Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011

  Notă
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.
  Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.
  Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice şi a nivelului cheltuielilor de administrare şi întreţinere aferente unităţilor locative administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,în contextul problemelor actuale de pe piaţa imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri şi terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie să plătească impozite inclusiv pentru clădirile atribuite, în baza legii, demnitarilor sau instituţiilor publice finanţate integral ori parţial de la bugetul de stat, dacă aceste clădiri sunt în domeniul privat al statului,luând în considerare imperativul desfăşurării unei activităţi economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activităţi şi destinaţii care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurându-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare întreţinerii şi reparării locuinţelor de protocol şi a obiectivelor din baza materială de reprezentare şi protocol, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru susţinerea cărora nu sunt prevăzute în anul bugetar curent sumele de bani necesare în bugetele beneficiarilor de drept,ţinând seama de existenţa în cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor unităţi locative în clădiri în care există şi apartamente având un alt regim juridic, situaţie care se reflectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităţilor comune, precum şi în aplicarea unor tarife ale chiriei diferenţiate între ocupanţii unor unităţi locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului Bucureşti, într-un număr de peste 400 de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca obiect tariful chiriei şi recuperarea cheltuielilor neplătite de beneficiarii unităţilor locative din aceste clădiri,apreciind că susţinerea creşterii economice se poate realiza şi pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziţioneze o locuinţă şi că această intervenţie legislativă de urgenţă este justificată de stringenţa atragerii unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe,ţinând cont de faptul că din vânzarea unor imobile proprietate privată a statului şi care nu mai prezintă eficienţă economică se pot crea fonduri băneşti care pot fi folosite pentru susţinerea unor obiective de investiţii la nivel naţional,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Condiţiile pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Articolul 1Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată şi nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2(1) Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3).------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol administrate de către R.A. - A.P.P.S.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014.(2^1) Prin excepţie de la alin. (2), în anul 2014, din sumele care se fac venit la bugetul de stat se deduc sumele aferente impozitului pe construcţii datorat conform Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru construcţiile aparţinând domeniului public şi privat al statului, primite în administrare şi înregistrate în contabilitatea regiei.------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014.(3) Sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziţia acesteia. Articolul 3(1) Vânzarea imobilelor se realizează prin licitaţie deschisă cu strigare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A. - A.P.P.S. înregistrate în evidenţele contabile ale regiei la data înscrierii la licitaţie.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 4(1) În vederea vânzării imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabileşte preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decât preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât preţul de piaţă.(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare. Articolul 5R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operaţiuni:a) ţine evidenţa imobilelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă;b) stabileşte preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4;c) organizează licitaţia deschisă cu strigare, în condiţiile legii, şi îndeplineşte toate procedurile de vânzare prevăzute de prezentul capitol;d) verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către persoanele care s-au prezentat la licitaţie. Articolul 6*)(1) Terenul aferent construcţiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, terenul aferent construcţiilor retrocedate în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum şi terenul aferent unei construcţii cu un alt proprietar şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(1^1) Construcţia situată pe un teren proprietatea unei alte persoane şi a cărei situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(1^2) Cota-parte din imobilul - construcţie şi/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietăţii către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) Preţul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(1^2) se determină conform art. 4.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit şi de către persoanele fizice sau juridice străine, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcţiei vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obţinute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 7(1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunţul de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 5 lit. a).(2) Anunţul de vânzare va cuprinde:a) adresa poştală, descrierea şi datele de identificare ale imobilului supus vânzării;b) locul, data şi ora începerii licitaţiei deschise cu strigare;c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii privind dosarul de prezentare, garanţia şi taxa de participare la licitaţie;d) preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4.(3) Anunţul de vânzare se publică într-un cotidian local şi într-un cotidian naţional de largă circulaţie şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data desfăşurării licitaţiei deschise cu strigare. Articolul 8(1) Licitaţia deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă la nivelul preţului de pornire al licitaţiei stabilit potrivit art. 4.(2) În cazul în care licitaţia a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 10% mai mic faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(3) În cazul în care cea de-a doua licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 20% mai mic faţă de cel stabilit în condiţiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(4) În toate cazurile, licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câştigător al licitaţiei titularul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţie sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) În cazul în care cea de-a treia licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât preţul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.(6) În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.-A.P.P.S. va publica pe site-ul propriu anunţul privind înregistrarea acesteia.(7) În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.-A.P.P.S. a anunţului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei va fi mai mic cu 30% faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(8) R.A.-A.P.P.S. va publica şi va actualiza periodic pe site-ul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (5)-(7).-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 9Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 10(1) La vânzarea fiecărui imobil, R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi la preţul obţinut.(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 11(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitaţie se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(1^1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut în condiţiile art. 8 alin. (5)-(7) se face în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii.-----------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general. Articolul 12(1) Plata preţului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) În situaţia în care preţul nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin rezoluţiune, conform dispoziţiilor alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare. Articolul 12^1(1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcţie şi/sau teren - al cărui preţ stabilit conform art. 4 depăşeşte suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către R.A.-A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiţii:a) avans de minimum 25% din preţul de vânzare;b) rate lunare, eşalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de graţie.(2) Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din preţul de vânzare.(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.(4) În situaţia în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin reziliere, conform dispoziţiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, conform art. 8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.(5) În contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.(6) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia. Pentru neplata ratei la termenele stabilite, cumpărătorul datorează penalităţi de întârziere calculate la suma restantă conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.-------------Alin. (6) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 1 al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 13(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile şi să preia obligaţiile din contractele de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum şi orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză.(2) În situaţia în care au fost realizate lucrări de investiţii la imobilul supus vânzării, se va evidenţia separat şi valoarea acestora.(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a preţului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condiţiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;b) lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(4) Sumele rămase se virează la bugetul de stat în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Articolul 14(1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică neclarificată, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 3, pot fi vândute, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după clarificarea situaţiei juridice a acestora.(2) Lista imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Modificarea sau completarea anexei nr. 3 se face prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia imobilelor pentru care s-a demarat procedura de vânzare prin licitaţie publică, în condiţiile art. 7 din prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014. Capitolul I^1Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice-----------Cap. I^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^1(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miniştrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 1^1.(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau a instituţiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent.(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţele de serviciu.(4) Contractele de închiriere pentru miniştri, inclusiv asimilaţii acestora şi miniştri delegaţi, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adiţional.(5) Nu beneficiază de locuinţa de serviciu persoanele care deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti.(6) Nu pot fi atribuite locuinţele care sunt revendicate de foştii proprietari şi care fac obiectul unui proces civil.(7) Imobilele din fondul locativ cu destinaţia de locuinţe de serviciu, disponibile, pot fi atribuite persoanelor prevăzute la art. 14^8 pe o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile prevăzute la art. 14^9 şi 14^10.-------------Alin. (7) al art. 14^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^2(1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 14^1 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii.(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limita unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 14^2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^3(1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calităţii care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu, în cazul miniştrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în cazul secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat.(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum şi de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^4Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinaţia de locuinţe de protocol aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.------------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^5(1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 1^1 nu pot fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.------------Art. 14^5 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Capitolul I^2Reglementări referitoare la cheltuielile de cazare în unele situaţii speciale-----------Cap. I^2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^6(1) Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru şi ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, care nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare.(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi magistraţii, precum şi înalţii funcţionari publici, pe durata raportului de serviciu, dacă nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti.(3) La propunerea motivată a conducătorilor instituţiilor publice, dispoziţiile alin. (2) nu se aplică funcţiilor de demnitate publică şi magistraţilor care, în exercitarea atribuţiilor legale, îşi desfăşoară activitatea în condiţii de risc înalt, din motive de siguranţă şi protecţie.(4) Cheltuielile de cazare ale persoanelor îndreptăţite, potrivit alin. (1)-(3), se suportă din bugetele ministerelor, instituţiilor publice şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi Secretariatului General al Guvernului.---------Art. 14^6 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^7Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, altele decât miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi înalţii funcţionari publici beneficiază lunar de o deplasare dus-întors între municipiul Bucureşti şi localitatea în care îşi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale cărei cheltuieli se decontează în condiţiile legii.---------Art. 14^7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Capitolul I^3Măsuri privind utilizarea imobilelor cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea R.A.-A.P.P.S, propuse în vederea vânzării-----------Cap. I^3 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Articolul 14^8(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea R.A.-A.P.P.S. şi propuse în vederea vânzării, în condiţiile prevăzute la cap. I, pot fi atribuite temporar, cu destinaţia de locuinţe, persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, consilier de conturi, secretar de stat, subsecretar de stat, precum şi funcţii asimilate acestora.(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia şi magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, membrii Curţii Constituţionale, preşedinţii şi vicepreşedinţii curţilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor, precum şi preşedinţii secţiilor din cadrul acestor instanţe, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi asimilaţii acestora, procurorii-şefi ai direcţiilor şi secţiilor din cadrul Ministerului Public şi adjuncţii acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi adjuncţii acestora, prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii şi adjuncţii acestora, precum şi conducători ai instituţiilor publice şi înalţii funcţionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, după caz.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de imobile cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ administrat de R.A.-A.P.P.S. de la data încetării contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu sau de la data expirării perioadei pentru care au fost îndreptăţite să ocupe locuinţă de serviciu, dispoziţiile art. 14^6 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător.-----------Art. 14^8 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Articolul 14^9(1) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se face la cererea beneficiarilor prevăzuţi la art. 14^8 alin. (1) şi (2), cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent.(2) Costurile închirierii se aprobă de către consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. şi includ obligatoriu contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării spaţiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, a cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către locatari, precum şi o cotă de profit.(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţe.(4) În funcţie de disponibilităţi, locuinţa se poate pune la dispoziţia beneficiarilor dotată, inclusiv cu piese de mobilier.(5) Cheltuielile de cazare ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 14^8 alin. (1) şi (2) se asigură din bugetele instituţiilor publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, în limita plafonului prevăzut la alin. (6), sau, după caz, de către locatar.(6) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare suportate de către instituţiile publice se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 14^2 alin. (2).