Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011

  Notă
  **) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.
  Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.
  Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice și a nivelului cheltuielilor de administrare și întreținere aferente unităților locative administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,în contextul problemelor actuale de pe piața imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri și terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie să plătească impozite inclusiv pentru clădirile atribuite, în baza legii, demnitarilor sau instituțiilor publice finanțate integral ori parțial de la bugetul de stat, dacă aceste clădiri sunt în domeniul privat al statului,luând în considerare imperativul desfășurării unei activități economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activități și destinații care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurându-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare întreținerii și reparării locuințelor de protocol și a obiectivelor din baza materială de reprezentare și protocol, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru susținerea cărora nu sunt prevăzute în anul bugetar curent sumele de bani necesare în bugetele beneficiarilor de drept,ținând seama de existența în cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor unități locative în clădiri în care există și apartamente având un alt regim juridic, situație care se reflectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităților comune, precum și în aplicarea unor tarife ale chiriei diferențiate între ocupanții unor unități locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului București, într-un număr de peste 400 de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect tariful chiriei și recuperarea cheltuielilor neplătite de beneficiarii unităților locative din aceste clădiri,apreciind că susținerea creșterii economice se poate realiza și pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziționeze o locuință și că această intervenție legislativă de urgență este justificată de stringența atragerii unor surse de finanțare pentru construcția de locuințe,ținând cont de faptul că din vânzarea unor imobile proprietate privată a statului și care nu mai prezintă eficiență economică se pot crea fonduri bănești care pot fi folosite pentru susținerea unor obiective de investiții la nivel național,în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Condițiile pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", și a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Articolul 1Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică clarificată și nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 2(1) Din sumele obținute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum și sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3).------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din sumele obținute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investițiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziția R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări și investiții la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcționează instituții publice și pentru întreținerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului și administrate de R.A. - A.P.P.S., precum și pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea și funcționarea bazei materiale de reprezentare și protocol administrate de către R.A. - A.P.P.S.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014.(2^1) Prin excepție de la alin. (2), în anul 2014, din sumele care se fac venit la bugetul de stat se deduc sumele aferente impozitului pe construcții datorat conform Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru construcțiile aparținând domeniului public și privat al statului, primite în administrare și înregistrate în contabilitatea regiei.------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014.(3) Sumele obținute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziția acesteia. Articolul 3(1) Vânzarea imobilelor se realizează prin licitație deschisă cu strigare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Nu pot participa la licitație persoanele care au datorii față de R.A. - A.P.P.S. înregistrate în evidențele contabile ale regiei la data înscrierii la licitație.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 4(1) În vederea vânzării imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabilește prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decât prețul de piață determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și selectați de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislației în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât prețul de piață.(2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare. Articolul 5R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operațiuni:a) ține evidența imobilelor care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență;b) stabilește prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4;c) organizează licitația deschisă cu strigare, în condițiile legii, și îndeplinește toate procedurile de vânzare prevăzute de prezentul capitol;d) verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către persoanele care s-au prezentat la licitație. Articolul 6*)(1) Terenul aferent construcțiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, terenul aferent construcțiilor retrocedate în condițiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum și terenul aferent unei construcții cu un alt proprietar și a cărui situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcției, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(1^1) Construcția situată pe un teren proprietatea unei alte persoane și a cărei situație juridică este clarificată, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(1^2) Cota-parte din imobilul - construcție și/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietății către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) Prețul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(1^2) se determină conform art. 4.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit și de către persoanele fizice sau juridice străine, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituția României, republicată, și în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine.(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcției vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obținute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 7(1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunțul de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 5 lit. a).(2) Anunțul de vânzare va cuprinde:a) adresa poștală, descrierea și datele de identificare ale imobilului supus vânzării;b) locul, data și ora începerii licitației deschise cu strigare;c) numele, prenumele și numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relații privind dosarul de prezentare, garanția și taxa de participare la licitație;d) prețul de pornire a licitației deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4.(3) Anunțul de vânzare se publică într-un cotidian local și într-un cotidian național de largă circulație și se afișează la sediul și pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte de data desfășurării licitației deschise cu strigare. Articolul 8(1) Licitația deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă a fost prezentată cel puțin o ofertă la nivelul prețului de pornire al licitației stabilit potrivit art. 4.(2) În cazul în care licitația a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 10% mai mic față de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(3) În cazul în care cea de-a doua licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, se va organiza o nouă licitație, având prețul de pornire cu 20% mai mic față de cel stabilit în condițiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(4) În toate cazurile, licitația se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câștigător al licitației titularul unui contract de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participație sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(5) În cazul în care cea de-a treia licitație a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât prețul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.(6) În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.-A.P.P.S. va publica pe site-ul propriu anunțul privind înregistrarea acesteia.(7) În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.-A.P.P.S. a anunțului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitație. Prețul de pornire al licitației va fi mai mic cu 30% față de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(8) R.A.-A.P.P.S. va publica și va actualiza periodic pe site-ul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condițiile alin. (5)-(7).-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 9Contestațiile referitoare la desfășurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatului licitației deschise cu strigare și se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 10(1) La vânzarea fiecărui imobil, R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de vânzare și la prețul obținut.(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obținute din vânzarea imobilelor, dispozițiile art. 2 alin. (2) și (3) aplicându-se în mod corespunzător.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 11(1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitație se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor sau de la data soluționării definitive și irevocabile a contestațiilor, după caz.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(1^1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut în condițiile art. 8 alin. (5)-(7) se face în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii.-----------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general. Articolul 12(1) Plata prețului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(2) În situația în care prețul nu a fost plătit, iar contractul a fost desființat prin rezoluțiune, conform dispozițiilor alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase la vânzare din nou, prin licitație deschisă cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare. Articolul 12^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcție și/sau teren - al cărui preț stabilit conform art. 4 depășește suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către R.A.-A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiții:a) avans de minimum 25% din prețul de vânzare;b) rate lunare, eșalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de grație.(2) Tinerii căsătoriți, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din prețul de vânzare.(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.(4) În situația în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desființat prin reziliere, conform dispozițiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitație deschisă cu strigare, conform art. 8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.(5) În contractele de vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflația, la care se adaugă două procente, în cazul în care prețul este stabilit și plătit în moneda națională, și dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care prețul este stabilit și/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadența fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.(6) În cazul în care cumpărătorul nu plătește 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia. Pentru neplata ratei la termenele stabilite, cumpărătorul datorează penalități de întârziere calculate la suma restantă conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.-------------Alin. (6) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 1 al art. 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a prețului, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 13(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.A.P.P.S., care au situația juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile și să preia obligațiile din contractele de locațiune, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum și orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză.(2) În situația în care au fost realizate lucrări de investiții la imobilul supus vânzării, se va evidenția separat și valoarea acestora.(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a prețului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligația de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiții valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condițiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) lucrările de investiții au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;b) lucrările de investiții au fost executate pe baza unor autorizații de construire, în condițiile legii.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.(4) Sumele rămase se virează la bugetul de stat în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Articolul 14(1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situația juridică neclarificată, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 3, pot fi vândute, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, numai după clarificarea situației juridice a acestora.(2) Lista imobilelor care pot fi vândute în condițiile alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Modificarea sau completarea anexei nr. 3 se face prin hotărâre a Guvernului, cu excepția imobilelor pentru care s-a demarat procedura de vânzare prin licitație publică, în condițiile art. 7 din prezenta ordonanță de urgență.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014. Capitolul I^1Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice-----------Cap. I^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^1(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, miniștrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, li se pot atribui temporar imobile cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 1^1.