foi, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul, cu excepția vârfului în cazul țigărilor de foi cu vârf, dacă masa unitară, fără a include filtrul sau muștiucul, nu este mai mică de 2,3 g și nici mai mare de 10 g și circumferința a cel puțin o treime din lungime nu este mai mică de 34 mm;c) produsele alcătuite parțial din substanțe altele decât tutun și care îndeplinesc criteriile prevăzute la lit. a) și b);.................................................................................................(5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete:a) tutunul de fumat așa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lățime de tăiere sub 1,5 mm;b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun care au o lățime de tăiere mai mare de 1,5 mm sau mai mult, dacă tutunul de fumat este vândut ori destinat vânzării pentru rularea în țigarete.(6) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca două țigarete, atunci când are o lungime, excluzând filtrul sau muștiucul, mai mare de 8 cm, fără să depășească 11 cm, ca 3 țigarete, excluzând filtrul sau muștiucul, când are o lungime mai mare de 11 cm, fără să depășească 14 cm, și așa mai departe.89. La articolul 206^15 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) deșeuri de tutun puse în vânzare cu amănuntul care nu intră sub incidența alin. (2) și (3) și care pot fi fumate. În sensul prezentului articol, deșeurile de tutun sunt considerate ca fiind resturi de foi de tutun și produse secundare obținute la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun;90. La articolul 206^15, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Toți operatorii economici plătitori de accize pentru tutunul prelucrat, potrivit prezentului capitol, au obligația de a prezenta autorității competente liste cuprinzând date cu privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, în conformitate cu prevederile din normele metodologice.91. Articolul 206^59 se abrogă.92. La articolul 206^65 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizați pentru producția și depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora, a căror cotă de piață reprezintă peste 5%.93. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.94. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", în anexa nr. 2, coloana aferentă nivelului accizelor pentru anul 2011 se modifică și se înlocuiește cu coloana 2 din tabelul de mai jos:
  Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza euro/tonă
  0 1 2
  1. Cafea verde 153
  2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori 225
  3. Cafea solubilă 900
  95. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", după anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.96. La articolul 296^1 alineatul (1), literele b), c), f), i), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;c) achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse, potrivit titlului VII;.................................................................................................f) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată;.................................................................................................i) refuzul sub orice formă al accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale.j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;k) achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;97. La articolul 296^1 alineatul (1), literele d), e) și g) se abrogă.98. La articolul 296^1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu închisoare de la un an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), l) și m);99. După titlul IX^1 se introduce un nou titlu, titlul IX^2 "Contribuții sociale obligatorii", cuprinzând articolele 296^2 - 296^20, cu următorul cuprins: Titlul IX^2Contribuții sociale obligatoriiSfera contribuțiilor sociale Articolul 296^2În sensul prezentului titlu, contribuțiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuții sociale obligatorii.Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale Articolul 296^3Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfășurarea unor activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfășoară activitate, cât și pe perioada în care beneficiază de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, precum și cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. (2);b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte;c) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, și pentru care, potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligația plății contribuției individuale de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj;d) pensionarii cu venituri din pensii care depășesc 740 lei;e) persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) și b) desfășoară activitate, cât și pe perioada în care acestea beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;f) instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuții sociale obligatorii, în numele asiguratului, respectiv:1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială ori de indemnizații de asigurări sociale de sănătate care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, și pentru care dispozițiile legale prevăd plata de contribuții sociale din bugetul asigurărilor pentru șomaj;2. Agenția Națională pentru Prestații Sociale, care administrează și gestionează prestațiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agențiile județene pentru prestații sociale, pentru persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru persoanele care beneficiază de indemnizație pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;4. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele județene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depășesc 740 lei;5. entitățile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt plătite de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depășesc 740 lei;6. Ministerul Justiției, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum și pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;7. Ministerul Administrației și Internelor, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;9. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) și la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;10. unitățile trimițătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru soțul/soția care însoțește personalul trimis în misiune permanentă în străinătate și căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu și pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice;11. autoritățile administrației publice locale, pentru persoanele, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;g) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.Baza de calcul al contribuțiilor sociale individuale Articolul 296^4(1) Baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale individuale obligatorii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), reprezintă câștigul brut realizat din activități dependente, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, care include:a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1). În situația personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază corespunzătoare funcțiilor în care persoanele respective sunt încadrate în țară, la care se adaugă, după caz, sporurile și adaosurile care se acordă potrivit legii;b) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii;c) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;d) drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;e) indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome;f) remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăților comerciale;g) sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia de cenzori;h) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii;i) indemnizația lunară a asociatului unic;j) indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor;k) sumele reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație;l) indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă;m) indemnizațiile primite pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial și de alte entități neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizația acordată salariaților din instituțiile publice;n) remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;o) orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate salariilor în vederea impunerii.