Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 12 aprilie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"(actualizată la data de 26 august 2015*)

----------Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare şi protocol utilizate de beneficiarii prevăzuţi de lege, precum şi a stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării acesteia,reţinându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesităţi sociale stringente,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»"1^1. Titlul capitolului I se abrogă.----------Pct. 1^1 al art. I care abrogă titlul capitolului I din ORDONANŢA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile se constituie din bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului. (2) Administrarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. - A.P.P.S., care asigură evidenţa, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, în condiţiile legii."3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile are următoarea destinaţie:".4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol - pentru activităţile Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului României şi Curţii Constituţionale."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru această destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe, precum şi din bunuri mobile. (2) Bunurile mobile şi imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea, funcţionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investiţiilor necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se efectuează şi se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S."7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.7^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.----------Pct. 7^1 al art. I care modifică alin. (3) al art. 8 din ORDONANŢA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.8. În tot cuprinsul ordonanţei, orice referire la noţiunea de "fond locativ de protocol" se înlocuieşte cu sintagma "fond locativ de protocol şi bunuri mobile". Articolul II (1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului. (2) Bunurile mobile şi imobile care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Modificarea sau completarea anexei nr. 2 se face prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4) al art. II a fost introdus de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

---------------

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea
Bucureşti, 10 aprilie 2013.Nr. 24. Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor mobile care trec din domeniul privatîn domeniul public al statului*Font 8*┌────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Nr./data │ Denumirea │ Temeiul legal │ Ordonatorul/ │ Ordonatorul/ │ Datele de ││crt.│ actului │ bunului care│ din Legea │Administratorul│Administratorul│ identificare ale ││ │ normativ în │face obiectul│ nr. 213/1998 │ de la care │ la care │ bunului care face ││ │temeiul căruia │ actului │ în baza căruia │ se face │ trece bunul │ obiectul trecerii ││ │ au intrat │ normativ │se face trecerea│ trecerea │ │din domeniul privat││ │ bunurile în │ │ │ (CIF şi │ │ al statului în ││ │domeniul privat│ │ │ denumire) │ │ domeniul public ││ │ al statului │ │ │ │ │ al statului │├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 1 │Hotărârea │Elicopter │art. 108 din │Regia Autonomă │Regia Autonomă │EC 155 B ││ │Guvernului │EC 155 B │Constituţia │"Administraţia │"Administraţia │înmatriculat ││ │nr. 16/2013 │înmatriculat │României, │Patrimoniului │Patrimoniului │YR-MDH, serie 6637 ││ │ │YR-MDH, │republicată; │Protocolului │Protocolului │ ││ │ │serie 6637 │art. 8 din Legea│de Stat" │de Stat" │ ││ │ │ │nr. 213/1998 │CIF: 2351555 │CIF: 2351555 │ │├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 2 │Hotărârea │Simulator │art. 108 din │Regia Autonomă │Regia Autonomă │ENTROL FLIGHT ││ │Guvernului │ENTROL FLIGHT│Constituţia │"Administraţia │"Administraţia │SIMULATOR H 15 ││ │nr. 16/2013 │SIMULATOR │României, │Patrimoniului │Patrimoniului │sn 001 FNPT II MCCH││ │ │H 15 sn 001 │republicată; │Protocolului │Protocolului │ ││ │ │FNPT II MCCH │art. 8 din Legea│de Stat" │de Stat" │ ││ │ │ │nr. 213/1998 │CIF: 2351555 │CIF: 2351555 │ │└────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────────┘ Anexa 2LISTAbunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materialădestinată activităţii de reprezentare şi protocol┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Imobilul ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Complex "Lotus" cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi ││ │anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja şi terenul aferent ││ │în suprafaţă de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Vila "Panseluţa" cu terenul aferent în suprafaţă de 12.073,66 mp din ││ │Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Vila "Carpaţi" cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent în ││ │suprafaţă de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, ││ │judeţul Braşov │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Vila "Postăvarul" cu construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă││ │de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judeţul Braşov│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Vila "Izvorul" şi terenul aferent în suprafaţă de 11.308,60 mp din ││ │Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judeţul Braşov │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Complex Foişor, compus din: Palatul "Foişor", Casa Veche a Grădinii, ││ │Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, casă heliport, anexe şi ││ │construcţii speciale, parc şi pădure, cu terenul aferent în suprafaţă ││ │de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Complex Scroviştea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, ││ │club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent în ││ │suprafaţă de 25.618.000 mp din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32,││ │judeţul Ilfov │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă şi terenul aferent ││ │în suprafaţă de 252.790,00 mp, fără Clădirea Belvedere, din Snagov, ││ │judeţul Ilfov - parţial │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de ││ │33.346,59 mp din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), ││ │sectorul 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Vila Lac 2 - Suprafaţa S + P, suprafaţa construită desfăşurată 2.643 mp, ││ │cu terenul aferent în suprafaţă de 36.199,36 mp din municipiul Bucureşti,││ │str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Abrogat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Construcţii satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, cu terenul ││ │aferent în suprafaţă de 31.100,00 mp, din care: ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- sală conferinţe - 396 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bazin copii - 92 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bazin adulţi - 114 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- bungalow - 99 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- umbrar barbeque - 43 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- cabană - 357 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- anexă - 8 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- cabană - 90 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- staţie de tratare a apei - 52 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- rezervor apă - 10 mp; ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │- pavilion expunere păsări - 340 mp. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH, replică a ││ │aparatului de zbor EUROCOPTER EC 155B │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------Anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 664 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015, prin modificarea nr. crt. 10.------

Noutăți

 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 191 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 200 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 78 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 11 mai 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 1.364 din 15 aprilie 1927 privind ratificarea acordului încheiat de Statul Român pentru consolidarea datoriei de răsboi în Italia
 • LEGE nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 4 iunie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 24 mai 1999 (*republicată*) privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
 • LEGE nr. 224 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 57 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 301 din 10 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGE nr. 369 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 99 din 3 mai 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 130 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor care se acordă personalului militar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 86 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la Bucureşti şi la 3 februarie 2010 la Washington dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, şi pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
 • LEGE nr. 97 din 21 mai 2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 134 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 330 din 28 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 17 din 22 februarie 2001 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane fata de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003 privind conferirea decoraţiilor de război
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 294 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021