(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau a instituțiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului și în limita fondului locativ existent.(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu.(4) Contractele de închiriere pentru miniștri, inclusiv asimilații acestora și miniștri delegați, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adițional.(5) Nu beneficiază de locuința de serviciu persoanele care dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București.(6) Nu pot fi atribuite locuințele care sunt revendicate de foștii proprietari și care fac obiectul unui proces civil.(7) Imobilele din fondul locativ cu destinația de locuințe de serviciu, disponibile, pot fi atribuite persoanelor prevăzute la art. 14^8 pe o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile prevăzute la art. 14^9 și 14^10.-------------Alin. (7) al art. 14^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014.------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^2(1) Locuința de serviciu se pune la dispoziția beneficiarilor prevăzuți la art. 14^1 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu și amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiarii.(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limita unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 14^2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^3(1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calității care a determinat atribuirea locuinței de serviciu, în cazul miniștrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, în cazul secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat.(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligația de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum și de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^4Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinația de locuințe de protocol aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.------------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^5(1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 1^1 nu pot fi înstrăinate, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.------------Art. 14^5 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Capitolul I^2Reglementări referitoare la cheltuielile de cazare în unele situații speciale-----------Cap. I^2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^6(1) Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru și ministru delegat, precum și funcții asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora, care nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul București, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare.(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și magistrații, precum și înalții funcționari publici, pe durata raportului de serviciu, dacă nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul București.(3) La propunerea motivată a conducătorilor instituțiilor publice, dispozițiile alin. (2) nu se aplică funcțiilor de demnitate publică și magistraților care, în exercitarea atribuțiilor legale, își desfășoară activitatea în condiții de risc înalt, din motive de siguranță și protecție.(4) Cheltuielile de cazare ale persoanelor îndreptățite, potrivit alin. (1)-(3), se suportă din bugetele ministerelor, instituțiilor publice și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale.(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției și Secretariatului General al Guvernului.---------Art. 14^6 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 14^7Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, altele decât miniștrii și asimilații acestora, precum și înalții funcționari publici beneficiază lunar de o deplasare dus-întors între municipiul București și localitatea în care își au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale cărei cheltuieli se decontează în condițiile legii.---------Art. 14^7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Capitolul I^3Măsuri privind utilizarea imobilelor cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea R.A.-A.P.P.S, propuse în vederea vânzării-----------Cap. I^3 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Articolul 14^8(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilele cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea R.A.-A.P.P.S. și propuse în vederea vânzării, în condițiile prevăzute la cap. I, pot fi atribuite temporar, cu destinația de locuințe, persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum și funcții asimilate celei de ministru, consilier de conturi, secretar de stat, subsecretar de stat, precum și funcții asimilate acestora.(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia și magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, membrii Curții Constituționale, președinții și vicepreședinții curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, precum și președinții secțiilor din cadrul acestor instanțe, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și asimilații acestora, procurorii-șefi ai direcțiilor și secțiilor din cadrul Ministerului Public și adjuncții acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și adjuncții acestora, prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale și judecătorii și adjuncții acestora, precum și conducători ai instituțiilor publice și înalții funcționari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, după caz.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia de imobile cu destinația de locuință din fondul locativ administrat de R.A.-A.P.P.S. de la data încetării contractelor de închiriere pentru locuințele de serviciu sau de la data expirării perioadei pentru care au fost îndreptățite să ocupe locuință de serviciu, dispozițiile art. 14^6 alin. (2) și (3) aplicându-se în mod corespunzător.-----------Art. 14^8 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Articolul 14^9(1) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se face la cererea beneficiarilor prevăzuți la art. 14^8 alin. (1) și (2), cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului și în limita fondului locativ existent.(2) Costurile închirierii se aprobă de către consiliul de administrație al R.A.-A.P.P.S. și includ obligatoriu contravaloarea impozitelor și taxelor locale, a amortizării spațiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, a cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către locatari, precum și o cotă de profit.(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuințe.(4) În funcție de disponibilități, locuința se poate pune la dispoziția beneficiarilor dotată, inclusiv cu piese de mobilier.(5) Cheltuielile de cazare ale beneficiarilor prevăzuți la art. 14^8 alin. (1) și (2) se asigură din bugetele instituțiilor publice în care aceștia își desfășoară activitatea, în limita plafonului prevăzut la alin. (6), sau, după caz, de către locatar.(6) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare suportate de către instituțiile publice se stabilește în condițiile prevăzute la art. 14^2 alin. (2).-----------Art. 14^9 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Articolul 14^10(1) Contractele de închiriere încheiate cu beneficiarii prevăzuți la art. 14^8 alin. (1) și (2) au o perioadă de valabilitate de un an, cu posibilitatea de prelungire.(2) Contractul de închiriere încetează de drept la data încheierii mandatului sau încetării raportului de serviciu, după caz, respectiv la data vânzării imobilului.(3) În termen de 15 zile de la data încetării contractului de închiriere, beneficiarul are obligația de a preda locatorului locuința în starea în care aceasta se afla la momentul preluării.-----------Art. 14^10 a fost introdus de LEGEA nr. 382 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014. Capitolul IIMăsuri pentru reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea unor acte normative------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 15Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1. Articolul 16(1) Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.(2) Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, a anexelor și terenului în suprafață de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum și a terenului în suprafață de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari. Articolul 16^1Prin derogare de la dispozițiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2^1, din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A.-A.P.P.S.*)-----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 16^2Patrimoniul Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.-A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil și a bunurilor și dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 16^1.-----------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 17Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziția nr. 1 se modifică parțial și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa  Teren - mp -
  1.        Complexul Scroviștea - compus din: 4 vile, corp administra- tiv, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultu- ră, pădure, și terenul aferentdin Scroviștea, șos. București-Ploiești km 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov 25.618.000,00       
  2. La anexa nr. 3, poziția nr. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa  Teren - mp -
  29.  Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21  
  3. La anexa nr. 3, pozițiile nr. 2, 59, 60, 62, 63, 67, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 52 și imobilul din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, nou introdus, cu număr M.F. 99.657, se abrogă.4. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziția nr. 6^1 se introduc șapte noi poziții, pozițiile nr. 6^2 -6^8, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa   Teren - mp -
  6^2.    Din Complex Scroviștea - ferme,secții de producție, crescăto- rie fazani, din Scroviștea, șos. București-Ploiești km. 32,județul Ilfov -     
  6^3.   Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov 48.085.00   
  6^4.   Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 25.364,20   
  6^5.   Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov 12.271,90   
  6^6.     Vila nr. 10 cu anexe: Casa Țărănească, sere, bar, debarca-der, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufă- rului nr. 15 G, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov 14.771,10     
  6^7.    Imobil Vila nr. 11 cu 4 con- strucții anexe, garaje și tere-nul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 27.412,60    
  6^8.     Clădire sediu administrativ, construcții grup social, gheță-rie Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov 2.127,00     
  5. La anexa nr. 4, după poziția nr. 31^1 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 31^2 și 31^3, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa   Teren - mp -
  31^2.  Teren și cale de transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova 643,12  
  31^3.   Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova 22.289,50   
  6. La anexa nr. 4, după poziția nr. 65 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 65^1-65^3, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa   Teren - mp -
  65^1.   Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu terenul aferent, din Neptun-Mangalia, județul Constanța 16.627,45   
  65^2.  Complex Doina - hotel, restau- rant și teren aferent din Neptun, județul Constanța 13.233,18  
  65^3.  Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18  
  7. La anexa nr. 4, după poziția nr. 766 se introduc opt noi poziții, pozițiile nr. 766^1-766^8, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa   Teren - mp -
  766^1.   Imobil și garaj cu terenul afe-rent, din București, str. EugenLovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1 541,14   
  766^2.  Imobil (teren și parțial clădi-re) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,21  
  766^3.  Imobil cu garaj și terenul afe-rent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 602,15  
  766^4.  Imobil și garaj cu terenul afe-rent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1 291,78  
  766^5.  Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27,ap. 1 și 2, sectorul 1 1.354,01  
  766^6.   Imobil Corp A cu terenul afe- rent, situat în București, Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2 983,00   
  766^7.  Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3 21,74  
  766^8. Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București 1.076,13 
  Articolul 18Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numerele de inventar 20.348 - parțial, 20.351 și 99.657 vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.     Nr. inventar MFP, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006Denumirea și descrierea imobilului     
  1.              20.348             Complex Scroviștea compus din: 4 vile, Club bazin, corp gardă, corp administrativ, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent Clădiri și construcții speciale îngeneral pe parter, parțial cu subsol sau P+1E, cu structuri din beton armat monolit sau zidărie portantă Sc = 21.045,445 mp, Sd = 27.359,079 mp, S teren = 25.618.000 mp
  2.         20.351        Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1, cu teren în suprafață de 10.047,21 mp Casa de oaspeți, Sc = 659,95 mp, Administrat S parțial + P parțial + garaj parțial, S teren = 10.047,21 mp
  3.      99.657     Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București, cu teren însuprafață de 1.076,13 mp Clădire S + P + 1E Sc = 514,54 mp,S teren = 1.076,13 mp
  2. Numerele de inventar 20.366, 20.360, 20.361, 20.363, 20.364, 150.286, 121.254, 147.156, 20.370, 120.964, 121.256, 20.318, 20.351, 145.398, 20.400, 20.402, 20.333, 152.239 și 99.657 se abrogă.
