Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 decembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 decembrie 2011

  Având în vedere prevederile art. 107 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, pentru activitatea de stabilire și plată a beneficiilor de asistență socială asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și pentru activitatea de inspecție, se pot organiza instituții de specialitate, cu sau fără personalitate juridică, în scopul realizării 2unui sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistență socială și de evaluare, monitorizare și control în domeniul asistenței sociale, care pot funcționa ca instituții publice cu structuri la nivel central și, după caz, cu servicii deconcentrate la nivel teritorial, iar organizarea, funcționarea și finanțarea acestor structuri se fac prin acte normative la nivel de lege.Întrucât implementarea prevederilor Legii nr. 292/2011 se realizează începând cu anul 2012, este necesară reorganizarea cât mai urgentă a cadrului instituțional în domeniul administrării beneficiilor de asistență socială și activității de inspecție socială.În acest context, Agenția Națională pentru Prestații Sociale se va reorganiza prin preluarea de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a activității de inspecție socială, noua instituție rezultată urmând să poarte denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", instituție care va exercita atât atribuțiile prezente ale Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, cât și pe cele de inspecție socială.Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială trebuie să asigure o mai bună gestionare a sistemului de beneficii de asistență socială, certificat printr-o activitate riguroasă de control și inspecție, astfel încât, în prezentul context marcat de constrângeri bugetare, beneficiile să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de acestea.Neadoptarea acestui act normativ în regim de urgență ar putea conduce la apariția unor disfuncționalități în sistemul de gestionare, dar și de verificare a modului de acordare a beneficiilor de asistență socială, așa cum sunt reglementate de noul cadru legislativ privind asistența socială, ceea ce ar putea însemna întârzieri la stabilirea și plata beneficiilor sociale, datorate elementelor de tranziție pe care le implică activitatea de reorganizare instituțională.Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare,emeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Se reorganizează Agenția Națională pentru Prestații Sociale, prin preluarea activității de inspecție socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, ca Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică și are sediul în municipiul București, str. Ion Câmpineanu nr. 20, sectorul 1.(3) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție, are în subordine agenții pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.(4) Agențiile teritoriale, în funcție de nevoile locale și pentru eficientizarea activității proprii, pot organiza în subordine unități fără personalitate juridică, denumite în continuare agenții locale. Articolul 2Agenția are ca scop:a) administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;b) realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de protecție socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, realizate de autoritățile administrației publice centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice;c) realizarea activităților de control și investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependență. (la 29-11-2016, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) Articolul 3Finanțarea cheltuielilor privind organizarea și funcționarea Agenției se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Articolul 4Principiile care stau la baza funcționării Agenției sunt următoarele:a) solidaritatea socială;b) respectarea drepturilor sociale ale cetățenilor;c) asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalității de șanse și promovarea nediscriminării;d) protecția și respectarea confidențialității datelor personale;e) eficiența în administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială;f) facilitarea accesului oricărei persoane aflate în dificultate la măsurile de asistență socială;g) asigurarea continuității măsurilor de asistență socială pentru beneficiari;h) asigurarea unei abordări unitare a legislației privind beneficiile de asistență socială;i) transparența și responsabilitatea publică. Articolul 5Agenția aplică politicile și strategiile din domeniul sistemului național de asistență socială elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, având următoarele obiective principale:a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;b) asigurarea unui sistem eficient și integrat de gestionare și plată a beneficiilor de asistență socială la nivel național;c) prevenirea erorii, fraudei, abuzului și neglijenței în sistemul de protecție socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistență socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependență, modalitățile de sesizare ale instituțiilor/organelor competente conform legii, fiind stabilite prin ordin de ministru în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; (la 29-11-2016, Litera c) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistență socială și pentru programele de servicii sociale;e) evaluarea, monitorizarea și controlul respectării criteriilor și standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor și licențierii serviciilor sociale. (la 29-11-2016, Litera e) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) f) organizarea și asigurarea serviciilor de stabilire, evidență și plată a beneficiilor de asistență socială;g) organizarea și asigurarea unui sistem de evidență și evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială;h) asigurarea furnizării informațiilor