Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 4 martie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 (*actualizată*)privind timbrul de mediu pentru autovehicule(actualizată până la data de 5 august 2013*)

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării cadrului necesar în vederea realizării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului, pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu.De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigură conformarea cu recomandările Comisiei Europene cuprinse în comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit căreia taxarea autoturismelor să nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanţă obiective, disponibile în mod obişnuit şi relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO(2).Totodată, în elaborarea prezentului act normativ s-a ţinut cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale.Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza în regim de urgenţă, având în vedere impactul negativ social şi de mediu constatat ca urmare a aplicării taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, în ceea ce priveşte valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pieţei privind tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, precum şi pentru reglementarea, în sensul clarificării, a aplicării timbrului de mediu asupra autoturismelor dobândite prin moştenire.În cazul neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ se vor limita sever tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, cu impact direct asupra populaţiei, precum şi asupra finanţării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu, denumit în continuare timbru. (2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat; b) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat; c) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare; e) scoatere din parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării; f) reintroducerea în parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat prima înmatriculare a unui autovehicul în România, după ce acesta a fost scos din parcul auto naţional; g) organ fiscal competent - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate în a căror evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe; h) contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4; i) înmatriculare - operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de înmatriculare; j) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule - taxa prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008; k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011; l) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare; m) timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) şi N(1), N(2), N(3). Articolul 3 (1) Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) şi N(1), N(2), N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia: a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri; d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor. (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap. (3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. (4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7. (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţia respectării prevederilor alin. (3). (6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici. Articolul 4Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel: a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7; c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării; d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Articolul 5 (1) Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Timbrul se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acestuia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. Articolul 6 (1) Timbrul se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-6, după cum urmează: a) pentru autovehiculele din categoria M(1) cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula:Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100, unde:A = nivelul emisiilor de CO(2), exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;B = valoarea emisiilor de CO(2), exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3; b) pentru autovehiculele din categoria M(1) cărora le corespund normele de poluare euro 4 şi euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula:Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100, unde:A = nivelul emisiilor de CO(2), exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;B = valoarea emisiilor de CO(2), exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevăzută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3; c) pentru autovehiculele din categoria M(1) cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:Suma de plată = [E x D x (100 - C)]/100,unde:C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3;D = cilindreea exprimată în centimetri cubi, prevăzută în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a vehiculului;E = valoarea prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare; d) formula prevăzută la lit. c) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) şi N(3), pentru care nivelul timbrului de mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5. (2) Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. (4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează. (5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută în anexa nr. 3, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului. (6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%. (7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (8) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculării a acestuia. (9) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul de fabricaţie. Articolul 7 (1) În cazul în care pentru un autovehicul s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto naţional şi i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduală a timbrului. (2) Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional. (3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectuează la cererea ultimului proprietar, în baza următoarelor documente: a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional; b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului. (4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent. (5) În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prezentului articol, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului în limita sumei achitate. Articolul 8Timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare; e) dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii; f) abrogată.