Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale(actualizată până la data de 11 decembrie 2016*)

----------Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele întreprinderi de stat, se impune luarea unor măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii fiecărui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o condiţie sine qua non pentru realizarea reformelor întreprinderilor de stat în scopul realizării creşterii economice.Neluarea măsurilor în regim de urgenţă pune în pericol funcţionarea sistemului energetic naţional.Întrucât, începând cu anul 2001, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a aderat la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), organism înfiinţat în anul 1995, care stabileşte şi menţine relaţii de lucru cu instituţii similare, acreditează şi sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate şi a procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, este necesar a se achita de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice cotizaţia ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.Deoarece plata cotizaţiei aferente acestui statut trebuie efectuată până la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă va conduce la neplata acesteia şi la pierderea chiar a calităţii de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfuncţionalităţi în implementarea procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor Uniunii Europene se află cooperarea şi uniformizarea practicii de expertiză la nivel european, în vederea modernizării şi dezvoltării acestei activităţi într-un cadru omogen, în concordanţă cu standardul de calitate internaţional.Ţinând cont de obligaţiile asumate de către Guvernul României prin semnarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care România este parte,având în vedere că achitarea contribuţiei de 10.000 de dolari pentru anul în curs, în conformitate cu prevederile acordului mai sus menţionat, trebuie efectuată către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite cât mai curând posibil,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) unele modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b) măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Capitolul I Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea Companiei Naţionale a Huilei - S.A., denumită în continuare companie, creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în proprietatea companiei. (2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri aprobă prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare prevăzut la alin. (2). (4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aferente activelor prevăzute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi compania încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea statului bunurile prevăzute la alin. (1), care cuprinde şi valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului. Articolul 3 (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acesteia. (2) Cererea va fi însoţită de lista, raportul de evaluare şi procesul-verbal prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5). (3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), şi notifică compania şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesuluiverbal prevăzut la art. 2 alin. (5). (5) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată. (6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Articolul 4 (1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, compania va fi obligată la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului. (2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz. Articolul 5Activele ale căror bunuri trec în proprietatea statului sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 6În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, emite, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Capitolul II Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor titluri de participare Articolul 7 (1) Obligaţiile fiscale ale operatorilor economici prevăzuţi în anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se sting prin trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deţinute de aceştia la societăţi comerciale. (2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent. Articolul 8 (1) Ministerele care exercită în numele statului calitatea de acţionari la debitorii prevăzuţi în anexa nr. 2 aprobă numărul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii în proprietatea privată a statului şi aprobă raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2). (2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9Ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea privată a statului titlurile de participare. Procesul-verbal cuprinde numărul şi valoarea acestora şi constituie titlu de proprietate al statului. Articolul 10Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluri de participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 11 (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acestuia. (2) Cererea va fi însoţită de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2) şi procesul-verbal prevăzut la art. 9. (3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea acţiunilor trecute în domeniul privat al statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 9, şi notifică debitorul şi ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 9. (5) La data semnării procesului-verbal încetează de drept măsurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Capitolul III Măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Articolul 12 (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în calitate de membru al Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), în vederea funcţionării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Începând cu anul 2017, suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 240 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016. (4) Pentru anul 2011, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2011. Articolul 13Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră", la punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după poziţia 54 se introduce o nouă poziţie, poziţia 55, cu următorul cuprins:┌────┬─────────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ │ Anul │ Anul │Instituţia română│ ││crt.│ organizaţiei │ │înfiin-│aderării│care coordonează │ ││ │ │ │ ţării │României│relaţiile cu │ ││ │ │Sediul│ │ │organizaţia │Explicaţii││ │ │ │ │ │internaţională │ ││ │ │ │ │ │ respectivă │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────────────┼──────────┤│"55.│Reţeaua Europeană│Haga │1995 │ 2001 │Institutul │România ││ │a Institutelor de│ │ │ │Naţional de │participă ││ │Ştiinţe │ │ │ │Expertize │din anul ││ │Criminalistice │ │ │ │Criminalistice │2001" ││ │(ENFSI) │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴──────┴───────┴────────┴─────────────────┴──────────┘2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", după ultimul subcapitol "Institutul Naţional al Magistraturii" se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:"Institutul Naţional de Expertize Criminalistice┌────┬─────────────────────────────────┬──────┬───────┐│ 1. │Reţeaua Europeană a Institutelor │ │ ││ │de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI)│ euro │ 2500" │└────┴─────────────────────────────────┴──────┴───────┘ Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contribuţiei anuale a României la bugetul Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004. Articolul 15Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Plata contribuţiei anuale a Guvernului României la nivelul prevăzut la art. IV din acord se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, iar echivalentul în lei al contribuţiei se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii." Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

───────────────

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu
Bucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 84. Anexa 1Activele ale căror bunuri fac obiectul trecerii îndomeniul public al statului┌────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea │├────┼───────────────────────────────┤│ 1. │ Exploatarea Minieră Petrila │├────┼───────────────────────────────┤│ 2. │ Exploatarea Minieră Paroşeni │├────┼───────────────────────────────┤│ 3. │ Exploatarea Minieră Uricani │└────┴───────────────────────────────┘ Anexa 2Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluride participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot faceobiectul trecerii în proprietatea privată a statului┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Instituţia publică sub autoritatea căreia funcţionează debitorul ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│Nr. │ │Operatorul economic la care │Numărul de││crt.│ │debitorul deţine titluri de │titluri de││ │ │ participare │partici- ││ │ Debitorul │ │pare care ││ │ │ │pot face ││ │ │ │obiectul ││ │ │ │transfe- ││ │ │ │rului │├────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤│ 1.│Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│ │Compania Naţională de Căi Ferate │Societatea Comercială │ 6.629.629││ │"C.F.R." - S.A. │"Telecomunicaţii CFR" - S.A.│ ││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială "Grup │ ││ │ │Exploatare şi Întreţinere │ ││ │ │Palat CFR" - S.A. │22.680.669││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrificare CFR" - S.A. │21.593.339│├────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤│ 2. │Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│ │Societatea Comercială de │Societatea Comercială │77.892.172││ │Producere a Energiei Electrice şi│"Electrocentrale │ ││ │Termice "Termoelectrica" - S.A. │Bucureşti" - S.A. │ ││ │Bucureşti ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrocentrale Deva"- S.A.│11.302.498││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrocentrale │ ││ │ │Paroşeni" - S.A. │ 8.604.032│└────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┘----------

Noutăți

 • LEGE nr. 116 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 18 din 4 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 36 din 19 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 6 noiembrie 2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • LEGE nr. 762 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1998 privind regimul de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 55 din 24 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 144 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 5 din 12 noiembrie 1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor
 • LEGE nr. 128 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 114 din 28 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi a Protocolului anexa, semnate la Bucureşti la 19 aprilie 1994
 • LEGE nr. 169 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 137 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 243 din 17 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 595 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021