Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012

  Având în vedere perturbările determinate de imposibilitatea punerii în aplicare a unora dintre prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, perturbări ce sunt de natură a altera procesul educațional atât în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat - imposibilitatea asigurării funcționării normale a școlilor doctorale, imposibilitatea promovării ca profesor universitar corelată cu neîndeplinirea standardelor de acreditare/autorizare și asigurarea calității, cât și în învățământul preuniversitar - imposibilitatea asigurării personalului didactic calificat,ținând cont de urgența elaborării unui curriculum național adaptat nevoilor de dezvoltare personală și cerințelor societății și economiei, care să permită includerea în planurile-cadru a disciplinelor fundamentale și a numărului de ore necesar pentru crearea și dezvoltarea competențelor prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor și strategiilor guvernamentale este cel al concordanței cu responsabilitățile pe care România și le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaționale, iar Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice și măsuri de menținere a stabilității financiare a țării, care să asigure, în acest an, o execuție bugetară prudentă, restrictivă și echilibrată,față de necesitatea instituirii unei soluții legislative nediscriminatorii și echitabile pentru absolvenții liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aveau calitatea de student, în sensul de a fi încadrați, după absolvire, ca profesori pentru învățământ preșcolar, respectiv profesori pentru învățământ primar,în vederea asigurării posibilității de pregătire în domeniul psihopedagogic pentru studenții și absolvenții care optează pentru profesiunea didactică până la absolvirea studiilor de către prima promoție de studenți admiși la programe de studii universitare organizate conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere expirarea mandatelor tuturor membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior la data de 14 octombrie 2012, ceea ce determină imposibilitatea continuării activității acestei agenții de asigurare a calității în învățământul superior,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Măsuri în domeniul învățământului și cercetării Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 66(1) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurile-cadru de învățământ și se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conținuturilor predate.(2) În cadrul Curriculumului național, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opționale se stabilește prin planurile-cadru, astfel încât să fie respectate atât principiul asigurării egalității de șanse și al echității, cât și principiul relevanței și al descentralizării.(3) Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.2. La articolul 85, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează școlile profesionale. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.3. La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar:a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;b) cheltuieli cu pregătirea profesională;c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor;d) cheltuieli cu bunuri și servicii.4. La articolul 105 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:5. La articolul 111, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților privind transportul pe calea ferată și cu metroul se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.6. La articolul 167, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul studenților-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de către un conducător de doctorat se stabilește de către senatul universitar.7. La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sunt programe destinate persoanelor care au obținut o diplomă de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral;8. La articolul 172, alineatul (4) se abrogă.9. La articolul 211, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul exercitării unei funcții de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligația de a se suspenda din funcție pe perioada exercitării respectivei demnități.10. Articolul 215 se abrogă.11. La articolul 236, alineatul (2) se modifică și va următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educația antepreșcolară pentru funcția de educator-puericultor din învățământul preșcolar și primar, pentru funcțiile de educatoare/educator și învățătoare/învățător se realizează prin liceele pedagogice.12. La articolul 247, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) prin excepție de la prevederile lit. b), până în anul 2018, în învățământul preșcolar: educator/educatoare - se normează un post pentru fiecare grupă de copii; în unitățile cu program prelungit sau săptămânal, educatoarele se normează pe ture;13. La articolul 247, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) prin excepție de la prevederile lit. c), până în anul 2018, în învățământul primar: învățător/învățătoare - se normează un post pentru fiecare clasă de elevi;14. La articolul 284, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control din învățământul de stat se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare.15. La articolul 284, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în care în unitățile de învățământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut, cu aprobarea anuală a consiliului de administrație, ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaște această calitate de către consiliul de administrație, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiția renunțării la pensie pe perioada în care rămâne titular.16. La articolul 288, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 288(1) Activitățile didactice care excedează o normă didactică prevăzută la art. 287 sunt remunerate în regim de cumul sau plată cu ora.17. La articolul 289, alineatele (2) și (4) se abrogă.18. La articolul 289, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaște această calitate, anual, de către senatul universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiția renunțării la pensie pe perioada în care rămâne titular.19. La articolul 301 alineatul (5), litera b) se abrogă.20. La anexă, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Articolul IIPrevederile art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2013. Articolul IIIModul de acordare a facilităților pentru elevi și studenți prevăzute la art. 111 