Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 26 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013(*actualizată*)privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu**)(actualizată până la data de 26 iunie 2015*)

---------- Notă

──────────

**) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014.

Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.

──────────
În contextul dificultăţilor economice şi financiare care afectează sectorul agricol din România, este importantă oferirea unui cadru legal producătorilor agricoli care să sprijine înfiinţarea de fonduri mutuale menite să îi ajute să facă faţă pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.Uniunea Europeană acordă sprijin producătorilor agricoli prin intermediul plăţilor directe şi al programelor de dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 oferind statelor membre posibilitatea instituirii de ajutoare specifice membrilor pentru finanţarea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale. Prin Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori se stabilesc anumite cerinţe în vederea finanţării, înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale, prin acordarea de ajutoare specifice.Pentru agricultorii români este de mare interes implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, inclusă în propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2014-2020. În acest sens, reprezintă o prioritate sprijinul acordat pentru înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale, în vederea creşterii capacităţii agricultorilor de a face faţă riscurilor pentru continuarea producţiei agricole şi asigurarea securităţii alimentare.Având în vedere stadiul avansat al negocierilor care se derulează la nivelul instituţiilor europene, asupra legislaţiei care proiectează noua Politică agricolă comună 2014-2020, neadoptarea măsurilor prin care se creează cadrul juridic necesar înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, poate determina nefuncţionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse în proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, care se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Ţinând cont că această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de înfiinţare, avizare şi acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu.--------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acreditare - recunoaşterea acordată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fondului mutual constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) asigurare - reprezintă operaţiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualităţii, la crearea unui fond de compensaţii din care aceştia sunt despăgubiţi în cazul în care suferă o pierdere economică generată de evenimentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) autoritate competentă să acrediteze fondurile mutuale - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.); d) aviz de funcţionare - actul administrativ emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care atestă îndeplinirea condiţiilor de ordin tehnic şi financiar în vederea obţinerii acreditării. Avizul de funcţionare se eliberează în baza normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF; e) aviz prealabil - documentul emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), conform documentelor prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF, în vederea aprobării actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, în scopul înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; f) boli ale animalelor - reprezintă bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decât FEADR; g) dezastru natural - eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producţie agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, îngheţul din timpul iernii, inundaţiile, ploile persistente şi excesive, care îndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului;----------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. i) fond de compensaţii - fondul constituit prin contribuţiile financiare ale membrilor în scopul acordării de către fondul mutual a compensaţiilor financiare, în cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice; j) fond mutual - reprezintă asociaţia care se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliaţi să încheie o asigurare în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; k) incident de mediu - apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce priveşte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitat din punct de vedere geografic; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică; l) măsuri aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii organismelor dăunătoare plantelor - reprezintă măsurile adoptate în conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate; m) membru - fermier activ în sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plăteşte contribuţia stabilită şi beneficiază de compensaţii financiare din partea fondului mutual în condiţiile prevăzute prin statutul acestuia; n) organisme dăunătoare plantelor - reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; o) pierderi economice - reprezintă orice pierderi substanţiale ale producţiei şi/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta în scopul reducerii efectelor evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, conform condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament; p) regulament - reprezintă Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013; q) unitate vită mare (UVM) - reprezintă unitatea de referinţă utilizată pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014.--------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 3Fondurile mutuale acreditate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi care respectă prevederile regulamentului şi, respectiv, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene şi bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia.--------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Capitolul II Condiţii de înfiinţare şi acreditare a fondurilor mutuale şi modalităţi de acordare de compensaţii financiare Articolul 4Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor de aplicare a acesteia. Fondurile mutuale pot implementa şi măsuri de stabilizare a veniturilor fermierilor sub forma unor compensaţii din fondurile proprii create şi gestionate distinct de către fondul mutual pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 5Fondurile mutuale prevăzute la art. 4 care accesează scheme de susţinere prin contribuţii financiare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se acreditează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6 (1) În vederea obţinerii avizului de funcţionare şi a acreditării ca fonduri mutuale, asociaţiile trebuie să dispună de: a) capacitate de expertiză tehnică; b) capacitate de gestiune financiară; c) reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeţei agricole şi al efectivelor de animale înregistrat la nivel naţional, pentru echivalare utilizându-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egală cu 1 hectar; d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare; e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor depuse în fond şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament; f) prevederi privind atribuirea responsabilităţilor privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament. (2) În condiţiile alin. (1), emiterea avizului de funcţionare eliberat de către ASF este condiţionată de: a) îndeplinirea de către fondurile mutuale a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF; b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual în conformitate cu normele emise de ASF. (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul formulează o cerere în vederea emiterii avizului prealabil de către ASF cu privire la actul constitutiv şi statut, în baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pentru a beneficia de compensaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în actul constitutiv şi statut trebuie să se menţioneze în mod expres că scopul unic al constituirii asociaţiei îl reprezintă asigurarea membrilor afiliaţi în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(3^1) După înregistrarea asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, calitatea de membru se dobândeşte prin depunerea unei cereri de afiliere prin care fermierul îşi exprimă acordul cu privire la actul constitutiv şi statut şi îşi asumă plata contribuţiei. Cererea de afiliere este aprobată de Consiliul director după verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ.----------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.(3^2) Membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi în adunarea generală de către alţi membri sau de către reprezentantul organizaţiei profesionale din care fac parte, în baza unei împuterniciri.