necesare realizării politicilor și strategiilor în domeniul protecției sociale; (la 29-11-2016, Litera h) din Articolul 5, Capitolul I a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) i) facilitarea accesului persoanelor îndreptățite, potrivit legii, la beneficiile de asistență socială;j) gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale în domeniul său de activitate;k) exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;l) îndrumarea autorităților administrației publice centrale și locale, a persoanelor fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul protecției sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității, a perfecționării activității acestora și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale. (la 29-11-2016, Litera l) din Articolul 5, Capitolul I a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) Capitolul II Atribuțiile, organizarea și funcționarea Agenției Secţiunea 1 Atribuțiile Agenției Articolul 6(1) Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:a) urmărește și asigură aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației privind sistemul de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale;b) elaborează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul său de competență și le înaintează Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru promovare;c) stabilește procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistență socială, administrarea și implementarea programelor privind serviciile sociale de către agențiile teritoriale și elaborează instrucțiuni privind gestionarea beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale;d) fundamentează și propune Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale proiectul de buget, ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistență socială și susținerea programelor privind servicii sociale, precum și pentru funcționarea Agenției;e) administrează și gestionează bugetul propriu, organizează și asigură plata beneficiilor de asistență socială;f) administrează și gestionează patrimoniul propriu;g) prezintă Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale raportul de execuție bugetară a bugetului alocat;h) negociază și încheie convenții cu instituții financiare, în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială, în baza mandatului acordat de ordonatorul principal de credite;i) elaborează rapoarte și analize pentru fundamentarea politicilor și programelor în domeniul beneficiilor de asistență socială și al serviciilor sociale și le transmite Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;j) elaborează indicatorii statistici aferenți domeniului său de competență;k) asigură evidența la nivel național a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială. (la 29-11-2016, Litera k) din Alineatul (1), Articolul 6, Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) l) monitorizează și asigură controlul asupra modului de acordare a beneficiilor de asistență socială;m) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității în domeniul său de activitate;n) organizează activități de informare a cetățenilor cu privire la dreptul acestora la beneficiile de asistență socială;o) asigură îndrumarea metodologică a agențiilor teritoriale cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;p) îndrumă persoanele juridice și fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistență socială;q) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, în condițiile legii;r) asigură reprezentarea în relațiile cu organismele similare din străinătate și cu alte instituții publice și organizații interne și internaționale din domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;s) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanța și protecția sistemelor automatizate de calcul și înregistrare, în special în funcție de evoluțiile tehnologice;ș) asigură gestiunea bazelor naționale de date referitoare la sistemul de informații privind beneficiile de asistență socială;t) garantează securitatea și integritatea sistemului de informații, precum și confidențialitatea informațiilor și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii;ț) aplică prevederile tratatelor internaționale în domeniu la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, și colaborează cu instituții similare din Uniunea Europeană;u) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competență;v) realizează selecția, stabilește planul de formare profesională continuă a personalului propriu, inclusiv în domeniul inspecției sociale, și este responsabilă de punerea lui în aplicare. (la 16-11-2012, Lit. v) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 198 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 13 noiembrie 2012. ) (2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția îndeplinește și următoarele atribuții:a) asigură evaluarea, monitorizarea și controlul calității în domeniul serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2016, Litera a) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) b) urmărește aplicarea și respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulților, monitorizează și controlează acreditarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale;c) abrogată; (la 16-11-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 6 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 198 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 13 noiembrie 2012. ) d) asigură urmărirea aplicării și respectării prevederilor legale privind autorizarea și funcționarea agentului de muncă temporară.(3) Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul inspecției sociale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:a) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea și promovarea drepturilor sociale ale cetățenilor de către autoritățile administrației publice, precum și de către alte persoane fizice și juridice, publice și private;b) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor și politicilor din domeniu;c) propune instituțiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficiențelor constatate în urma activității de inspecție, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate și sesizează organele de urmărire penală competente, după caz. Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către directorul executiv al agențiilor teritoriale, la propunerea inspectorului social, în urma efectuării controalelor, în cazul în care există suspiciuni de fraudă și corupție; (la 16-11-2012, Lit. c) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 198 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 13 noiembrie 2012. ) c^1) dispune autorităților administrației publice care au stabilit drepturile sociale reactualizarea anchetei sociale, reanalizarea dosarelor beneficiarilor, după caz, iar în situația în care există suspiciuni de eroare, fraudă, abuz și neglijență în sistemul de protecție socială, sesizează organele de urmărire penală competente; (la 29-11-2016, Litera c^1) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) d) constată săvârșirea faptelor care încalcă prevederile legale prevăzute în toate actele normative ce reglementează sistemul național de asistență socială și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de către acestea;e) exercită controlul în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte din sistemul național de asistență socială care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetățeanului;e^1) efectuează activități de investigare socială cu privire la furnizarea serviciilor sociale, acordarea beneficiilor de asistență socială, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, pentru a identifica eventualele situații de eroare, fraudă, abuz și neglijență în sistemul de protecție socială și transmite organelor competente probele și informațiile rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul declanșării anchetei penale, dacă este cazul; (la 29-11-2016, Litera e^1) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) f) desfășoară activități de investigare socială derivate din rezultatele controlului și formulează propuneri de îmbunătățire a activității, organizării și a procedurii de acordare a beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate și grad de dependență, după caz. (la 29-11-2016, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) g) controlează, evaluează și monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de acordare a acreditării/licențierii furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor furnizate de aceștia;h) controlează modalitatea prin care sunt respectate și puse în aplicare prevederile legale privind combaterea marginalizării sociale;i) elaborează și difuzează ghiduri și manuale operaționale necesare activității de inspecție;j) acordă consiliere autorităților administrației publice centrale și locale și persoanelor fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul protecției sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității și a perfecționării acesteia și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale. (la 29-11-2016, Litera j din Alineatului (3) al Articolului 6 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) k) sesizează instituțiile abilitate în situația constatării cazurilor de coluziune. (la 16-11-2012, Lit. k) a alin. (3) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 198 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 13 noiembrie 2012. ) Articolul 7(1) În realizarea atribuțiilor sale, Agenția poate stabili relații de parteneriat sau de colaborare cu alte autorități și instituții publice și private, din țară și din străinătate, cu reprezentanți ai societății civile sau ai partenerilor sociali.(2) În vederea eficientizării activității sale, Agenția poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activități ori servicii, în condițiile legii. Secţiunea a 2-a Organizarea și funcționarea Agenției Articolul 8(1) Personalul Agenției și al agențiilor teritoriale este format din funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și personal angajat cu contract individual de muncă, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Funcția de inspector social face parte din categoria funcțiilor publice specifice cu statut special.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorul social exercită atribuții de autoritate de stat, beneficiază de protecția legii și este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de execuție, de decizie ori de control.(4) Inspectorul social își desfășoară activitatea profesională exclusiv pe baza și în aplicarea prevederilor legale în domeniu.(5) Inspectorii sociali își desfășoară activitatea de inspecție/investigare socială în baza legitimației, insignei și a ordinului de deplasare semnat de inspectorul general/directorul executiv, având acces la toate documentele și informațiile care conțin date relevante în legătură cu realizarea activităților de inspecție/investigare socială. (la 29-11-2016, Alineatul (5) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) (6) În baza legitimației, insignei și a ordinului de deplasare semnat de inspectorul general al Agenției, inspectorii sociali își pot desfășura activitatea de inspecție pe întreg teritoriul țării, indiferent de agenția în care își desfășoară activitatea în mod curent. (la 29-11-2016, Alineatul (6) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) (7) Atribuțiile și responsabilitățile personalului Agenției la nivel central și local se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, la propunerea directorului general al Agenției. Articolul 9Structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale Agenției atât la nivel central, cât și la nivel local se stabilesc prin statutul de organizare și funcționare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 10(1) Agenția preia patrimoniul Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, precum și patrimoniul aferent activității de inspecție socială, pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat între Agenție și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Posturile alocate pentru activitatea de inspecție socială se preiau de către Agenție, în condițiile legii.