------------Lit. f) a art. 8 a fost abrogată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. Articolul 9 (1) Suma reprezentând timbrul poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3. (2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (6). (3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei tehnice şi nu poate depăşi costul acestora. (5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea. (6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent. (7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul, care poate conduce la restituirea diferenţei de timbru faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. (8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize. Articolul 10Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind timbrul datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios, competente potrivit legii. Articolul 12 (1) În cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanţă de urgenţă, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. (2) Cuantumul sumei rezultate ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 13Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, în conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz. Articolul 14 (1) Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, în concordanţă cu încasările efectuate la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru. (2) Informaţiile gestionate şi procedurile privind implementarea sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 15 (1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. (2) Ecotichetul are o valoarea nominală de 12.000 lei şi se suportă din bugetul Fondului pentru mediu. (3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum şi metodologia de finanţare se stabilesc prin Ghid de finanţare a programului aprobat prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. Articolul 16În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 17Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 martie 2013. Articolul 18Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 29 din 13 ianuarie 2012; c) prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul transporturilor,Relu FenechiuMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 9. Anexa 1Nivelul timbrului de mediu în funcţie deemisia de dioxid de carbon şi norma de poluare- exprimat în euro/1 gram km -NORMA DE POLUARE*) EURO 5*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Capacitatea cilindrică - cmc ││Emisia de dioxid ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤│ de carbon │ <1.000 │1.001-1.200│1.201-1.400│1.401-1.600│1.601-2.000│2.001-3.000│ =>3.001 ││ grame CO(2)/km │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ <110 │ 0,30│ 0,36│ 0,45│ 0,51│ 0,60│ 0,81│ 0,99│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 111-120 │ 0,42│ 0,50│ 0,63│ 0,71│ 0,84│ 1,13│ 1,39│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 121-130 │ 0,54│ 0,65│ 0,81│ 0,92│ 1,08│ 1,46│ 1,78│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 131-140 │ 0,66│ 0,79│ 0,99│ 1,12│ 1,32│ 1,78│ 2,18│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 141-150 │ 0,78│ 0,94│ 1,17│ 1,33│ 1,56│ 2,11│ 2,57│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 151-165 │ 0,96│ 1,15│ 1,44│ 1,63│ 1,92│ 2,59│ 3,17│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 166-180 │ 1,26│ 1,51│ 1,89│ 2,14│ 2,52│ 3,40│ 4,16│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 181-195 │ 1,44│ 1,73│ 2,16│ 2,45│ 2,88│ 3,89│ 4,75│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 196-210 │ 1,62│ 1,94│ 2,43│ 2,75│ 3,24│ 4,37│ 5,35│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ >210 │ 2,04│ 2,45│ 3,06│ 3,47│ 4,08│ 5,51│ 6,73│└─────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘--------*) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.NORMA DE POLUARE*) EURO 4*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Capacitatea cilindrică - cmc ││Emisia de dioxid ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤│ de carbon │ <1.000 │1.001-1.200│1.201-1.400│1.401-1.600│1.601-2.000│2.001-3.000│ =>3.001 ││ grame CO(2)/km │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ <110 │ 1,80│ 2,16│ 2,70│ 3,06│ 3,60│ 4,86│ 5,94│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 111-125 │ 2,52│ 3,02│ 3,78│ 4,28│ 5,04│ 6,80│ 8,32│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 126-140 │ 3,24│ 3,89│ 4,86│ 5,51│ 6,48│ 8,75│ 10,69│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 141-155 │ 3,96│ 4,75│ 5,94│ 6,73│ 7,92│ 10,69│ 13,07│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 156-170 │ 4,68│ 5,62│ 7,02│ 7,96│ 9,36│ 12,64│ 15,44│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 171-185 │ 5,76│ 6,91│ 8,64│ 9,79│ 11,52│ 15,55│ 19,01│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 186-200 │ 7,56│ 9,07│ 11,34│ 12,85│ 15,12│ 20,41│ 24,95│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 201-215 │ 8,64│ 10,37│ 12,96│ 14,69│ 17,28│ 23,33│ 28,51│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ >216 │ 9,72│ 11,66│ 14,58│ 16,52│ 19,44│ 26,24│ 32,08│└─────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘--------*) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.NORMA DE POLUARE*) EURO 3*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Capacitatea cilindrică - cmc ││Emisia de dioxid ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤│ de carbon │ <1.000 │1.001-1.200│1.201-1.400│1.401-1.600│1.601-2.000│2.001-3.000│ =>3.001 ││ grame CO(2)/km │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ < 110 │ 5,40│ 6,48│ 8,10│ 