  Articolul 19Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002*) pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Pozițiile nr. 3, 10, 18, 19, 21, 22 și 23 se abrogă.2. Poziția nr. 12 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Imobilul   Subunitatea  
  12.           Complexul Scroviștea - compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popi- cărie, cramă, piscicultu-ră, pădure și terenul aferent din Scroviștea, șos. București-Ploiești km 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov, cu teren aferent în suprafață de 25.618.000,00 mp Sucursala Agrosilvică și de Agrement Scroviștea           
  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 20Procedurilor de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor. Articolul 21Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală. Articolul 22Litigiile cu privire la desfășurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenta instanțelor de contencios administrativ. Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 24Lista imobilelor care pot fi vândute conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 25Până la data semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, imobilele care fac obiectul vânzării vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 26Se exceptează de la aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență reședințele oficiale, precum și baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, stabilită potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 126/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 27Abrogat.---------Art. 27 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 17^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 28Anexele nr. 1, 1^1, 2, 2^1 și 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 204 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013, care introduce pct. 17^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă capitolul II "Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S." și capitolul III "Dispoziții tranzitorii și finale" din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum și art. I^1 și art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul dezvoltării
  regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 25 noiembrie 2011.Nr. 101. Anexa nr. 1-------(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010)--------------------------------------------DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22,sectorul 1, București, proprietate publică a statului,care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externeîn administrarea Regiei AutonomeAdministrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  Locul unde este situat imobilul  Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Aleea Modrogan nr.22, sectorul 1București       Ministerul Afacerilor Externe        Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"     Suprafață teren: -1.076,13 mp suprafața construită: 514,54 mp Nr. inventar Ministerul Finanțelor Publice: 99.657
  Anexa nr. 1^1LISTAapartamentelor aflate în administrarea RegieiAutonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"propuse pentru locuințe de serviciu
  Nr. crt. Poz. HG  Denumirea imobilului și adresa   Nr. camere Suprafața utilă - mp -
  0 1 2 3 4
  1 406 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, București 2 60,30
  2 407 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, București 5+1CS 191,20
  3 408 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, București 5+1CS 215,05
  4 409 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, București 5+1CS 215,05
  5 410 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, București 5+1CS 224,75
  6  nou- intratApartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, București  5+1CS  225,60  
  7 411 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, București 5+1CS 224,25
  8 412 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, București 5+1CS 223,60
  9 413 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, București 5+1CS 224,65
  10 414 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, București 5+1CS 227,05
  11 415 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, București 3+1CS 132,00
  12 416 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, București 3+1CS 141,70
  13 417 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, București 3 114,95
  14 422 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, București 3 115,25
  15 423 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, București 3 132,05
  16 424 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, București 4 153,10
  17 426 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, București 4 167,40
  18 427 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, București 3 132,05
  19  323  Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, București 4+1CS  168,35  
  20 428 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, București 3 132,05
  21  293  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București 4+1CS  167,20  
  22 418 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, București 3 138,80
  23 419 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, București 4 154,30
  24 420 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, București 3 142,20
  25 421 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, București 4 151,80
  26 430 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, București 3 105,40
  27 441 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, București 2 100,75
  28  289  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București 3  105,05  
  29  290  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 3  140,25  
  30 445 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, București 4+1CS 145,85
  31 446 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, București 3 105,05
  32  291  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București 3  140,25  
  33  322  Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București 4+1CS  143,10  
  34 447 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, București 3 105,05
  35 431 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, București 3 140,25
  36 432 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, București 4+1CS 143,45
  37 433 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, București 3+1CS 118,25
  38 434 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, București 3+1CS 154,25
  39 435 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, București 4 131,20
  40 436 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, București 3 105,05
  41 437 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, București 3 147,90
  42 438 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, București 4 145,40
  43 439 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, București 3 120,70
  44 440 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, București 3 142,20
  45 442 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, București 3+1CS 121,35
  46 443 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, București 3+1CS 155,50
  47 444 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, București 4 145,75
  48    Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P., sectorul 2, București 2  56,50  
  49 448 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, București 2 92,65
  50 449 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, București 4 162,05
  51  292  Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București 3  129,95  
  52  294  Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 4+1CS  219,00  
  53 450 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, București 3 129,95
  54 451 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, București 4+1CS 179,13
  55 452 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, București 3+1CS 146,95
  56 453 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, București 4+1CS 219,00
  57 454 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, București 3+1CS 154,70
  58 455 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, București 4+1CS 222,05
  59 456 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, București 3 136,30
  60 457 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, București 4 206,85
  61 458 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, București 3 129,95
  62 459 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, București 4+1CS 215,15
  63  321  Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, București 4  177,60  
  64 460 Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, București 4+1CS 200,65
  -----------Anexa nr. 1^1 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 20 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013 și are conținutul anexei 1 din același act normativ.
  Anexa nr. 2LISTAimobilelor care trec din proprietateapublică în proprietatea privată a statului
  Nr. crt.       Poziția din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005,cu modifică- rile și com- pletările ulterioare Nr. inv. MEF        Denumirea și descrierea imobilelor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia      Teren aferent - mp -       
  0 1 2 3 4
  1     1     20.348 parțial   Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din Scroviștea, Șos. București-Ploiești km 32,județul Ilfov -    
  2    2    20.366   Teren Rustica - Cramă conținând livezi, vii, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov 48.085,00  
  3       59       20.360      Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov Clădire parter. Structură zidărie portantăSc = 557,5 mp S teren = 25.364,20 mp 25.364,20     
  4       60       20.361      Vila nr. 1B cu terenul aferent din str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov Clădire parter. Structura zidărie portan- tă. Sc = 514 mp S teren = 12.271,9 mp 12.271,90     
  5         62         20.363        Vila nr. 10 cu anexe: Casa țărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, județul Ilfov, sat Snagov Clădire S+P+1E și anexe pe parter. Struc- tură beton armat monolit și zidărie. Sc = 2.648,2 mp. S teren = 14.771,10 mp 14.771,10       
  6       63       20.364      Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe,garaje și terenul aferent din Str. Nufărului, nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov Clădire S+P+1E. Structură beton armat monolit. S teren = 27.412,6 mp 27.412,60     
  7     67     150.286    Clădire sediu administrativ, construcție grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov 2.127,00   
  8    15    121.254   Teren și cale transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova 643,12  
  9        16        147.156       Complex hotelier Mara cu teren aferent dinSinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova Ansamblu de două clădiri și piscină: Corp A - 2S+P+M+ET+8, Corp B - 2S+P+M, Piscină S+M, S teren = 22.289,50 mp 22.289,50      
  10      22      20.370     Imobil Centrul de conferințe Club Bazin, din Neptun-Mangalia, județul Constanța Clădire S+P, structura din beton armat monolit și zidărie Sc = 2.998 mp. S teren = 16.627,45 mp 16.627,45    
  11        24        120.964       Complex Doina - hotel + restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța Construcție P + 5, 3 corpuri, S. tot = 18.597,80 mp, Sc = 5.124,5 mp. S teren =13.233,43 mp 13.233,18      
  12   25   121.256  Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18 
  13       27       20.318      Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1, București Valoare ambientală, Sc = 172,75 mp, S+P+1E + garaj S teren = 541,14 mp 541,14     
  14        29        20.351       Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 Casa de oaspeți, Sc = 659,95 mp, administrat S parțial+P parțial + garaj parțial. S teren = 7.506,82 mp 10.047,21      
  15    33    145.398   Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 Clădire P+1 Casa de oaspeți 602,15  
  16      35      20.400     Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1 Clădire S+P+1 Casa de oaspeți. S teren = 291,78 mp 291,78    
  17      36      20.402     Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1 Clădire S+P+1 Casa de oaspeți. S teren = 1.354,01 mp 1.354,01    
  18       37       20.333      Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, strada Batiștei nr. 24A, sectorul 2 Monument (fosta casa Marmorosch-Blank) Clădire Sp+P+1, Sc = 501 mp S teren = 983 mp 983,00     
  19   52   152.239  Teren situat în București, Calea Victorieinr. 22-24, sectorul 3 21,74 
  20   Intrare nouă    99.657   Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București Clădire S+P+1E, Sc = 788 mp 1.076,13  
  Anexa nr. 2^1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Ministerului Mediului șiSchimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei"Delta Dunării" în administrarea Regiei AutonomeAdministrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  Număr M.F.P.   Codul de clasi- ficare  Adresa     Tipul bunului    Descrierea tehnică (pe scurt) suprafață (mp)   Persoana juridică de la care se transmite administrarea bunului Persoana juridică căreia i se transmite administrarea bunului
  107908        8.29.06         Satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea     teren          31.100 mp          Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" Statul român, domeniul public, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"   
  107908              8.29.06               Satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea          construcții              Sală conferințe - 396 mp Bazin copii - 92 mp Bazin adulți - 114 mp Bungalow - 99 mp Bungalow - 99 mp Bungalow - 99 mp Bungalow - 99 mp Umbrar barbeque - 43 mp Cabană - 357 mp Anexă - 8 mp Cabană - 90 mp Stație tratare apă - 52 mpRezervor apă - 10 mp Pavilion expunere păsări -340 mp Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"        Statul român, domeniul public, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"         
  ------------Anexa nr. 2^1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 15 din 20 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 19 februarie 2014.
