Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 22 martie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 (*actualizată*)privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată(actualizată până la data de 1 iulie 2013*)

---------------În vederea depăşirii de către contribuabili a dificultăţilor generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii,ţinând cont de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ în perioada de criză economico-financiară, datorită dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat contribuabilii,în scopul asigurării unei mai bune încasări de către stat a arieratelor fiscale,având în vedere recomandările Fondului Monetar Internaţional, în urma cărora Guvernul României şi-a asumat angajamentul reintroducerii posibilităţii acordării eşalonărilor la plată pentru contribuabili, cu clauze asigurătorii din partea statului român că se va comporta ca un creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu procedurile europene,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1*)Instituirea posibilităţii acordării eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (1) Pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organele fiscale competente definite potrivit art. 33 sau 36, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, pot acorda, la cererea contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale în sumă totală mai mare de 300 milioane lei, perioada de eşalonare poate fi de până la 7 ani.----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 2012, care modifică pct. 1 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.------------ Articolul 2Beneficiarii eşalonăriiPrezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, asocierile fără personalitate juridică care, potrivit legii, au calitatea de contribuabil sunt asimilate persoanelor juridice.(2)----------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. Articolul 3Obiectul eşalonării (1) Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru obligaţiile fiscale preluate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competenţă, în situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată. În acest scop, organul fiscal competent comunică contribuabilului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenţă, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(1^2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligaţiilor fiscale.----------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (2) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru: a) obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice; b) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, care şi-a pierdut valabilitatea; c) obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală exigibile după data eliberării certificatului de atestare fiscală;----------Litera c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. d) obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 116 din Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; e) abrogată;----------Litera e) a alin. (2) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012. f) creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art. 1 şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii, cu excepţia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. g) abrogată;----------Litera g) a alin. (2) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.(2^1) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(2^2) În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eşalonare, contribuabilul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal competent comunică contribuabilului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente.----------Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (3) Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată. (4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, exigibilitatea obligaţiilor fiscale este cea prevăzută la art. 116 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. Articolul 4Condiţii de acordare (1) Pentru acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal; b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal; c) să aibă constituită garanţia potrivit art. 9; d) să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; e) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare; f) să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită. (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Articolul 5Cererea de acordare (1) Cererea contribuabilului de acordare a eşalonării la plată, denumită în continuare cerere, se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Conţinutul cererii prin care se solicită eşalonarea la plată, precum şi documentele justificative care se anexează acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 5^1Retragerea cererii de acordare a eşalonării (1) Cererea poate fi retrasă de contribuabil până la emiterea deciziei de eşalonare la plată sau a deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea cererii. (2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. Articolul 6Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale (1) Pentru deconturile cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare depuse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi pe perioada eşalonării la plată se aplică dispoziţiile art. 116 din Codul de procedură fiscală. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 116 alin. (5) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în cazul deconturilor cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare depuse în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data emiterii deciziei de eşalonare la plată, momentul exigibilităţii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare. (3) Prin data emiterii deciziei de rambursare, prevăzută la alin. (2), se înţelege data înregistrării acesteia la organul fiscal competent. (4) Diferenţele de obligaţii fiscale rămase nestinse în urma soluţionării deconturilor cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare se comunică contribuabilului printr-o înştiinţare de plată. (5) În cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată contribuabilul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată, se sting mai întâi obligaţiile exigibile în această perioadă şi apoi obligaţiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală în condiţiile art. 17 alin. (2) sau (3), după caz.----------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.---------- Articolul 7Eliberarea certificatului de atestare fiscală (1) După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală pe care îl comunică contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalonării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru. (2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală este de cel mult 10 zile lucrătoare în cazul cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. (3) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia. (4) Atunci când există diferenţe între sumele solicitate de către contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, se procedează la punerea de acord a acestora. (5) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală are valabilitate de 90 de zile de la data eliberării. Articolul 8Modul de soluţionare a cererii (1) Cererea contribuabilului se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz. (2) Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată. În sensul art. 116 din Codul de procedură fiscală, ratele sunt exigibile la aceste termene de plată. (3) Cererea se soluţionează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situaţii: a) în cazul cererilor depuse pentru obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (2^1);----------Lit. a) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. b) nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute la art. 4 alin. (1); c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare soluţionării cererii; d) cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă; e) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată.----------Lit. e) a alin. (3) al art. 8 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (4) După eliberarea certificatului de atestare fiscală şi, după caz, punerea de acord a sumelor potrivit art. 7 alin. (4), organul fiscal competent verifică încadrarea cererii în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi comunică contribuabilului decizia de respingere sau acordul de principiu privind eşalonarea la plată, după caz. Articolul 9Garanţii (1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii. La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(1^1) Prin acordul de principiu organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia în cazul în care aceasta este constituită sub forma scrisorii de garanţie bancară, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada de eşalonare la plată şi a procentului prevăzut la alin. (9), corespunzător perioadei de eşalonare.----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), următoarele categorii de contribuabili nu sunt obligate să constituie garanţii: a) instituţiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; b) autorităţile/serviciile publice autonome înfiinţate prin lege organică; c) unităţile şi instituţiile de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) instituţiile de învăţământ superior de stat.----------Alin. (1^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(1^3) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin. (1^2) lit. c) deţin în proprietate bunuri a căror valoare acoperă valorile prevăzute la alin. (9) sau (11), după caz, acestea constituie garanţii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (1^3) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (2) Garanţiile pot consta în: a) mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului; b) scrisoare de garanţie bancară; c) instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului; d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (11^1).----------Lit. d) a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (3) Pot forma obiect al garanţiilor constituite potrivit alin. (2) numai bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Bunul ce constituie obiect al garanţiei prevăzute la alin. (2) lit. d) nu poate să mai constituie obiect al unei garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor unui alt contribuabil. (5) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor proprietatea contribuabilului deja sechestrate de organul fiscal acoperă valoarea prevăzută la alin. (9) sau (11), după caz, cu condiţia prezentării unui raport de evaluare cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data depunerii cererii, în termenul prevăzut la alin. (1). Dispoziţiile alin. (7) sunt aplicabile în mod corespunzător. (6) În situaţia în care valoarea bunurilor deja sechestrate de organul fiscal nu acoperă valoarea prevăzută la alin. (9) sau (11), după caz, contribuabilul constituie garanţie potrivit prevederilor alin. (1), pentru diferenţa de valoare neacoperită. (7) Bunurile oferite drept garanţie potrivit alin. (2) lit. c) şi d) se evaluează de un expert evaluator independent, care întocmeşte un raport de evaluare. În cazul bunurilor imobile a căror valoare stabilită în raportul de evaluare este mai mare decât valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, valoarea bunurilor se determină la nivelul valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În cazul bunurilor mobile a căror valoare stabilită în raportul de evaluare este vădit disproporţionată faţă de valoarea de piaţă a acestora, organul fiscal competent poate efectua o nouă evaluare, potrivit prevederilor art. 55 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de soluţionare a cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data depunerii raportului de evaluare şi data efectuării noii evaluări. (8) Pentru bunurile oferite drept garanţie potrivit alin. (2) lit. c) şi d), contribuabilul depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut la alin. (1), raportul de evaluare şi alte documente stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (9) Garanţiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel: a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%; b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%; c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%; d) pentru eşalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.-----------Alin. (9) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012, care modifică pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), garanţiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată. (11) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (2) lit. c), dacă bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.-----------Alin. (11) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013.(11^1) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (2) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum şi sumele eşalonate la plată ale contribuabilului, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.-----------Alin. (11^1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (12) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată. (13) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată potrivit art. 17^1, de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii.-----------Alin. (13) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011*). (14) Pe parcursul derulării eşalonării la plată, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat, la cererea contribuabilului. În acest caz, procentajul suplimentar al garanţiei care se ia în calcul la stabilirea valorii garanţiei este cel în vigoare la data înlocuirii sau redimensionării garanţiei, corespunzător perioadei de timp rămase din eşalonarea la plată acordată.----------Alin. (14) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (15) Organul fiscal competent eliberează garanţiile după comunicarea deciziei de finalizare a eşalonării la plată, prevăzută la art. 10 alin. (4), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14 alin. (3). (16) În cazul în care, pe parcursul derulării eşalonării la plată, garanţia constituită potrivit alin. (11) se execută de către un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, în favoarea organului fiscal competent, nu acoperă valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (9), contribuabilul are obligaţia reîntregirii acesteia, pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată.(16^1) În cazul în care, pe parcursul derulării eşalonării la plată, bunul care face obiectul garanţiei constituite potrivit alin. (2) lit. d) şi alin. (11^1) se execută de către organul fiscal pentru obligaţiile de plată ale garantului, contribuabilul are obligaţia constituirii de garanţii pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată. În acest caz, până la constituirea garanţiei, sumele rămase după efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului fiscal urmând a stinge obligaţiile rămase din eşalonarea la plată dacă garanţia nu este constituită în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. k).