Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională(actualizată până la data 9 iulie 2012*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎntrucât în termenul prevăzut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,fiind imperios necesară instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivităţii, scopul fiind acela de a nu sancţiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere,având în vedere exigenţele subliniate de puterea judecătorească în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010,în vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora instituţiile implicate să identifice şi să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat,deoarece aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari. (2) Obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (1), revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011. (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie. (5) Evoluţia salariului mediu brut/net pe economie şi a salariului minim pe economie este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 2 (1) Pensiile prevăzute la art. 1 pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncă, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual. (2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel: a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială până la data de 1 ianuarie 2014; b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială peste termenul prevăzut la lit. a). Articolul 3Pentru revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 4Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării. Articolul 5Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire. Articolul 6 (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire. (2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achită până la sfârşitul lunii februarie 2011. Articolul 7 (1) În cazul pensiilor prevăzute la art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Sumele de plată se achită până cel târziu la data de 31 decembrie 2012.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (3) În situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. (1) rezultă sume de recuperat pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.---------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. Articolul 8Ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, precum şi directorul Serviciului Român de Informaţii pot emite ordine şi/sau instrucţiuni privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor. Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 ianuarie 2011.Nr. 1. Anexa 1SITUAŢIEcuprinzând cuantumul soldelor de grad şi soldelor defuncţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute*Font 8* ┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Anul│ Gl. **** │ Gl. *** │ Gl. ** │ Gl. * │ Col. │ Lt. col.│ Mr. │ Cpt. │ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1952│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1953│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1954│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1955│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1956│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1957│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1958│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1959│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1960│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1961│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1962│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1963│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1964│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1965│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1966│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1967│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1968│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1969│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1970│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1971│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1972│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1973│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1974│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1975│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1976│ 11.664│ 9.921│ 8.209│ 6.863│ 5.175│ 4.176│ 3.542│ 3.075│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1976│ 11.510│ 9.772│ 8.066│ 6.788│ 5.163│ 4.164│ 3.531│ 3.069│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1978│ 11.510│ 9.772│ 8.066│ 6.788│ 5.163│ 4.164│ 3.531│ 3.069│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1979│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1980│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1981│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1982│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1983│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1984│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1985│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1986│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1987│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1988│ 12.425│ 10.691│ 9.073│ 7.920│ 6.188│ 5.136│ 4.405│ 3.894│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1989│ 12.425│ 10.691│ 9.073│ 7.920│ 6.188│ 5.136│ 4.405│ 3.894│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1990│ 13.755│ 11.846│ 10.303│ 9.125│ 7.750│ 6.516│ 5.670│ 5.038│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1991│ 35.000│ 31.860│ 28.860│ 26.125│ 23.438│ 20.580│ 18.343│ 16.500│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1992│ 79.744│ 72.536│ 65.806│ 59.525│ 53.313│ 47.046│ 41.900│ 37.670│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1993│ 264.145│ 240.726│ 222.053│ 205.226│ 182.115│ 157.556│ 136.533│ 118.451│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1994│ 920.080│ 824.310│ 670.098│ 598.104│ 524.406│ 445.264│ 374.270│ 306.404│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1995│ 1.127.840│ 1.010.614│ 821.328│ 733.146│ 642.976│ 545.768│ 458.640│ 375.472│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1996│ 1.344.560│ 1.204.728│ 977.954│ 874.152│ 766.516│ 650.624│ 546.780│ 447.764│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1997│ 2.673.160│ 2.395.540│ 1.946.962│ 1.738.080│ 1.523.944│1.293.632│1.087.190│ 890.196│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1998│ 4.562.950│ 4.135.040│ 3.435.335│ 3.109.268│ 2.775.390│2.399.210│2.060.338│1.736.000│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1999│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2000│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2001│10.878.975│10.286.125│ 9.769.600│ 9.251.300│ 7.845.500│6.521.200│5.487.625│4.911.950│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2002│13.159.850│12.442.750│11.816.175│11.189.600│ 9.489.150│7.888.000│6.639.750│5.941.150│ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2003│15.490.425│14.647.300│13.908.900│13.172.275│11.170.075│9.285.400│7.814.625│6.993.600│ └────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘*Font 8* ┌────┬───────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┐ │Anul│Lt.maj.