  Anexa nr. 3LISTAimobilelor din domeniul privat alstatului aflate în administrarea Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și aimobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării
  Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului și adresa Teren aferent rămas - mp -
  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA
  1 2 Vila Pod - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov,județul Ilfov544,00
  2 3 Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexegospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, județul Ilfov 5.510,00
  3 4 Legătură rutieră între palat și Vila Pod, comuna Snagov, județul Ilfov -
  4 847^2 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov 6.533,10
  5  Teren Rustica - Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov. 48.085,00
  6  Abrogată.  
  7  Abrogată.  
  8  Abrogată.  
  9 6^7 Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje șiterenul aferent Str. Nufărului nr. 15H, satul Snagovcomuna Snagov, județul Ilfov 27.412,60
  10 6^8 Clădire sediu administrativ, construcție grup socialghețărie Muntenie, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov 2.127,00
  11  Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B, Snagov 1.127,47
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA
  12 11/2 Teren aferent Hotelului și restaurantului "Robinson"din Predeal, Str. Muncii nr. 10, județul Brașov 2.656,75
  13 12 Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, județul Brașov 2.792,06
  14 13 Abrogat  
  15 14 Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal, str. M. Săulescu nr. 71, județul Brașov 240,00
  16 15 Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, județul Covasna 482,67
  17 18 Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, județul Prahova 104,01
  18 19 Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, județul Prahova 1.403,64
  19 21 Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, județul Prahova1.407,14
  20 23 Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia,Str. Săniușului nr. 3, județul Prahova 1.607,00
  21 24 Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, județul Prahova 319,00
  22 25 Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia 491,13
  23  Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova 22.289,50
  24 30 Popicărie, bar fostă Vila "Pajura" cu teren aferent din Poiana Brașov, județul Brașov 1.329,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  25 33 Vila "Belvedere" - corpul B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, județul Caraș-Severin 4.544,20
  26 35 Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, județul Sibiu 1.211,00
  27 40 Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, județul Caraș-Severin 7.651,00
  28 42^1 Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea 15.678,43
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  29 43 Pepiniera din Eforie Nord, județul Constanța 8.710,04
  30 44 Complex restaurant "Dunărea" împreună cu hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor din Neptun-Olimp, județul Constanța 14.798,84
  31 45 Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cota indiviză din 4.163,40
  32 49 Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun- Olimp, județul Constanța 4.384,69
  33 50 Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie șiateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun- Olimp, județul Constanța 5.910,92
  34 51 Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 609,76
  35 52 Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 4.815,09
  36 52 Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 4.815,09
  37 53 Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 5.413,74
  38 53 Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța cotă indiviză din 5.413,74
  39 54 Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 3.946,65
  40 55 Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 7.313,04
  41 56 Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 1.970,37
  42 58 Teren de tenis și teren de minigolf din Neptun-Olimp(Hotel Arad), județul Constanța 14.414,35
  43 59 Vila "Egreta", Mamaia, județul Constanța, S. construită = 170,83 mp -
  44 60 Vila "Cerna", Mamaia, județul Constanța, S. construită = 173,20 mp -
  45 61 Imobil Restaurant + săli de conferință "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, județul Constanța 8.299,64
  46 65 Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, județul Constanța 6.972,18
  47 405 Imobil și garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraș Constanța, județul Constanța 531,38
  48  Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța 13.233,18
  49  Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, județul Constanța 6.017,18
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
  50 71 Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54-56,județul Cluj 2.437,00
  51 74 Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida,Str. Libertății nr. 1, județul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamen-te; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creștere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrășat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucă- tărie furaje; filtru sanitar;magazie cereale 1000 t;centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; silozsuprafață 2000 mp; depozit îngrășăminte; pătule cir-culare pentru porumb; remize mașini + tractoare; atelier mecanic; șopron îngrășăminte chimice; plat- formă betonată; împrejmuire beton 41.562,00
  52 78 Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str.Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 camere), Cluj-Napoca, județul Cluj 32,38
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  53 79 Hotelul și restaurantul "Gloria" cu construcțiile anexe și terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, județul Suceava 5.021,00
  54 81 Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, județul Bacău 1.130,00
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  55 86 Imobil și garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1, București; parțial 1.747,51
  56 90 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1, București, parțial 738,01
  57 91 Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, București, parțial 944,68
  58 101 Imobil (66,86%) - parțial - subsol, parter, mezanin,etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, București, parțial 2.190,00
  59 106 Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1,București,parțial 1.111,00
  60 114 Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 351,01
  61 120 Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 95,88
  62 123 Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, București -
  63 124 Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, București 12,30
  64 129 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, București 8,40
  65 130 Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, București 9,30
  66 132 Imobil Str. Crângului nr. 6 și garaj, sectorul 1, București 232,00
  67 139 Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București 6,32
  68 146 Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, București 244,58
  69 149 Imobil și garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, București 189,10
   151 152 Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care: 3.458,00
  70 517 Apartament nr. 6, et. 2 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,96 mp și boxa nr. 6 - subsol Su = 7,58 mp -
  71 516 Apartament nr. 3, et. 1 din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 219,80 mp și boxa nr. 1 - subsol Su = 10,25 mp -
  72 515 Apartament nr. 2, parter din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, Su = 220,45 mp și boxa nr. 2 - subsol Su = 10,40 mp -
  73 154 Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff nr. 22, et. 2,sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 6.672.23 mp
  74 156 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
  75 157 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
  76 158 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
  77 159 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 10.054,00 mp
  78 519 Apartament șos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, București 58,98
  79 161 Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C,bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, București 10,75
  80 162 Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, București 92,60
  81 163 Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2,ap. 42,sectorul 1, București 4,15
  82 164 Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 8,20
  83 165 Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul1, București 31,01
  84 166 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 și garaj, sectorul 5, București cotă indiviză din S. totală de 434,84 mp
  85 167 Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, București cotă indiviză din S. totală de 434,84 mp
  86 168 Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 6,26 mp
  87 169 Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28,sectorul 1, București cotă indiviză din S. totală de 6,26 mp
  88 172 Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 și garaj, sectorul 2, București 193,28
  89 173 Apartament și garaj bd. Mărăști nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, București 152,00
  90 178 Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București 1,02
  91 181 Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 și garaj, sectorul 1, București 3,95
  92 182 Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 353,41
  93 184 Apartament str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, București 102,23
  94 185 Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, București 29,16
  95 186 Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, București 51,67
  96 187 Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, București 140,38
  97 189 Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, București 68,15
  98 190 Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 70,71
  99 192 Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, București 18,92
  100 193 Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2,București7,40
  101 194 Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, București 1,76
  102 196 Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, București30,81
  103 197 Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, București 22,70
  104 200 Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter,ap. 1 și garaj, sectorul 1, București 290,00
  105 201 Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, București 28,61
  106 204 Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, București 185,81
  107 205 Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter,ap. 1, sectorul 1, București 255,72
  108 207 Teren str. Șipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, București 8,00
  109 208 Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 și garaj, sectorul 1, București 20,70
  110 210 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 1.677,59
  111 833 Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, București 1.268,88
  112 211 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 11,50
  113 336 Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, București 11,51
  114 212 Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, București 11,50
  115 213 Apartament str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, București 36,56
  116 215 Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, București 1.138,52
  117 218 Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea2 și tronson 2, sectorul 1, București 562,04
  118 219 Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, București 940,49
  119 220 Teren Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2, București 1.986,00
  120 221 Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 5, București -
  121 224 Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 5, București 62,69
  122 225 Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, et. 3, sectorul 1, București 14,50
  123 226 Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2,ap. 6, sectorul 2, București 20,25
  124 227 Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, București 12,00
  125 228 Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, București 46,60
  126 230 Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 50,00
  127 231 Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, București 13,00
  128 232 Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, București 57,00
  129 233 Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, București 130,00
  130 234 Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București 20,00
  131 237 Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureșan nr. 29, et. 1, sectorul 1, București 38,00
   246 Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66,sectorul 1, București, din care: 306,13
  132  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București  
  133  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, București  
  134  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, București  
  135  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, București  
  136  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, București  
  137  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, București  
  138  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, București  
  139  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, București  
  140  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44, sectorul 1, București  
  141  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, București  
  142  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, București  
  143  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, București  
  144  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, București  
  145  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, București  
  146  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, București  
  147 241 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, București  