(2) În situația în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, contribuția individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.(3) Câștigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor Articolul 296^5(1) În sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 296^3 lit. e) și g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câștigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților pentru care angajatorul datorează contribuție diferențiată în funcție de condițiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contribuție datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, și valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut. În situația depășirii acestui plafon, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g), care datorează contribuție la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferențiată în funcție de condițiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contribuție, corespunzătoare fiecărei condiții de muncă, se stabilește proporțional cu ponderea, în total bază de calcul, a câștigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condițiile de muncă.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g), baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma câștigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b). La contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe țară garantate în plată.(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g), baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări pentru șomaj prevăzută de lege reprezintă suma câștigurilor brute acordate persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), asupra cărora există, potrivit legii, obligația de plată a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj.(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e), care pot să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, care au, cu excepția instituțiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, obligația de a plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, baza lunară de calcul a acestei contribuții reprezintă suma câștigurilor brute realizate de salariații încadrați cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariații care cumulează pensia cu salariul, în condițiile legii, cu excepția veniturilor de natura celor prevăzute la art. 296^15.(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g), baza lunară de calcul al contribuției de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale reprezintă suma câștigurilor brute realizate lunar de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), respectiv salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1 Articolul 296^6(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al contribuției datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă cuantumul drepturilor bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, respectiv indemnizația de șomaj, cu excepția situațiilor în care potrivit dispozițiilor legale se prevede altfel.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunară de calcul pentru contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizații de șomaj.(3) Prevederile art. 296^4 alin. (2) și (3), respectiv cele ale art. 296^5 , referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuției pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 1.(4) Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, în cazul șomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii și se stabilește în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizația de șomaj.(5) Contribuția de asigurări sociale pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă.(6) Pe perioada în care șomerii beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuția de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiții normale de muncă.(7) Contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăți compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor pentru șomaj se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuției individuale de asigurări sociale, cu excepția cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 2 Articolul 296^7Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 2, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizația pentru creșterea copilului. Contribuția se suportă de la bugetul de stat.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 3 Articolul 296^8Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 3, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se stabilește asupra ajutorului social acordat. Contribuția se suportă de la bugetul de stat.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 și 5 Articolul 296^9Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 și 5, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depășesc 740 de lei. Contribuția lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuție nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 și 8 Articolul 296^10Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 și 8, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea a două salarii minime brute pe țară. Contribuția se suportă de la bugetul de stat.Baza de calcul al contribuțiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate Articolul 296^11Pe perioada în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), precum și cele prevăzute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) și la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10 Articolul 296^12(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă:a) câștigul salarial brut lunar în lei, corespunzător funcției în care personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, de către persoanele juridice din România, este încadrat în țară;b) ultimul salariu avut înaintea plecării, care nu poate depăși plafonul de 3 salarii de bază minime brute pe țară, în cazul soțului/soției care însoțește personalul trimis în misiune permanentă în străinătate și căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;c) totalitatea drepturilor salariale corespunzătoare funcției de încadrare în cazul membrilor corpului diplomatic și consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat este totalitatea sumelor care reprezintă baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale, așa cum este prevăzută la lit. a)-c). Prevederile art. 296^4 alin. (2) și (3), respectiv cele ale art. 296^5 alin. (1), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale, se aplică și în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, excepție fiind în cazul soțului/soției care însoțește personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe țară.