Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 7 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 (*actualizată*)privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011(actualizată până la data de 30 noiembrie 2013*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 316 din 26 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere că:- până la data de 1 februarie 2009, Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. a preluat, în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu finanţare exclusiv şi integral de la bugetul de stat, prin alocaţii bugetare derulate prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cantitatea totală de 404.185,17 kg, circa 404 tone, de apă grea;- începând cu producţia aferentă lunii februarie 2009 şi până la finele anului 2011, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. a mai preluat cantitatea de 457.791,19 kg, 458 tone, de apă grea, achitată atât din alocaţii de la bugetul de stat în proporţie de 83,56% din preţul fără T.V.A., prin bugetul Ministerului Economiei, cât şi din sursele proprii ale Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. în proporţie de 16,44% din preţul fără T.V.A., ceea ce a condus la preluarea de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. a unei cantităţi totale de 861.976,36 kg de apă grea, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 77/2013;- preluarea apei grele din alocaţii bugetare, acordate de la bugetul de stat unei entităţi de drept privat, cum este cazul Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., ar expune Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. unei potenţiale obligaţii de restituire a ajutorului de stat obţinut în acest fel, în situaţia în care un astfel de ajutor de stat ar fi declarat ilegal, ceea ce ar genera o pierdere de 1.382.640.479,27 lei pentru societate;- situaţia în care obligarea Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. la restituirea unei astfel de sume pune în pericol capacitatea societăţii de a-şi desfăşura activitatea curentă, inclusiv livrarea, de către societate, a energiei electrice pentru populaţie, în condiţiile în care Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. acoperă circa 20% din consumul de energie electrică al României, şi de a restitui creditele pe care le-a obţinut, pentru finanţarea finalizării şi punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;- prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, s-a stabilit faptul că, începând cu producţia lunii decembrie 2011, întreaga cantitate de apă grea fabricată de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - RAAN, rest de executat din necesarul pentru prima încărcătură a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, urma să fie finanţată numai de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi să fie preluată integral la Rezervele de Stat, urmând ca aceste cantităţi să se utilizeze de către statul român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca aport în natură la capitalul social aferent societăţii ce pune în funcţiune şi exploatează unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;- potrivit calendarului listărilor la bursă, asumat de autorităţile române cu finanţatorii internaţionali, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Uniunea Europeană, Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., urmează să fie listată la Bursa de Valori Bucureşti într-un interval foarte scurt de timp, până cel târziu luna mai 2013, situaţie în care existenţa în evidenţele contabile ale societăţii a unui stoc de apă grea în valoare de circa 1.541.110.625,62 lei, din care 1.382.640.479,27 lei reprezintă alocaţii de la bugetul de stat, al cărui regim juridic nu este clarificat, este de natură să îngreuneze în foarte mare măsură desfăşurarea procesului de listare la bursă a societăţii în condiţii normale, prin impactul substanţial pe care acest element îl are asupra evaluării valorii de piaţă şi/sau contabile a societăţii;- potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile care privesc patrimoniul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care depăşesc un anumit prag valoric sunt de competenţa exclusivă a adunării generale a acţionarilor respectivei societăţi;- potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii persoane juridice, cum este şi cazul statului român, acţionar majoritar al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., pot vota în cadrul unei adunări generale a acţionarilor numai pe bază de procură specială, semnată de către reprezentantul legal al respectivului acţionar, persoană juridică;- transferul şi preluarea la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a cantităţii de 786.715,78 kg apă grea, anterior referită, afectează modul de constituire şi acumulare a cantităţilor prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce impune stabilirea exactă a graficului de acumulare în marja necesară, marjă care trebuie să ţină cont atât de cantităţile reprezentând primele încărcături, cât şi de cantităţile aferente consumului tehnologic potenţial al unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, pe durata de viaţă a acestora, pentru a se evita depăşirea necesarului real prognozat al unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearoelectrică Cernavodă;- sunt necesare măsuri de ordin administrativ privind stabilirea unor noi niveluri maxime în cadrul Nomenclatorului produselor rezervă de stat la produsele apă grea şi octoxid de uraniu, în conformitate cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă;- este necesară garantarea obiectivului strategic de securitate energetică a statului român, prin garantarea utilizării stocurilor de apă grea şi octoxid de uraniu ca aport la capitalul social al societăţii ce va construi şi pune în funcţiune unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă şi totodată pentru acoperirea necesarului tehnologic pe durata de exploatare a acestora, sens în care se impune adoptarea unor măsuri administrative, de natură să prevină orice situaţii care ar putea să pericliteze utilizarea stocurilor de apă grea şi octoxid de uraniu, finanţate exclusiv şi integral prin alocaţii bugetare multianuale, potrivit destinaţiei lor anterior menţionate;- este necesară reglementarea expresă şi imediată, printr-un act normativ cu putere de lege, a unui regim juridic unitar şi unic al dreptului de proprietate asupra întregii cantităţi de apă grea, necesară pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, care să stabilească acelaşi