(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții aferente Agenției, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente acestuia se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(4) Posturile prevăzute la alin. (2) și, după caz, personalul care ocupă aceste posturi se consideră preluate, respectiv transferate în interesul serviciului, în condițiile legii.(5) În aplicarea dispozițiilor alin. (4) se încheie protocol de predare-preluare, în condițiile legii. Secţiunea a 3-a Conducerea Agenției Articolul 11(1) Agenția este condusă de un director general, funcție publică de conducere, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, în condițiile legii.(2) Directorul general beneficiază de drepturile salariale și de celelalte drepturi prevăzute de lege.(3) Directorul general poate exercita activități de control în domeniul său de activitate, pe întreg teritoriul țării. Articolul 12(1) În exercitarea atribuțiilor de conducere, directorul general are în subordine un director general adjunct cu atribuții în domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale și un inspector general, funcție specifică de conducere, echivalentă funcției publice generale de conducere, de director general adjunct, cu atribuții în domeniul inspecției sociale.(2) Directorul general adjunct și inspectorul general sunt numiți prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în condițiile legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile directorului general adjunct și ale inspectorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției. (la 29-11-2016, Articolul 12 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) Articolul 13Conducerea agențiilor teritoriale se exercită de către un director executiv, funcționar public de conducere, numit prin decizie a directorului general al Agenției, în condițiile legii. Articolul 14(1) Directorii executivi ai agențiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terțiari de credite.(2) Atribuțiile și responsabilitățile directorilor executivi se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției. Articolul 15(1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:a) coordonează activitatea Agenției și a structurilor sale subordonate;b) răspunde de întreaga activitate a Agenției și a structurilor subordonate în fața ministrului muncii, familiei și protecției sociale;c) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei și protecției sociale, în condițiile legii, proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistență socială și susținerea programelor de servicii sociale, precum și pentru funcționarea Agenției;d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei și protecției sociale raportul anual de activitate al Agenției;e) aprobă încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă pentru personalul din subordine, în condițiile legii;f) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agenției;g) aprobă procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistență socială, administrarea și implementarea programelor de servicii sociale, instrucțiunile privind gestionarea beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale, precum și ghidurile și manualele operaționale necesare activității de inspecție;h) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei și protecției sociale regulamentul de organizare și funcționare al Agenției la nivel central și local;i) organizează și coordonează activitatea de control intern, conform legii;j) evaluează activitatea directorilor executivi ai agențiilor teritoriale;k) reprezintă Agenția în justiție, în raporturile cu celelalte instituții și autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine;l) dezvoltă relații de colaborare cu instituții similare din țară și din străinătate, în limita competențelor prevăzute de lege;m) asigură promovarea imaginii Agenției;n) coordonează activitatea de inspecție socială;o) stabilește și propune spre aprobare ministrului muncii, familiei și protecției sociale planul anual de control al inspecției sociale;p) stabilește și organizează activitățile de inspecție socială la nivel național;q) dispune controale asupra activității structurilor din subordinea Agenției.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.(3) Directorul general al Agenției este ordonator secundar de credite.(4) Directorul general al Agenției poate delega atribuții personalului din subordine, în condițiile legii.(5) Directorul general îndeplinește și alte atribuții care se stabilesc prin statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției. Capitolul III Agențiile teritoriale Articolul 16(1) În domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale, agențiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuții:a) aplică legislația privind acordarea și plata beneficiilor de asistență socială;b) aplică legislația privind finanțarea programelor de servicii sociale;c) informează și îndrumă persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul național de asistență socială;d) gestionează informațiile în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială;e) prelucrează documentația aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistență socială;g) utilizează sistemul de informații în conformitate cu instrucțiunile și instrumentele de gestiune a informației stabilite de Agenție;h) asigură evidența la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială;i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari și la beneficiile de asistență socială