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 11 Articolul 296^13Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 11, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea a două salarii minime brute pe țară. Contribuția se suportă de la bugetul de stat.Baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c) Articolul 296^14Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c), baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și a contribuției individuale datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj este cea stabilită potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.Excepții generale Articolul 296^15Nu se cuprind în baza lunară a contribuțiilor sociale obligatorii, prevăzută la art. 296^4, următoarele:a) sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică;b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaților, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, costul prestațiilor pentru tratament și odihnă, inclusiv transportul pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaților, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depășește 150 lei;c) contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a locuinței din incinta unității, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și compensarea diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;d) cazarea și contravaloarea chiriei pentru locuințele puse la dispoziția oficialităților publice, a angajaților consulari și diplomatici care lucrează în afara țării, în conformitate cu legislația în vigoare;e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislației în vigoare;f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care angajații își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situațiile în care nu se asigură locuință sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;g) sumele primite de angajați pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, precum și indemnizația primită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizația acordată salariaților din instituțiile publice;h) sumele primite, potrivit dispozițiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;i) indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituțiile publice și celor care își stabilesc domiciliul în localități din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care își au locul de muncă;j) sumele sau avantajele primite de către persoane fizice rezidente din activități dependente desfășurate într-un stat străin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte;k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajatului în legătură cu activitatea desfășurată de acesta pentru angajator;l) costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestuia;n) diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;o) tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou și tichetele de creșă, acordate potrivit legii;p) avantajele primite în legătură cu o activitate dependentă, fără însă a fi limitate la:1. utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepția deplasării pe distanță dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;2. cazarea, hrana, îmbrăcămintea, personalul pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preț mai mic decât prețul pieței;3. abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;4. permisele de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;5. primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plății primei respective, altele decât cele obligatorii.Excepții specifice Articolul 296^16(1) Suma cuvenită pentru participarea salariaților la profit, potrivit legii, nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.(2) Contribuția de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale, precum și drepturile ce se cuvin din această asigurare nu se aplică personalului militar și civil angajat pe bază de contract și personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și în sistemul Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția generală de protecție și anticorupție.(3) Sunt exceptate de la plata contribuției pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri:a) drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale cadrelor militare în activitate și ale funcționarilor publici cu statut special, acordate potrivit legii;b) veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), i), l), m), n), precum și lit. j), cu excepția indemnizațiilor primite de administratori;c) veniturile reprezentând plăți compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g);d) indemnizațiile de ședință primite de consilierii locali și județeni.(4) Contribuțiile de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datorează pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii, precum și asupra:a) veniturilor în bani și/sau în natură, prevăzute la art. 296^4, acordate persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), care au calitatea de pensionari;b) veniturilor în bani prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), i), j), l) și n), precum și lit. g), cu excepția remunerațiilor primite de membrii directoratului;c) compensațiilor acordate, în condițiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu țin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere;d) veniturilor realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g), dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior încetării raporturilor juridice, cu excepția sumelor reprezentând salarii, diferențe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferențe de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există obligația plății contribuției de asigurare pentru șomaj stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație;e) prestațiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul național unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;f) veniturilor acordate conform prevederilor legale sub formă de participare a salariaților la profit;g) sumelor primite de reprezentanții în cadrul consiliilor de administrație, consiliilor consultative și comisiilor constituite conform legii;h) indemnizațiilor de ședință pentru consilierii locali și județeni.(5) Contribuțiile sociale prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și e) nu se datorează asupra:a) indemnizațiilor de ședință pentru consilierii locali și județeni;b) avantajelor sub forma suportării de către angajator a contribuțiilor plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii.c) veniturilor în bani prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) și j).(6) Prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă și boli profesionale, sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c), plătitorul de venit asimilat angajatorului în condițiile art. 296^18 alin. (2) nu datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj în calitatea sa de angajator.