regim juridic pentru apa grea achiziţionată de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. cu finanţare de la bugetul de stat ca şi pentru cel al apei grele achiziţionate de către Administraţia Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, toate acestea constituind o situaţie extraordinară, care vizează interesul general şi imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se împuterniceşte Ministerul Economiei să îi mandateze pe reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. să aprobe: a) transferul, cu titlu gratuit, din patrimoniul Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. la rezerva de stat al cantităţii de 786.715,78 kg apă grea, având parametrii de calitate ai concentraţiei de deuteriu la peste 99,85% şi ai conductivităţii la 2 æs/cm, preluată de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. în perioada 2006-2011, cu finanţare exclusiv de la bugetul de stat, prin alocaţii bugetare special acordate cu această destinaţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare;-------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 316 din 26 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 27 noiembrie 2013. b) cheltuielile legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv cele legate de eventuale activităţi de transport al cantităţii de apă grea. Articolul 2 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei, în calitatea sa de reprezentant al statului, acţionarul majoritar al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., solicită Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor, având ca punct al ordinii de zi aprobarea transferului prevăzut la art. 1, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 30 de zile de la aprobarea transferului prevăzut la art. 1 şi după efectuarea tuturor formalităţilor de publicitate a hotărârii adunării generale a acţionarilor adoptate în aceste condiţii, reprezentanţii Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., precum şi cei ai Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale vor semna procesul-verbal de predare-preluare a cantităţii de apă grea ce face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) La data semnării procesului-verbal prevăzut la alin. (2), întreaga cantitate de apă grea prevăzută la art. 1 se scade din evidenţele contabile şi din patrimoniul Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi se înregistrează în evidenţele contabile ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, trecând în patrimoniul acesteia. Articolul 3Prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 77/2013, se aplică în mod corespunzător şi cantităţii de apă grea prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4 (1) Nivelul maxim prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat la produsul apă grea se majorează cu cantităţile rezultând din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, şi ale art. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În termen de 60 de zile de la data finalizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Economiei va supune spre aprobare Guvernului o hotărâre privind stabilirea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu destinate unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, atât cele reprezentând primele încărcături, cât şi cele pentru completarea necesarului tehnologic pe timpul exploatării acestora. (3) După atingerea nivelului maxim de constituire a stocurilor rezervă de stat la produsele apă grea şi octoxid de uraniu, măsurile privind gestionarea eventualelor stocuri disponibile vor fi aprobate de către Guvern, prin hotărâre, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Articolul 5 (1) Pentru garantarea utilizării conform destinaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013, a stocurilor de apă grea şi octoxid de uraniu, finanţate exclusiv şi integral prin alocaţii bugetare şi preluate în stocurile rezervă de stat, Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. şi/sau societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se va ocupa cu construcţia şi punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, au/are obligaţia de a achiziţiona cu prioritate apa grea şi octoxidul de uraniu din stocurile rezervă de stat, constituite cu această destinaţie. (2) Achiziţionarea sau aprovizionarea se face cu avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi se menţine până la data îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011, aprobată prin Legea nr. 77/2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul afacerilor interne,Radu StroePreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeDan-Cornel BarangaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 iunie 2013.Nr. 56._______

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • LEGE nr. 655 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singura sursa a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 176 din 16 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 94 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 169 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 121 din 17 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 85 din 6 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 361 din 27 decembrie 2018 pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României şi a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României
 • LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 361 din 11 decembrie 2007 pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 2 octombrie 1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 3 iunie 2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 291 din 27 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 379 din 5 octombrie 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acţiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la Bucureşti la 5 decembrie 2005 şi la Bruxelles la 12 decembrie 2005
 • LEGE nr. 240 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 19 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Sălaj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 289 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • LEGE nr. 12 din 26 iulie 1974 privind piscicultura şi pescuitul
 • COD PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*) (Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 republicată)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 135 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 28 martie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021