-----------Art. 14^9 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Articolul 14^10(1) Contractele de închiriere încheiate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 14^8 alin. (1) şi (2) au o perioadă de valabilitate de un an, cu posibilitatea de prelungire.(2) Contractul de închiriere încetează de drept la data încheierii mandatului sau încetării raportului de serviciu, după caz, respectiv la data vânzării imobilului.(3) În termen de 15 zile de la data încetării contractului de închiriere, beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului locuinţa în starea în care aceasta se afla la momentul preluării.-----------Art. 14^10 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Capitolul IIMăsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 15Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. Articolul 16(1) Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.(2) Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a anexelor şi terenului în suprafaţă de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum şi a terenului în suprafaţă de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari. Articolul 16^1Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2^1, din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A.-A.P.P.S.*)-----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 16^2Patrimoniul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.-A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil şi a bunurilor şi dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 16^1.-----------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 17Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziţia nr. 1 se modifică parţial şi va avea următorul cuprins: ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea imobilului şi adresa│ Teren │ │crt.│ │ - mp - │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ 1. │Complexul Scroviştea - compus │ 25.618.000,00│ │ │din: 4 vile, corp administra- │ │ │ │tiv, corp gardă, Club bazin, │ │ │ │popicărie, cramă, piscicultu- │ │ │ │ră, pădure, şi terenul aferent│ │ │ │din Scroviştea, şos. Bucureşti│ │ │ │-Ploieşti km 32, comuna │ │ │ │Ciolpani, judeţul Ilfov │ │ └────┴──────────────────────────────┴────────────────┘2. La anexa nr. 3, poziţia nr. 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌────┬──────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea imobilului şi adresa│ Teren │ │crt.│ │ - mp - │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ │ 29.│Imobil (teren şi clădire) din │ 10.047,21│ │ │Bucureşti, bd. Mircea Eliade │ │ │ │nr. 3, sectorul 1 │ │ └────┴──────────────────────────────┴────────────────┘3. La anexa nr. 3, poziţiile nr. 2, 59, 60, 62, 63, 67, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 52 şi imobilul din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, nou introdus, cu număr M.F. 99.657, se abrogă.4. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziţia nr. 6^1 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 6^2 -6^8, cu următorul cuprins: ┌────┬───────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │ │crt.│ │ - mp - │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^2.│Din Complex Scroviştea - ferme,│ - │ │ │secţii de producţie, crescăto- │ │ │ │rie fazani, din Scroviştea, │ │ │ │şos. Bucureşti-Ploieşti km. 32,│ │ │ │judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^3.│Teren Rustica-Cramă conţinând │ 48.085.00│ │ │vii, livezi, arabil şi pădure │ │ │ │cu terenul aferent din comuna │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^4.│Imobil Vila nr. 1A cu terenul │ 25.364,20│ │ │aferent din Str. Florilor │ │ │ │nr. 151, sat Snagov, comuna │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^5.│Vila nr. 1B cu terenul aferent │ 12.271,90│ │ │din Str. Florilor nr. 153, │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov, │ │ │ │sat Snagov │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^6.│Vila nr. 10 cu anexe: Casa │ 14.771,10│ │ │Ţărănească, sere, bar, debarca-│ │ │ │der, hangar, alte anexe şi │ │ │ │terenul aferent din Str. Nufă- │ │ │ │rului nr. 15 G, comuna Snagov, │ │ │ │judeţul Ilfov, sat Snagov │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^7.│Imobil Vila nr. 11 cu 4 con- │ 27.412,60│ │ │strucţii anexe, garaje şi tere-│ │ │ │nul aferent din Str. Nufărului │ │ │ │nr. 15 H, sat Snagov, comuna │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │6^8.│Clădire sediu administrativ, │ 2.127,00│ │ │construcţii grup social, gheţă-│ │ │ │rie Muntenia, curte asfaltată │ │ │ │cu terenul aferent din Aleea │ │ │ │Nufărului nr. 1B, comuna │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov │ │ └────┴───────────────────────────────┴────────────────┘5. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 31^1 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 31^2 şi 31^3, cu următorul cuprins: ┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │ │crt. │ │ - mp - │ ├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │31^2.│Teren şi cale de transport │ 643,12│ │ │hotel "Tanţi" din Sinaia, str. │ │ │ │O. Goga nr. 37, judeţul Prahova│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │31^3.│Complex hotelier Mara cu teren │ 22.289,50│ │ │aferent din Sinaia, Str. │ │ │ │Toporaşilor nr. 1A, judeţul │ │ │ │Prahova │ │ └─────┴───────────────────────────────┴────────────────┘6. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 65 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 65^1-65^3, cu următorul cuprins: ┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │ │crt. │ │ - mp - │ ├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │65^1.│Imobil Centrul de conferinţe │ 16.627,45│ │ │Club Bazin cu terenul aferent, │ │ │ │din Neptun-Mangalia, judeţul │ │ │ │Constanţa │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │65^2.│Complex Doina - hotel, restau- │ 13.233,18│ │ │rant şi teren aferent din │ │ │ │Neptun, judeţul Constanţa │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │65^3.│Policlinica Doina, cu teren │ 6.017,18│ │ │aferent din Neptun, judeţul │ │ │ │Constanţa │ │ └─────┴───────────────────────────────┴────────────────┘7. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 766 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 766^1-766^8, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │ │crt. │ │ - mp - │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^1.│Imobil şi garaj cu terenul afe-│ 541,14│ │ │rent, din Bucureşti, str. Eugen│ │ │ │Lovinescu (fostă Emile Zola) │ │ │ │nr. 2A, sectorul 1 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^2.│Imobil (teren şi parţial clădi-│ 10.047,21│ │ │re) din Bucureşti, bd. Mircea │ │ │ │Eliade nr. 3, sectorul 1 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^3.│Imobil cu garaj şi terenul afe-│ 602,15│ │ │rent din Bucureşti, str. Gogol │ │ │ │nr. 3, sectorul 1 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^4.│Imobil şi garaj cu terenul afe-│ 291,78│ │ │rent din Bucureşti, str. Alex. │ │ │ │Puşkin nr. 5, sectorul 1 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^5.│Imobil cu terenul aferent din │ 1.354,01│ │ │Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27,│ │ │ │ap. 1 şi 2, sectorul 1 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^6.│Imobil Corp A cu terenul afe- │ 983,00│ │ │rent, situat în Bucureşti, │ │ │ │Str. Batiştei nr. 24A, │ │ │ │sectorul 2 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^7.│Teren situat în Bucureşti, │ 21,74│ │ │Calea Victoriei nr. 22-24, │ │ │ │sectorul 3 │ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │766^8.│Imobil din aleea Modrogan │ 1.076,13│ │ │nr. 22, sectorul 1, Bucureşti │ │ └──────┴───────────────────────────────┴────────────────┘ Articolul 18Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numerele de inventar 20.348 - parţial, 20.351 şi 99.657 vor avea următorul cuprins: ┌─────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │Nr. inventar │Denumirea şi descrierea imobilului│ │crt. │ MFP, │ │ │ │ conform │ │ │ │ Hotărârii │ │ │ │Guvernului │ │ │ │nr. 1.705/2006│ │ ├─────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 1. │ 20.348 │Complex Scroviştea compus din: │ │ │ │4 vile, Club bazin, corp gardă, │ │ │ │corp administrativ, popicărie, │ │ │ │cramă, piscicultură, pădure şi │ │ │ │terenul aferent │ │ │ │Clădiri şi construcţii speciale în│ │ │ │general pe parter, parţial cu │ │ │ │subsol sau P+1E, cu structuri din │ │ │ │beton armat monolit sau zidărie │ │ │ │portantă │ │ │ │Sc = 21.045,445 mp, │ │ │ │Sd = 27.359,079 mp, │ │ │ │S teren = 25.618.000 mp │ ├─────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 2. │ 20.351 │Imobil (teren şi clădire) din │ │ │ │Bucureşti, bd. Mircea Eliade │ │ │ │nr. 3, sectorul 1, cu teren în │ │ │ │suprafaţă de 10.047,21 mp │ │ │ │Casa de oaspeţi, Sc = 659,95 mp, │ │ │ │Administrat S parţial + P parţial │ │ │ │+ garaj │ │ │ │parţial, S teren = 10.047,21 mp │ ├─────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤ │ 3. │ 99.657 │Imobil din aleea Modrogan nr. 22, │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, cu teren în│ │ │ │suprafaţă de 1.076,13 mp │ │ │ │Clădire S + P + 1E Sc = 514,54 mp,│ │ │ │S teren = 1.076,13 mp │ └─────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘2. Numerele de inventar 20.366, 20.360, 20.361, 20.363, 20.364, 150.286, 121.254, 147.156, 20.370, 120.964, 121.256, 20.318, 20.351, 145.398, 20.400, 20.402, 20.333, 152.239 şi 99.657 se abrogă. Articolul 19Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002*) pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziţiile nr. 3, 10, 18, 19, 21, 22 şi 23 se abrogă.2. Poziţia nr. 12 va avea următorul cuprins: ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐ │Nr. │ Imobilul │ Subunitatea │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ 12.│Complexul Scroviştea - │Sucursala Agrosilvică şi │ │ │compus din: 4 vile, corp │de Agrement Scroviştea │ │ │administrativ, corp │ │ │ │gardă, Club bazin, popi- │ │ │ │cărie, cramă, piscicultu-│ │ │ │ră, pădure şi terenul │ │ │ │aferent din Scroviştea, │ │ │ │şos. Bucureşti-Ploieşti │ │ │ │km 32, comuna Ciolpani, │ │ │ │judeţul Ilfov, cu teren │ │ │ │aferent în suprafaţă de │ │ │ │25.618.000,00 mp │ │ └────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘ Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 20Procedurilor de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor. Articolul 21Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală. Articolul 22Litigiile cu privire la desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenta instanţelor de contencios administrativ. Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 24Lista imobilelor care pot fi vândute conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 25Până la data semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, imobilele care fac obiectul vânzării vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26Se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă reşedinţele oficiale, precum şi baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, stabilită potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 126/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Abrogat.---------Art. 27 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 17^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 28Anexele nr. 1, 1^1, 2, 2^1 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 17^2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă capitolul II "Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S." şi capitolul III "Dispoziţii tranzitorii şi finale" din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum şi art. I^1 şi art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul dezvoltării
  regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 101. Anexa 1-------(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010)--------------------------------------------DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22,sectorul 1, Bucureşti, proprietate publică a statului,care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externeîn administrarea Regiei AutonomeAdministraţia Patrimoniului Protocolului de Stat┌─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐│Locul unde este │Persoana juridică │ Persoana juridică │ Caracteristicile ││situat imobilul │ de la care se │la care se transmite │ tehnice ale ││ │transmite imobilul │ imobilul │ imobilului │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│Aleea Modrogan │Ministerul │Regia Autonomă │Suprafaţă teren: -││nr.22, sectorul 1│Afacerilor Externe │"Administraţia │1.076,13 mp ││Bucureşti │ │Patrimoniului │suprafaţa ││ │ │Protocolului de Stat"│construită: ││ │ │ │514,54 mp ││ │ │ │Nr. inventar ││ │ │ │Ministerul ││ │ │ │Finanţelor ││ │ │ │Publice: 99.657 │└─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘ Anexa 1^1LISTAapartamentelor aflate în administrarea RegieiAutonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"propuse pentru locuinţe de serviciu*Font 8* ┌────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ │Nr. │ Poz. │ Denumirea imobilului şi adresa │ Nr. │Suprafaţa│ │crt.│ HG │ │camere│ utilă │ │ │ │ │ │ - mp - │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 1 │ 406 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti │ 2 │ 60,30 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 2 │ 407 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 191,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 3 │ 408 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 215,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 4 │ 409 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 215,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 5 │ 410 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 224,75 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 6 │nou- │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 225,60 │ │ │intrat│ │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 7 │ 411 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 224,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 8 │ 412 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 223,60 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 9 │ 413 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 224,65 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 10 │ 414 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │5+1CS │ 227,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 11 │ 415 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 132,00 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 12 │ 416 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 141,70 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 13 │ 417 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 114,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 14 │ 422 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 115,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 15 │ 423 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 132,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 16 │ 424 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 153,10 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 17 │ 426 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 167,40 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 18 │ 427 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 132,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 19 │ 323 │Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, │4+1CS │ 168,35 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 20 │ 428 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 132,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 21 │ 293 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, │4+1CS │ 167,20 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 22 │ 418 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 138,80 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 23 │ 419 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 154,30 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 24 │ 420 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 142,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 25 │ 421 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 151,80 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 26 │ 430 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 105,40 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 27 │ 441 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti │ 2 │ 100,75 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 28 │ 289 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, │ 3 │ 105,05 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 29 │ 290 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ 3 │ 140,25 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 30 │ 445 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 145,85 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 31 │ 446 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 105,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 32 │ 291 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, │ 3 │ 140,25 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 33 │ 322 │Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, │4+1CS │ 143,10 │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 34 │ 447 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 105,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 35 │ 431 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 140,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 36 │ 432 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 