(8) Persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c) nu datorează contribuția individuala de asigurări sociale și contribuția individuala la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru veniturile de natură profesională, altele decât cele de natură salarială definite potrivit art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, în condițiile în care se încadrează în situația prevăzută la art. III alin. (5), (6) sau (15) din aceeași ordonanță de urgență.Alte sume pentru care se calculează și se reține contribuția de asigurări sociale de sănătate Articolul 296^17(1) Se datorează și se reține contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.(2) Contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constituit în condițiile legii.Calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale Articolul 296^18(1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator, precum și entitățile prevăzute la art. 296^3 lit. f) și g) au obligația de a calcula, de a reține și de a vira lunar contribuțiile de asigurări sociale obligatorii.(2) Sub aspectul calculării, reținerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. c), plătitorul de venit este asimilat angajatorului.(3) Cotele de contribuții sociale obligatorii sunt următoarele:a) pentru contribuția de asigurări sociale:a^1) 31,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuala și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator;a^2) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuala și 25,8% pentru contribuția datorată de angajator;a^3) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuala și 30,8% pentru contribuția datorată de angajator;b) pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate:b^1) 5,5% pentru contribuția individuală;b^2) 5,2% pentru contribuția datorată de angajator;c) 0,85% pentru contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;d) pentru contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj:d^1) 0,5% pentru contribuția individuală;d^2) 0,5% pentru contribuția datorată de angajator;e) 0,15%-0,85% pentru contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, diferențiată în funcție de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;f) 0,25% pentru contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de angajator.(4) Cotele prevăzute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și prin legea bugetului de stat, după caz, cu excepția cotei contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale în cazul șomerilor, prevăzută la art. 296^6, care se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată.(5) Calculul contribuțiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 296^4, corectată cu veniturile specifice fiecărei contribuții în parte, cu excepțiile prevăzute la art. 296^15 și, după caz, la art. 296^16.(6) În cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3), cota contribuției individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.(7) În situația persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. c), calculul contribuției individuale de asigurări sociale și al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj se realizează prin aplicarea cotelor contribuțiilor sociale individuale respective, prevăzute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.(8) Calculul contribuțiilor sociale datorate de angajator și de entitățile prevăzute la art. 296^3 lit. f) și g) se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^5-296^13, după caz.(9) Contribuțiile sociale individuale se rețin și se virează la bugetele și fondurile cărora le aparțin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuția angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.Depunerea declarațiilor Articolul 296^19(1)  Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e), la care își desfășoară activitatea sau se afla în concediu medical persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) și b), și entitățile prevăzute la art. 296^3 lit. f) și g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. c), declararea contribuțiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declarației prevăzute la alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.(3) Plătitorii de venit nu au obligația depunerii declarației în cazul persoanelor pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, nu există obligația declarării, calculării, reținerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări pentru șomaj și de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale plătite acestor persoane.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 1 iulie 2011, declarația prevăzută la alin. (1) se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în format hârtie, semnat și ștampilat, conform legii, însoțit de declarația în format electronic, pe suport electronic.(6) Răspunderea în gestionarea informațiilor din declarația prevăzută la alin. (1), modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare, precum și condițiile de acreditare a oficiilor prevăzute la alin. (5) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care se va supune spre aprobare Guvernului până la data de 31 decembrie 2010.(7) Evidența obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și asimilații acestora se ține pe baza codului de identificare fiscală, iar cea privind contribuțiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal.(8) Declarația prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puțin:a) codul numeric personal;b) numele și prenumele;c) date privind calitatea de asigurat;d) date referitoare la raporturile de muncă și activitatea desfășurată;e) date privind condițiile de muncă;f) date privind venituri/indemnizații/prestații;g) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declarația.(9) Datele cu caracter personal cuprinse în declarația prevăzută la alin. (1) sunt prelucrate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(10) Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile competente, furnizează gratuit date cu caracter personal necesare punerii în aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene și ai statelor membre ale Spațiului Economic European, Elveția și pentru străinii care au înregistrată rezidența/șederea în România.(11) Conținutul, modalitățile și termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la alin. (9) se stabilesc prin protocoale încheiate între beneficiarii acestora și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date sau Oficiul Român pentru Imigrări, după caz.Prevederi speciale Articolul 296^20(1) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e) și g), precum și instituția publică prevăzută la art. 296^3 lit. f) pct. 1 sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, până la 15 februarie 2011, Declarația-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la 31 decembrie 2010 și neachitată până la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) va cuprinde și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care au fost depuse cereri de restituire în termen, și care nu au fost restituite până la 31 ianuarie 2011.(3) Modelul și conținutul declarației prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(4) Dispozițiile prezentului titlu referitoare la contribuabilii prevăzuți la art. 296^3 lit. c) și obligațiile de plată a contribuțiilor individuale de asigurări pentru șomaj și de asigurări sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale, altele decât cele de natură salarială, plătite acestor persoane, se completează cu prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.