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și clasa mijlocului de transport se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul IVAbsolvenților liceelor pedagogice, filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, li se recunoaște îndeplinită condiția pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza diplomei de licență. Articolul VPână la absolvirea masteratului didactic prevăzut la art. 154 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către prima promoție a absolvenților de licență admiși în condițiile acestei legi, formarea pentru cariera didactică se asigură prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Articolul VI Abrogat (la 26-01-2018, Articolul VI din Capitolul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 39 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018 ) Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19, alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:(7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoiește prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu își alege președintele și vicepreședintele.2. Articolul 19^1 va avea următorul cuprins: Articolul 19^1(1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu funcții de predare în învățământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare și 2 studenți, reprezentanți ai federațiilor studențești din România, reconfirmați la începutul fiecărui an universitar.(2) Membrii ARACIS sunt selectați pe baza criteriilor de prestigiu profesional și moral, pe principii de competență profesională și științifică.(3) Consiliul ARACIS se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.(4) Consiliul ARACIS este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.(5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectați, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanșării selecției.(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari titulari sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, precum și conferențiari universitari, cu experiență în asigurarea calității educației.(7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcției respective. În situația în care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, își pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data confirmării prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care îndeplinesc o funcție de demnitate publică pe perioada exercitării funcției respective. În situația în care un membru al Consiliului ARACIS este numit într-o funcție de demnitate publică, își pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data numirii în funcție.(9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupă conform procedurii prevăzute la alin. (5), pentru durata restantă a fiecărui mandat vacantat.(10) Pot fi experți evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar, cu experiență în asigurarea calității educației. De asemenea, pot participa în comisiile de evaluare studenți și reprezentanți ai angajatorilor.(11) În cazul în care instituția sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulți membri ai Consiliului ARACIS ori soți, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participă la procedurile aferente evaluării respective.(12) În cazul în care instituția sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulți membri evaluatori ARACIS ori soți, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participă în cadrul procedurilor aferente evaluării respective.3. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educație solicită agenției de asigurare a calității o nouă evaluare. În caz contrar, raportul elaborat în condițiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educație. Articolul VIIIPentru asigurarea continuității activităților ARACIS, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește, provizoriu, membrii Consiliului ARACIS dintre persoanele care au avut această calitate, până la finalizarea procedurilor de evaluare externă a ARACIS, coordonate de "European Association for Quality Assurance în Higher Education" ENQA, inclusiv până la confirmarea listării în "European Quality Assurance Register for Higher Education" EQAR, în decursul anului 2013. Articolul IXLa expirarea mandatelor de membri ai Consiliului ARACIS numiți provizoriu conform prezentei ordonanțe de urgență se organizează, în termen de 30 de zile de la data finalizării procedurilor prevăzute la art. VIII, o selecție conform procedurii prevăzute la art. 19^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. Articolul X(1) Alineatul (3) al articolului 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează, după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administrației publice centrale sau a unei instituții de învățământ superior de stat acreditate, potrivit legii.(2) În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, sintagma "în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale" se înlocuiește cu sintagma "după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administrației publice centrale sau a unei instituții de învățământ superior de stat acreditate, prin reorganizare sau înființare, potrivit legii Capitolul II Măsuri în domeniul plății titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 Articolul XI(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, se va realiza astfel:a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 18 decembrie 2012.Nr. 92.--------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 356 din 8 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 94 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 590 din 26 iulie 1945 pentru modificarea unor texte din legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 60 din 21 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 252 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 106 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008
 • LEGE nr. 28 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 377 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 231 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 456 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 19 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 119 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 245 din 22 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 108 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală şi în domeniul învăţământului dintre România şi Spania, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 430 din 22 noiembrie 2006 privind completarea art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021