143,45 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 37 │ 433 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 118,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 38 │ 434 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 154,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 39 │ 435 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 131,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 40 │ 436 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 105,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 41 │ 437 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 147,90 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 42 │ 438 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 145,40 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 43 │ 439 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 120,70 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 44 │ 440 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 142,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 45 │ 442 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 121,35 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 46 │ 443 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 155,50 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 47 │ 444 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 145,75 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 48 │ │Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P., │ 2 │ 56,50 │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 49 │ 448 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti │ 2 │ 92,65 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 50 │ 449 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 162,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 51 │ 292 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, │ 3 │ 129,95 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 52 │ 294 │Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │4+1CS │ 219,00 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 53 │ 450 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 129,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 54 │ 451 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 179,13 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 55 │ 452 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 146,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 56 │ 453 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 219,00 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 57 │ 454 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │ 154,70 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 58 │ 455 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 222,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 59 │ 456 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 136,30 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 60 │ 457 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │ 4 │ 206,85 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 61 │ 458 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │ 3 │ 129,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 62 │ 459 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 215,15 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 63 │ 321 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, │ 4 │ 177,60 │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 64 │ 460 │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │ 200,65 │ └────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘-----------Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013 şi are conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ. Anexa 2LISTAimobilelor care trec din proprietateapublică în proprietatea privată a statului*Font 9* ┌────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ Poziţia │Nr. inv. MEF│ Denumirea şi descrierea imobilelor │Teren aferent│ │crt.│din Hotărârea│ │care se transmit din domeniul public al │ - mp - │ │ │ Guvernului │ │statului în domeniul privat al acestuia │ │ │ │ nr. 60/2005,│ │ │ │ │ │cu modifică- │ │ │ │ │ │rile şi com- │ │ │ │ │ │pletările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 1 │ 20.348 │Din Complex Scroviştea - ferme, secţii de │ - │ │ │ │ parţial │producţie, crescătorie fazani, din │ │ │ │ │ │Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32,│ │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ 2 │ 20.366 │Teren Rustica - Cramă conţinând livezi, │ 48.085,00│ │ │ │ │vii, arabil şi pădure cu terenul aferent │ │ │ │ │ │din comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ 59 │ 20.360 │Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din │ 25.364,20│ │ │ │ │Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, │ │ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │Clădire parter. Structură zidărie portantă│ │ │ │ │ │Sc = 557,5 mp │ │ │ │ │ │S teren = 25.364,20 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ 60 │ 20.361 │Vila nr. 1B cu terenul aferent din str. │ 12.271,90│ │ │ │ │Florilor nr. 153, comuna Snagov, judeţul │ │ │ │ │ │Ilfov, sat Snagov │ │ │ │ │ │Clădire parter. Structura zidărie portan- │ │ │ │ │ │tă. Sc = 514 mp │ │ │ │ │ │S teren = 12.271,9 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ 62 │ 20.363 │Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, │ 14.771,10│ │ │ │ │sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe │ │ │ │ │ │şi terenul aferent din Str. Nufărului │ │ │ │ │ │nr. 15 G, comuna Snagov, judeţul Ilfov, │ │ │ │ │ │sat Snagov │ │ │ │ │ │Clădire S+P+1E şi anexe pe parter. Struc- │ │ │ │ │ │tură beton armat monolit şi zidărie. │ │ │ │ │ │Sc = 2.648,2 mp. S teren = 14.771,10 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 63 │ 20.364 │Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe,│ 27.412,60│ │ │ │ │garaje şi terenul aferent din Str. │ │ │ │ │ │Nufărului, nr. 15 H, sat Snagov, comuna │ │ │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov │ │ │ │ │ │Clădire S+P+1E. Structură beton armat │ │ │ │ │ │monolit. S teren = 27.412,6 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ 67 │ 150.286 │Clădire sediu administrativ, construcţie │ 2.127,00│ │ │ │ │grup social, gheţărie Muntenia, curte │ │ │ │ │ │asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, │ │ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 15 │ 121.254 │Teren şi cale transport hotel "Tanţi" din │ 643,12│ │ │ │ │Sinaia, str. O. Goga nr. 37, judeţul │ │ │ │ │ │Prahova │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ 16 │ 147.156 │Complex hotelier Mara cu teren aferent din│ 22.289,50│ │ │ │ │Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, │ │ │ │ │ │judeţul Prahova │ │ │ │ │ │Ansamblu de două clădiri şi piscină: │ │ │ │ │ │Corp A - 2S+P+M+ET+8, Corp B - 2S+P+M, │ │ │ │ │ │Piscină S+M, │ │ │ │ │ │S teren = 22.289,50 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 22 │ 20.370 │Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin, │ 16.627,45│ │ │ │ │din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │ │ │ │ │ │Clădire S+P, structura din beton armat │ │ │ │ │ │monolit şi zidărie │ │ │ │ │ │Sc = 2.998 mp. S teren = 16.627,45 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ 24 │ 120.964 │Complex Doina - hotel + restaurant şi │ 13.233,18│ │ │ │ │teren aferent din Neptun, judeţul │ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │Construcţie P + 5, 3 corpuri, │ │ │ │ │ │S. tot = 18.597,80 mp, │ │ │ │ │ │Sc = 5.124,5 mp. │ │ │ │ │ │S teren =13.233,43 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 25 │ 121.256 │Policlinica Doina cu teren aferent din │ 6.017,18│ │ │ │ │Neptun, judeţul Constanţa │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ 27 │ 20.318 │Imobil şi garaj cu terenul aferent, din │ 541,14│ │ │ │ │Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fostă │ │ │ │ │ │Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1, Bucureşti │ │ │ │ │ │Valoare ambientală, Sc = 172,75 mp, │ │ │ │ │ │S+P+1E + garaj │ │ │ │ │ │S teren = 541,14 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 29 │ 20.351 │Imobil (teren şi parţial clădire) din │ 10.047,21│ │ │ │ │Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, │ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │Casa de oaspeţi, Sc = 659,95 mp, │ │ │ │ │ │administrat │ │ │ │ │ │S parţial+P parţial + garaj parţial. │ │ │ │ │ │S teren = 7.506,82 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ 33 │ 145.398 │Imobil cu garaj şi terenul aferent din │ 602,15│ │ │ │ │Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 │ │ │ │ │ │Clădire P+1 Casa de oaspeţi │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 35 │ 20.400 │Imobil şi garaj cu terenul aferent din │ 291,78│ │ │ │ │Bucureşti, str. Alex. Puşkin nr. 5, │ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │Clădire S+P+1 Casa de oaspeţi. │ │ │ │ │ │S teren = 291,78 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ 36 │ 20.402 │Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, │ 1.354,01│ │ │ │ │str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi ap. 2, │ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │Clădire S+P+1 Casa de oaspeţi. │ │ │ │ │ │S teren = 1.354,01 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 37 │ 20.333 │Imobil Corp A cu terenul aferent, situat │ 983,00│ │ │ │ │în Bucureşti, strada Batiştei nr. 24A, │ │ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │ │ │ │Monument (fosta casa Marmorosch-Blank) │ │ │ │ │ │Clădire Sp+P+1, Sc = 501 mp │ │ │ │ │ │S teren = 983 mp │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ 52 │ 152.239 │Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei│ 21,74│ │ │ │ │nr. 22-24, sectorul 3 │ │ ├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │Intrare nouă │ 99.657 │Imobil din aleea Modrogan nr. 22, │ 1.076,13│ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ │ │ │ │Clădire S+P+1E, Sc = 788 mp │ │ └────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Anexa 2^1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Ministerului Mediului şiSchimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei"Delta Dunării" în administrarea Regiei AutonomeAdministraţia Patrimoniului Protocolului de Stat*Font 8* ┌──────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐ │Număr │ Codul │ Adresa │ Tipul │ Descrierea tehnică │ Persoana juridică │Persoana juridică│ │M.F.P.│ de │ │ bunului │ (pe scurt) │ de la care │ căreia i se │ │ │clasi- │ │ │ suprafaţă (mp) │ se transmite │ transmite │ │ │ficare │ │ │ │ administrarea │ administrarea │ │ │ │ │ │ │ bunului │ bunului │ ├──────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │107908│8.29.06│  Satul   │  teren    │       31.100 mp          │   Statul român,   │  Statul român,  │ │ │ │ Uzlina, │ │ │ domeniul public, │domeniul public, │ │ │ │ comuna │ │ │Ministerul Mediului│ Regia Autonomă │ │ │ │Murighiol,│ │ │ şi Schimbărilor │ "Administraţia │ │ │ │ judeţul │ │ │ Climatice - │ Patrimoniului │ │ │ │ Tulcea │ │ │ Administraţia │ Protocolului │ │ │ │ │ │ │ Rezervaţiei │ de Stat" │ │ │ │ │ │ │ Biosferei │ │ │ │ │ │ │ │ "Delta Dunării" │ │ ├──────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │107908│8.29.06│  Satul   │construcţii│Sală conferinţe - 396 mp  │   Statul român,   │  Statul român,  │ │ │ │ Uzlina, │ │Bazin copii - 92 mp │ domeniul public, │domeniul public, │ │ │ │ comuna │ │Bazin adulţi - 114 mp │Ministerul Mediului│ Regia Autonomă │ │ │ │Murighiol,│ │Bungalow - 99 mp │ şi Schimbărilor │ "Administraţia │ │ │ │ judeţul │ │Bungalow - 99 mp │ Climatice - │ Patrimoniului │ │ │ │ Tulcea │ │Bungalow - 99 mp │ Administraţia │ Protocolului │ │ │ │ │ │Bungalow - 99 mp │ Rezervaţiei │ de Stat" │ │ │ │ │ │Umbrar barbeque - 43 mp │ Biosferei │ │ │ │ │ │ │Cabană - 357 mp │ "Delta Dunării" │ │ │ │ │ │ │Anexă - 8 mp │ │ │ │ │ │ │ │Cabană - 90 mp │ │ │ │ │ │ │ │Staţie tratare apă - 52 mp│ │ │ │ │ │ │ │Rezervor apă - 10 mp │ │ │ │ │ │ │ │Pavilion expunere păsări -│ │ │ │ │ │ │ │340 mp │ │ │ └──────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘------------Anexa 2^1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 19 februarie 2014. Anexa 3LISTAimobilelor din domeniul privat alstatului aflate în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi aimobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării ┌────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │Poz. HG│ Denumirea imobilului şi adresa │ Teren │ │crt.│ │ │ aferent │ │ │ │ │ rămas │ │ │ │ │ - mp - │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 1 │ 2 │Vila Pod - investiţie neterminată cu terenul şi │ 544,00│ │ │ │plantaţiile aferente din comuna Snagov,judeţul Ilfov│ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2 │ 3 │Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe│ 5.510,00│ │ │ │gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov, │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3 │ 4 │Legătură rutieră între palat şi Vila Pod, comuna │ - │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4 │ 847^2 │Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. │ 6.533,10│ │ │ │15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5 │ │Teren Rustica - Cramă conţinând vii, livezi, arabil │ 48.085,00│ │ │ │şi pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, │ │ │ │ │judeţul Ilfov. │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6 │ │Abrogată. │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7 │ │Abrogată. │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8 │ │Abrogată. │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9 │ 6^7 │Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi│ 27.412,60│ │ │ │terenul aferent Str. Nufărului nr. 15H, satul Snagov│ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10 │ 6^8 │Clădire sediu administrativ, construcţie grup social│ 2.127,00│ │ │ │gheţărie Muntenie, curte asfaltată din Aleea │ │ │ │ │Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11 │ │Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B, │ 1.127,47│ │ │ │Snagov │ │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 12 │ 11/2 │Teren aferent Hotelului şi restaurantului "Robinson"│ 2.656,75│ │ │ │din Predeal, Str. Muncii nr. 10, judeţul Braşov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13 │ 12 │Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului │ 2.792,06│ │ │ │nr. 10, Predeal, judeţul Braşov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14 │ 13 │ Abrogat │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15 │ 14 │Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal, │ 240,00│ │ │ │str. M. Săulescu nr. 71, judeţul Braşov │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16 │ 15 │Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat │ 482,67│ │ │ │din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, judeţul Covasna │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17 │ 18 │Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, │ 104,01│ │ │ │str. Cumpătul nr. 30, judeţul Prahova │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18 │ 19 │Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere şi terenul │ 1.403,64│ │ │ │aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, │ │ │ │ │judeţul Prahova │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19 │ 21 │Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din │ 1.407,14│ │ │ │Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, judeţul Prahova│ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20 │ 23 │Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia,│ 1.607,00│ │ │ │Str. Săniuşului nr. 3, judeţul Prahova │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 21 │ 24 │Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, │ 319,00│ │ │ │str. Aluniş, judeţul Prahova │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22 │ 25 │Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia │ 491,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 23 │ │Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, │ 22.289,50│ │ │ │Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 24 │ 30 │Popicărie, bar fostă Vila "Pajura" cu teren aferent │ 1.329,00│ │ │ │din Poiana Braşov, judeţul Braşov │ │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 25 │ 33 │Vila "Belvedere" - corpul B - cu anexele şi │ 4.544,20│ │ │ │terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae │ │ │ │ │Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-Severin │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 26 │ 35 │Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniş, │ 1.211,00│ │ │ │judeţul Sibiu │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 27 │ 40 │Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane, │ 7.651,00│ │ │ │Str. Zăvoiului nr. 38, judeţul Caraş-Severin │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 28 │ 42^1 │Spaţii anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent din │ 15.678,43│ │ │ │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, │ │ │ │ │judeţul Vâlcea │ │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 29 │ 43 │Pepiniera din Eforie Nord, judeţul Constanţa │ 8.710,04│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 30 │ 44 │Complex restaurant "Dunărea" împreună cu hotel şi │ 14.798,84│ │ │ │bar "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor din │ │ │ │ │Neptun-Olimp, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 31 │ 45 │Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ cota │ │ │ │judeţul Constanţa │ indiviză │ │ │ │ │ din │ │ │ │ │ 4.163,40 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 32 │ 49 │Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun- │ 4.384,69│ │ │ │Olimp, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 33 │ 50 │Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie şi│ 5.910,92│ │ │ │ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun- │ │ │ │ │Olimp, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 34 │ 51 │Centrală termică Doina cu terenul aferent din │ 609,76│ │ │ │Neptun-Olimp, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 35 │ 52 │Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ cotă │ │ │ │judeţul Constanţa │ indiviză │ │ │ │ │ din │ │ │ │ │ 4.815,09 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 36 │ 52 │Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ cotă │ │ │ │judeţul Constanţa │ indiviză │ │ │ │ │ din │ │ │ │ │ 4.815,09 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 37 │ 53 │Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ cotă │ │ │ │judeţul Constanţa │ indiviză │ │ │ │ │ din │ │ │ │ │ 5.413,74 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 38 │ 53 │Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ cotă │ │ │ │judeţul Constanţa │ indiviză │ │ │ │ │ din │ │ │ │ │ 5.413,74 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 39 │ 54 │Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ 3.946,65│ │ │ │judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 40 │ 55 │Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ 7.313,04│ │ │ │judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 41 │ 56 │Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │ 1.970,37│ │ │ │judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 42 │ 58 │Teren de tenis şi teren de minigolf din Neptun-Olimp│ 14.414,35│ │ │ │(Hotel Arad), judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 43 │ 59 │Vila "Egreta", Mamaia, judeţul Constanţa, S. │ - │ │ │ │construită = 170,83 mp │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 44 │ 60 │Vila "Cerna", Mamaia, judeţul Constanţa, S. │ - │ │ │ │construită = 173,20 mp │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 45 │ 61 │Imobil Restaurant + săli de conferinţă "Ambasador" │ 8.299,64│ │ │ │cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ │ │ │ │Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 46 │ 65 │Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, │ 6.972,18│ │ │ │str. Tudor Vladimirescu, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 47 │ 405 │Imobil şi garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraş │ 531,38│ │ │ │Constanţa, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 48 │ │Complex Doina - hotel, restaurant şi teren aferent │ 13.233,18│ │ │ │din Neptun, judeţul Constanţa │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 49 │ │Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, │ 6.017,18│ │ │ │judeţul Constanţa │ │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 50 │ 71 │Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul │ 2.437,00│ │ │ │aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54-56,│ │ │ │ │judeţul Cluj │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 51 │ 74 │Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida,│ 41.562,00│ │ │ │Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Cluj, cu terenul │ │ │ │ │aferent, compus din: grup social; atelier preparate │ │ │ │ │carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamen-│ │ │ │ │te; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală │ │ │ │ │creştere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la │ │ │ │ │îngrăşat; grajd maternitate scroafe + tineret; │ │ │ │ │tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucă- │ │ │ │ │tărie furaje; filtru sanitar;magazie cereale 1000 t;│ │ │ │ │centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz│ │ │ │ │suprafaţă 2000 mp; depozit îngrăşăminte; pătule cir-│ │ │ │ │culare pentru porumb; remize maşini + tractoare; │ │ │ │ │atelier mecanic; şopron îngrăşăminte chimice; plat- │ │ │ │ │formă betonată; împrejmuire beton │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 52 │ 78 │Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str.│ 32,38│ │ │ │Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 camere), │ │ │ │ │Cluj-Napoca, judeţul Cluj │ │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 53 │ 79 │Hotelul şi restaurantul "Gloria" cu construcţiile │ 5.021,00│ │ │ │anexe şi terenul aferent din municipiul Suceava, │ │ │ │ │str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul Suceava │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 54 │ 81 │Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din │ 1.130,00│ │ │ │Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, │ │ │ │ │judeţul Bacău │ │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 55 │ 86 │Imobil şi garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, │ 1.747,51│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti; parţial │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56 │ 90 │Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, │ 738,01│ │ │ │Bucureşti, parţial │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57 │ 91 │Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, │ 944,68│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, parţial │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 58 │ 101 │Imobil (66,86%) - parţial - subsol, parter, mezanin,│ 2.190,00│ │ │ │etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, parţial │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 59 │ 106 │Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1,Bucureşti,│ 1.111,00│ │ │ │parţial │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 60 │ 114 │Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, │ 351,01│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 61 │ 120 │Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, │ 95,88│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 62 │ 123 │Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion │ - │ │ │ │nr. 29B, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 63 │ 124 │Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, │ 12,30│ │ │ │sectorul 5, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 64 │ 129 │Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, │ 8,40│ │ │ │ap. 50, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 65 │ 130 │Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, │ 9,30│ │ │ │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 66 │ 132 │Imobil Str. Crângului nr. 6 şi garaj, sectorul 1, │ 232,00│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 67 │ 139 │Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, │ 6,32│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 68 │ 146 │Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, Bucureşti │ 244,58│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 69 │ 149 │Imobil şi garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, │ 189,10│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 151 │Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, │ 3.458,00│ │ │ 152 │Bucureşti, din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 70 │ 517 │Apartament nr. 6, et. 2 din şos. Kiseleff nr. 20, │ - │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,96 mp şi boxa nr. 6 │ │ │ │ │- subsol Su = 7,58 mp │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 71 │ 516 │Apartament nr. 3, et. 1 din şos. Kiseleff nr. 20, │ - │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, Su = 219,80 mp şi boxa nr. 1 │ │ │ │ │- subsol Su = 10,25 mp │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 72 │ 515 │Apartament nr. 2, parter din şos. Kiseleff nr. 20, │ - │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,45 mp şi boxa nr. 2 │ │ │ │ │- subsol Su = 10,40 mp │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 73 │ 154 │Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff nr. 22, et. 2,│ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │6.672.23 │ │ │ │ │mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 74 │ 156 │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │10.054,00 │ │ │ │ │ mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 75 │ 157 │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │10.054,00 │ │ │ │ │ mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 76 │ 158 │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │10.054,00 │ │ │ │ │ mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 77 │ 159 │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │10.054,00 │ │ │ │ │ mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 78 │ 519 │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, │ 58,98│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 79 │ 161 │Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C,│ 10,75│ │ │ │bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 80 │ 162 │Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, │ 92,60│ │ │ │ap. 30, sectorul 5, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 81 │ 163 │Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2,ap. 42,│ 4,15│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 82 │ 164 │Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, │ 8,20│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 83 │ 165 │Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul│ 31,01│ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 84 │ 166 │Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi │ cotă │ │ │ │garaj, sectorul 5, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │434,84 mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 85 │ 167 │Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, │ cotă │ │ │ │sectorul 5, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │434,84 mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 86 │ 168 │Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. │ cotă │ │ │ │74, sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ 6,26 mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 87 │ 169 │Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28,│ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S. │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ 6,26 mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 88 │ 172 │Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 şi garaj, │ 193,28│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 89 │ 173 │Apartament şi garaj bd. Mărăşti nr. 49, parter, │ 152,00│ │ │ │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 90 │ 178 │Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, │ 1,02│ │ │ │et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 91 │ 181 │Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 şi garaj, │ 3,95│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 92 │ 182 │Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, │ 353,41│ │ │ │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 93 │ 184 │Apartament str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. 9, │ 102,23│ │ │ │parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 94 │ 185 │Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent │ 29,16│ │ │ │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 95 │ 186 │Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, │ 51,67│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 96 │ 187 │Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, │ 140,38│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 97 │ 189 │Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, │ 68,15│ │ │ │ap. 2, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 98 │ 190 │Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, │ 70,71│ │ │ │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 99 │ 192 │Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. │ 18,92│ │ │ │Philipide nr. 12, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │100 │ 193 │Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2,Bucureşti│ 7,40│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │101 │ 194 │Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache │ 1,76│ │ │ │Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │102 │ 196 │Teren aferent apartament 6 din str. Washington │ 30,81│ │ │ │(fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, Bucureşti│ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │103 │ 197 │Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, │ 22,70│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │104 │ 200 │Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter,│ 290,00│ │ │ │ap. 1 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │105 │ 201 │Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, │ 28,61│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │106 │ 204 │Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, │ 185,81│ │ │ │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │107 │ 205 │Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter,│ 255,72│ │ │ │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │108 │ 207 │Teren str. Şipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, │ 8,00│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │109 │ 208 │Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, │ 20,70│ │ │ │ap. 3 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │110 │ 210 │Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, │ 1.677,59│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │111 │ 833 │Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în │ 1.268,88│ │ │ │str. Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │112 │ 211 │Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, │ 11,50│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │113 │ 336 │Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, │ 11,51│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │114 │ 212 │Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, │ 11,50│ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │115 │ 213 │Apartament str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, │ 36,56│ │ │ │sc. B, ap. 1A, sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │116 │ 215 │Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, Bucureşti │ 1.138,52│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │117 │ 218 │Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea│ 562,04│ │ │ │2 şi tronson 2, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │118 │ 219 │Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, Bucureşti │ 940,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │119 │ 220 │Teren Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, Bucureşti │ 1.986,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │120 │ 221 │Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, │ - │ │ │ │et. 4, ap. 19, sectorul 5, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │121 │ 224 │Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, │ 62,69│ │ │ │parter, sectorul 5, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │122 │ 225 │Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, │ 14,50│ │ │ │et. 3, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │123 │ 226 │Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2,│ 20,25│ │ │ │ap. 6, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │124 │ 227 │Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter, │ 12,00│ │ │ │ap. 1, sectorul 5, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │125 │ 228 │Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, │ 46,60│ │ │ │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │126 │ 230 │Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, │ 50,00│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │127 │ 231 │Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, │ 13,00│ │ │ │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │128 │ 232 │Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, │ 57,00│ │ │ │ap. 1, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │129 │ 233 │Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, │ 130,00│ │ │ │parter, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │130 │ 234 │Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, │ 20,00│ │ │ │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │131 │ 237 │Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureşan │ 38,00│ │ │ │nr. 29, et. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 246 │Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66,│ 306,13│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │132 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spaţiu │ │ │ │ │comercial, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │133 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │134 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │135 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │136 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │137 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │138 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │139 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │140 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │141 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │142 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │143 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │144 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │145 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │146 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │147 │ 241 │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, │ │ │ │ │ap. 54, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │148 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │149 │ 242 │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, │ │ │ │ │ap. 56, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │150 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58 │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │151 │ 244 │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, │ │ │ │ │ap. 59, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │152 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │153 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │154 │ 245 │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, │ │ │ │ │ap. 62, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │155 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │156 │ 253 │Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, │ 9,00│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │157 │ 704 │Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, │ 10,60│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │158 │ 254 │Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, │ 8,97│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │159 │ 255 │Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, │ 10,85│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │160 │ 256 │Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, │ 10,85│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │161 │ 275 │Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu │ 103,97│ │ │ │terenul aferent, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │162 │ 276 │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, │ 11,00│ │ │ │ap. 5, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │163 │ 277 │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, │ 10,00│ │ │ │ap. 7, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │164 │ 278 │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, │ 10,00│ │ │ │ap. 10, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │165 │ 279 │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, │ 10,00│ │ │ │ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │166 │ 280 │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, │ 7,00│ │ │ │ap. 3, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │167 │ 283 │Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă │ 55,13│ │ │ │indiviză), sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │168 │ 284 │Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter │ 32,89│ │ │ │(cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │169 │ 285 │Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter │ 99,69│ │ │ │(cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │170 │ 299 │Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, │ 550,00│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │171 │ 302 │Imobil - parţial, str. Câmpineanu nr. 20,sectorul 1,│ 813,20│ │ │ │Bucureşti, parţial │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 304 │Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, │ 685,18│ │ │ │Bucureşti, din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │172 │ │str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │173 │ │str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │174 │ 305 │Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, │ 629,40│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 306 │Imobil - parţial fără spaţiul de la et. 2 şi 3 din │ - │ │ │ │Calea Dorobanţilor nr. 87, sectorul 1, Bucureşti, │ │ │ │ │din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │175 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, parter, spaţiu │ │ │ │ │comercial, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │176 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │177 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 1, ap. 1 │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │178 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 4, ap. 4 │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │179 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 5, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │180 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 6, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 307 │Imobil - parţial, fără ap. 1 şi 6 din str. │ 897,57│ │ │ │M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti, │ │ │ │ │din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │181 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, │ │ │ │ │spaţiu comercial, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │182 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │183 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │184 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │185 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │186 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │187 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │188 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │189 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │190 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │191 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │192 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 313 │Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, │ 480,00│ │ │ │Bucureşti, din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │193 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │194 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │195 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │196 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │197 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │198 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │199 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │200 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │201 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │202 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │203 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │204 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │205 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │206 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │207 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │208 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │209 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │210 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │211 │ 320 │Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, │ 9,01│ │ │ │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │212 │ 327 │Imobil şi garaj str. Şcoala Floreasca nr. 9-11, │ 1.517,38│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │213 │ 328 │Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, │ 452,56│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │214 │ 332 │Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1,│ 1.625,72│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │215 │ 333 │Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, │ 33,71│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │216 │ 340 │Imobil şi garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, │ 826,6│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │217 │ 347 │Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, │ 20,35│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 348 │Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, │ 602,00│ │ │ │din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │218 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │219 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │220 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │221 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │222 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │223 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │224 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │225 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │226 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │227 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │228 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │229 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │230 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │231 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │232 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │233 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │234 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │235 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │236 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │237 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │238 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │239 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │240 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │241 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │242 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │243 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │244 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │245 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul│ │ │ │ │1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │246 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │247 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │248 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │249 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │250 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │251 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │252 │ 357 │Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, │ 22,00│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │253 │ 358 │Apartament nr. 3, situat în imobilul Str. │ 163,65│ │ │ │Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │254 │ 362 │Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, │ 87,71│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │255 │ 369 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, │ 134,40│ │ │ │parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │256 │ 370 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, │ 230,85│ │ │ │parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │257 │ 371 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, │ 114,92│ │ │ │parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │258 │ 372 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1│ 141,75│ │ │ │ap. 4, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │259 │ 373 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1│ 112,43│ │ │ │ap. 5, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │260 │ 374 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2│ 137,61│ │ │ │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │261 │ 375 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2│ 113,73│ │ │ │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │262 │ 376 │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2│ 57,14│ │ │ │ap. 11, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │263 │ 377 │Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59│ 5,05│ │ │ │corp A+B+C, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │264 │ 378 │Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, │ 719,00│ │ │ │ Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │265 │ 382 │Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, │ 8,46│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │266 │ 383 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3, │ 11,91│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │267 │ 384 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4, │ 14,16│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │268 │ 380 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5, │ 11,86│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │269 │ 385 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6, │ 14,04│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │270 │ 386 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7, │ 11,75│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │271 │ 387 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8, │ 14,07│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │272 │ 286 │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, │ 11,75│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │273 │ 388 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10, │ 14,02│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │274 │ 389 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11, │ 11,96│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │275 │ 287 │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12, │ 15,02│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │276 │ 390 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13, │ 11,88│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │277 │ 288 │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, │ 12,12│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │278 │ 391 │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17, │ 15,82│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │279 │ 395 │Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, │ 8.248,00│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 400 │Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, Bucureşti, │ 368,20│ │ │ │din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │280 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │281 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │282 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │283 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │284 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │285 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │286 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │287 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 401 │Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureşti│ 1.377,90│ │ │ │din care: │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │288 │ │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │289 │ │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │290 │ │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │291 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │292 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │293 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │294 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │295 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │296 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │297 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │298 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │299 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │300 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │301 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │302 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │303 │ 404 │Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 4, sectorul 2, │ 24,00│ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │304 │ 461 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, │ 72,70│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │305 │ 462 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, │ 76,36│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │306 │ 463 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, │ 83,36│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │307 │ 464 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 1, ap. 4, │ 74,36│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │308 │ 465 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 2, ap. 5, │ 82,79│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │309 │ 466 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 2, │ 76,10│ │ │ │ap. 6, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │310 │ 467 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, │ 82,74│ │ │ │ap. 7, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │311 │ 468 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, │ 74,05│ │ │ │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │312 │ 469 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, │ 84,15│ │ │ │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │313 │ 470 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, │ 69,26│ │ │ │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │314 │ 471 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, │ 82,16│ │ │ │ap. 11, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │315 │ 472 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, │ 74,72│ │ │ │ap. 12, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │316 │ 296 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, etajul 6, │ 88,75│ │ │ │ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │317 │ 295 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, │ 73,81│ │ │ │ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │318 │ 473 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, │ 82,30│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │319 │ 474 │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, │ 75,35│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │320 │ 475 │Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, │ 6,34│ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │321 │ 476 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 67,17│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │322 │ 477 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 72,43│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │323 │ 478 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, │ │ │ │ │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti │ 77,17│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │324 │ 479 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, │ │ │ │ │ap. 4, sectorul 1, Bucureşti │ 74,73│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │325 │ 480 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, │ │ │ │ │ap. 5, sectorul 1, Bucureşti │ 76,67│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │326 │ 481 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, │ │ │ │ │ap. 6, sectorul 1, Bucureşti │ 76,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │327 │ 482 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, │ │ │ │ │ap. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 76,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │328 │ 483 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, │ │ │ │ │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti │ 69,44│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │329 │ 297 │Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, │ │ │ │ │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti │ 76,98│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │330 │ 484 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, │ │ │ │ │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti │ 74,42│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │331 │ 485 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 5, │ │ │ │ │ap. 11, sectorul 1, Bucureşti │ 79,94│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │332 │ 486 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, │ │ │ │ │ap. 13, sectorul 1, Bucureşti │ 76,05│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │333 │ 487 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, │ │ │ │ │ap. 14, sectorul 1, Bucureşti │ 75,08│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │334 │ 488 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, │ │ │ │ │ap. 15, sectorul 1, Bucureşti │ 75,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │335 │ 489 │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, │ │ │ │ │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti │ 76,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │336 │ 490 │Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 434,28│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 491 │Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. │ │ │ │ │82-88, sectorul 1, Bucureşti, din care: │ 1.076,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │337 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │338 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │339 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │340 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │341 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │342 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │343 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │344 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │345 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │346 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │347 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │348 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │349 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │350 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │351 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │352 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │353 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │354 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │355 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │356 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │357 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │358 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │359 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │360 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │361 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │362 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │363 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │364 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │365 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │366 │ 494 │Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 440,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │367 │ 495 │Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, Bucureşti │ 8,29│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │368 │ 498 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2,│ │ │ │ │Bucureşti │ 20,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │369 │ 499 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2,│ │ │ │ │Bucureşti │ 17,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │370 │ 500 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2,│ │ │ │ │Bucureşti │ 25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │371 │ 501 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2,│ │ │ │ │Bucureşti │ 17,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │372 │ 502 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2,│ │ │ │ │Bucureşti │ 25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │373 │ 503 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2,│ │ │ │ │Bucureşti │ 20,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │374 │ 504 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 17,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │375 │ 505 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │376 │ 247 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │377 │ 248 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │378 │ 249 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 20,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │379 │ 250 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 20,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │380 │ 251 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 18,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │381 │ 252 │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 25,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │382 │ 512 │Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1,│ │ │ │ │Bucureşti │ 132,87│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │383 │ │Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 467,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │384 │ 521 │Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 55,38│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 522 │Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti, din care: │ 1.120,93│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │385 │ │şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, │ │ │ │ │et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │386 │ │şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, │ │ │ │ │et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │387 │ 524 │Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 10,93│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │388 │ 528 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 23,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │389 │ 530 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │390 │ 531 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 21,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │391 │ 532 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │392 │ 533 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │393 │ 534 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │394 │ 535 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │395 │ 538 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │396 │ 539 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 21,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │397 │ 540 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │398 │ 541 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │399 │ 542 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 21,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │400 │ 543 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │401 │ 544 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │402 │ 545 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │403 │ 546 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │404 │ 547 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │405 │ 548 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 12,51│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │406 │ 549 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │407 │ 550 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 18,07│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │408 │ 527 │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 12,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │409 │ 556 │Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion │ │ │ │ │nr. 125, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 271,40│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │410 │ 557 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 4, sectorul 1, Bucureşti │ 27,36│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │411 │ 558 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 5, sectorul 1, Bucureşti │ 13,19│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │412 │ 559 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti │ 24,41│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │413 │ 560 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti │ 27,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │414 │ 561 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti │ 13,41│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │415 │ 563 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 13, sectorul 1, Bucureşti │ 24,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │416 │ 564 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 14, sectorul 1, Bucureşti │ 27,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │417 │ 565 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 15, sectorul 1, Bucureşti │ 13,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │418 │ 566 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti │ 29,90│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │419 │ 567 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 17, sectorul 1, Bucureşti │ 23,96│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │420 │ 568 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 18, sectorul 1, Bucureşti │ 24,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │421 │ 569 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 20, sectorul 1, Bucureşti │ 13,29│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │422 │ 571 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 22, sectorul 1, Bucureşti │ 24,14│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │423 │ 574 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 26, sectorul 1, Bucureşti │ 29,83│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │424 │ 575 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 27, sectorul 1, Bucureşti │ 25,64│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │425 │ 577 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 30, sectorul 1, Bucureşti │ 13,47│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │426 │ 579 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 36, sectorul 1, Bucureşti │ 22,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │427 │ 580 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 37, sectorul 1, Bucureşti │ 23,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │428 │ 581 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 38, sectorul 1, Bucureşti │ 22,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │429 │ 582 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 39, sectorul 1, Bucureşti │ 22,77│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │430 │ 583 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 40, sectorul 1, Bucureşti │ 23,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │431 │ 584 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 41, sectorul 1, Bucureşti │ 22,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │432 │ 585 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 42, sectorul 1, Bucureşti │ 22,42│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │433 │ 586 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 43, sectorul 1, Bucureşti │ 23,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │434 │ 587 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 44, sectorul 1, Bucureşti │ 22,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │435 │ 588 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 45, sectorul 1, Bucureşti │ 22,41│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │436 │ 589 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 46, sectorul 1, Bucureşti │ 23,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │437 │ 590 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 47, sectorul 1, Bucureşti │ 22,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │438 │ 591 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 48, sectorul 1, Bucureşti │ 22,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │439 │ 592 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 49, sectorul 1, Bucureşti │ 23,30│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │440 │ 593 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 50, sectorul 1, Bucureşti │ 22,76│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │441 │ 594 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 51, sectorul 1, Bucureşti │ 22,43│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │442 │ 595 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 52, sectorul 1, Bucureşti │ 23,25│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │443 │ 596 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 53, sectorul 1, Bucureşti │ 22,64│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │444 │ 597 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 54, sectorul 1, Bucureşti │ 22,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │445 │ 598 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 55, sectorul 1, Bucureşti │ 23,08│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │446 │ 599 │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, │ │ │ │ │ap. 56, sectorul 1, Bucureşti │ 22,83│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 603 │Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, din care: │ 617,94│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │447 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │448 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │449 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │450 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │451 │ 606 │Imobil (45% din teren, Corp C1 şi garaj), str. │ │ │ │ │Olari nr. 23, sectorul 2, Bucureşti │ 151,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 614 │Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, din care: │ 412,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │452 │ │str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │453 │ │str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │454 │ │str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │455 │ │str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │456 │ │str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 618 │Imobil, str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti, din care: │ 535,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │457 │ │str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │458 │ │str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │459 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │460 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │461 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │462 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │463 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │464 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │465 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │466 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │467 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │468 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 620 │Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti, │ │ │ │ │din care: │ 1.012,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │469 │ │Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │470 │ │Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │471 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │472 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │473 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │474 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │475 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │476 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │477 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │478 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │479 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │480 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │481 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 623 │Imobil, Str. Polonă nr. 35, sectorul 1, Bucureşti, │ │ │ │ │din care: │ 1.480,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │482 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │483 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │484 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1,│ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │485 │ │Str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │486 │ │Str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │487 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1,│ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │488 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1,│ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │489 │ │Str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │490 