  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins: Articolul IILa calculul câștigului net și al impozitului pe venit aferent în cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru anul 2010, se aplică următoarele reguli:1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se determină câștigul net/pierderea netă aferent/aferentă acestei perioade în funcție de perioada de deținere și se asimilează câștigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impunere de 1% și, respectiv, 16% la câștigul net aferent perioadei, asimilat câștigului net anual.2. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale se compensează cu câștigul net asimilat câștigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010.Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se reportează numai asupra câștigului net anual aferent anului 2011.3. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se determină câștigul net/pierderea netă aferent/aferentă acestei perioade și se asimilează câștigului net anual/pierderii nete anuale.Impozitul aferent perioadei se determină prin aplicarea cotei de 16% la câștigul net aferent perioadei, asimilat câștigului net anual din care se deduce pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010.Pierderea netă aferentă perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se asimilează pierderii nete anuale și se reportează potrivit prevederilor art. 80^1 alin. (2) și (3).2. Alineatele (13) și (27) ale articolului III vor avea următorul cuprins:(13) Plătitorii de venit, în vederea declarării evidenței nominale a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj corespunzătoare veniturilor respective, au obligația de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare...................................................................(27) Sumele reprezentând contribuții achitate în plus față de obligația fiscală, cele plătite ca urmare a unei erori de calcul, precum și cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale se restituie sau se compensează, la cererea asiguratului, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Sintagma "de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat" din cuprinsul art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu sintagma "de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat". Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și taxa de acces prevăzută la alin. (4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic și 3,5% pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.2. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor, permit accesul în locațiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore în intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoană, iar organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine încasează biletul de intrare numai de la jucători.(5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite și se încasează la recepție pentru fiecare persoană care intră în cazinou, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.(6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligația să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta locației în care se eliberează astfel de bilete.(7) Biletele de intrare se vor emite în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc și a taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.4. La articolul 14 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevăzută la art. 13 alin. (4) se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.5. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, în mod repetat, de către organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participanților la jocul de noroc respectiv, sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc în cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență măsura de suspendare a autorizației, după caz.6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins: Articolul 26^1Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.7. La anexă, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor și pentru jocurile tip slot-machine:A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor: 20 lei;B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei. Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligații fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariații care își desfășoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor.2. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 34Competența în cazul sediilor secundareCompetența pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situate.3. La articolul 97, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația în care organele de inspecție fiscală constată că evidențele contabile sau fiscale ori declarațiile fiscale sau documentele și informațiile prezentate în cursul inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale sunt incorecte, incomplete, false, precum și în situația în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziție, organele de inspecție vor ajusta baza impozabilă și, respectiv, vor stabili obligația fiscală prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii.4. După articolul 109 se introduce un nou capitol, capitolul III "Dispoziții speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit", cuprinzând articolele 109^1-109^4, cu următorul cuprins: Capitolul IIIDispoziții speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit Articolul 109^1Reguli privind verificarea persoanelor fizice(1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de titlul III din Codul fiscal, în condițiile prezentului cod, care se aplică în mod corespunzător.(2) Prin situație fiscală personală se înțelege totalitatea drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată.(3) Verificarea prevăzută la alin. (1) constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit și, pe de altă parte, situația fiscală personală a contribuabilului.(4) Dacă organul fiscal constată o diferență semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit și, pe de altă parte, situația fiscală personală, acesta continuă verificarea prevăzută la alin. (1) prin comunicarea avizului de verificare și stabilește baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute la alin. (6). Diferența este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situației fiscale personale și veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferență mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 lei.(5) În situația în care organul fiscal constată diferențe semnificative conform alin. (4), acesta solicită contribuabilului prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancțiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situația sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.(6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt următoarele:a) metoda sursei și cheltuirii fondului. Metoda constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă verificării;b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda constă în analiza conturilor bancare și a fluxurilor de numerar pentru a stabili mișcările de disponibilități bănești și asocierea acestora cu sursele de venit și utilizarea lor;c) metoda patrimoniului. Metoda constă în determinarea venitului impozabil pe baza creșterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creșterea sau descreșterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârșitul perioadei.