acordate;j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidențial al datelor personale ale solicitanților și ale persoanelor care primesc beneficii de asistență socială;k) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistență socială;l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistență socială și efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condițiile legii;n) fundamentează și propun Agenției proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistență socială, susținerea programelor de servicii sociale și pentru funcționarea lor;o) administrează bugetul aprobat și prezintă Agenției raportul de execuție bugetară;p) organizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul alocat;q) întocmesc rapoarte periodice, precum și raportul anual de activitate și le transmit Agenției;r) furnizează Agenției și altor organisme care au competențe în domeniu informații în vederea elaborării de studii, rapoarte și analize în domeniul lor de activitate;s) asigură comunicarea permanentă cu instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, cu alte instituții și persoane juridice cu responsabilități în domeniul social și în special cu autoritățile administrației publice locale și județene;ș) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, conform legii;t) soluționează contestații, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;ț) realizează selecția și formarea profesională a personalului la nivel județean, în conformitate cu planul stabilit de Agenție în domeniu;u) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea și informarea asupra drepturilor beneficiarilor;w) încheie contractele și convențiile de finanțare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora și elaborează rapoartele prevăzute de lege;x) întocmesc documentația necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanțării programelor de servicii sociale și asigură plata acestora.(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, agențiile teritoriale îndeplinesc și următoarele atribuții:a) administrează patrimoniul propriu, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condițiile legii;b) asigură îndrumarea și controlul activității agențiilor locale;c) abrogată; (la 16-11-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 16 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 198 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 13 noiembrie 2012. ) d) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condițiile de înființare și a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;e) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulților;f) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;g) soluționează cererile privind stabilirea calității de persoană persecutată, în înțelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor județene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului București; (la 29-11-2016, Litera h) din Articolul 16 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 8, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) i) realizează activități de evaluare, monitorizare și control privind implementarea programelor din domeniul protecției sociale și incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaționale; (la 29-11-2016, Litera i) din Alineatul (2), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) (la 29-11-2016, Litera j) din Articolul 16 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 8, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) k) monitorizează implementarea priorităților stabilite prin planul strategic de acțiune din domeniul incluziunii sociale, precum și activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.(3) În domeniul inspecției sociale, agențiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuții:a) promovează acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor asupra drepturilor sociale și stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;b) sesizează organele de urmărire penală competente în situația în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni;c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului național de asistență socială;d) desfășoară activitatea de control la nivel de județ, în baza ordinelor de deplasare și cu respectarea metodologiilor, instrucțiunilor și a procedurilor de lucru aprobate;e) controlează și monitorizează modul în care sunt stabilite și acordate beneficiile de asistență socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, după caz; (la 29-11-2016, Litera e) din Alineatul (3), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul 16, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) f) evaluează, monitorizează și controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici și privați din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate și de cost, precum și al eficienței și performanței acestora;g) controlează și monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor și politicilor din domeniu;h) constată săvârșirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul protecției sociale și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege; (la 29-11-2016, Litera m) din Alineatul (3), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) i) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistență socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;j) controlează și monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare și control, precum și analize specifice activității de inspecție desfășurate la nivel județean;l) fac propuneri de îmbunătățire a activității, organizării și a metodei de acordare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;m) acționează la nivel județean pentru prevenirea și înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile și normele din domeniul protecției sociale, stabilite prin tratatele internaționale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene; (la 29-11-2016, Litera m) din Alineatul (3), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată prin înlocuirea sintagmei: domeniul asistenței sociale de Alineatul (2), Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 ) n) transmit, la solicitarea Agenției, informațiile privind activitatea de control din domeniul inspecției sociale.