Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011

  Ținând cont de faptul că activitățile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ și de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanță și necesitate,în vederea eficientizării activității instituțiilor din domeniul construcțiilor, în acord cu prioritățile Guvernului de reformă în administrația publică,ținând cont de condițiile prezente ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare și eliminarea tuturor disfuncționalităților și blocajelor reprezintă un interes național major,luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice și necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituțiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la scăderea numărului personalului cu funcții de conducere, dar și la eficientizarea activității inspectoratelor regionale în construcții, care vor funcționa cu un aparat de lucru suplu, pe o arie teritorială de competență constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.Ținând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice în teritoriu, precum și la menținerea unei forme de organizare foarte încărcate, care și-a dovedit ineficiența în timp, cu costuri destul de ridicate,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar menține situația de fapt ce constă în menținerea unor cheltuieli cu personalul ridicate și ținând cont de faptul că raționalizarea cheltuielilor publice și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional sunt imperios necesare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. are în structura sa organizatorică 7 direcții regionale în construcții și Direcția Regională în Construcții București - Ilfov, unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.1^1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați din funcție prin decizie a primului-ministru. (la 17-11-2012, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 210 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 ) 2. După articolul 9 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Articolul IIPosturile de conducere de la nivelul direcțiilor regionale în construcții și de la nivelul Direcției Regionale în Construcții București - Ilfov se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul III(1) Încetarea contractelor individuale de muncă drept urmare a aplicării prevederilor art. I se face cu respectarea termenelor și a procedurilor prevăzute de legislația muncii și protecției sociale în vigoare.(2) Încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., în limita posturilor care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se face prin concurs, în conformitate cu termenele și procedurile legale în vigoare. Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 noiembrie 2011.Nr. 93. Anexa(Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 63/2001)Direcțiile regionale în construcții
  Nr. crt. Structura Localitatea
  I. Direcția Regională în Construcții Nord-Est Iași
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Bacău
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Botoșani
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Piatra-Neamț
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Suceava
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Vaslui
  II. Direcția Regională în Construcții Sud-Est Constanța
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Brăila
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Buzău
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Focșani
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Galați
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Tulcea
  III. Direcția Regională în Construcții Sud - Muntenia Ploiești
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Alexandria
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Călărași
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Giurgiu
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Pitești
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Slobozia
  6. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Târgoviște
  IV. Direcția Regională în Construcții Sud-Vest - Oltenia Craiova
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Drobeta-Turnu Severin
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Râmnicu Vâlcea
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Slatina
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Târgu Jiu
  V. Direcția Regională în Construcții Vest Timișoara
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Arad
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Hunedoara
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Reșița
  VI. Direcția Regională în Construcții Nord-Vest Cluj-Napoca
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Baia Mare
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Bistrița
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Oradea
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Satu Mare
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Zalău
  VII. Direcția Regională în Construcții Centru Brașov
  1. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Alba Iulia
  2. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Miercurea-Ciuc
  3. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Sfântu Gheorghe
  4. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Sibiu
  5. Compartiment de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor în construcții Târgu Mureș
  VIII. Direcția Regională în Construcții București - Ilfov București
  -------

  Noutăți

 • LEGE nr. 204 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 213 din 24 mai 2006 privind aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someş" - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din bazinul hidrografic Someş-Tisa", inclus în programul "Dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 13 octombrie 2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 mai 2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 8 din 26 septembrie 1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 190 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal *)abrogata de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 200 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 238 din 12 iulie 2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 22 din 17 decembrie 1971 pentru organizarea producerii şi folosirii raţionale a resurselor de nutreţuri
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor
 • LEGE nr. 81 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 240 din 6 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 89 din 12 iulie 1996 pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 730 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 48 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
 • LEGE nr. 88 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reforma a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 18 din 4 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 55 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 57 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 506/1970 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969, aprobat prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, completat prin Decretul nr. 126/1970, aprobat prin Legea nr. 23/1970
 • LEGE nr. 539 din 11 octombrie 2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţa de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 82 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • LEGE nr. 564 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020