Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român**)(actualizată până la data de 25 martie 2013*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.Având în vedere necesitatea consolidării şi amplificării, sub diferite forme, a relaţiilor culturale cu comunităţile româneşti de peste hotare, în scopul păstrării şi perpetuării identităţii naţionale, deziderat de o importanţă deosebită în contextul fenomenului de globalizare, inclusiv culturală,reţinându-se că atingerea acestui scop impune exercitarea controlului parlamentar în privinţa organizării şi funcţionării Institutului Cultural Român, prin intermediul Senatului României, în calitate de Cameră decizională pentru adoptarea proiectelor de legi şi propunerilor legislative în domeniul politicii externe, în cadrul căreia funcţionează comisii permanente în acest domeniu, precum Comisia pentru politică externă, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia Românilor de Pretutindeni,luându-se în considerare necesitatea cheltuirii banului public, de către Institutul Cultural Român, în condiţii de deplină legalitate, cu evitarea oricăror nereguli financiar-contabile, de genul celor evidenţiate, în timp, de către rapoartele Curţii de Conturi a României,având în vedere dispoziţiile art. 116 din Constituţia României, republicată, care reglementează structura administraţiei publice centrale, respectiv ministerele, organizate în subordinea Guvernului, şi alte organe de specialitate care se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome,ţinând cont de dispoziţia generală de la art. 111 alin. (1) din Constituţie, potrivit căreia Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt supuse controlului parlamentar,reţinându-se necesitatea respectării cadrului constituţional prin reorganizarea ca autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, şi trecerea Institutului Cultural Român sub controlul parlamentar,luând în considerare faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va duce, pe de o parte, la prelungirea efectelor profund negative ale unor stări de lucruri care tind să afecteze, cu titlu de permanenţă, sentimentul de apartenenţă la naţiunea română a celor stabiliţi, vremelnic, în alte state, iar, pe de altă parte, la menţinerea unor disfuncţionalităţi referitoare la modul de organizare şi la funcţionarea Institutului Cultural Român,în considerarea faptului că elementele prezentate vizează interesul public, astfel încât acestea constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IInstitutul Cultural Român, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, sub autoritatea Preşedintelui României, se reorganizează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. Articolul IILegea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:----------Partea introductivă a pct. 1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013."Art. 1. - (1) Institutul Cultural Român, denumit în continuare Institutul, este organizat şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar."1^1. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului şi este format din 23 de membri."----------Pct. 1^1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (1) al art. 6 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.2. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul de conducere are următoarea componenţă: a) preşedintele Institutului; b) cei 2 vicepreşedinţi ai Institutului; c) un membru desemnat de Preşedintele României; d) un membru desemnat de prim-ministru; e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin; f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin; g) un secretar de stat desemnat de ministrul educaţiei naţionale, prin ordin; h) preşedintele Academiei Române sau un vicepreşedinte desemnat de acesta; i) 14 membri numiţi de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori legal constituite şi declarate de utilitate publică şi 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Senat."----------Pct. 2 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (2) al art. 6 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.2^1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Listele candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare şi, respectiv, de asociaţiile şi uniunile de creatori sunt înaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi Comisiei pentru politică externă, în vederea audierii acestora în şedinţă comună.(2^2) În urma audierii, cele două comisii permanente vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa plenului Senatului, însoţit de listele de candidaţi propuşi pentru posturile de membru în Consiliul de conducere.(2^3) Listele de candidaţi se supun votului plenului Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi."----------Pct. 2^1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care introduce alin. (2^1)-(2^3) ale art. 6 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.3. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.3^1. La articolul 7, după litera f) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) aprobă raportul anual de activitate a Institutului, precum şi orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului."----------Pct. 3^1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care introduce lit. f^1) a alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.4. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:----------Partea introductivă a pct. 4 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (3) al art. 8 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013."(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului permanent al Senatului României, a preşedintelui Institutului sau a unei pătrimi din numărul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării."4^1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) La şedinţele Consiliului de conducere participă, fără drept de vot, secretarul general al Institutului şi secretarul general adjunct."----------Pct. 4^1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care introduce alin. (4) al art. 8 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.4^2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Comitetul director este organul care asigură conducerea executivă a activităţii curente a Institutului şi este alcătuit din 7 membri, dintre care unul este preşedintele Institutului, 2 sunt vicepreşedinţii, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiţi de preşedinte dintre persoanele cu funcţii de conducere din aparatul propriu al Institutului."----------Pct. 4^2 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (1) al art. 10 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, numiţi şi revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (2 1 )-(2 3 ). Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic."----------Pct. 5 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (1) al art. 12 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.5^1. Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.----------Pct. 5^1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care abrogă alin. (2) al art. 12 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.5^2. La articolul 12, după litera c) a alineatului (4) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) prezidează şedinţele Consiliului de conducere;"----------Pct. 5^2 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care introduce lit. c^1) a alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Numărul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii."6^1. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Numirea şi revocarea directorilor şi a directorilor adjuncţi se fac la propunerea preşedintelui Institutului şi cu avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi al Comisiei pentru politică externă ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii şi al preşedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un mandat; directorul Accademia di România din Roma şi cel al Institutului Cultural Român şi de Cercetare Umanistică de la Veneţia sunt numiţi la propunerea preşedintelui Academiei Române."----------Pct. 6^1 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică alin. (3) al art. 18 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.6^2. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.----------Pct. 6^2 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care abrogă alin. (3) al art. 23 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.6^3. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Activitatea Institutului este analizată de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual şi ori de câte ori comisiile de specialitate ale Senatului solicită Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, împreună cu contul de execuţie bugetară, până la data de 15 aprilie a anului următor. (2) Raportul anual de activitate se depune, împreună cu contul de execuţie bugetară, la Biroul permanent al Senatului, până la data de 15 aprilie a anului următor. (3) Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi Comisia pentru politică externă ale Senatului dezbat, în şedinţă comună, raportul anual de activitate a Institutului şi, cu avizul Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital asupra contului de execuţie bugetară, întocmesc un raport comun, care este supus aprobării Senatului. (4) În situaţia în care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligată ca, în termen de 30 de zile, să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii şi aprobării celor două comisii. (5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului şi, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii plenului Senatului în prezenţa conducerii Institutului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi."----------Pct. 6^3 al art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, care introduce art. 24^1 din LEGEA nr. 356 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003, a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plenul Senatului va numi conducerea operativă a Institutului, precum şi membrii Consiliului de conducere a căror desemnare este de competenţa sa, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IVLegea nr. 356/2003privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012privind unele măsuri în domeniul cultural, astfel cum a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.----------Art. IV a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Mircea DiaconuSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul afacerilor externe,Andrei MargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 13 iunie 2012.Nr. 27.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 367 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 213 din 27 iulie 2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 596 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 38 din 20 aprilie 1992 privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Bucureşti
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 28 octombrie 2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 481 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 70 din 31 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 424 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanţe de reanimare, tip Volkswagen, LT 35 TD, model 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 75 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2002 privind plata obligaţiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 4.321 din 15 decembrie 1938 pentru înfiinţarea organizaţiei politice a "Frontului Renasterii Naţionale"
 • LEGE nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 85 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 25 martie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • LEGE nr. 26 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de Gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • LEGE nr. 84 din 1 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 308 din 12 decembrie 2018 pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură la 12 mai 2017
 • LEGE nr. 580 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 61 din 30 iunie 1992 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 9 din 18 ianuarie 2016 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
 • LEGE nr. 604 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilor
 • LEGE nr. 494 din 11 iulie 2002 privind declararea ca municipiu a oraşului Topliţa, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020