  148  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, București  
  149 242 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, București  
  150  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58 sectorul 1, București  
  151 244 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, București  
  152  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, București  
  153  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, București  
  154 245 Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, București  
  155  bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, București  
  156 253 Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, București 9,00
  157 704 Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, București 10,60
  158 254 Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București 8,97
  159 255 Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București 10,85
  160 256 Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București 10,85
  161 275 Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, București 103,97
  162 276 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 11,00
  163 277 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, București 10,00
  164 278 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București 10,00
  165 279 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, București 10,00
  166 280 Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, București 7,00
  167 283 Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 55,13
  168 284 Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 32,89
  169 285 Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, București 99,69
  170 299 Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, București 550,00
  171 302 Imobil - parțial, str. Câmpineanu nr. 20,sectorul 1,București, parțial 813,20
   304 Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, București, din care: 685,18
  172  str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, București  
  173  str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, București  
  174 305 Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, București 629,40
   306 Imobil - parțial fără spațiul de la et. 2 și 3 din Calea Dorobanților nr. 87, sectorul 1, București, din care: -
  175  Calea Dorobanților nr. 85-87, parter, spațiu comercial, sectorul 1, București  
  176  Calea Dorobanților nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, București  
  177  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 1, ap. 1 sectorul 1, București  
  178  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 4, ap. 4 sectorul 1, București  
  179  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București  
  180  Calea Dorobanților nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, București  
   307 Imobil - parțial, fără ap. 1 și 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București, din care: 897,57
  181  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spațiu comercial, sectorul 2, București  
  182  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, București  
  183  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, București  
  184  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, București  
  185  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București  
  186  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București  
  187  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București  
  188  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București  
  189  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București  
  190  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București  
  191  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, București  
  192  str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, București  
   313 Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, București, din care: 480,00
  193  bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta, sectorul 3, București  
  194  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București  
  195  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București  
  196  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București  
  197  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București  
  198  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București  
  199  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București  
  200  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București  
  201  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București  
  202  bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, București  
  203  bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, București  
  204  bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, București  
  205  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București  
  206  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București  
  207  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București  
  208  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București  
  209  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, București  
  210  bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, București  
  211 320 Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, București 9,01
  212 327 Imobil și garaj str. Școala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, București 1.517,38
  213 328 Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, București 452,56
  214 332 Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1,București 1.625,72
  215 333 Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, București 33,71
  216 340 Imobil și garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, București 826,6
  217 347 Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, București 20,35
   348 Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București, din care: 602,00
  218  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5, sectorul 1, București  
  219  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, București  
  220  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, București  
  221  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București  
  222  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, București  
  223  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București  
  224  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București  
  225  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București  
  226  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București  
  227  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București  
  228  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, București  
  229  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11, sectorul 1, București  
  230  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, București  
  231  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, București  
  232  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, București  
  233  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București  
  234  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, București  
  235  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, București  
  236  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, București  
  237  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, București  
  238  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, București  
  239  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul1, București  
  240  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul1, București  
  241  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul1, București  
  242  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul1, București  
  243  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul1, București  
  244  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul1, București  
  245  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul1, București  
  246  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, București  
  247  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, București  
  248  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, București  
  249  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, București  
  250  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, București  
  251  bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, București  
  252 357 Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, București 22,00
  253 358 Apartament nr. 3, situat în imobilul Str. Călărașilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, București 163,65
  254 362 Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, București 87,71
  255 369 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, București 134,40
  256 370 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București 230,85
  257 371 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București 114,92
  258 372 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1ap. 4, sectorul 1, București 141,75
  259 373 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1ap. 5, sectorul 1, București 112,43
  260 374 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2ap. 8, sectorul 1, București 137,61
  261 375 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2ap. 9, sectorul 1, București 113,73
  262 376 Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2ap. 11, sectorul 1, București 57,14
  263 377 Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59corp A+B+C, sectorul 1, București 5,05
  264 378 Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, București 719,00
  265 382 Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, București 8,46
  266 383 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 11,91
  267 384 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 14,16
  268 380 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București 11,86
  269 385 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 14,04
  270 386 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București 11,75
  271 387 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București 14,07
  272 286 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București 11,75
  273 388 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București 14,02
  274 389 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București 11,96
  275 287 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București 15,02
  276 390 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București 11,88
  277 288 Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, sectorul 1, București 12,12
  278 391 Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17, sectorul 1, București 15,82
  279 395 Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, București 8.248,00
   400 Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, București, din care: 368,20
  280  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, București  
  281  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, București  
  282  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, București  
  283  str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, București  
  284  str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București  
  285  str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, București  
  286  str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, București  
  287  str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București  
   401 Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureștidin care: 1.377,90
  288  str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, București  
  289  str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, București  
  290  str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, București  
  291  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București  
  292  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București  
  293  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București  
  294  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, București  
  295  str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, București  
  296  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București  
  297  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București  
  298  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, București  
  299  str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, București  
  300  str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, București  
  301  str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, București  
  302  str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, București  
  303 404 Teren, str. Dumbrava Roșie nr. 4, sectorul 2, București 24,00
  304  Abrogată  
  305 462 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, București 76,36
  306 463 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, București 83,36
  307 464 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 1, ap. 4, sectorul 1, București 74,36
  308 465 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, București 82,79
  309 466 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, București 76,10
  310 467 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, București 82,74
  311 468 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, București 74,05
  312 469 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, București 84,15
  313 470 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, București 69,26
  314 471 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, București 82,16
  315 472 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 12, sectorul 1, București 74,72
  316 296 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, etajul 6, ap. 13, sectorul 2, București 88,75
  317 295 Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, București 73,81
  318 473 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, București 82,30
  319 474 Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, București 75,35
  320 475 Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, București 6,34
  321 476 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, București 67,17
  322 477 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, București 72,43