(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, agențiile teritoriale cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum și cu partenerii sociali. Capitolul IV Contravenții și sancțiuni Articolul 17(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligația de a pune la dispoziția inspectorilor sociali orice document sau informație necesară și relevantă activității de inspecție, în termenul precizat de aceștia.(2) Încălcarea obligației prevăzute la alin. (1) se poate penaliza cu 20 de lei pentru fiecare zi de întârziere. (la 16-11-2012, Art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 198 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 13 noiembrie 2012. ) Articolul 18(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:a) obstrucționarea în orice mod de către autoritățile administrației publice centrale sau locale, de către persoanele fizice sau juridice, publice ori private, a inspectorilor sociali în exercitarea totală sau parțială a atribuțiilor de inspecție, prin orice acțiune ori inacțiune;b) refuzul persoanelor fizice și/sau juridice de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de inspectorul social, la termenele stabilite de acesta;c) refuzul persoanelor fizice și/sau juridice de a pune la dispoziția inspectorilor sociali toate documentele și informațiile necesare pentru realizarea acțiunilor de control, evaluare sau monitorizare.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii sociali. Articolul 19Prevederile art. 18 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 20(1) În vederea asigurării funcționării Agenției și a agențiilor teritoriale, numărul maxim de posturi aprobat pentru Agenția Națională pentru Prestații Sociale, supusă reorganizării, se suplimentează cu 287 de posturi, prin preluarea a 132 de posturi aferente activității de inspecție socială din cadrul aparatului central al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și prin preluarea a 155 de posturi de la Inspecția Muncii.(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) se încheie protocol de predare-preluare, în condițiile legii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice din administrația centrală, pentru personalul din aparatul central al Agenției, respectiv din serviciile deconcentrate, pentru personalul din agențiile teritoriale. Articolul 21Prin preluarea atribuțiilor și a responsabilităților de inspecție socială Agenția se subrogă Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în toate drepturile și obligațiile din domeniul de activitate al inspecției sociale, decurgând din acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii, orice alte acte care produc efecte juridice. Articolul 22În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale supune spre aprobare Guvernului statutul propriu de organizare și funcționare al acesteia. Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul tuturor actelor normative, sintagma "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", sintagma "agenții județene pentru prestații sociale" se înlocuiește cu sintagma "agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București", sintagma "prestații sociale" se înlocuiește cu sintagma "beneficii de asistență socială", iar denumirea de "președinte al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale" se înlocuiește cu denumirea de "director general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială". Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 90/2008, cu modificările ulterioare;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecția Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2007.(2) Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, cu modificările și completările ulterioare, rămâne în vigoare și se aplică în mod corespunzător până la data aprobării noului statut propriu de organizare și funcționare al Agenției prevăzut la art. 22. Articolul 25În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va elabora proiectul de lege privind statutul inspectorului social. Articolul 26Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu excepția prevederilor art. 18, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 21 decembrie 2011.Nr. 113.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 175 din 25 iulie 1931 pentru acordarea unei rente viagere de 15.000 lei lunar d-nei Elisabeta Radu Beller
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 68 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 309/1971 pentru modificarea Decretului nr. 24/1970 privind depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi, aprobat prin Legea nr. 9/1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • LEGE nr. 370 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 326 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 110 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 27 din 26 aprilie 1995 pentru recunoaşterea de către România a competentei Comisiei internaţionale de stabilire a faptelor, potrivit prevederilor articolului 90 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 260 din 7 decembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 401 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*republicată*) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi*)
 • LEGE nr. 58 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 113 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994
 • LEGE nr. 168 din 9 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 100 din 25 aprilie 2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • LEGE nr. 41 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020