│ Lt. │ Slt. │M.m.pr./ │M.m.cl.I/│M.m.cl.II/│M.m.cl.III/│M.m.cl.IV/│M.m.cl.V/│ │ │ │ │ │plt.adj.pr.│plt. adj.│plt. maj. │ plt. │ sg. maj. │ sg. │ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1952│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1953│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1954│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1955│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1956│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1957│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1958│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1959│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1960│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1961│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1962│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1963│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1964│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1965│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1966│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1967│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1968│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1969│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1970│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1971│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1972│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1973│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1974│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1975│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1976│ 2.895│ 2.714│ 2.460│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1977│ 2.900│ 2.730│ 2.550│ 3.456│ 3.082│ 2.695│ 2.352│ 2.070│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1978│ 2.900│ 2.730│ 2.550│ 3.456│ 3.082│ 2.695│ 2.352│ 2.070│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1979│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1980│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1981│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1982│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1983│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1984│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1985│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1986│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1987│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1988│ 3.706│ 3.518│ 3.300│ 4.320│ 3.870│ 3.410│ 3.066│ 2.750│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1989│ 3.706│ 3.518│ 3.300│ 4.320│ 3.870│ 3.410│ 3.066│ 2.750│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1990│ 4.777│ 4.515│ 4.200│ 5.400│ 4.876│ 4.345│ 3.906│ 3.500│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1991│ 15.705│ 14.910│ 14.000│ 17.160│ 15.870│ 14.630│ 13.493│ 12.400│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1992│ 35.845│ 34.020│ 31.940│ 39.156│ 36.196│ 33.358│ 30.755│ 28.250│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1993│111.692│ 104.932│ 98.252│ 116.050│ 109.514│ 102.798│ 96.751│ 90.772│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1994│280.760│ 255.116│ 239.344│ 278.888│ 262.072│ 247.260│ 232.872│ 218.654│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1995│344.145│ 312.818│ 293.440│ 341.936│ 321.368│ 303.160│ 285.448│ 268.096│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1996│ 0│ 372.880│ 349.888│ 407.540│ 382.976│ 361.400│ 340.256│ 319.544│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1997│ 0│ 741.276│ 695.520│ 810.394│ 761.600│ 718.640│ 676.544│ 635.312│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1998│ 0│1.486.948│1.398.740│ 1.662.110│1.568.930│ 1.485.250│ 1.402.750│ 1.321.600│ 0│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1999│ 0│3.597.304│3.366.300│ 3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│ 2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2000│ 0│3.597.304│3.366.300│ 3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│ 2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2001│ 0│4.367.475│4.086.600│ 4.366.500│4.112.300│ 3.862.625│ 3.619.250│ 3.383.650│2.983.900│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2002│ 0│5.281.975│4.942.000│ 5.282.400│4.972.500│ 4.671.875│ 4.378.750│ 4.091.650│3.609.300│ ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2003│ 0│6.218.600│5.818.400│ 6.217.825│5.854.800│ 5.499.000│ 5.153.750│ 4.815.875│4.247.950│ └────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘NOTĂ:Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă. Anexa 2SALARIUL MEDIU ANUAL ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Salariul mediu │ │ Anul │ (lei) │ │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ brut │ net │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1938 │ 168 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1947 │ 261 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1948 │ 293 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1949 │ 335 │ - │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1950 │ 366 │ 337 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1951 │ 397 │ 365 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1952 │ 403 │ 370 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1953 │ 447 │ 410 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1954 │ 487 │ 456 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1955 │ 536 │ 499 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1956 │ 593 │ 549 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1957 │ 671 │ 619 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1958 │ 747 │ 684 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1959 │ 784 │ 726 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1960 │ 854 │ 802 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1961 │ 898 │ 833 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1962 │ 947 │ 880 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1963 │ 1.005 │ 932 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1964 │ 1.046 │ 965 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1965 │ 1.115 │ 1.028 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1966 │ 1.179 │ 1.083 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1967 │ 1.210 │ 1.107 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1968 │ 1.248 │ 1.139 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1969 │ 1.297 │ 1.180 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1970 │ 1.434 │ 1.289 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1971 │ 1.471 │ 1.318 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1972 │ 1.498 │ 1.339 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1973 │ 1.563 │ 1.391 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1974 │ 1.663 │ 1.471 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1975 │ 1.813 │ 1.595 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1976 │ 1.964 │ 1.712 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1977 │ 2.102 │ 1.818 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1978 │ 2.344 │ 2.011 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1979 │ 2.457 │ 2.108 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1980 │ 2.602 │ 2.238 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1981 │ 2.721 │ 2.340 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1982 │ 2.936 │ 2.525 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1983 │ 3.024 │ 2.601 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1984 │ 3.224 │ 2.773 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1985 │ 3.285 │ 2.827 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1986 │ 3.317 │ 2.855 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1987 │ 3.337 │ 2.872 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1988 │ 3.422 │ 2.946 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1989 │ 3.538 │ 3.063 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1990 │ 4.010 │ 3.381 │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤ │1991-2010 Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul │ │ Naţional de Statistică │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │ 1938 │ 168 │ - │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘SALARIUL MINIM PE ŢARĂ ┌────┬────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Anul│Începând cu │Sala- │ Actul normativ prin care s-a stabilit │ │ │ziua .......│riul │ │ │ │luna .......│minim │ │ │ │ │(lei) │ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1949│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1950│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1951│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1952│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1953│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1954│ │ 166│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1955│ │ 220│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1956│ │ 220│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 220│ │ │1957│1 mai │ 350│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1958│ │ 350│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 350│ │ │1959│1 august │ 400│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1960│ │ 400│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 400│ │ │1961│1 decembrie │ 475│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1962│ │ 475│ │ │1963│ │ 475│ │ │1964│ │ 475│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 475│ │ │1965│1 septembrie│ 550│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1966│ │ 550│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 550│ │ │1967│1 august │ 700│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1968│ │ 700│ │ │1969│ │ 700│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 700│ │ │1970│1 martie │ 750│ │ │ │1 mai │ 800│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1971│ │ 800│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 800│ │ │1972│1 septembrie│ 1.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1973│ │ 1.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.000│ │ │1974│1 august │ 1.140│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.140│ │ │1975│1 iulie │ 1.200│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1976│ │ 1.200│ │ │1977│ │ 1.200│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1978│ │ 1.200│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.200│ │ │1979│1 august │ 1.425│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1980│ │ 1.425│ │ │1981│ │ 1.425│ │ │1982│ │ 1.425│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.425│ │ │1983│1 septembrie│ 1.500│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1984│ │ 1.500│ │ │1985│ │ 1.500│ │ │1986│ │ 1.500│ │ │1987│ │ 1.500│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1.500│ │ │1988│1 iulie │ 2.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1989│ │ 2.000│ │ │1990│ │ 2.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2.000│ │ │ │1 martie │ 3.150│Hotărârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991│ │1991│1 aprilie │ 4.675│Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │ │ │1 mai │ 5.975│Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │ │ │1 septembrie│ 6.775│Hotărârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991 │ │ │1 noiembrie │ 7.000│Hotărârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991│ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │1 ianuarie │ 8.500│Hotărârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 │ │ │1 martie │ 9.150│Hotărârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 │ │1992│1 mai │ 11.200│Hotărârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 │ │ │1 septembrie│ 12.920│Hotărârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 │ │ │1 noiembrie │ 15.215│Hotărârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992│ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │1 ianuarie │ 16.600│Hotărârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 │ │ │1 martie │ 17.600│Hotărârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 │ │1993│1 mai │ 30.000│Hotărârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993 │ │ │1 octombrie │ 40.200│Hotărârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 │ │ │1 decembrie │ 45.000│Hotărârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993│ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 45.000│ │ │1994│15 martie │ 60.000│Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994 │ │ │1 iulie │ 65.000│Hotărârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1995│ │ 65.000│ │ │ │1 aprilie │ 75.000│Hotărârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1996│ │ 75.000│ │ │ │1 august │ 97.000│Hotărârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 97.000│ │ │1997│1 februarie │150.000│Hotărârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 │ │ │1 august │225.000│Hotărârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997 │ │ │1 octombrie │250.000│ │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1998│1 aprilie │350.000│Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998 │ ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │1999│1 mai │450.000│Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999 │ └────┴────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────┘ Anexa 3METODOLOGIE 28/01/2011

Noutăți

 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 259 din 1 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 212 din 27 mai 2004 asigurărilor private de sănătate
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 371 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 87 din 22 iulie 1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţămîntului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 2 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 290 din 13 noiembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 26 noiembrie 1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 169 din 5 mai 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 25 din 29 februarie 2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 234 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 267 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 32 din 14 mai 1996 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 91 din 3 iunie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţionala şi existenta în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţionala a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020