----------Alin. (16^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (17) La cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate executa garanţia constituită sub formele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) sau poate aproba valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor în condiţiile art. 160 din Codul de procedură fiscală, în situaţia în care se stinge întreaga sumă eşalonată la plată.----------Alin. (17) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.---------- Articolul 10Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată (1) Eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale îşi menţine valabilitatea în următoarele condiţii: a) să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt declarate şi achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv, sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. b) să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat eşalonarea la plată potrivit art. 10^1. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea perioadei de eşalonare la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după această dată;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013.b^1) să se achite diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei;----------Litera b^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 11 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. c) să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare; d) să se achite obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării acestei decizii; e) să se achite, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. f) să se achite obligaţiile de natura celor prevăzute la lit. e), pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 180 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. g) să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 6 alin. (4), în cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată;g^1) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat eşalonarea acestor sume;----------Lit. g^1) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.g^2) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală după emiterea unei decizii de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a solicitat eşalonarea la plată a acestor sume.----------Lit. g^2) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. h) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii; i) să nu între sub incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) şi e); j) să se reîntregească garanţia în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (16), în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori. k) să constituie garanţia în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (16^1), în cel mult 15 zile de la data comunicării, de către organul fiscal, a înştiinţării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.----------Lit. k) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (2) În sensul alin. (1) lit. e), prin obligaţii nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii se înţelege: a) obligaţiile fiscale către fondul de risc aferent împrumuturilor garantate şi/sau subîmprumutate de stat; b) ajutorul de stat ilegal sau utilizat abuziv; c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 10 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. d) alte tipuri de creanţe care se recuperează de organele fiscale competente. (3) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) se împlinesc după data finalizării eşalonării la plată, obligaţiile fiscale trebuie stinse până la data finalizării eşalonării la plată. (4) În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia de finalizare a eşalonării la plată. Articolul 10^1Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării (1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată la cererea contribuabilului prin includerea în eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent: a) cele prevăzute la art. 3 alin. (2^2); b) cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de eşalonare la plată, desfiinţate în procedura de soluţionare a contestaţiilor şi menţinute prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedură fiscală; c) obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală după emiterea unei decizii de eşalonare la plată. d) obligaţiile fiscale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizie de impunere cu termene de plată după data comunicării deciziei de eşalonare la plată.-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 10^1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013*).---------- (2) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b), g^1) sau g^2), după caz, şi se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz.(2^1) Pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1), includerea în eşalonare se efectuează cu menţinerea perioadei de eşalonare deja aprobate.Alin. (2^1) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013.(2^2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2^1), pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1), precum şi pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată în derulare, la cererea contribuabilului, se poate aproba şi o altă perioadă de eşalonare, dar care nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 1 sau 16^1, după caz. Dispoziţiile art. 3 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.Alin. (2^2) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (3) Cuantumul şi termenele de plată a noilor rate de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată. (4) Odată cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie să constituie şi garanţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, corespunzător condiţiilor în care urmează să se modifice decizia de eşalonare la plată.Alin. (4) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (5) Contribuabilul nu trebuie să constituie garanţii în situaţia în care valoarea garanţiilor deja constituite acoperă obligaţiile fiscale rămase din eşalonare, precum şi obligaţiile fiscale pentru care se solicită modificarea deciziei de eşalonare la plată. În situaţia garanţiilor deja constituite potrivit art. 9 alin. (2) lit. d), se încheie un act adiţional la contractul de ipotecă/gaj. (6) Prevederile art. 17^1 se aplică în mod corespunzător şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor prevăzute la alin. (1).Alin. (6) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (7) În situaţia în care cererea de modificare a deciziei de eşalonare se respinge, contribuabilul are obligaţia să plătească sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.Alin. (7) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013.Art. 10^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. Articolul 10^2Renunţarea la eşalonarea la plată (1) Contribuabilul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare. (2) În cazul renunţării la eşalonare, contribuabilul trebuie să achite obligaţiile fiscale rămase din eşalonare, până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la plată. Prevederile art. 10 alin. (4) şi art. 17^1 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea valabilităţii eşalonării la plată.