Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 26 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013(*actualizată*)privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu**)(actualizată până la data de 7 octombrie 2014*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014.Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.În contextul dificultăţilor economice şi financiare care afectează sectorul agricol din România, este importantă oferirea unui cadru legal producătorilor agricoli care să sprijine înfiinţarea de fonduri mutuale menite să îi ajute să facă faţă pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.Uniunea Europeană acordă sprijin producătorilor agricoli prin intermediul plăţilor directe şi al programelor de dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 oferind statelor membre posibilitatea instituirii de ajutoare specifice membrilor pentru finanţarea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale. Prin Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori se stabilesc anumite cerinţe în vederea finanţării, înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale, prin acordarea de ajutoare specifice.Pentru agricultorii români este de mare interes implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, inclusă în propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2014-2020. În acest sens, reprezintă o prioritate sprijinul acordat pentru înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale, în vederea creşterii capacităţii agricultorilor de a face faţă riscurilor pentru continuarea producţiei agricole şi asigurarea securităţii alimentare.Având în vedere stadiul avansat al negocierilor care se derulează la nivelul instituţiilor europene, asupra legislaţiei care proiectează noua Politică agricolă comună 2014-2020, neadoptarea măsurilor prin care se creează cadrul juridic necesar înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, poate determina nefuncţionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse în proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, care se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Ţinând cont că această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de înfiinţare, avizare şi acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu.--------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acreditare - recunoaşterea acordată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fondului mutual constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) asigurare - reprezintă operaţiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualităţii, la crearea unui fond de compensaţii din care aceştia sunt despăgubiţi în cazul în care suferă o pierdere economică generată de evenimentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) autoritate competentă să acrediteze fondurile mutuale - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.); d) aviz de funcţionare - actul administrativ emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care atestă îndeplinirea condiţiilor de ordin tehnic şi financiar în vederea obţinerii acreditării. Avizul de funcţionare se eliberează în baza normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF; e) aviz prealabil - documentul emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), conform documentelor prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF, în vederea aprobării actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, în scopul înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; f) boli ale animalelor - reprezintă bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decât FEADR; g) dezastru natural - eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producţie agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, îngheţul din timpul iernii, inundaţiile, care îndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; i) fond de compensaţii - fondul constituit prin contribuţiile financiare ale membrilor în scopul acordării de către fondul mutual a compensaţiilor financiare, în cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice; j) fond mutual - reprezintă asociaţia care se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliaţi să încheie o asigurare în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; k) incident de mediu - apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce priveşte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitat din punct de vedere geografic; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică; l) măsuri aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii organismelor dăunătoare plantelor - reprezintă măsurile adoptate în conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate; m) membru - fermier activ în sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plăteşte contribuţia stabilită şi beneficiază de compensaţii financiare din partea fondului mutual în condiţiile prevăzute prin statutul acestuia; n) organisme dăunătoare plantelor - reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; o) pierderi economice - reprezintă orice pierderi substanţiale ale producţiei şi/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta în scopul reducerii efectelor evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, conform condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament; p) regulament - reprezintă Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013; q) unitate vită mare (UVM) - reprezintă unitatea de referinţă utilizată pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014.--------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 3Fondurile mutuale acreditate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi care respectă prevederile regulamentului şi, respectiv, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene şi bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia.--------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Capitolul II Condiţii de înfiinţare şi acreditare a fondurilor mutuale şi modalităţi de acordare de compensaţii financiare Articolul 4Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor de aplicare a acesteia.--------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 5Fondurile mutuale prevăzute la art. 4 care accesează scheme de susţinere prin contribuţii financiare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se acreditează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6 (1) În vederea obţinerii avizului de funcţionare şi a acreditării ca fonduri mutuale, asociaţiile trebuie să dispună de: a) capacitate de expertiză tehnică; b) capacitate de gestiune financiară; c) reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeţei agricole şi al efectivelor de animale înregistrat la nivel naţional, pentru echivalare utilizându-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egală cu 1 hectar; d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare; e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor depuse în fond şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament; f) prevederi privind atribuirea responsabilităţilor privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament. (2) În condiţiile alin. (1), emiterea avizului de funcţionare eliberat de către ASF este condiţionată de: a) îndeplinirea de către fondurile mutuale a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF; b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual în conformitate cu normele emise de ASF. (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul formulează o cerere în vederea emiterii avizului prealabil de către ASF cu privire la actul constitutiv şi statut, în baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pentru a beneficia de compensaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în actul constitutiv şi statut trebuie să se menţioneze în mod expres că scopul unic al constituirii asociaţiei îl reprezintă asigurarea membrilor afiliaţi în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensaţii financiare. Aceste condiţii cuprind: a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor şi a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensaţie financiară, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) dispoziţii referitoare la condiţiile de obţinere a compensaţiilor financiare; c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse în fondul de compensaţii şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament; d) norme privind atribuirea responsabilităţilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament; e) dispoziţii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea şi lichidarea fondului mutual; f) dispoziţii exprese privind neîngrădirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum şi accesul structurilor de audit/control naţionale şi ale Uniunii Europene la evidenţele contabile şi la orice alt document având legătură cu rambursările din fonduri publice şi compensaţiile financiare plătite membrilor. (5) Prin derogare de la prevederile art. 24 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa menţionată şi împuterniceşte un Comitet executiv în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d) din respectiva ordonanţă. (6) Comitetul executiv este constituit şi funcţionează conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF şi este condus de către un director general, pe bază de contract de mandat, care nu poate depăşi 4 ani. (7) Avizul de funcţionare se solicită, respectiv se eliberează conform normelor emise de ASF, după dobândirea personalităţii juridice de către fondul mutual. (8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale.--------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 7 (1) În vederea dobândirii acreditării, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul fondului; c) acte doveditoare ale sediului; d) dovada înregistrării fondului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; e) înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1); f) cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal pentru membrii fondatori şi membrii Consiliului director.--------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare şi aprobă, după caz, acordarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 8 (1) Acreditarea se acordă pentru o perioadă de 5 ani şi se poate reînnoi pe încă 3 ani, în baza examinării unui dosar simplificat al cărui conţinut se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înainte de expirarea primei perioade de acreditare. (2) Fondul mutual informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asupra oricăror modificări intervenite în documentele şi cerinţele care au stat la baza acordării acreditării în termen de maximum o lună de la producerea acestora. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică fondului mutual, în termen de o lună, decizia asupra menţinerii/retragerii acreditării, în baza analizei modificărilor intervenite, începând cu exerciţiul financiar al anului următor.--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014. Articolul 9 (1) În situaţia constatării de către MADR sau ASF, după caz, a unor deficienţe privind respectarea condiţiilor de funcţionare şi acreditare a fondului mutual, acesta este obligat să remedieze aspectele neconforme în termenele stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de către MADR a acreditării fondului mutual pe o perioadă de 90 de zile. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de funcţionare şi a acreditării fondului mutual respectiv.--------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 11 (1) Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente: a) fenomenele climatice nefavorabile; b) bolile animalelor; c) organismele dăunătoare plantelor şi măsurile aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii acestora; d) incidente de mediu. (2) Sursele compensaţiei financiare plătite de către fondul mutual pot fi: a) contribuţia financiară a membrilor; b) împrumuturi bancare contractate de fondurile mutuale în condiţii de piaţă; c) orice sume recuperate prin acţiuni în regres în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) sumele rambursate din contribuţia Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilităţii bugetului alocat. (3) Pentru a da naştere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensaţiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menţionate la alin. (1) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) Contribuţiile financiare prevăzute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual.--------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 12În cazul în care sursa compensaţiei financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este un împrumut bancar, durata acestuia este de minimum un an şi maximum 5 ani. Decizia de a recurge la împrumut se supune votului Consiliului director în vederea aprobării. Articolul 13 (1) Fondul mutual este obligat să desemneze o comisie de cenzori. (2) Conturile anuale şi raportul comisiei de cenzori sunt publicate în formă electronică în intervalul de 3 luni de la aprobarea acestora, cu obligativitatea de a garanta autenticitatea şi accesibilitatea lor gratuită de către membri. Articolul 14Fondul mutual acreditat în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condiţiilor menţionate la art. 3, pentru: a) costurile administrative de înfiinţare a fondului mutual, repartizate în mod degresiv pe o perioadă de maximum 3 ani; b) compensaţiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menţionate la art. 11 alin. (1); c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensaţii financiare membrilor.--------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 15Sprijinul sub forma contribuţiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depăşeşte 65% din costurile prevăzute la art. 14, urmând ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub formă de contribuţii financiare să fie suportate de membri.--------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 16 (1) MADR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) derulează sprijinul prevăzut la art. 14 sub forma contribuţiilor financiare, în funcţie de competenţele specifice. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac obiectul notificării conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol.--------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 17Abrogat.--------Art. 17 a fost abrogat de pct. 13 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 18Abrogat.--------Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 19Abrogat.--------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 64._______

Noutăți

 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 688 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 19 octombrie 1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 21 din 13 martie 2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 397 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
 • ORDONANŢA DE URG. nr. 7 din 15 februarie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 243 din 15 iulie 2005 privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare
 • LEGE nr. 36 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 116 din 11 iulie 2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • LEGE nr. 68 din 28 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industriala, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 55 din 17 martie 2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
 • LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 59 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 85 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 557 din 16 septembrie 1940 pentru înfiinţarea unui Comisariat General chemat sa ducă la îndeplinire deplasarea de populaţie prevăzută în Tratatul româno-bulgar de la Craiova, din 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 388 din 23 decembrie 2009 privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniştrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croaţia
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021