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │491 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │492 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │493 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │494 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │495 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │496 │ 624 │Imobil str. Polonă nr. 4, sectorul 1, Bucureşti │ 2.077,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │497 │ │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │498 │ 628 │Imobil şi garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 445,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │499 │ 629 │Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 1.756,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │500 │ 633 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 14,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │501 │ 634 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │502 │ 635 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │503 │ 636 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 14,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │504 │ 637 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │505 │ 638 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │506 │ 639 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 17,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │507 │ 640 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 14,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │508 │ 641 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │509 │ 642 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │510 │ 643 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 17,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │511 │ 644 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │512 │ 645 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │513 │ 646 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │514 │ 647 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 7,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │515 │ 648 │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 6,91│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │516 │ 651 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 51,55│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │517 │ 652 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 41,95│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │518 │ 653 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 53,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │519 │ 654 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 45,36│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │520 │ 655 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 44,77│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │521 │ 656 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 56,31│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │522 │ 657 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 46,10│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │523 │ 658 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 41,30│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │524 │ 659 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 52,64│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │525 │ 660 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 49,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │526 │ 662 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 52,56│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │527 │ 663 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 44,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │528 │ 665 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 53,95│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │529 │ 666 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 41,20│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │530 │ 667 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 51,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │531 │ 668 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 43,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │532 │ 669 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 51,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │533 │ 670 │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 45,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │534 │ 671 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 26,09│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │535 │ 672 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 16,62│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │536 │ 673 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 25,96│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │537 │ 674 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 23,86│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │538 │ 675 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 21,36│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │539 │ 676 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 27,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │540 │ 677 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 21,45│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │541 │ 678 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 28,10│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │542 │ 679 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 27,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │543 │ 680 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 20,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │544 │ 681 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 25,18│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │545 │ 682 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 22,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │546 │ 684 │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 22,11│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ 690 │Imobil şi garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti (fără ap. 7), din care: │ 1.680,37│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │547 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │548 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, │ │ │ │ │Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │549 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │550 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │551 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │552 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │553 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │554 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │555 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │556 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │557 │ │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │558 │ 694 │Imobil şi garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1,│ │ │ │ │Bucureşti │ 550,07│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │559 │ 699 │Imobil şi garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 215,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │560 │ 709 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 9,16│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │561 │ 257 │Apartament str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │562 │ 710 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │563 │ 712 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │564 │ 713 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │565 │ 714 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 7,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │566 │ 715 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │567 │ 716 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │568 │ 720 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 7,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │569 │ 722 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │570 │ 260 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, │ │ │ │ │et. 3, ap. 57, sectorul 2, Bucureşti │ 8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │571 │ 261 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, │ │ │ │ │et. 4, ap. 61, sectorul 2, Bucureşti │ 8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │572 │ 262 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, │ │ │ │ │et. 4, ap. 62, sectorul 2, Bucureşti │ 6,63│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │573 │ 264 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, │ │ │ │ │et. 5, ap. 67, sectorul 2, Bucureşti │ 6,69│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │574 │ 265 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, │ │ │ │ │et. 6, ap. 70, sectorul 2, Bucureşti │ 6,63│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │575 │ 266 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, │ │ │ │ │et. 6, ap. 71, sectorul 2, Bucureşti │ 6,65│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │576 │ 729 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │577 │ 732 │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │578 │ 733 │Imobil şi garaj, str. Washington nr. 14 A, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 358,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │579 │ 741 │Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, │ │ │ │ │et. 1, sectorul 1, Bucureşti │ 34,11│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │580 │ 742 │Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti,│ │ │ │ │Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren │ │ │ │ │aferent, parţial │ 359,96│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │581 │ 746 │Terenul din Bucureşti, str. J.L.Calderon nr. 16, │ │ │ │ │sectorul 2 │ 150,42│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │582 │ 758 │Garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Str. │ │ │ │ │Heleşteului nr. 22A, sectorul 1 │ 405,07│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │583 │ 760 │Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion │ │ │ │ │nr. 13, sectorul 3 │ 235,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │584 │ 763 │Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 48,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │585 │ 766 │Apartament nr. 13 din Calea Griviţei nr. 186, bl. N,│ │ │ │ │et. 3, sectorul 1, Bucureşti │ 7,86│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │586 │ 773 │Spaţiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, │ │ │ │ │bl. 8, parter, sectorul 1, Bucureşti (115,00 mp) │ - │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │587 │ 782 │Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, (Su=126,80 mp) │ - │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │588 │       │Abrogată.                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │589 │       │Abrogată.                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │590 │       │Abrogată.                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │591 │ │Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, │ │ │ │ │str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, │ │ │ │ │ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1 │ 541,14│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │592 │ │Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, │ │ │ │ │bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 │ 10.047,25│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │593 │ │Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. │ │ │ │ │Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1 │ 1.354,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │594 │ 82 │Imobil-parţial, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti, parţial │ 1.148,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │595 │ 100 │Imobil-parţial, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, parţial │ 3.957,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │596 │ 102 │Imobil-parţial, bd. Regina Elisabeta nr. 3, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti, parţial │ 973,43│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │597 │ 103 │Imobil (62,40%), bd. Carol I nr. 12 (fost Republicii│ │ │ │ │nr. 32), sectorul 3, Bucureşti, parţial │ 1.082,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │598 │ 115 │Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1 │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ 971,78 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │599 │ 116 │Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2 │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ 971,78 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │600 │ 131 │Apartament, Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2, cu │ │ │ │ │teren aferent şi garaj, sectorul 1, Bucureşti │ 226,66│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │601 │ 133 │Apartament, Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 şi│ cotă │ │ │ │garaj, sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ 530,76 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │602 │ 134 │Apartament, Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2 │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ 530,76 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │603 │ 137 │Apartament, str. J.L.Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10,│ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 24,08│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │604 │ 145 │Imobil şi garaj din str. Herăstrău nr. 37, sectorul │ │ │ │ │1, Bucureşti │ 291,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │605 │ 147 │Imobil Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. │ │ │ │ │Ionescu) nr. 11, sectorul 1, Bucureşti │ 318,39│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  148  │Imobil str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 și garaj, │          │ │    │       │sectorul 1, București                               │    596,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │606 │ 151 │Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, │ │ │ │ 152 │Bucureşti, din care: │ 3.458,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │607 │ 152 │Apartament nr. 5, et. 2 din şos Kiseleff nr. 20, │ │ │ │ │sector 1, Bucureşti, Su = 217,65 mp şi Boxa nr. 5 - │ │ │ │ │subsol Su = 7,46 mp │ 97,99│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │608 │ 151 │Apartament nr. 4, et. 1 din şos Kiseleff nr. 20, │ │ │ │ │sector 1, Bucureşti, Su = 217,73 mp şi Boxa nr. 4 - │ │ │ │ │subsol Su = 10,13 mp │ 99,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │609 │ 153 │Apartament nr. 1 şi teren şos Kiseleff nr. 22, │ cotă │ │ │ │parter, sectorul 1, Bcureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din S │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │6.672,23 │ │ │ │ │mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │610 │ 183 │Apartament str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, │ │ │ │ │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti │ 53,56│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │611 │ 307 │Camera C1 etaj tehnic din imobilul situat în str. M.│ cotă │ │ │ │Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │din 897,57│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │612 │ 318 │Teren aferent ap. 2 din Bucureşti, str. Tolstoi nr. │ │ │ │ │25, sectorul 1 │ 210,85│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │613 │ 319 │Teren aferent ap. 1 din Bucureşti, str. Tolstoi nr. │ │ │ │ │25, sectorul 1 │ 210,85│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │614 │ 324 │Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, │ │ │ │ │corpurile A, A4, B (B1: subsol, parter, et. 1, et. 2│ │ │ │ │B2: subsol, parter, et. 1, et. 2; B3: et.1), C, D, │ │ │ │ │corpurile de legătură D1 - B2 şi D1 - C3, garaj │ │ │ │ │(garaj subteran: boxa 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C),│ │ │ │ │depozit şi terasă - P-ţa Presei Libere nr. 1, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti, cu teren aferent (cotă │ │ │ │ │indiviză), parţial │ 73.892,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │615 │ 330 │Imobil, str. Alecsandri nr. 5, sectorul 1, Bucureşti│ 184,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │616 │ 334 │Imobil, str. Alecsandri nr. 37, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.350,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │617 │ 348 │Imobil, str. Bălcescunr. 