----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. Articolul 11Dobânzi şi penalităţi de întârziere (1) Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 119 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se datorează şi se calculează dobânzi, la nivelul stabilit potrivit art. 120 alin. (7) din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie de la prevederile art. 120 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului. (2) Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată începând cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei potrivit art. 10 alin. (1) lit. c), după caz. (3) Dobânzile datorate şi calculate în cazul achitării cu întârziere a ratei potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. (4) Penalitatea de întârziere prevăzută la art. 120^1 din Codul de procedură fiscală se calculează până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată.-----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013*).---------- Articolul 12Penalitate (1) Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, potrivit art. 10 alin. (1) lit. c), precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare, potrivit art. 6 alin. (4), se percepe o penalitate, care i se comunică contribuabilului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. (2) Nivelul penalităţii este de 10% din: a) rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz; b) diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare. (3) Penalitatea se face venit la bugetul de stat. Articolul 13Pierderea valabilităţii eşalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia (1) Eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispoziţiile art. 10 alin. (1). Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată, care se comunică contribuabilului. (2) Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. (3) În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, se datorează de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată dobânzi potrivit Codului de procedură fiscală. (4) În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 10%. Prevederile art. 12 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător. (5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-h) şi j), o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării, dacă depune o cerere în acest scop înainte de executarea garanţiei de către organul fiscal competent. Cererea se soluţionează prin emiterea unei decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu păstrarea perioadei de eşalonare aprobate iniţial.----------Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (6) Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării, contribuabilul are obligaţia să achite obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. Prevederile art. 10 sunt aplicabile în mod corespunzător.----------Alin. (6) al art. 13 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. Articolul 14Executarea garanţiilor (1) În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, organul fiscal competent execută garanţiile în contul obligaţiilor fiscale rămase nestinse. (2) Dacă până la pierderea valabilităţii eşalonării la plată nu au fost soluţionate deconturile cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare, garanţiile se execută şi în contul obligaţiilor marcate în vederea stingerii prin compensare cu sume de rambursat, în limita sumei solicitate la rambursare. (3) În situaţia în care deconturile cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare nu sunt soluţionate până la finalizarea eşalonării la plată, organul fiscal competent execută garanţiile constituite sub formele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) în contul obligaţiilor marcate, până la emiterea deciziei de finalizare a eşalonării. În acest caz data stingerii obligaţiilor marcate este termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare. În cazul garanţiilor constituite sub formă de bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) şi d), acestea se eliberează după soluţionarea deconturilor. Garanţiile constituite sub formele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) şi d) se execută în situaţia în care după soluţionarea deconturilor au rămas nestinse obligaţii fiscale.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. Articolul 15Suspendarea executării silite (1) Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) - b^1) şi d) - h) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei.-----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. (2) Odată cu comunicarea deciziei de eşalonare la plată către contribuabil, organele fiscale competente comunică, în scris, băncilor la care contribuabilul îşi are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani contribuabilului măsura de suspendare a executării silite prin poprire. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută, începând cu data şi ora comunicării către instituţiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire. (4) Sumele existente în cont la data şi ora comunicării adresei de suspendare a executării silite rămân indisponibilizate, contribuabilul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăţi în scopul: a) achitării obligaţiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată; b) achitării drepturilor salariale. (5) În cazul terţilor popriţi, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor datorate de aceştia contribuabilului, atât a celor prezente, cât şi a celor viitoare, până la o nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire. (6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietatea contribuabilului se suspendă de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Articolul 15^1Regimul special al obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar (1) Pentru contribuabilii care au solicitat eşalonarea la plată şi care trebuie să achite obligaţiile fiscale într-un anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/suspendă actul pe motiv de neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în legislaţia specifică, iar garanţiile constituite nu se execută până la soluţionarea cererii de acordare a eşalonării la plată. (2) În situaţia în care cererea de acordare a eşalonării la plată a fost respinsă sau retrasă, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să achite obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menţinerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eşalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligaţii fiscale.----------Alin. (2) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. (3) Pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă autorizaţia, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în legislaţia specifică, iar garanţiile constituite nu se execută.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.--------- Articolul 16Calcularea termenelor (1) Termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celui prevăzut la art. 7 alin. (2), se calculează pe zile calendaristice începând cu ziua imediat următoare acestor termene şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor. (2) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) sfârşesc într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, acestea se vor prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. Articolul 16^1Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic (1) În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent; b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. b); c) contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o garanţie în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată, precum şi a penalităţilor de întârziere ce pot face obiectul amânării la plată potrivit art. 17^1, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 16^1 a fost modificată de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (2) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; b) niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii fiscale neachitate; c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente; d) nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 6 luni; e) nu a înregistrat pierderi fiscale în fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi. f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 16^1 a fost introdusă de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013*).