Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional**)(actualizată până la data 9 iulie 2012*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.Având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acţiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional,ţinând seama că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea respectării angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României,având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a competenţelor de reprezentare a României la manifestările interne şi internaţionale în domeniul de competenţă al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acţiunile interne şi internaţionale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât şi mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acţiuni,având în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economică şi socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale în plan intern şi internaţional ar trebui realizată într-un sistem centralizat şi cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă creează baza legală pentru finanţarea organizării acţiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNIC (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să organizeze acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 20 "Bunuri şi servicii". (2) Activităţile, acţiunile, precum şi cheltuielile necesare desfăşurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. (3) Tipurile de acţiuni şi cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Participarea operatorilor economici din agricultură la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse agricole sau miniexpoziţii, pe bază de programe elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (4) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (5) Selectarea târgurilor şi expoziţiilor se face în baza următoarelor criterii: a) asigurarea expansiunii şi diversificării geografice a exportului românesc pe pieţe cu potenţial de export ridicat; b) promovarea produselor şi serviciilor cu valoare adăugată mare şi însuşiri deosebite; c) importanţa târgurilor respective la nivel internaţional; d) performanţele obţinute de participanţii români la ediţiile anterioare.----------Alin. (5) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (6) Condiţiile de eligibilitate şi asigurarea finanţării pentru operatorii economici participanţi sunt definite şi stabilite la art. 3-6 din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Alin. (6) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (7) Sumele financiare aferente activităţii de promovare, extensie comercială a produselor agroalimentare, a activităţii de artizanat şi a activităţii rurale se cuprind în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (7) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. (8) Anual, participarea sectorului agroalimentar la manifestări de promovare internaţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Alin. (8) al art. unic a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 92. Anexa ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipuri de acţiuni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Seminare ││ ││2. Conferinţe ││ ││3. Grupuri de lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele ││ rurale ││ ││4. Campanii radiofonice şi de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere şi││ altele asemenea ││ ││5. Acţiuni destinate şcolilor şi universităţilor ││ ││6. Organizarea de standuri de informare în târgurile/expoziţiile agricole ││ interne şi internaţionale ││ ││7. Realizarea de producţii vizuale şi audiovizuale şi distribuirea lor │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipuri de cheltuieli │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Cheltuieli privind creaţii grafice publicitare - materiale publicitare: ││ pliante, broşuri, cataloage, afişe, fluturaşi, reclame tipărite, mape de ││ prezentare, postere, schiţare calendare, grafică bannere, etichete -, ││ obiecte promoţionale - pixuri, brichete şi altele asemenea -, inclusiv ││ logoul evenimentului ││ ││2. Cheltuieli privind închirierea pavilionului şi alte taxe ││ ││3. Cheltuieli privind planificarea, amenajarea, construcţia şi întreţinerea ││ standului ││ ││4. Cheltuieli privind transportul - materiale şi obiecte promoţionale, mostre ││ ││5. Cheltuieli de protocol - obiecte de artizanat, decoraţiuni şi altele ││ asemenea ││ ││6. Cheltuieli prilejuite de participarea meşterilor populari şi ansamblurilor ││ artistice - cheltuieli de deplasare - transport, cazare, diurnă, prestări ││ de servicii artistice, asigurări de sănătate ││ ││7. Cheltuieli privind serviciile de marketing şi promovare ││ ││8. Cheltuieli prilejuite de participarea la seminare, conferinţe, grupuri de ││ lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele rurale, ││ campanii radiofonice şi de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere ││ şi altele asemenea, acţiuni destinate şcolilor şi universităţilor, ││ organizarea de standuri de informare în târgurile/expoziţiile agricole ││ interne şi internaţionale, realizarea de producţii vizuale şi audiovizuale ││ şi distribuirea lor ││ ││9. Cheltuieli neprevăzute - majorarea cheltuielilor legate de închirierea, ││ planificarea, amenajarea şi întreţinerea pavilionului, transport, ││ evenimente/mijloace publicitare, participarea meşterilor populari, protocol│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------

Noutăți

 • LEGE nr. 333 din 22 noiembrie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 125 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 533 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 11 iunie 1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 69 din 16 martie 2001 pentru ratificarea celui de Al treilea protocol adiţional la Acordul cu privire la Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 138 din 5 iulie 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 114 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 601 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 125 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 53 din 9 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului sau autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 50 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 283 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 57 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 316/1972 cu privire la majorarea pensiilor militare de stat
 • LEGE nr. 109 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 6 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021