9,18│ 10,80│ 14,58│ 17,82│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 111-125 │ 7,56│ 9,07│ 11,34│ 12,85│ 15,12│ 20,41│ 24,95│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 126-140 │ 9,72│ 11,66│ 14,58│ 16,52│ 19,44│ 26,24│ 32,08│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 141-155 │ 11,88│ 14,26│ 17,82│ 20,20│ 23,76│ 32,08│ 39,20│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 156-170 │ 14,04│ 16,85│ 21,06│ 23,87│ 28,08│ 37,91│ 46,33│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 171-185 │ 17,28│ 20,74│ 25,92│ 29,38│ 34,56│ 46,66│ 57,02│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 186-200 │ 22,68│ 27,22│ 34,02│ 38,56│ 45,36│ 61,24│ 74,84│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 201-215 │ 25,92│ 31,10│ 38,88│ 44,06│ 51,84│ 69,98│ 85,54│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ > 216 │ 29,16│ 34,99│ 43,74│ 49,57│ 58,32│ 78,73│ 96,23│└─────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘--------*) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. Anexa 2Nivelul timbrului de mediu în funcţie deemisia de dioxid de carbon şi norma de poluare- exprimat în euro/1 gram km -NORMA DE POLUARE EURO 4*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Capacitatea cilindrică - cmc ││Emisia de dioxid ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤│ de carbon │ <1.000 │1.001-1.200│1.201-1.400│1.401-1.600│1.601-2.000│2.001-3.000│ =>3.001 ││ grame CO(2)/km │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ < 110 │ 3,15│ 3,78│ 4,73│ 5,36│ 6,30│ 8,51│ 10,40│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 111-125 │ 4,41│ 5,29│ 6,62│ 7,50│ 8,82│ 11,91│ 14,55│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 126-140 │ 5,67│ 6,80│ 8,51│ 9,64│ 11,34│ 15,31│ 18,71│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 141-155 │ 6,93│ 8,32│ 10,40│ 11,78│ 13,86│ 18,71│ 22,87│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 156-170 │ 8,19│ 9,83│ 12,29│ 13,92│ 16,38│ 22,11│ 27,03│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 171-185 │ 10,08│ 12,10│ 15,12│ 17,14│ 20,16│ 27,22│ 33,26│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 186-200 │ 13,23│ 15,88│ 19,85│ 22,49│ 26,46│ 35,72│ 43,66│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 201-215 │ 15,12│ 18,14│ 22,68│ 25,70│ 30,24│ 40,82│ 49,90│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ > 216 │ 17,01│ 20,41│ 25,52│ 28,92│ 34,02│ 45,93│ 56,13│└─────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘NORMA DE POLUARE EURO 3*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Capacitatea cilindrică - cmc ││Emisia de dioxid ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┤│ de carbon │ <1.000 │1.001-1.200│1.201-1.400│1.401-1.600│1.601-2.000│2.001-3.000│ =>3.001 ││ grame CO(2)/km │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ < 110 │ 9,45│ 11,34│ 14,18│ 16,07│ 18,90│ 25,52│ 31,19│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 111-125 │ 13,23│ 15,88│ 19,85│ 22,49│ 26,46│ 35,72│ 43,66│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 126-140 │ 17,01│ 20,41│ 25,52│ 28,92│ 34,02│ 45,93│ 56,13│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 141-155 │ 20,79│ 24,95│ 31,19│ 35,34│ 41,58│ 56,13│ 68,61│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 156-170 │ 24,57│ 29,48│ 36,86│ 41,77│ 49,14│ 66,34│ 81,08│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 171-185 │ 30,24│ 36,29│ 45,36│ 51,41│ 60,48│ 81,65│ 99,79│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 186-200 │ 39,69│ 47,63│ 59,54│ 67,47│ 79,38│ 107,16│ 130,98│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ 201-215 │ 45,36│ 54,43│ 68,04│ 77,11│ 90,72│ 122,47│ 149,69│├─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ > 216 │ 51,03│ 61,24│ 76,55│ 86,75│ 102,06│ 137,78│ 168,40│└─────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘ Anexa 3Cota de reducere a timbrului de mediu┌─────────────────────────────────┬───────────────┐│ Vechimea autovehiculului │ Cota de ││ │ reducere % │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ nou │ 0 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > o lună - 3 luni inclusiv │ 5 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 3 luni - 6 luni inclusiv │ 8 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 6 luni - 9 luni inclusiv │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 9 luni - 1 an inclusiv │ 13 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 1 an - 2 ani inclusiv │ 21 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 2 ani - 3 ani inclusiv │ 28 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 3 ani - 4 ani inclusiv │ 33 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 4 ani - 5 ani inclusiv │ 38 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 5 ani - 6 ani inclusiv │ 43 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 6 ani - 7 ani inclusiv │ 49 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 7 ani - 8 ani inclusiv │ 55 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 8 ani - 9 ani inclusiv │ 61 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 9 ani - 10 ani inclusiv │ 66 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 10 ani - 11 ani inclusiv │ 73 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 11 ani - 12 ani inclusiv │ 79 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 12 ani - 13 ani inclusiv │ 84 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ > 13 ani - 14 ani inclusiv │ 89 │├─────────────────────────────────┼───────────────┤│ peste 14 ani │ 90 │└─────────────────────────────────┴───────────────┘ Anexa 4Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluareEuro 2, Euro 1 şi non-Euro┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ │ Capacitatea │ Euro/ 1 cmc │ Euro/1 cmc ││ Norma de │ cilindrică │ pentru │ pentru ││ poluare*) │ - cmc - │ autovehiculele │ autovehiculele ││ │ │ echipate cu motor │ echipate cu motor ││ │ │ cu aprindere │ cu aprindere ││ │ │ prin scânteie │ prin comprimare │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ E2 │ <= 1.200 │ 3,00 │ 5,25 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 