---------- (3) Cererea depusă potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal competent şi data depunerii garanţiei de către contribuabil. (4) În condiţiile prezentului articol, contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au obligaţii fiscale restante pot solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale declarate, precum şi a obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi pentru care nu s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, după caz. (5) Prevederile art. 17^1 se aplică în mod corespunzător şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor eşalonate la plată potrivit prezentului articol.Alin. (5) al art. 16^1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (6) În situaţia în care, ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată, organul fiscal constată că informaţiile cuprinse în documentele anexate la cererea depusă potrivit alin. (1) lit. a) nu corespund realităţii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de eşalonare la plată şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art. 13 şi 14.Alin. (6) al art. 16^1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013.Art. 16^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013. Articolul 17Dispoziţii finale (1) Organul fiscal competent, care emite decizia de eşalonare la plată, poate îndrepta erorile din conţinutul acesteia, din oficiu sau la cererea contribuabilului, printr-o decizie de îndreptare a erorii. Decizia de îndreptare a erorii produce efecte faţă de contribuabil de la data comunicării acesteia, potrivit legii. (2) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege şi care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, contribuabilul achită ratele eşalonate până la concurenţa sumei rămase de plată. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care, până la emiterea deciziei de eşalonare la plată, se constată că s-au stins mai mult de 50% din obligaţiile fiscale care fac obiectul eşalonării la plată, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent eliberează un nou certificat de atestare fiscală, caz în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător. (4) Contribuabilul poate plăti anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată. În acest caz, contribuabilul notifică organului fiscal, prin cerere, intenţia de a stinge anticipat aceste sume. În cazul achitării anticipate parţiale, organul fiscal competent înştiinţează contribuabilul, până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, cu privire la stingerea sumelor datorate în contul următoarelor rate de eşalonare aprobate până la concurenţa cu suma achitată.-----------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. (5) În situaţia în care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, până la următorul termen de plată a ratelor, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. În acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data plăţii sau la data emiterii deciziei de rambursare, după caz. Noul grafic de eşalonare se comunică contribuabilului prin decizia organului fiscal.-----------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. (6) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură fiscală. Articolul 17^1Amânarea la plată a penalităţilor de întârziere (1) Pe perioada eşalonării la plată, penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, se amână la plată prin decizie care se comunică contribuabilului odată cu decizia de eşalonare la plată. (2) Garanţiile ori valoarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (9)-(11^1) trebuie să acopere şi penalităţile de întârziere, precum şi majorările de întârziere amânate la plată.-----------Alin. (2) al art. 17^1 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013. (3) În situaţia în care eşalonarea la plată se finalizează în condiţiile art. 10 alin. (4), penalităţile de întârziere, precum şi majorările de întârziere amânate la plată se anulează prin decizie care se comunică contribuabilului odată cu decizia de finalizare a eşalonării la plată. (4) Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage pierderea valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a majorărilor de întârziere. În acest caz, odată cu decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată se comunică contribuabilului şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a majorărilor de întârziere. (5) În situaţia în care eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea în condiţiile art. 13, garanţiile se execută şi în contul penalităţilor de întârziere şi majorărilor de întârziere amânate la plată.------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 16 al art. VIII din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.------------ Articolul 18Acte normative de aplicareProcedura de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 martie 2011.Nr. 29.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 741 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei "Romag-Prod" din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 87 din 20 mai 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 100 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 134 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • LEGE nr. 197 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 391 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă
 • LEGE nr. 55 din 30 aprilie 2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 246 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 195 din 23 iunie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 457 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 28 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 23 noiembrie 1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 122 din 17 mai 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a încheia o tranzacţiune cu d-na Elena Rahtivan, Lt.-colonel Em. Lupaşcu şi sătenii din comuna Costienii-Mari (R.-Sărat), privitor la moşiile expropriate Costienii-Mari şi Argetoaia
 • LEGE nr. 175 din 10 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 298 din 24 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 225 din 23 mai 2003 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 38 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 6 decembrie 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii
 • LEGE nr. 6 din 19 ianuarie 1948 pentru completarea art. 1 şi 2 ale Legii Nr. 877 din 9 Decemvrie 1940
 • LEGE nr. 173 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 63 din 15 aprilie 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 41 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 89/1971 privind schimbarea denumirii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
 • LEGE nr. 134 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 165 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 138 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 24 mai 2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021