(7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevăzute la alin. (6) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(8) Obligația de păstrare a secretului fiscal prevăzută la art. 11 se aplică funcționarilor publici implicați în procedura de verificare a situației fiscale personale. Articolul 109^2Locul desfășurării verificăriiVerificarea se desfășoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență potrivit art. 106 alin. (3) din prezentul cod. Articolul 109^3Avizul de verificareAvizul de verificare prevăzut la art. 109^1 alin. (4) va cuprinde:a) temeiul juridic al verificării;b) data de începere a verificării;c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării. Amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate;e) solicitarea de informații și înscrisuri relevante pentru verificare. Articolul 109^4Raportul de verificare și decizia de impunereRezultatul verificării va fi consemnat într-un raport scris în care se vor prezenta constatările din punct de vedere faptic și legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.5. La articolul 111, alineatele (7)-(9) se abrogă. Articolul V(1) Prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu excepția pct. 11, 18-28, 30, 31, 35-40 și 43-45, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. I pct. 99 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.(3) Prevederile art. I pct. 29 și ale art. IV se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2011. Articolul VILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VIIÎncepând cu data de 1 ianuarie 2011 se abrogă:a) art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 85 și 89 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009;d) art. III alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificările ulterioare. Articolul VIIILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 213 alineatul (2), literele c), d), f), i) și j) vor avea următorul cuprins:c) se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum și cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;................................................................f) străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;................................................................i) persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.2. Articolul 215 va avea următorul cuprins: Articolul 215(1) Obligația virării contribuției pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum și persoanelor fizice, după caz.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum și persoanele asimilate angajatorilor au obligația să depună lunar declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate.(3) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, venituri din agricultură și silvicultură, venituri din cedarea folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare declarații privind obligațiile față de fond.3. La articolul 257 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri realizate din desfășurarea unei activități dependente;4. La articolul 257, alineatul (2^1) se abrogă.5. La articolul 257 alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și d);6. Articolul 258 va avea următorul cuprins: Articolul 258(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligația să calculeze și să vireze la fond contribuția stabilită de lege datorată pentru asigurarea sănătății personalului din unitatea respectivă.(2) Nerespectarea prevederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de bază, potrivit prevederilor art. 220. Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuției.(3) Pentru perioada în care angajatorii suportă indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, aceștia au obligația de a plăti contribuția stabilită de lege, pentru salariații aflați în această situație. Articolul IXOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum și orice alte activități dependente;2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se abrogă.3. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) și b) au obligația de a depune lunar declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate.(4) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) și b) au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative și actele de evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) și b) sunt obligate să depună la casele de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.5. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești.6. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație, în condițiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate. Articolul XLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19, litera f) va avea următorul cuprins:f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e), în condițiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective există obligația, potrivit legii, de plată a contribuției de asigurări pentru șomaj.2. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21Angajatorii la care își desfășoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 sunt obligați să depună, potrivit prevederilor legale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează veniturile persoanelor respective, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege.3. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare pentru șomaj.4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) contribuțiile angajatorilor și ale persoanelor la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 19 lit. b)-f), asimilate angajatorului, potrivit legii;5. Articolul 26 va avea următorul cuprins: Articolul 26Angajatorii au obligația de a calcula și de a plăti lunar o contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit legii, în situația persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.6. Articolul 27 va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Angajatorii au obligația de a calcula, de a reține și de a vira lunar, conform legii, contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit legii, în situația persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii.7. Articolul 29 va avea următorul cuprins: Articolul 29Cotele contribuțiilor prevăzute la art. 26 și 27, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cota contribuției prevăzută la art. 28, stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se pot modifica, în funcție de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.8. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Termenul de depunere a declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, este și termen de plată a contribuțiilor prevăzute la art. 26 și 27.9. La articolul 34 alineatul (1^1), litera a) va avea următorul cuprins:a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii;10. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizate înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității. Articolul XILegea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică, cu excepția instituțiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ce poate să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;2. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Angajatorii au obligația de a plăti lunar o contribuție la Fondul de garantare în cota prevăzută de lege, aplicată asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul al acestei contribuții, realizate de salariații încadrați cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariații care cumulează pensia cu salariul, în condițiile legii.3. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă. Articolul XIILegea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Plățile contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane se fac de către autoritățile administrației publice locale din bugetele locale, din sumele primite cu această destinație de la bugetul de stat.