  323 478 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 3, sectorul 1, București 77,17
  324 479 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 4, sectorul 1, București 74,73
  325 480 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 5, sectorul 1, București 76,67
  326 481 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, București 76,48
  327 482 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, București 76,88
  328 483 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, București 69,44
  329 297 Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, București 76,98
  330 484 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, București 74,42
  331 485 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, București 79,94
  332 486 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 13, sectorul 1, București 76,05
  333 487 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 14, sectorul 1, București 75,08
  334 488 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 15, sectorul 1, București 75,79
  335 489 Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 16, sectorul 1, București 76,32
  336 490 Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2, sectorul 1, București 434,28
   491 Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, București, din care: 1.076,92
  337  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 2, București  
  338  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 2, București  
  339  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București  
  340  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București  
  341  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, București  
  342  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, București  
  343  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, București  
  344  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București  
  345  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10,sectorul 2, București  
  346  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11,sectorul 2, București  
  347  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12,sectorul 2, București  
  348  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13,sectorul 2, București  
  349  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15,sectorul 2, București  
  350  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16,sectorul 2, București  
  351  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17, sectorul 2, București  
  352  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18, sectorul 2, București  
  353  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19,sectorul 2, București  
  354  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20,sectorul 2, București  
  355  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21,sectorul 2, București  
  356  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22,sectorul 2, București  
  357  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23,sectorul 2, București  
  358  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24,sectorul 2, București  
  359  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25,sectorul 2, București  
  360  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26,sectorul 2, București  
  361  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27,sectorul 2, București  
  362  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28,sectorul 2, București  
  363  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29,sectorul 2, București  
  364  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31,sectorul 2, București  
  365  str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32,sectorul 2, București  
  366 494 Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, București 440,60
  367 495 Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, București 8,29
  368 498 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2,București 20,13
  369 499 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2,București 17,89
  370 500 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2,București 25,61
  371 501 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2,București 17,89
  372 502 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2,București 25,61
  373 503 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2,București 20,13
  374 504 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, București 17,89
  375 505 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, București 25,61
  376 247 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, București 17,88
  377 248 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, București 25,61
  378 249 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, București 20,12
  379 250 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, București 20,12
  380 251 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, București 18,12
  381 252 Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, București 25,22
  382 512 Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1,București 132,87
  383  Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, București 467,00
  384 521 Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, București 55,38
   522 Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, București, din care: 1.120,93
  385  șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București  
  386  șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București  
  387 524 Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, București 10,93
  388 528 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, București 23,79
  389 530 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, București 17,88
  390 531 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, București 21,27
  391 532 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, București 19,15
  392 533 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, București 18,70
  393 534 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, București 17,88
  394 535 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, București 19,15
  395 538 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, București 19,15
  396 539 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, București 21,27
  397 540 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, București 18,70
  398 541 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, București 17,88
  399 542 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, București 21,27
  400 543 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, București 19,15
  401 544 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, București 18,70
  402 545 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, București 17,88
  403 546 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, București 18,70
  404 547 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, București 19,15
  405 548 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, București 12,51
  406 549 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, București 19,15
  407 550 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, București 18,07
  408 527 Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, București 12,32
  409 556 Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 271,40
  410 557 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, București 27,36
  411 558 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, București 13,19
  412 559 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, București 24,41
  413 560 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, București 27,13
  414 561 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, București 13,41
  415 563 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, București 24,60
  416 564 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, București 27,12
  417 565 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, București 13,33
  418 566 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, București 29,90
  419 567 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, București 23,96
  420 568 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, București 24,49
  421 569 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, București 13,29
  422 571 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, București 24,14
  423 574 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, București 29,83
  424 575 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, București 25,64
  425 577 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, București 13,47
  426 579 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, București 22,70
  427 580 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, București 23,22
  428 581 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, București 22,60
  429 582 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, București 22,77
  430 583 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, București 23,22
  431 584 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, București 22,74
  432 585 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, București 22,42
  433 586 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, București 23,27
  434 587 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, București 22,88
  435 588 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, București 22,41
  436 589 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, București 23,22
  437 590 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, București 22,74
  438 591 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, București 22,21
  439 592 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, București 23,30
  440 593 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, București 22,76
  441 594 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, București 22,43
  442 595 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, București 23,25
  443 596 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, București 22,64
  444 597 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, București 22,48
  445 598 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, București 23,08
  446 599 Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, București 22,83
   603 Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C, sectorul 1, București, din care: 617,94
  447  str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1, sectorul 1, București  
  448  str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, București  
  449  str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, București  
  450  str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, București  
  451 606 Imobil (45% din teren, Corp C1 și garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, București 151,70
   614 Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, București, din care: 412,35
  452  str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, București  
  453  str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București  
  454  str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București  
  455  str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, București  
  456  str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, București  
   618 Imobil, str. Pitar Moș nr. 10, sectorul 1, București, din care: 535,00
  457  str. Pitar Moș nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1, București  
  458  str. Pitar Moș nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1, București  
  459  str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București  
  460  str. Pitar Moș nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București  
  461  str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București  
  462  str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București  
  463  str. Pitar Moș nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București  
  464  str. Pitar Moș nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București  
  465  str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București  
  466  str. Pitar Moș nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București  
  467  str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București  
  468  str. Pitar Moș nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București  
   620 Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, București, din care: 1.012,00
  469  Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, București  
  470  Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, București  
  471  Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București  
  472  Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București  
  473  Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București  
  474  Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București  
  475  Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București  
  476  Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București  
  477  Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București  
  478  Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București  
  479  Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București  
  480  Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București  
  481  Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București  
   623 Imobil, Str. Polonă nr. 35, sectorul 1, București, din care: 1.480,00
  482  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 1, București  
  483  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 1, București  
  484  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1,București  
  485  Str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București  
  486  Str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București  
  487  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1,București  
  488  Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1,București  
  489  Str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, București  
  490  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, București  
  491  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, București  
  492  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, București  