----------Alin. (3^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (4) Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensaţii financiare. Aceste condiţii cuprind: a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor şi a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensaţie financiară, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) dispoziţii referitoare la condiţiile de obţinere a compensaţiilor financiare; c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse în fondul de compensaţii şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament; d) norme privind atribuirea responsabilităţilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament; e) dispoziţii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea şi lichidarea fondului mutual; f) dispoziţii exprese privind neîngrădirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum şi accesul structurilor de audit/control naţionale şi ale Uniunii Europene la evidenţele contabile şi la orice alt document având legătură cu rambursările din fonduri publice şi compensaţiile financiare plătite membrilor. g) opţiunea membrilor de a contribui exclusiv din fonduri proprii la crearea fondului de compensaţii pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor, din alte cauze decât cele menţionate la lit. a), precum şi regulile şi procedurile instituite pentru asigurarea gestiunii distincte a acestui mecanism de compensare.----------Lit. g) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (5) Prin derogare de la prevederile art. 24 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa menţionată şi împuterniceşte un Comitet executiv în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d) din respectiva ordonanţă. (6) Comitetul executiv este constituit şi funcţionează conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF şi este condus de către un director general, pe bază de contract de mandat, care nu poate depăşi 4 ani. (7) Avizul de funcţionare se solicită, respectiv se eliberează conform normelor emise de ASF, după dobândirea personalităţii juridice de către fondul mutual. (8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale.--------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 7 (1) În vederea dobândirii acreditării, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul fondului; c) acte doveditoare ale sediului; d) dovada înregistrării fondului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; e) înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1); f) cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal pentru membrii fondatori şi membrii Consiliului director.--------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare şi aprobă, după caz, acordarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 8 (1) Acreditarea se acordă pentru o perioadă de 5 ani şi se poate reînnoi pe încă 3 ani, în baza examinării unui dosar simplificat al cărui conţinut se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înainte de expirarea primei perioade de acreditare. (2) Fondul mutual informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asupra oricăror modificări intervenite în documentele şi cerinţele care au stat la baza acordării acreditării în termen de maximum o lună de la producerea acestora. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică fondului mutual, în termen de o lună, decizia asupra menţinerii/retragerii acreditării, în baza analizei modificărilor intervenite, începând cu exerciţiul financiar al anului următor.--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014. Articolul 9 (1) În situaţia constatării de către MADR sau ASF, după caz, a unor deficienţe privind respectarea condiţiilor de funcţionare şi acreditare a fondului mutual, acesta este obligat să remedieze aspectele neconforme în termenele stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de către MADR a acreditării fondului mutual pe o perioadă de 90 de zile. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de funcţionare şi a acreditării fondului mutual respectiv.--------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 11 (1) Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente: a) fenomenele climatice nefavorabile; b) bolile animalelor; c) organismele dăunătoare plantelor şi măsurile aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii acestora; d) incidente de mediu. e) orice alte evenimente majore care conduc la o scădere drastică a veniturilor fermierilor.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (2) Sursele compensaţiei financiare plătite de către fondul mutual pot fi: a) contribuţia financiară a membrilor; b) împrumuturi bancare contractate de fondurile mutuale în condiţii de piaţă; c) orice sume recuperate prin acţiuni în regres în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) sumele rambursate din contribuţia Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilităţii bugetului alocat pentru compensaţiile acordate pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).----------Lit. d) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (3) Pentru a da naştere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensaţiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menţionate la alin. (1) lit. a)-d) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (4) Contribuţiile financiare prevăzute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual.--------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 12În cazul în care sursa compensaţiei financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este un împrumut bancar, durata acestuia este de minimum un an şi maximum 5 ani. Decizia de a recurge la împrumut se supune votului Consiliului director în vederea aprobării. Articolul 13 (1) Fondul mutual este obligat să desemneze o comisie de cenzori. (2) Conturile anuale şi raportul comisiei de cenzori sunt publicate în formă electronică în intervalul de 3 luni de la aprobarea acestora, cu obligativitatea de a garanta autenticitatea şi accesibilitatea lor gratuită de către membri. Articolul 14Fondul mutual acreditat în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condiţiilor menţionate la art. 3, pentru: a) costurile administrative de înfiinţare a fondului mutual, repartizate în mod degresiv pe o perioadă de maximum 3 ani; b) compensaţiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menţionate la art. 11 alin. (1) lit. a)-d);----------Lit. b) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimente menţionate la art. 11 alin. (1) lit. a) şi d).----------Lit. c) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 15Sprijinul sub forma contribuţiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depăşeşte 65% din costurile prevăzute la art. 14, urmând ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub formă de contribuţii financiare să fie suportate de membri.--------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 16 (1) MADR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) derulează sprijinul prevăzut la art. 14 sub forma contribuţiilor financiare, în funcţie de competenţele specifice. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac obiectul notificării conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol.--------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 17Abrogat.--------Art. 17 a fost abrogat de pct. 13 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 18Abrogat.--------Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. Articolul 19Abrogat.--------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 64._______

Noutăți

 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 299 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 162 din 30 iulie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • LEGE nr. 183 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 443 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 146 din 27 iulie 1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 14 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 49/1969 privind modificarea Decretului nr. 76/1950 pentru producerea, transportul, distribuţia şi vinzarea energiei electrice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 524 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 112 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 25 din 27 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 134 din 11 mai 2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 77 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 361 din 18 decembrie 2013 privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică ale NATO în România
 • LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 98 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 80 din 30 septembrie 1994 privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 748 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaţionale şi a protocolului la acesta, semnate la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 124 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 14 din 17 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 161 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
 • LEGE nr. 164 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 150 din 6 aprilie 2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părţilor, la Montreal, din 15-17 septembrie 1997
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021