Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 (*actualizată*)pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri**)(actualizată până la data de 11 iulie 2014*)

--------------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014.În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi al stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii,având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare în general, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru tinerii întreprinzători,pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului şi asigurării unor condiţii mai bune pentru participarea tinerilor la viaţa economică şi socială,considerând că situaţia economică este una excepţională şi se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze întreprinzătorii tineri, în cadrul unui program social de interes public,în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) şi (5) referitoare la protecţia tinerilor şi ale art. 135 alin. (2) din Constituţia României, republicată, referitoare la rolul statului în stimularea economiei,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În cadrul Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, se lansează Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, denumit în continuare programul.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de lit. a) şi b) ale art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. (2) Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;---------Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 301 din 23 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011. c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă; d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. Articolul 3 (1) Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă; b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă; c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, astfel cum se prevede la art. 2; d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi; e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. (2) Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării în registrul comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social. (3) Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată - debutant" sau abrevierea "S.R.L. - D.". Articolul 4În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi următoarele obligaţii specifice: a) să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;-----------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri*);-----------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014.-------------- c) să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent; d) să depună la O.T.I.M.M.C. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.Lit. d) a art. 4 a fost modificată de lit. c) a art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 5Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităţi: a) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;-----------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de O.T.I.M.M.C., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;-----------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de lit. c) a art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior; d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;-----------Litera d) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 301 din 23 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011. e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.-----------Lit. e) a art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. Articolul 6 (1) Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii: a) la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării; b) la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1); c) la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă; d) la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite; e) la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social. (2) În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 (1) În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant în afaceri, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. (2) În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridică rezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. (3) Facilităţile se recuperează şi în cazul în care cifra de afaceri însumată a persoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării. Articolul 8 (1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an, la dispoziţia Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, fondurile pentru alocaţia financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 lit. a).-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. (2) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare şi de legislaţia naţională în domeniu. Articolul 9 (1) Facilităţile acordate prin program se consideră acordate necuvenit şi se recuperează potrivit legii în următoarele situaţii: a) când calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută în condiţiile art. 6 lit. b) şi c); b) când microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant nu a îndeplinit una dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 lit. b) şi c); c) când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociaţii acestuia a săvârşit, în scopul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă; d) când a fost executată garanţia acordată potrivit art. 5 lit. b).(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), facilităţile acordate prin program nu se consideră acordate necuvenit şi nu se recuperează în situaţia în care calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută, deoarece societatea cu răspundere limitată înfiinţată de întreprinzătorul debutant nu se mai încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA nr. 11 din 4 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 9 iulie 2013. (2) Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, cu excepţia sumelor rezultate din executarea garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d), se efectuează de către O.T.I.M.M.C. în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de lit. c) a art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 10 (1) Înscrisurile întocmite de O.T.I.M.M.C. prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de lit. c) a art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, în contul indicat în cuprinsul acestuia. (3) Titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidenţe după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (4) Titlurile de creanţă se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenţei. Articolul 11Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Articolul 12Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către O.T.I.M.M.C. de la data scadenţei şi până la data comunicării către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 10 alin. (3), iar organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea.-----------Art. 12 a fost modificat de lit. c) a art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 13Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţă prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 11 se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 14 (1) În cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 11 netransmise Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în condiţiile art. 10 alin. (3) se efectuează de O.T.I.M.M.C.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de lit. c) a art. III din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi art. 11 transmise Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în condiţiile art. 10 alin. (3) se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate. Articolul 15Sumele încasate potrivit art. 14 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. Articolul 16 (1) În măsura în care prevederile prezenţei ordonanţe de urgenţă nu dispun altfel, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social are obligaţia de a monitoriza şi a controla aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi de a transmite către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism un raport anual cu privire la desfăşurarea şi efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. (3) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism are obligaţia de a prezenta Guvernului un raport anual centralizat cu privire la desfăşurarea şi efectele programului implementat de către toate oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, până cel mai târziu la data de 31 martie.-----------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. Articolul 17În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va elabora şi supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2011.Nr. 6.__________

Noutăți

 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Beştepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 22 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 279 din 12 noiembrie 2015 pentru instituirea Zilei Limbii maghiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 19 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 191 din 25 octombrie 2019 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 502 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 4 din 31 august 1996 privind alocarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 46 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 95/1971 pentru modificarea articolului 16 din Decretul nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului, aprobat prin Legea nr. 7/1969
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 18 din 17 martie 2017 pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 48 din 30 martie 2016 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 134 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 88 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilităţii cu privire la refugiaţi, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980
 • LEGE nr. 111 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 277 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 517 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 175 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 13 februarie 2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 57 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 19 din 3 martie 2015 pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • LEGE nr. 573 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*)
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 2 din 1 ianuarie 1949 pentru stabilirea şi aplicarea Bugetului General al Republicii Populare Române pe anul 1949
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020