(3) Sumele necesare plății contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane de către autoritățile administrației publice locale se alocă, anual, integral, prin legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, prin cuprinderea distinctă în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(4) Procedura privind virarea către bugetele locale a sumelor prevăzute la alin. (3), precum și plata contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane către Casa Națională de Asigurări de Sănătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul XIIIPrevederile art. X se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu excepția pct. 2, 5, 6, 7 și 8, care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Articolul XIVPerioadele de incapacitate temporară de muncă prevăzute de art. 34 alin. (1^1) lit. a) și de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, modificate potrivit art. X pct. 9 și 10, sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. Articolul XVPrevederile art. XI pct. 2 și 3 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Articolul XVIPrevederile alin. (13) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, modificate potrivit art. II, se aplică începând cu veniturile plătite în cursul lunii ianuarie 2011. Articolul XVIIPrevederile art. I pct. 99 și ale art. VII nu se aplică pentru calculul, plata și declararea contribuțiilor sociale obligatorii și contribuției la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011. Articolul XVIIILegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) declarație nominală de asigurare - declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;2. La articolul 6 alineatul (1), punctul I, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil.3. La articolul 6 alineatul (1), punctul VI se abrogă.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I și II, denumite în continuare angajatori, instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. III, precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să întocmească și să depună declarația nominală de asigurare.(2) În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească și să depună o declarație nominală de asigurare rectificativă.(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 11, alineatele (5), (6) și (7) se abrogă.6. La articolul 27 alineatul (1), literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) persoanele juridice la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) și pct. II, asimilate angajatorului în condițiile prezentei legi;................................................................e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2).7. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale, respectiv cota contribuției individuale de asigurări sociale și cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajator, sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cotele de contribuții de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.8. La articolul 31, alineatul (9) se abrogă.9. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.10. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 33Baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale în cazul asiguraților este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.11. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 34Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajator este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.12. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru șomeri este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.13. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii.14. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Contribuția individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează lunar de către angajator, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta este luat în evidență ca plătitor de impozite și taxe, împreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acesta o datorează în calitate de contribuabil bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP și de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația nominală de asigurare, CNPP și casele de pensii sectoriale transmit fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declarația nominală de asigurare, CNPP și casele de pensii sectoriale virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile individuale datorate acestor fonduri.15. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.16. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 42Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), activitatea de colectare a contribuțiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, și de casele de pensii sectoriale, după caz.17. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 44(1) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), neplata contribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi și penalități de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.(2) Cota dobânzilor și penalităților de întârziere, prevăzute la alin. (1), se stabilește potrivit reglementărilor privind executarea creanțelor bugetare.(3) Sumele reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat și se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.(4) Calculul dobânzilor și penalităților de întârziere se efectuează de către casele teritoriale de pensii.(5) Dispozițiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuției de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creanțelor bugetare.18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 48(1) În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator și asigurat sau, după caz, s-a datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2).19. La articolul 98, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În situația asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută în urma aplicării asupra venitului care a constituit bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă în condiții normale.20. La articolul 129 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.21. Articolul 175 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 175(1) Evidența nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se realizează prin declarația prevăzută la art. 296^19 alin. (1).(2) Modelul declarației individuale de asigurare, al contractului de asigurare socială, precum și modelele celorlalte documente necesare în vederea evidenței drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională:– art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008;– Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispoziții ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 15 ianuarie 2010;– Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 20 martie 2010; și– Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE privind structura și nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat și a Directivei 2008/118/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 50 din 27 februarie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul culturii și
  patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Secretariatul de Stat pentru Culte,
  Nicolae Adrian Lemeni,
  secretar de stat
  București, 23 decembrie 2010.Nr. 117. Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Codul fiscal)
  Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (echivalent euro/U.M.)
