Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 12 aprilie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"(actualizată la data de 26 august 2015*)

----------Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare şi protocol utilizate de beneficiarii prevăzuţi de lege, precum şi a stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării acesteia,reţinându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesităţi sociale stringente,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»"1^1. Titlul capitolului I se abrogă.----------Pct. 1^1 al art. I care abrogă titlul capitolului I din ORDONANŢA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile se constituie din bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului. (2) Administrarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. - A.P.P.S., care asigură evidenţa, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, în condiţiile legii."3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile are următoarea destinaţie:".4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol - pentru activităţile Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului României şi Curţii Constituţionale."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru această destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe, precum şi din bunuri mobile. (2) Bunurile mobile şi imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea, funcţionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investiţiilor necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se efectuează şi se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S."7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.7^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.----------Pct. 7^1 al art. I care modifică alin. (3) al art. 8 din ORDONANŢA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.8. În tot cuprinsul ordonanţei, orice referire la noţiunea de "fond locativ de protocol" se înlocuieşte cu sintagma "fond locativ de protocol şi bunuri mobile". Articolul II (1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului. (2) Bunurile mobile şi imobile care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Modificarea sau completarea anexei nr. 2 se face prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4) al art. II a fost introdus de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

---------------

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea
Bucureşti, 10 aprilie 2013.Nr. 24. Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor mobile care trec din domeniul privatîn domeniul public al statului*Font 8*┌────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Nr./data │ Denumirea │ Temeiul legal │ Ordonatorul/ │ Ordonatorul/ │ Datele de ││crt.│ actului │ bunului care│ din Legea │Administratorul│Administratorul│ identificare ale ││ │ normativ în │face obiectul│ nr. 213/1998 │ de la care │ la care │ bunului care face ││ │temeiul căruia │ actului │ în baza căruia │ se face │ trece bunul │ obiectul trecerii ││ │ au intrat │ normativ │se face trecerea│ trecerea │ │din domeniul privat││ │ bunurile în │ │ │ (CIF şi │ │ al statului în ││ │domeniul privat│ │ │ denumire) │ │ domeniul public ││ │ al statului │ │ │ │ │ al statului │├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 1 │Hotărârea │Elicopter │art. 108 din │Regia Autonomă │Regia Autonomă │EC 155 B ││ │Guvernului │EC 155 B │Constituţia │"Administraţia │"Administraţia │înmatriculat ││ │nr. 16/2013 │înmatriculat │României, │Patrimoniului │Patrimoniului │YR-MDH, serie 6637 ││ │ │YR-MDH, │republicată; │Protocolului │Protocolului │ ││ │ │serie 6637 │art. 8 din Legea│de Stat" │de Stat" │ ││ │ │ │nr. 213/1998 │CIF: 2351555 │CIF: 2351555 │ │├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 2 │Hotărârea │Simulator │art. 108 din │Regia Autonomă │Regia Autonomă │ENTROL FLIGHT ││ │Guvernului │ENTROL FLIGHT│Constituţia │"Administraţia │"Administraţia │SIMULATOR H 15 ││ │nr. 16/2013 │SIMULATOR │României, │Patrimoniului │Patrimoniului │sn 001 FNPT II MCCH││ │ │H 15 sn 001 │republicată; │Protocolului │Protocolului │ ││ │ │FNPT II MCCH │art. 8 din Legea│de Stat" │de Stat" │ ││ │ │ │nr. 213/1998 │CIF: 2351555 │CIF: 2351555 │ │└────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────────┘ Anexa 2LISTAbunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materialădestinată activităţii de reprezentare şi protocol┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Imobilul ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Complex "Lotus" cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi ││ │anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja şi terenul aferent ││ │în suprafaţă de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Vila "Panseluţa" cu terenul aferent în suprafaţă de 12.073,66 mp din ││ │Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Vila "Carpaţi" cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent în ││ │suprafaţă de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, ││ │judeţul Braşov │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Vila "Postăvarul" cu construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă││ │de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judeţul Braşov│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Vila "Izvorul" şi terenul aferent în suprafaţă de 11.308,60 mp din ││ │Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judeţul Braşov │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Complex Foişor, compus din: Palatul "Foişor", Casa Veche a Grădinii, ││ │Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, casă heliport, anexe şi ││ │construcţii speciale, parc şi pădure, cu terenul aferent în suprafaţă ││ │de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Complex Scroviştea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, ││ │club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent în ││ │suprafaţă de 25.618.000 mp din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32,││ │judeţul Ilfov │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă şi terenul aferent ││ │în suprafaţă de 252.790,00 mp, fără Clădirea Belvedere, din Snagov, ││ │judeţul Ilfov - parţial │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de ││ │33.346,59 mp din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), ││ │sectorul 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Vila Lac 2 - Suprafaţa S + P, suprafaţa construită desfăşurată 2.643 mp, ││ │cu terenul aferent în suprafaţă de 36.199,36 mp din municipiul Bucureşti,││ │str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Construcţii satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, cu terenul ││ │aferent în suprafaţă de 31.100,00 mp, din care: ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- sală conferinţe - 396 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bazin copii - 92 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bazin adulţi - 114 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- umbrar barbeque - 43 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- cabană - 357 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- anexă - 8 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- cabană - 90 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- staţie de tratare a apei - 52 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- rezervor apă - 10 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- pavilion expunere păsări - 340 mp. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH, replică a ││ │aparatului de zbor EUROCOPTER EC 155B │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------Anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 664 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015, prin modificarea nr. crt. 10.------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 118 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 490 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 77 din 17 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)
 • LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 610 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 178 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 184 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 528 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
 • LEGE nr. 40 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 17 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 277 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 155 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 163 din 12 iulie 2010 pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 martie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • LEGE nr. 588 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 194 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 225 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 114 din 28 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi a Protocolului anexa, semnate la Bucureşti la 19 aprilie 1994
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • LEGE nr. 155 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 154 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 160 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 134 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997
 • LEGE nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
 • LEGE nr. 218 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 mai 2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 78 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • LEGE nr. 387 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021