Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*)pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"(actualizată până la data de 7 iulie 2013*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socială în zona "Delta Dunării" şi ţinând cont de nivelul actual de valorificare a potenţialului economic din perimetrul Biosferei, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de consolidare a activităţilor economice tradiţionale din Delta Dunării, în direcţia:- fiscalizării corecte a produselor obţinute din pescuit, prin revizuirea unor prevederi din domeniul pescuitului comercial, pentru punerea în aplicare a normelor dreptului Uniunii Europene referitoare la prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 ;- optimizării exploatării resurselor acvatice, în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse şi a protecţiei ecosistemelor naturale şi cu respectarea normelor europene prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;- conservării şi stimulării ocupaţiilor tradiţionale în Deltă, prin promovarea unor măsuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive şi valorificare a resurselor naturale în condiţii de eficienţă;- îmbunătăţirii mecanismului de colectare a veniturilor bugetelor locale ale comunităţilor din zona "Delta Dunării", prin valorificarea potenţialului acestor comunităţi de a genera venituri din activitatea economică.Neadoptarea unor măsuri urgente în direcţia suplimentării veniturilor bugetelor locale va genera reale dificultăţi în administrarea comunităţilor din zona "Deltei Dunării", cu impact negativ asupra capacităţii autorităţilor locale de a gestiona activităţile curente. Constrângerile generate de nivelul scăzut de colectare a veniturilor ridică mari dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea sumelor necesare finanţării unor obiective cu caracter social, în special a celor pentru plata facilităţilor acordate populaţiei care domiciliază în această zonă. Faţă de această situaţie, este necesară optimizarea modalităţii de repartizare a veniturilor fiscale obţinute din activităţile economice, de turism şi de agrement, autorizate la nivelul comunităţilor locale, prin introducerea unor criterii obiective de repartizare, care să ţină cont atât de capacitatea comunităţilor locale de a controla şi gestiona veniturile locale, cât şi de nevoia aplicării aceloraşi politici sociale pentru toată populaţia din raza teritorială a perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".Considerând faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei întârziere în reglementare ar reprezenta o gravă ameninţare pentru existenţa ecosistemelor şi pentru stabilitatea populaţiei în Biosfera "Delta Dunării",în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IArticolul 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele fizice cu domiciliul în localităţile din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, în perioada 2 martie - 29 noiembrie, cu unelte proprii, constând din maximum două lansete sau două undiţe şi două vintire, iar în perioada 30 noiembrie - 1 martie este permisă utilizarea a maximum două lansete sau două undiţe şi două vintire ori două setci, în baza unui permis nominal obţinut de către respectiva persoană fizică în condiţiile legii, fără plata vreunei taxe şi cu obligativitatea respectării legislaţiei privind pescuitul. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din localităţile riverane Dunării, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», au dreptul de a pescui scrumbie, pentru consumul familial, cu maximum două setci, pentru maximum 10 zile în perioada Sărbătorilor Pascale, perioadă stabilită la propunerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» şi aprobată prin ordinul anual de prohibiţie, emis de ministrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, în condiţiile legii, în baza permisului nominal de pescuit familial."----------Art. 9 din ORDONANŢA nr. 27 din 5 august 1996, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 13 august 1997, modificat de art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013. Articolul IILegea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului."2. La articolul 4^2, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări."3. La articolul 4^3, alineatele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4^3. - Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul rezervaţiei. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia............................................................................Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază protecţia şi conservarea zonelor de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi obiectivele de conservare stabilite în funcţie de speciile/habitatele prioritare din rezervaţie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie."4. La articolul 6, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile motorizate vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a autovehiculelor este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice;"5. La articolul 7, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Finanţarea cheltuielilor Administraţiei Rezervaţiei se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, şi din venituri proprii."6. La articolul 7, după alineatul 1 se introduc patru noi alineate, alineatele 1^1 - 1^4, cu următorul cuprins:"Se aprobă înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, utilizată pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervaţiei şi pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia.Activitatea prevăzută la alin. 1^1 se încadrează la capitolul bugetar la care este încadrată instituţia publică care o organizează.Veniturile proprii din care se finanţează activitatea prevăzută la alin. 1^1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5.Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la alin. 1^1 se aprobă odată cu bugetul Administraţiei Rezervaţiei, potrivit legii."7. La articolul 7, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervaţiei, potrivit planului de management, Administraţia Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât şi modul de stabilire a cuantumului acestor tarife."8. La articolul 7, alineatul 7 se abrogă.9. La articolul 10, alineatul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei."10. La articolul 12, punctele 6, 28, 36 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6. nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul rezervaţiei;...........................................................................28. neanunţarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor şi a altor evenimente care afectează mediul înconjurător, de către cei care le-au cauzat, autorităţilor competente, precum şi neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora;...........................................................................36. folosirea ambarcaţiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare;...........................................................................38. circulaţia navelor, ambarcaţiunilor cu motor, precum şi a autovehiculelor în zonele strict protejate;"11. La articolul 12, punctul 39 se abrogă.12. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15^1. - Pe teritoriul rezervaţiei pescuitul sturionilor în alt scop decât cel ştiinţific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare şi acvacultură este interzis."13. După articolul 15^3 se introduce un nou articol, articolul 15^4, cu următorul cuprins:"Art. 15^4. - Desfăşurarea activităţilor de vânătoare pe teritoriul rezervaţiei este interzisă şi constituie infracţiune de braconaj, sancţionată potrivit legii.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Administraţia Rezervaţiei recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul unor specii care prin înmulţire necontrolată pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei."----------Art. II a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013. Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în condiţiile legii;".2. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepţia celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului. (2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor profesionişti persoane fizice sau celor organizaţi în asociaţii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit comercial."3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor."4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi a permiselor şi autorizaţiilor emise de către administratorul resurselor acvatice vii, după caz."5. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz."6. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Prima vânzare a peştelui şi a produselor obţinute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza nominalizărilor făcute de administratorul resurselor acvatice vii." Articolul IVÎn termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, respectiv a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului, se aprobă normele prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 127.-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 128 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 310 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeaşi dată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 435 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 611 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 365 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 94 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuita, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 46 din 23 februarie 2018 pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 50 din 9 aprilie 1997 pentru modificarea articolului 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 45 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale
 • LEGE nr. 247 din 10 iulie 1947 pentru finanţarea operaţiunilor necesitate de aşezarea definitivă în Banat a îndreptăţiţilor la împroprietărire şi a populaţiei transferate din alte regiuni ale tarii
 • LEGE nr. 51 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 70 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 (*republicată*) fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 1 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum şi a memorandumului de înţelegere anexat la acesta
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 105 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 92 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
 • LEGE nr. 78 din 17 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 mai 2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 12 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021