3,50 │ 6,13 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 4,00 │ 7,00 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 4,30 │ 7,53 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 4,60 │ 8,05 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ > 3.000 │ 4,90 │ 8,58 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ E1 │ <= 1.200 │ 2,90 │ 5,08 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 3,30 │ 5,78 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 3,80 │ 6,65 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 4,20 │ 7,35 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 4,40 │ 7,70 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ > 3.000 │ 4,50 │ 7,88 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ E0 │ <= 1.200 │ 2,80 │ 4,90 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 3,20 │ 5,60 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 3,70 │ 6,48 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 4,00 │ 7,00 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 4,20 │ 7,35 │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ > 3.000 │ 4,30 │ 7,53 │└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘--------*) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. Anexa 5Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculeledin categoriile N(1), N(2), N(3), M(2) şi M(3)┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Norma de poluare *1) │ Nivelul timbrului de mediu euro/1 cmc │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Euro 6/VI *2) │ 0 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Euro 5/V │ 0,05 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Euro 4/IV │ 0,25 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Euro 3/III │ 0,5 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Euro 2/II │ 2 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Euro 1/I │ 4 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ Non-Euro │ 9 │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘----------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.*2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 . Anexa 6GRILAprivind cotele de reducere suplimentară înfuncţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului┌────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐│ Categoria de │ Diferenţa dintre │ Cota de ││ autovehicul │ rulajul mediu anual real │ reducere ││ │ şi rulajul mediu anual │ suplimentară ││ │ standard │ % ││ │ (km) │ │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ M(1) │ <5.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 5.001-10.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 10.001-15.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 15.001-20.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 20.001-25.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 25.001-30.000 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ >30.001 │ 1,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ N(1) │ <10.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 10.001-20.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 20.001-30.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 30.001-40.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 40.001-50.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ >50.001 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ M(2) şi N(2) │ <15.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 15.001-30.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 30.001-45.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 45.001-60.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 60.001-75.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ >75.001 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ M(3) şi N(3) │ <25.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 25.001-50.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 50.001-100.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 100.001-150.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ 150.001-200.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤│ │ >200.001 │ 1,5 │└────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘------

Noutăți

 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 152 din 13 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 112 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 • LEGE nr. 123 din 3 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE nr. 224 din 1 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţională în materie penala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 109 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 146 din 3 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 55 din 9 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • LEGE nr. 108 din 19 mai 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 6 noiembrie 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 80 din 6 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 337 din 18 decembrie 2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 401 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 33 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • LEGE nr. 142 din 10 iulie 2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 307 din 3 decembrie 2015 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Buc
 • LEGE nr. 147 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, România", semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 127 din 12 iulie 2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • LEGE nr. 560 din 7 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • LEGE nr. 265 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 176 din 6 iunie 2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 122 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 137 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • LEGE nr. 748 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaţionale şi a protocolului la acesta, semnate la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • LEGE nr. 144 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021