  0 1 2 3
   Alcool și băuturi alcoolice   
  1 Bere, din care: hl/1 grad Plato*1) 0,748
  1.1. Bere produsă de micii producători independenți 0,43
  2 Vinuri hl de produs  
   2.1. Vinuri liniștite 0,00
  2.2. Vinuri spumoase 34,05
  3 Băuturi fermentate, altele decât bere și vinurihl de produs  
   3.1. liniștite,din care: 10,00
  3.1.1. cidru de mere și de pere cu codurile NC 2206 00 51 și NC 2206 00 810,00
  3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 și NC 2206 00 89 obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă 0,00
  3.2. spumoase 45,00
  4 Produse intermediare hl de produs 165,00
  5 Alcool etilic hl de alcool pur*2) 750,00
  5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 475,00
   Tutun prelucrat   
  6 Țigarete 1.000 țigarete 48,50+22%*)
  7 Țigări și țigări de foi 1.000 bucăți 64,00
  8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete kg 81,00
  9 Alte tutunuri de fumat kg 81,00
   Produse energetice   
  10 Benzină cu plumb tonă 547,00
  1.000 litri 421,19
  11 Benzină fără plumb tonă 467,00
   1.000 litri 359,59
  12 Motorină tonă 358,00
   1.000 litri 302,51
  13 Păcură 1.000 kg  
  13.1. utilizată în scop comercial  15,00
  13.2. utilizată în scop necomercial  15,00
  14 Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg  
  14.1. utilizat drept combustibil pentru motor  128,26
  14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire  113,50
  14.3. utilizat în consum casnic*3)  0,00
  15 Gaz natural GJ  
  15.1. utilizat drept combustibil pentru motor  2,60
  15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire   
  15.2.1. în scop comercial  0,17
  15.2.2. în scop necomercial  0,32
  16 Petrol lampant (kerosen)*4)   
  16.1. utilizat drept combustibil pentru motor tonă 469,89
   1.000 litri 375,91
  16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 469,89
   1.000 litri 375,91
  17 Cărbune și cocs GJ  
  17.1. utilizat în scopuri comerciale  0,15
  17.2. utilizat în scopuri necomerciale  0,30
  18 Energie electrică MWh  
  18.1. utilizată în scop comercial  0,50
  18.2. utilizată în scop necomercial  1,00
  (la 22-11-2013, Nr. crt. 3 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 303 din 15 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 19 noiembrie 2013 )
  Notă
  Această structură a accizei se aplică până la data de 30 iunie 2011 inclusiv. În perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2017 inclusiv, structura accizei totale va fi prevăzută în hotărârea Guvernului pentru aprobarea accizei specifice ce se aplică începând cu data de 1 iulie a fiecărui an.
  *1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conținută în 100 g de soluție măsurată la origine la temperatura de 20°/4°C.
  *2) Hl de alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentrația de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
  *3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.
  *4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Codul fiscal)
    Data de implementare    2011  ────────┬───── 1 │ 1 ianuarie│iulie2012  ───── 1 iulie2013  ───── 1 iulie2014  ───── 1 iulie2015  ───── 1 iulie2016  ───── 1 iulie2017  ───── 1 iulie 2018  ──────── 1 ianuarie
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Acciza minimă (euro/1.000 țigarete) 73,54   74,00  76,50  79,00  81,50  84,00  86,50  89,00   90,00   
  Acciza ad valorem % 22    21    20    19    18    17    16    15    14   
  Acciza totală (euro/1.000 țigarete) 76,60   76,60  79,19  81,78  84,37  86,96  89,55  92,14   93,18   
  Acciza specifică(euro/1.000 țigarete) 48,50    X*1)   X*1)   X*1)   X*1)   X*1)   X*1)   X*1)   X*1)   
  Notă
  *1) Se determină în funcție de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent anului precedent, acciza ad valorem și acciza totală.
  -------

  Noutăți

 • LEGE nr. 295 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005
 • LEGE nr. 253 din 30 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Ungara, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1997
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2004 privind înfiinţarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Găleşti, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 185 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • LEGE nr. 216 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 735 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
 • LEGE nr. 2 din 17 ianuarie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 169 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 110 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 165 din 27 martie 1944 pentru adăugirea unor dispoziţiuni la art. 26 şi 27 din Codul Comercial
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 70 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 175/1974 privind construirea, vînzarea şi repararea de locuinţe şi case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenia Română, dar care domiciliază sau vor sa-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 341 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 609 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 112 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 52 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 251/1971 privind modificarea articolului 23 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 772 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 3 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane Marii Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 322 din 28 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGE nr. 44 din 26 martie 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020