Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 (*actualizată*)privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie(actualizată până la data de 17 martie 2014*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 4.938/13.07.2011: Ajutorul de stat SA 33134(2011/N) - România - "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie", precum şi obiectivele naţionale privind ponderea energiei electrice din surse regenerabile asumate de România în Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile (PNAER), potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de efectele aplicării calendarului prevăzut în Foaia de parcurs pentru liberalizarea pieţei de energie electrică, conform memorandumului încheiat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional,în vederea atât a sistării efectului de creştere necontrolată a preţurilor la clienţii finali de energie electrică, ce poate atrage blocarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile şi, implicit, inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a menţinerii predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, precum şi în vederea menţinerii competitivităţii principalelor sectoare economice mari consumatoare de energie,întrucât neluarea unor măsuri imediate va avea consecinţe ireversibile în zona competitivităţii produselor industriale şi va duce la relocarea în afara României a unor mari unităţi de producţie, va conduce la creşteri de preţuri peste indicele de creştere prognozat, la consecinţe pe plan social prin creşterea bruscă a preţului energiei facturate peste limitele suportabile, la supracompensarea unor producători de energie electrică din resurse regenerabile în contradicţie cu decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat, va fi afectată siguranţa în funcţionare a sistemului energetic naţional şi vor fi afectate bugetul estimativ alocat pentru implementarea schemei de sprijin şi resursele destinate funcţionării schemei de sprijin, conducând la blocarea investiţiilor în acest domeniu,elemente care vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:- are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;- a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere, sau grup hidroelectric nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic;"-------------Noul punct al art. I, prin care se modifică lit. f) a art. 2 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.1. La articolul 3 alineatul (6), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol în condiţiile legii;-------------Lit. e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 1 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013. f) cantităţile de energie electrică livrate suplimentar de unităţile dispecerizabile faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie la operatorul de transport şi sistem."1^1. La articolul 3 alineatul (8), litera b) se abrogă.-------------Pct. 1^1 al art. I, prin care se abrogă lit. b) a alin. (8) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.1^2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%."-------------Pct. 1^2 al art. I, prin care se modifică alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.1^3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi, în funcţie de gradul de realizare a obiectivului naţional şi de impactul la consumatorul final, estimează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.*)(4^2) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabileşte anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.*)"-------------Pct. 1^3 al art. I, prin care se completează art. 4 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu alin. (4^1) şi (4^2), a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe siteul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor.*)"-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014 prevede:"Art. III - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4^1) şi (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează, pentru anul 2014, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, o publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, informează Guvernul asupra nivelului acesteia şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, până cel târziu la data de 31 martie 2014. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, pentru anul 2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează şi publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie şi consumul final de energie electrică."2^1. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă.-------------Pct. 2^1 al art. I, prin care se abrogă alin. (10) al art. 4 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacţionarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:-------------Partea introductivă a alin. (2^1) al art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 3 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013. a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW; b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene; c) două certificate verzi pentru centralele electrice solare.(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) se va face începând cu 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. b), eşalonat cel mult până la data de 30 decembrie 2020."-------------Alin. (2^2) al art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 3 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013.3^1. La articolul 6, după alineatul (2^2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^3) şi (2^4), cu următorul cuprins:"(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (2^1) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1)."-------------Pct. 3^1 al art. I, care completează art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu alin. (2^3) şi (2^4), a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.3^2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), energia electrică produsă în centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi."-------------Pct. 3^2 al art. I, care completează art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu alin. (3^1), a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.3^3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa ce provine din culturi energetice se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat."-------------Pct. 3^3 al art. I, care modifică alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.4. La articolul 6, alineatele (7), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de: a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă; b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi.-------------Lit. b) a alin. (7) al art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 4 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013. (8) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a), începând cu data emiterii acesteia..................................................................... (10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabileşte prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a)."5. La articolul 6, alineatul (7^1) se abrogă.5^1. La articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem au o durată de valabilitate de 12 luni."-------------Pct. 5^1 al art. I, care modifică alin. (9) al art. 6 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.6. La articolul 8, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (9), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.-------------Alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 6 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013..................................................................... (4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal, după achiziţionarea de către furnizor a certificatelor verzi corespunzător cotei obligatorii de achiziţie. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi achiziţionate de furnizorul respectiv pe pieţele centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică.-------------Alin. (4) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 6 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013...................................................................... (6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior."-------------Alin. (6) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 6 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013.6^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită anual la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi."-------------Pct. 6^1 al art. I, care modifică alin. (3) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.6^2. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.-------------Pct. 6^2 al art. I, care abrogă alin. (5) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.7. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, datorată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), nu poate fi inclusă în factura către consumatorul final. (8) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condiţiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum şi cantitatea exceptată, condiţionată de aplicarea programelor anuale de creştere a eficienţei energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii de autorizare din partea acesteia.-------------Alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 7 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013. (9) Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate administrate de operatorul comercial al pieţei de energie electrică."8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) La emiterea avizului tehnic de racordare, operatorii de reţea au dreptul să solicite constituirea de garanţii financiare.(1^2) Cuantumul garanţiilor financiare şi modul de utilizare a acestora se stabilesc prin reglementări ale ANRE."9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la reţelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, emis cu respectarea prevederilor legale incidente în materie."10. La articolul 12, alineatele (2^1) şi (2^2) se abrogă.-------------Pct. 10 al art. I, care abrogă alin. (2^1) şi (2^2) ale art. 12 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.11. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme şi reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie."11^1. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Regulamentul de acces în piaţa de energie electrică până la limita de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie."-------------Pct. 11^1 al art. I, care completează art. 14 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu alin. (7^1) a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.11^2. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.-------------Pct. 11^2 al art. I, care abrogă alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.12. La articolul 25 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) informaţii privind garanţia financiară pentru racordare."13. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi şi întocmeşte rapoarte anuale pe care le face publice pe site-ul propriu, în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate.-------------Alin. (1) al art. 29 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 13 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013. (2) În cazul în care din raportul de monitorizare prevăzut la alin. (1), elaborat pe baza datelor ce rezultă din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiţii noi din România şi pe baza monitorizării costurilor investiţionale şi de operare/ veniturilor producătorilor, se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuţi în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea raportului de monitorizare, măsuri pentru reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport. (3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), şi se aplică centralelor/grupurilor electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, începând cu 1 ianuarie a anului următor."-------------Alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, prin care se modifică pct. 13 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 7 iunie 2013.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin excepţie de la regula tranzacţionării centralizate a acestora.14. La articolul 30 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) nerespectarea art. 8 alin. (4) şi (6) de către producătorii şi furnizorii menţionaţi la art. 8 alin. (1); f) nerespectarea reglementărilor ANRE în domeniul promovării energiei din surse regenerabile de energie."-------------Pct. 14 al art. I, care completează alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu lit. e) şi f) a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014.15. La articolul 30, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachiziţionate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă, de 10.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."-------------Pct. 15 al art. I, care modifică alin. (2) şi (3) ale art. 30 din Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014. Articolul IIAbrogat.-------------Art. II a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014. Articolul IIIEnergia electrică produsă din surse regenerabile de energie susţinută prin sistemul de promovare poate fi comercializată şi prin contracte reglementate, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.-------------Art. III a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014. Articolul IVAlineatul (3) al articolului II şi articolul III din Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 23 iulie 2012, se abrogă. Articolul V (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2013. (2) Măsurile nou-introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se vor notifica Comisiei Europene. (3) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va recalcula şi va publica pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru semestrul II al anului 2013. Articolul VIPrimul raport de monitorizare în baza căruia se adoptă măsurile prevăzute la art. 29 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este aferent anului 2012, ca perioadă monitorizată.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru energie,Constantin NiţăViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana Plumbp. Ministrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Anca-Laura Ionescu,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2013.Nr. 57.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 260 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 121 din 30 iunie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 137 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 125 din 21 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 5 din 18 decembrie 1985 cu privire la creşterea productivităţii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 471 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 207 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 266 din 11 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 28 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 87 din 22 iulie 1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţămîntului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 159 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 97 din 21 mai 2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 41 din 4 aprilie 2011 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 25 din 10 ianuarie 2002 privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Găneşti, judeţul Mureş, în componenta municipiului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 112 din 16 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 16 noiembrie 2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
 • LEGE nr. 1.078 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Statele Unite ale Americii de Nord, semnat la Bucureşti la 20 August 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 30 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 14 din 22 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 126 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 267 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 28 din 18 mai 1994 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 105 din 3 iunie 2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 306 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 53 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 5 mai 2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 24 din 5 noiembrie 1976 privind recrutarea şi repartizarea forţei de muncă
 • LEGE nr. 167 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020