26, sectorul 1, Bucureşti, │ cotă │ │ │ │din care: │ indiviză │ │ │ │1. Spaţiu administrativ mezanin, cota indiviză teren│ 5,05 │ │ │ │5,05; │ │ │ │ │2. Spaţiu administrativ etaj. 1, cotă indiviză teren│ cotă │ │ │ │39,66 │ indiviză │ │ │ │ │ 39,66 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │618 │ 355 │Imobil, şos Bucureşti-Ploieşti nr. 5, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 7.302,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │619 │ 381 │Apartament, str. Dacia nr. 55, sectorul 1, Bucureşti│ 12,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │620 │ 393 │Teren şi garaj, str. Dacia nr. 79, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 187,03│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │621 │ 400 │Apartament, nr. 6 str. Drobeta nr. 13, et. 1, │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │din 368,2 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │622 │ 401 │Apartament nr. 11 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, │ cotă │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │din 1424 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │623 │ 309 │Apartament, str. P.D.Kiseleff nr. 55, vila 9, parter│ cotă │ │ │ │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │din 934 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │624 │ 522 │Apartament nr. 1, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici │ cotă │ │ │ │nr. 55, vila 9, parter, sectorul 1 │ indiviză │ │ │ │ │din 934 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │625 │ 522 │Apartament nr. 5, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici │ cotă │ │ │ │nr. 55, vila 9, et. 2, sectorul 1 │ indiviză │ │ │ │ │din 934 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │626 │ 522 │Apartament nr. 6, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici │ cotă │ │ │ │nr. 55, vila 9, et. 1, sectorul 1, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │din 934 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │627 │ │Bd. Magheru Gheorghe g-ral nr. 24, mezanin, ap. 14, │ teren │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │aferent în│ │ │ │ │ cotă │ │ │ │ │ indiviză │ │ │ │ │din total │ │ │ │ │ bloc │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │628 │ 555 │Apartament, str. Medelev nr. 37, ap. 8, et. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 70,03│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │629 │ 614 │Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti │ 78,31│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │630 │ 690 │Apartament nr. 2, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1,│ cotă │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din │ │ │ │ │ 1.559,24 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │631 │ 703 │Apartament, str. Turda nr. 116, bl. 36, ap. 28, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 8,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │632 │ 749 │Teren în Bucureşti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, │ │ │ │ │sectorul 1 │ 925,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │633 │ 761 │Teren din Bucureşti, str. Negustori nr. 3, │ │ │ │ │sectorul 2 │ 984,38│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │634 │ 766^3 │Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, │ │ │ │ │str. Gogol nr. 3, sectorul 1 │ 602,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │635 │       │Abrogată.                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │636 │ 755 │Teren din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 113 │ │ │ │ │sectorul 1 │ 22.855,55│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │637 │ 96 │Imobil-parţial str. Atena nr. 11, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti (parţial) │ 216,77│ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │638 │ 784 │Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru │ │ │ │ │nr. 42. sectorul 1, Bucureşti │ 619,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │639 │       │Abrogată.                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │640 │ 786 │Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din │ │ │ │ │Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, │ │ │ │ │şi anexe: C1 Club Sc = 3.457,20 mp, C2 Clădire Sc = │ │ │ │ │= 246, 80 mp, C3 Punct control Sc = 3,40 mp, C4 │ │ │ │ │Casetă tablou electric Sc = 2,10 mp, C5 Debarcader │ │ │ │ │Sc = 43,40 │ 16.010,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │641 │ 788 │Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din │ │ │ │ │Aleea Modrogran nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti │ 4.200,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │642 │ 793 │Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ 133,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │643 │ 796 │Anexă Vila nr. 14 şi terenul aferent din Str. │ │ │ │ │Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 81,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │644 │ 802/1 │Complexul "Muntenia", Aleea Nufărului nr. 1B, comuna│ │ │ │ │Snagov, judeţul Ilfov, format din: Restaurant │ │ │ │ │"Muntenia" - Hotel Muntenia şi bar cu sală de jocuri│ │ │ │ │şi magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent │ 11.403,91│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │645 │ 803 │Construcţii anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din │ │ │ │ │Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov│ 6.615,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │646 │ 805 │Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea │ │ │ │ │Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 3.181,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │647 │ 806 │Vila 28 cu anexe şi teren aferent din Intrarea │ │ │ │ │Lăcrămioarelor nr. 88A, comuna Snagov, judeţul Ilfov│ 3.918,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │648 │  809  │Anexă şi teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr.   │          │ │ │ │104A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 3.894,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │649 │  812  │Vila nr. 39 şi teren aferent din str. Gorăslău nr.  │          │ │ │ │50A, satul Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov│ 2.705,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │650 │ 814 │Teren aferent puţ apă - Vila nr. 44 din Str. Merilor│ │ │ │ │nr. 12A, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 206,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │651 │ 815 │Vila nr. 45 cu anexă şi terenul aferent din str. │ │ │ │ │Narciselor nr. 2, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 3.972,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │652 │ 816 │Anexele nr. 49 şi 50 cu terenul aferent din str. │ │ │ │ │Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 475,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │653 │ 826 │Teren Vila nr. 76 din Str. Călugăreni nr. 2, satul │ │ │ │ │Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 864,10│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │654 │ 830 │Anexă Vila nr. 90 şi teren aferent din satul │ │ │ │ │Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov │ 1.320,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │655 │ 831 │Teren din satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ 5.000,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │656 │ 840 │Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, str. │ │ │ │ │Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, oraşul Voluntari │ 8.546,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │657 │ 841 │Vila nr. 1 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou│ │ │ │ │Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, oraşul Voluntari │ 623,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │658 │ 842 │Vila nr. 18 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. │ │ │ │ │Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, oraşul │ │ │ │ │Voluntari, comuna Voluntari │ 494,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │659 │ 843 │Vila nr. 56 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. │ │ │ │ │Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, oraşul │ │ │ │ │Voluntari │ 733,80│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │660 │ 845 │Teren aferent imobil Casa de oaspeţi din Bucureşti, │ │ │ │ │str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1 │ 262,73│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │661 │ 774 │Teren Complex Măgurele din comuna Măgurele, │ │ │ │parţial│Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul Ilfov │ 11.429,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │662 │ 776/2 │Sere incinta principală şi terenul aferent din şos. │ │ │ │ │Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti │214.704,77│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │663 │ 776/3 │Bloc locuinţe salariaţi şi terenul aferent din şos. │ │ │ │ │Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti │ 1.699,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │664 │ 777 │Bloc locuinţe G6 în zona Aviaţiei cu terenul aferent│ │ │ │ │din str. Av. Alex. Şerbănescu nr. 4-6, sectorul 1, │ │ │ │ │Bucureşti (fără ap. 3, 4) │ 714,80│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │665 │ 790 │Teren aferent Vila nr. 3 din Str. Narciselor nr. 19,│ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 104,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │666 │ 794 │Vila nr. 12 A şi teren aferent din str. Nufărului │ │ │ │ │nr. 15 E, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 5.019,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │667 │ 797 │Teren aferent Vila nr. 16 din Intrarea Socului nr. 2│ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 200,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │668 │ 798 │Teren Vila nr. 17 din Intrarea Socului nr. 4A bis, │ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 474,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │669 │ 801 │Teren aferent Vila nr. 22, din Str. Zorelelor │ │ │ │ │nr. 22A, comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 506,37│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │670 │ 808 │Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor nr. 92B, │ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 889,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │671 │ 772 │Teren aferent Complex Buftea situat în oraşul Buftea│ │ │ │ │str. Ştirbei Vodă, nr. 36, judeţul Ilfov │ 40.199,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │672 │ 776/1 │Teren aferent sediul administrativ din şos. Pipera │ │ │ │ │nr. 79-81 │ 69.482,68│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │673 │ │Teren Palatul Primăverii nr. 50, sectorul 1: Lot 2 │ 1.191│ │ │ │cu nr. cadastral: 266347 - drum acces Lot 3 cu nr. │ │ │ │ │cadastral: 266348 - teren │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │674 │ 176 │Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 12-14, et. 4, │ │ │ │ │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti │ 16,20│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │675 │ 304 │Imobil-parţial, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea │ │ │ │ │nr. 12B, ap. 1 cu dependinţe, sectorul 1, Bucureşti │ 158,95│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │676 │ 304 │Imobil-parţial, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea │ │ │ │ │nr. 12B, ap. 2 cu dependinţe, sectorul 1, Bucureşti │ 93,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │677 │ 304 │Imobil-parţial, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea │ │ │ │ │nr. 12B, ap. 5 cu dependinţe, sectorul 1, Bucureşti │ 97,29│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │678 │ 304 │Imobil-parţial, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea │ │ │ │ │nr. 12B, garsonieră, et. 4, sectorul 1, Bucureşti │ 8,83│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │679 │ 109 │Apartament nr. 2, str. Sandu Aldea nr. 14A, et. 1, │ │ │ │ │sectorul 1 │ 65,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │680 │ 664 │Apartament, str. Racotă Nicolae nr. 12-14, ap. 18, │ │ │ │ │et. 6, sectorul 1, Bucureşti │ 41,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │681 │ 206 │Imobil şi garaj, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 51, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 482,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │682 │ 797 │Teren aferent Vila 16, str. Intrarea Socului nr. 2A,│ │ │ │ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ 1243,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │683 │ 307 │Boxa nr. 11 cu Su 5,82 mp, situată la subsolul │ 2,28 │ │ │ │imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 102-104, │ cotă │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ indiviză │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │684 │ 491 │Apartament camere de serviciu (Lot 93), compus din 3│ 7,41 │ │ │ │camere de serviciu (nr. 1, nr. 2, nr. 3) şi hol, cu │ cotă │ │ │ │Su 34,69 mp, str. Mihai Eminescu nr. 82-88, et. 8, │ indiviză │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │685 │ 618 │Apartament camere de serviciu, compus din 2 camere │ │ │ │ │de serviciu, bucătărie, baie şi sas, cu Su 35,60 mp,│ 2,56 │ │ │ │str. Pitar Moş nr. 10, mansardă, sectorul 1, │ cotă │ │ │ │Bucureşti │ indiviză │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │686 │ │Apartament, str. Pictor I. Negulici nr. 42, etaj 1, │ │ │ │ │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti │ 53,56│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │687 │ 562 │Apartament nr. 11, str. Ion Mihalache nr. 125, │ │ │ │ │bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 29,30│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │688 │ 570 │Apartament nr. 21, str. Ion Mihalache nr. 125, │ │ │ │ │bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 29,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │689 │ 572 │Apartament nr. 23, str. Ion Mihalache nr. 125, │ │ │ │ │bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 24,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │690 │ 573 │Apartament nr. 24, str. Ion Mihalache nr. 125, │ │ │ │ │bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 24,37│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │691 │ 576 │Apartament nr. 29, str. Ion Mihalache nr. 125, │ │ │ │ │bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 25,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │692 │ 578 │Apartament nr. 35, str. Ion Mihalache nr. 125, │ │ │ │ │bl. 7, sectorul 1, Bucureşti │ 13,56│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │693 │ 725 │Apartament nr. 55, str. Aurel Vlaicu nr. 147, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,69│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │694 │ 726 │Apartament nr. 56, str. Aurel Vlaicu nr. 147, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,28│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │695 │ 727 │Apartament nr. 58, str. Aurel Vlaicu nr. 147, │ │ │ │ │sectorul 2, Bucureşti │ 6,63 │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ │ 2 │Imobil şi teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti, din care: │ 248,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 12 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15 │ │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, │ │ │ │ │sectorul 3, Bucureşti │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16 │ 3 │Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, │ │ │ │ │sectorul 1, Bucureşti │ 1.202,91│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17 │ 4 │Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, │ │ │ │ │ap. 7, sectorul 4, Bucureşti │ 7,38│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18 │ 5 │Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5,│ │ │ │ │ap. 21, sectorul 1, Bucureşti │ 8,97│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19 │ 2 │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, spaţiu comercial parter │ cotă │ │ │ │şi mezanin, sectorul 3, Bucureşti │ indiviză │ │ │ │ │ din 248 │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 20 │ 8 │Teren comuna Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, │ │ │ │ │judeţul Ilfov │ 16.895,32│ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 21 │ 12 │Teren aferent drumului de acces la activul "Sere şi │ │ │ │ │răsadniţe R.A.-A.P.P.S." din Neptun, judeţul │ │ │ │ │Constanţa │ 237,66│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22 │ 13 │Imobil - construcţii "Centrul Internaţional de │ │ │ │ │Conferinţe Neptun" din Neptun, judeţul Constanţa │ - │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 23 │ 14 │Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea │ │ │ │ │lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea: clădire fosta │ │ │ │ │centrală termică, conductă alimentare apă şi │ │ │ │ │conductă alimentare gaze, terasă acoperită │ - │ └────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ (la 06-06-2017, Poziția nr. 590 din anexa 3 a fost abrogată de Articolul 1 HOTĂRÂREA nr. 365 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) (la 06-06-2017, Poziția nr. 635 a fost abrogată de Articolul 1 HOTĂRÂREA nr. 365 din 25 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 ) ----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 374 din 26 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 289 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 267 din 7 decembrie 2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 9 iunie 2000 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 386 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 15 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 323 din 5 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
 • LEGE nr. 179 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
 • LEGE nr. 80 din 11 mai 1999 privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei Valea Mare, judeţul Covasna
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 290 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 533 din 23 septembrie 2002 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 317 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
 • LEGE nr. 141 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 67 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 134 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 84 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 213 din 4 decembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 128 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 187 din 19 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 256 din 19 iulie 2007 privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021