  493  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, București  
  494  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, București  
  495  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15, sectorul 1, București  
  496 624 Imobil str. Polonă nr. 4, sectorul 1, București 2.077,00
  497  Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16, sectorul 1, București  
  498 628 Imobil și garaj, str. Praporgescu D. nr. 33, sectorul 2, București 445,00
  499 629 Teren intravilan (lot 2) situat în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București266
  500 633 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1, sectorul 1, București 14,21
  501 634 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2, sectorul 1, București 7,33
  502 635 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3, sectorul 1, București 7,49
  503 636 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4, sectorul 1, București 14,79
  504 637 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5, sectorul 1, București 7,46
  505 638 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6, sectorul 1, București 7,60
  506 639 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7, sectorul 1, București 17,92
  507 640 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8, sectorul 1, București 14,79
  508 641 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9, sectorul 1, București 7,46
  509 642 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10, sectorul 1, București 7,60
  510 643 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11, sectorul 1, București 17,92
  511 644 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13, sectorul 1, București 7,46
  512 645 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18, sectorul 1, București 7,60
  513 646 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21, sectorul 1, București 7,46
  514 647 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25, sectorul 1, București 7,61
  515 648 Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32, sectorul 1, București 6,91
  516 651 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2, sectorul 1, București 51,55
  517 652 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3, sectorul 1, București 41,95
  518 653 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4, sectorul 1, București 53,33
  519 654 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5, sectorul 1, București 45,36
  520 655 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8, sectorul 1, București 44,77
  521 656 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10, sectorul 1, București 56,31
  522 657 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11, sectorul 1, București 46,10
  523 658 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12, sectorul 1, București 41,30
  524 659 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13, sectorul 1, București 52,64
  525 660 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14, sectorul 1, București 49,70
  526 662 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16, sectorul 1, București 52,56
  527 663 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17, sectorul 1, București 44,61
  528 665 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19, sectorul 1, București 53,95
  529 666 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21, sectorul 1, București 41,20
  530 667 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22, sectorul 1, București 51,27
  531 668 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23, sectorul 1, București 43,48
  532 669 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24, sectorul 1, București 51,32
  533 670 Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25, sectorul 1, București 45,35
  534 671 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1, sectorul 1, București 26,09
  535 672 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2, sectorul 1, București 16,62
  536 673 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3, sectorul 1, București 25,96
  537 674 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5, sectorul 1, București 23,86
  538 675 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6, sectorul 1, București 21,36
  539 676 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7, sectorul 1, București 27,61
  540 677 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8, sectorul 1, București 21,45
  541 678 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9, sectorul 1, București 28,10
  542 679 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11, sectorul 1, București 27,33
  543 680 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12, sectorul 1, București 20,92
  544 681 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13, sectorul 1, București 25,18
  545 682 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14, sectorul 1, București 22,21
  546 684 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16, sectorul 1, București 22,11
   690 Imobil și garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19, sectorul 2, București (fără ap. 7), din care: 1.680,37
  547  str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2, București  
  548  str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, București  
  549  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sectorul 2, București  
  550  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4, sectorul 2, București  
  551  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5, sectorul 2, București  
  552  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8, sectorul 2, București  
  553  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București  
  554  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10, sectorul 2, București  
  555  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12, sectorul 2, București  
  556  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13, sectorul 2, București  
  557  str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14, sectorul 2, București  
  558 694 Imobil și garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1,București 550,07
  559 699 Imobil și garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1, București 215,00
  560 709 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4, sectorul 2, București 9,16
  561 257 Apartament str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București 6,48
  562 710 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9, sectorul 2, București 8,23
  563 712 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14, sectorul 2, București 6,48
  564 713 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18, sectorul 2, București 6,48
  565 714 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19, sectorul 2, București 7,01
  566 715 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20, sectorul 2, București 6,21
  567 716 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22, sectorul 2, București 6,48
  568 720 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31, sectorul 2, București 7,01
  569 722 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47, sectorul 2, București 6,23
  570 260 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 2, București 8,23
  571 261 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2, București 8,23
  572 262 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2, București 6,63
  573 264 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 2, București 6,69
  574 265 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 70, sectorul 2, București 6,63
  575 266 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B, et. 6, ap. 71, sectorul 2, București 6,65
  576 729 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65, sectorul 2, București 8,23
  577 732 Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81, sectorul 2, București 8,23
  578 733 Imobil și garaj, str. Washington nr. 14 A, sectorul 1, București 358,00
  579 741 Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, sectorul 1, București 34,11
  580 742 Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București,Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren aferent, parțial 359,96
  581 746 Terenul din București, str. J.L.Calderon nr. 16, sectorul 2 150,42
  582 758 Garaj cu terenul aferent din București, Str. Heleșteului nr. 22A, sectorul 1 405,07
  583 760 Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sectorul 3 235,00
  584 763 Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70, sectorul 1, București 48,00
  585 766 Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N,et. 3, sectorul 1, București 7,86
  586 773 Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26, bl. 8, parter, sectorul 1, București (115,00 mp) -
  587 782 Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter, sectorul 1, București, (Su=126,80 mp) -
  588  Abrogată.  
  589  Abrogată.  
  590  Abrogată.  
  591  Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1 541,14
  592  Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 10.047,25
  593  Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și ap. 2, sectorul 1 1.354,01
  594 82 Imobil-parțial, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1, București, parțial 1.148,35
  595 100 Imobil-parțial, Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1, București, parțial 3.957,35
  596 102 Imobil-parțial, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, București, parțial 973,43
  597 103 Imobil (62,40%), bd. Carol I nr. 12 (fost Republiciinr. 32), sectorul 3, București, parțial 1.082,89
  598 115 Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1 sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 971,78 mp
  599 116 Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2 sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 971,78 mp
  600 131 Apartament, Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2, cu teren aferent și garaj, sectorul 1, București 226,66
  601 133 Apartament, Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 șigaraj, sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 530,76 mp
  602 134 Apartament, Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2 sectorul 1, București cotă indiviză din S totală de 530,76 mp
  603 137 Apartament, str. J.L.Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10,sectorul 2, București 24,08
  604 145 Imobil și garaj din str. Herăstrău nr. 37, sectorul 1, București 291,00
  605 147 Imobil Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu) nr. 11, sectorul 1, București 318,39
   148 Imobil str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 și garaj, sectorul 1, București 596,27
  606 151 152 Imobil din șos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, București, din care: 3.458,00
  607 152 Apartament nr. 5, et. 2 din șos Kiseleff nr. 20, sector 1, București, Su = 217,65 mp și Boxa nr. 5 - subsol Su = 7,46 mp 97,99
  608 151 Apartament nr. 4, et. 1 din șos Kiseleff nr. 20, sector 1, București, Su = 217,73 mp și Boxa nr. 4 - subsol Su = 10,13 mp 99,33
  609 153 Apartament nr. 1 și teren șos Kiseleff nr. 22, parter, sectorul 1, Bcurești cotă indiviză din S totală de 6.672,23 mp
  610 183 Apartament str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 53,56
  611 307 Camera C1 etaj tehnic din imobilul situat în str. M.Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București cotă indiviză din 897,57
  612 318 Teren aferent ap. 2 din București, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1 210,85
  613 319 Teren aferent ap. 1 din București, str. Tolstoi nr. 25, sectorul 1 210,85
  614 324 Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, A4, B (B1: subsol, parter, et. 1, et. 2B2: subsol, parter, et. 1, et. 2; B3: et.1), C, D, corpurile de legătură D1 - B2 și D1 - C3, garaj (garaj subteran: boxa 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C),depozit și terasă - P-ța Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, cu teren aferent (cotă indiviză), parțial 73.892,01
  615 330 Imobil, str. Alecsandri nr. 5, sectorul 1, București184,00
  616 334 Imobil, str. Alecsandri nr. 37, sectorul 1, București 1.350,00
  617 348 Imobil, str. Bălcescunr. 26, sectorul 1, București, din care: 1. Spațiu administrativ mezanin, cota indiviză teren5,05; 2. Spațiu administrativ etaj. 1, cotă indiviză teren39,66 cotă indiviză 5,05 cotă indiviză 39,66
  618 355 Imobil, șos București-Ploiești nr. 5, sectorul 1, București 7.302,00
  619 381 Apartament, str. Dacia nr. 55, sectorul 1, București12,89
  620 393 Teren și garaj, str. Dacia nr. 79, sectorul 1, București 187,03
  621 400 Apartament, nr. 6 str. Drobeta nr. 13, et. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din 368,2
  622 401 Apartament nr. 11 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din 1424
  623 309 Apartament, str. P.D.Kiseleff nr. 55, vila 9, parterap. 2, sectorul 1, București cotă indiviză din 934
  624 522 Apartament nr. 1, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, parter, sectorul 1 cotă indiviză din 934
  625 522 Apartament nr. 5, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 2, sectorul 1 cotă indiviză din 934
  626 522 Apartament nr. 6, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, sectorul 1, București cotă indiviză din 934
  627  Bd. Magheru Gheorghe g-ral nr. 24, mezanin, ap. 14, sectorul 1, București teren aferent în cotă indiviză din total bloc
  628 555 Apartament, str. Medelev nr. 37, ap. 8, et. 3, sectorul 1, București 70,03
  629 614 Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București 78,31
  630 690 Apartament nr. 2, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1,sectorul 2, București cotă indiviză din 1.559,24
  631 703 Apartament, str. Turda nr. 116, bl. 36, ap. 28, sectorul 1, București 8,92
  632 749 Teren în București, str. Vasile Alecsandri nr. 8, sectorul 1 925,50
  633 761 Teren din București, str. Negustori nr. 3, sectorul 2 984,38
  634 766^3 Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 602,15
  635  Abrogată.  
  636 755 Teren din București, bd. Mircea Eliade nr. 113 sectorul 1 22.855,55
  637 96 Imobil-parțial str. Atena nr. 11, sectorul 1, București (parțial) 216,77
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF
  638 784 Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru nr. 42. sectorul 1, București 619,00
  639  Abrogată.  
  640 786 Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, și anexe: C1 Club Sc = 3.457,20 mp, C2 Clădire Sc = = 246, 80 mp, C3 Punct control Sc = 3,40 mp, C4 Casetă tablou electric Sc = 2,10 mp, C5 Debarcader Sc = 43,40 16.010,60
  641 788 Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din Aleea Modrogran nr. 1A, sectorul 1, București 4.200,00
  642 793 Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov 133,50
  643 796 Anexă Vila nr. 14 și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 81,35
  644 802/1 Complexul "Muntenia", Aleea Nufărului nr. 1B, comunaSnagov, județul Ilfov, format din: Restaurant "Muntenia" - Hotel Muntenia și bar cu sală de jocuriși magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent 11.403,91
  645 803 Construcții anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, județul Ilfov6.615,27
  646 805 Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov 3.181,50
  647 806 Vila 28 cu anexe și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor nr. 88A, comuna Snagov, județul Ilfov3.918,00
  648 809 Anexă și teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 3.894,00
  649 812 Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău nr. 50A, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov2.705,00
  650 814 Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din Str. Merilornr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov 206,00
  651 815 Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din str. Narciselor nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov 3.972,00
  652 816 Anexele nr. 49 și 50 cu terenul aferent din str. Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov 475,00
  653 826 Teren Vila nr. 76 din Str. Călugăreni nr. 2, satul Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov 864,10
  654 830 Anexă Vila nr. 90 și teren aferent din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov 1.320,00
  655 831 Teren din satul Siliștea Snagovului, comuna Gruiu județul Ilfov 5.000,00
  656 840 Club social din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, orașul Voluntari 8.546,70
  657 841 Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, str. ErouIancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, orașul Voluntari 623,70
  658 842 Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, orașul Voluntari, comuna Voluntari 494,70
  659 843 Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, str. Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, orașul Voluntari 733,80
  660 845 Teren aferent imobil Casa de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1 262,73
  661 774 parțialTeren Complex Măgurele din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov 11.429,00
  662 776/2 Sere incinta principală și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București 214.704,77
  663 776/3 Bloc locuințe salariați și terenul aferent din șos. Pipera nr. 79-81, sectorul 1, București 1.699,88
  664 777 Bloc locuințe G6 în zona Aviației cu terenul aferentdin str. Av. Alex. Șerbănescu nr. 4-6, sectorul 1, București (fără ap. 3, 4) 714,80
  665 790 Teren aferent Vila nr. 3 din Str. Narciselor nr. 19,comuna Snagov, județul Ilfov 104,00
  666 794 Vila nr. 12 A și teren aferent din str. Nufărului nr. 15 E, comuna Snagov, județul Ilfov 5.019,00
  667 797 Teren aferent Vila nr. 16 din Intrarea Socului nr. 2comuna Snagov, județul Ilfov 200,00
  668 798 Teren Vila nr. 17 din Intrarea Socului nr. 4A bis, comuna Snagov, județul Ilfov 474,00
  669 801 Teren aferent Vila nr. 22, din Str. Zorelelor nr. 22A, comuna Snagov, județul Ilfov 506,37
  670 808 Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor nr. 92B, comuna Snagov, județul Ilfov 889,00
  671 772 Teren aferent Complex Buftea situat în orașul Bufteastr. Știrbei Vodă, nr. 36, județul Ilfov 40.199,32
  672 776/1 Teren aferent sediul administrativ din șos. Pipera nr. 79-81 69.482,68
  673  Teren Palatul Primăverii nr. 50, sectorul 1: Lot 2 cu nr. cadastral: 266347 - drum acces Lot 3 cu nr. cadastral: 266348 - teren 1.191
  674 176 Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 12-14, et. 4, ap. 8, sectorul 1, București 16,20
  675 304 Imobil-parțial, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 12B, ap. 1 cu dependințe, sectorul 1, București 158,95
  676 304 Imobil-parțial, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 12B, ap. 2 cu dependințe, sectorul 1, București 93,61
  677 304 Imobil-parțial, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 12B, ap. 5 cu dependințe, sectorul 1, București 97,29
  678 304 Imobil-parțial, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 12B, garsonieră, et. 4, sectorul 1, București 8,83
  679 109 Apartament nr. 2, str. Sandu Aldea nr. 14A, et. 1, sectorul 1 65,00
  680 664 Apartament, str. Racotă Nicolae nr. 12-14, ap. 18, et. 6, sectorul 1, București 41,22
  681 206 Imobil și garaj, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 51, sectorul 1, București 482,00
  682 797 Teren aferent Vila 16, str. Intrarea Socului nr. 2A,comuna Snagov, județul Ilfov 1243,46
  683 307 Boxa nr. 11 cu Su 5,82 mp, situată la subsolul imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, București 2,28 cotă indiviză
  684 491 Apartament camere de serviciu (Lot 93), compus din 3camere de serviciu (nr. 1, nr. 2, nr. 3) și hol, cu Su 34,69 mp, str. Mihai Eminescu nr. 82-88, et. 8, sectorul 1, București 7,41 cotă indiviză
  685 618 Apartament camere de serviciu, compus din 2 camere de serviciu, bucătărie, baie și sas, cu Su 35,60 mp,str. Pitar Moș nr. 10, mansardă, sectorul 1, București 2,56 cotă indiviză
  686  Apartament, str. Pictor I. Negulici nr. 42, etaj 1, ap. 3, sectorul 1, București 53,56
  687 562 Apartament nr. 11, str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 29,30
  688 570 Apartament nr. 21, str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 29,74
  689 572 Apartament nr. 23, str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 24,49
  690 573 Apartament nr. 24, str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 24,37
  691 576 Apartament nr. 29, str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 25,23
  692 578 Apartament nr. 35, str. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, București 13,56
  693 725 Apartament nr. 55, str. Aurel Vlaicu nr. 147, sectorul 2, București 6,69
  694 726 Apartament nr. 56, str. Aurel Vlaicu nr. 147, sectorul 2, București 6,28
  695 727 Apartament nr. 58, str. Aurel Vlaicu nr. 147, sectorul 2, București 6,63
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR
   2 Imobil și teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, sectorul 3, București, din care: 248,00
  1  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1, sectorul 3, București  
  2  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 3, București  
  3  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3, sectorul 3, București  
  4  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4, sectorul 3, București  
  5  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5, sectorul 3, București  
  6  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6, sectorul 3, București  
  7  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7, sectorul 3, București  
  8  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8, sectorul 3, București  
  9  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9, sectorul 3, București  
  10  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10, sectorul 3, București  
  11  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11, sectorul 3, București  
  12  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12, sectorul 3, București  
  13  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13, sectorul 3, București  
  14  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14, sectorul 3, București  
  15  Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15, sectorul 3, București  
  16 3 Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 1, București 1.202,91
  17 4 Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sectorul 4, București 7,38
  18 5 Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5,ap. 21, sectorul 1, București 8,97
  19 2 Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, spațiu comercial parter și mezanin, sectorul 3, București cotă indiviză din 248
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF
  20 8 Teren comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1, județul Ilfov 16.895,32
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN
  21 12 Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe R.A.-A.P.P.S." din Neptun, județul Constanța 237,66
  22 13 Imobil - construcții "Centrul Internațional de Conferințe Neptun" din Neptun, județul Constanța -
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI
  23 14 Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea: clădire fosta centrală termică, conductă alimentare apă și conductă alimentare gaze, terasă acoperită -
  (la 16-11-2017, Poziția nr. 499 din anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I HOTĂRÂREA nr. 822 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 ) ----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 25 din 10 ianuarie 2002 privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Găneşti, judeţul Mureş, în componenta municipiului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 292 din 15 mai 2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
 • LEGE nr. 2.908 din 4 iulie 1921 pentru infranarea vagabondajului şi cersetoriei şi pentru protectiunea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 517 din 6 septembrie 1940 pentru înscrierea drepturilor de proprietate pe baza sentinţelor judecătoreşti de expropriere şi împroprietărire, precum şi pentru vînzările făcute de către Stat din suprafeţele expropriate şi a celor rezultate din exercitarea dreptului de preemţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 415 din 29 decembrie 2005 pentru declararea comunei Bragadiru, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 330 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2003 pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 305 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 185 din 2 iulie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 6 din 14 martie 1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 20 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 166 din 17 august 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997
 • LEGE nr. 120 din 19 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 6 din 2 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 301 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 28 octombrie 2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 231 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 54 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 144 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 193 din 19 iulie 2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021