Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură(actualizată până la data de 02 ianuarie 2015*)

----------Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, a generat numeroase contestaţii şi litigii,în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial, generate, în parte, de interpretarea şi de aplicarea neunitară a legii, precum şi de existenţa unor lacune sau inadvertenţe legislative,în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală, a controverselor apărute în aplicarea ordonanţei de urgenţă sus-menţionate, după modificarea acesteia prin legea de aprobare, care generează blocaje şi litigii cu privire la: neclaritatea dispoziţiilor referitoare la părţile raportului contractual, condiţiile de studii ce trebuie îndeplinite de manager, nestabilirea clară a naturii remuneraţiei managerului şi a raporturilor de tip instituţional cu autoritatea, dar şi faţă de instituţia pe care o conduce; insuficienta reglementare a interimatului, a drepturilor, obligaţiilor şi limitelor de competenţă ce revin, pe de o parte, autorităţii şi, pe de altă parte, managerului interimar în asigurarea conducerii instituţiei publice de cultură până la organizarea unui nou concurs; componenţa şi atribuţiile comisiilor de concurs şi a celor de evaluare anuală şi finală a activităţii managerului; reglementarea ambiguă şi insuficientă privind clauzele contractuale, inclusiv în ceea ce priveşte concediul de odihnă şi posibilitatea managerului de a participa, direct sau indirect, la realizarea unor proiecte sau programe culturale în cadrul instituţiei pe care o conduce; competenţele şi rolul organismelor colegiale care asistă managerul în îndeplinirea sarcinilor de conducere ce îi revin; natura juridică a remuneraţiei managerului,consecinţa gravă a neadoptării acestor măsuri legislative este blocarea activităţii instituţiilor publice de cultură, lipsa clarificărilor şi modificărilor propuse de prezenta ordonanţă de urgenţă împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate. Totodată, lipsa unităţii de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri sau a unor potenţiale conflicte de interese.De asemenea, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial, menţinerea situaţiei existente, în care subzistă inadvertenţe şi lacune cu privire la natura juridică a contractului de management, a remuneraţiei managerului, a drepturilor acestuia, putând duce la înmulţirea situaţiilor litigioase.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi aplicate, potrivit dispoziţiei autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) care sunt finanţate integral din venituri proprii."2. La articolul 2, literele a) - c), e), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale, autoritatea deliberativă, reprezentată prin ministru, conducător sau autoritate executivă, în calitate de ordonator principal de credite pentru instituţia publică de cultură, după caz; b) manager - persoana fizică ce a câştigat concursul de management şi a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de autoritate publică; c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de către o persoană fizică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;........................................................................ e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;----------Lit. e) a art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. f) contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite şi manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;.......................................................................... i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, sau din veniturile proprii ale instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2)."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei; d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management; e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate; f) abrogat;----------Lit. f) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. g) abrogat."----------Lit. g) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.3^1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:«Art. 3^1. - În situaţia în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate.»----------Pct. 3^1 al art. I care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu art. 3^1, a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (1) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1) încheie contract de management cu autoritatea şi este remunerat din bugetul instituţiei în condiţiile art. 28."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de ordonatori principali de credite, şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii."6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În vederea organizării concursului de management, caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate, pe baza modelului-cadru, şi se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie a autorităţii."6^1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.»----------Pct. 6^1 al art. I care modifică alin. (2) al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008, a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul."----------Art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul public."----------Art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.9. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) misiunea instituţiei publice de cultură;"10. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de cultură;.......................................................................... c) sarcini pentru management."11. La articolul 12 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse."12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.----------Alin. (1) al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi.----------Alin. (2) al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Etapa interviului din cadrul concursului are caracter public."13. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autorităţii............................................................................ (3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză."14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a planurilor de management; b) analizează planurile de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură; c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului; d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management."15. La articolul 19, alineatele (3), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.----------Alin. (3) al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013......................................................................... (6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu. (7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9."----------Alin. (7) al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.15^1. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:«(6^1) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare.»----------Pct. 15^1 al art. I care completează art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu alin. (6^1) a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.16. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii."----------Alin. (5) al art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.16^1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părţile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6^1).»----------Pct. 16^1 al art. I care modifică alin. (2) al art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008, a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.17. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind: a) părţile contractante; b) obiectul contractului; c) durata contractului; d) remuneraţia managerului; e) drepturile şi obligaţiile managerului; f) drepturile şi obligaţiile autorităţii; g) limitele de competenţă; h) sarcinile specifice pentru instituţia de cultură; i) calendarul evaluărilor anuale şi evaluării finale;----------Lit. i) a alin. (2) al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificată de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. j) clauze speciale pentru deplasări profesionale; k) clauze speciale legate de participarea directă sau indirectă la realizarea unor proiecte în cadrul instituţiei; l) clauze speciale legate de programul de activitate şi timpul de odihnă; m) clauze speciale privind neîndeplinirea celorlalte responsabilităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de reglementările specifice instituţiei de cultură, de regulamentul de organizare şi funcţionare a respectivei instituţii; n) clauze speciale legate de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de autoritate; o) răspunderea contractuală; p) condiţiile de încetare a contractului; q) soluţionarea litigiilor; r) modificarea contractului; s) clauza penală şi forţa majoră; t) alte clauze speciale; u) dispoziţii finale. (3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, în funcţie de categoria şi specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii."18. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Contractului de management i se vor anexa, ca părţi integrante, următoarele documente: a) proiectul de management ca document de referinţă;----------Lit. a) a alin. (2^1) al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificată de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. b) programul minimal; c) alte anexe, după caz."18^1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 25. - (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului.»----------Pct. 18^1 al art. I care modifică alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008, a fost introdus de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.19. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, după cum urmează: a) un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, în funcţie de reglementările legale pentru fiecare categorie de instituţie; b) un consiliu de specialitate, cu rol consultativ, în funcţie de specificul activităţii instituţiei. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) În funcţie de specificul şi complexitatea activităţii instituţiei, managerul poate delega personalului din subordine sarcini şi responsabilităţi, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare."20. La articolul 27 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;"21. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte încheiate potrivit Codului civil, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără ca durata acestora să depăşească cu mai mult de un an durata contractului de management."22. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneraţie, în cuantumul şi în limitele stipulate de lege, prevăzută în contractul de management. (2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experienţa necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce.----------Alin. (2) al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (3) Proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condiţiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.----------Alin. (3) al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiţionale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi remuneraţia stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant.----------Alin. (4) al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (5) În cazul operelor de creaţie intelectuală la a căror realizare managerul participă în mod direct sau indirect şi pentru care sunt utilizate resursele instituţiei, drepturile patrimoniale vor fi cesionate instituţiei, conform contractului de cesiune încheiat între manager şi autoritate în condiţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare."23. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Remuneraţia managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate."----------Alin. (1) al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) Managerul beneficiază prin contractul de management de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical potrivit legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii. (3) În cazul în care câştigătorul concursului de management deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie ori în altă instituţie de cultură, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă pe durata contractului de management. (4) Suspendarea contractului individual de muncă potrivit alin. (3) îşi produce efectele de la data semnării contractului de management până la data încetării acestuia în una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."24. Articolul 31 se abrogă.25. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;"----------Lit. a) a alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.26. La articolul 32 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27."27. La articolul 32, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3) -(6), cu următorul cuprins:"(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform prevederilor contractului de management. (4) Contractul de management se suspendă de drept în cazurile prevăzute de lege sau cu acordul părţilor, la cererea motivată a managerului. (5) În cazul reorganizării de către autoritate a instituţiei, managerul are dreptul să depună un nou proiect de management, adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la adoptarea actelor administrative sau normative de punere în aplicare a reorganizării. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost abrogat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.28. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) În situaţiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3).----------Alin. (1) al art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) În cazul în care persoana astfel desemnată îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei sau într-o altă instituţie publică de cultură, raporturile de muncă ale acesteia cu respectiva instituţie se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat. (3) Persoana care asigură interimatul managementului va fi remunerată la nivelul prevăzut pentru manager. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 24, autoritatea va încheia cu persoana desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă. (5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4)."----------Alin. (5) al art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.29. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contractul de management se încheie între ordonatorul principal de credite şi câştigătorul concursului de management în urma negocierii, potrivit dispoziţiilor art. 22."30. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3)."----------Alin. (1) al art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.31. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de management."----------Alin. (1) al art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management."32. La articolul 38, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Comisia de evaluare este alcătuită potrivit prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător. (3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii."33. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii şi aprobat prin ordin al ministrului culturii. (2) După depunerea de către manager a situaţiilor financiare anuale şi a raportului de activitate, ordonatorul principal de credite are obligaţia să organizeze, în termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În cuprinsul raportului de activitate managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu autoritatea, şi poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat."34. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape: a) analiza raportului de activitate; b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu."----------Art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.35. La articolul 41, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager."(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător."----------Alin. (2) al art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013.36. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după caz."37. Abrogat.----------Pct. 37 al art. I a fost abrogat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.37^1. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:«Art. 43^1. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.»----------Pct. 37^1 al art. I care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu art. 43^1, a fost introdus de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014.38. Articolul 44 se abrogă.39. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de management în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei contractului de management, în termen de 30 de zile de la finalizarea evaluării finale; b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;----------Lit. b) a art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 a fost modificată de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. c) intervine o situaţie prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. g); d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management."40. Articolul 51 se abrogă.41. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele sintagme se înlocuiesc astfel: a) «concurs de management» cu «concurs de proiecte de management»;----------Lit. a) a pct. 41 al art. I a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. b) «plan de management» cu «proiect de management»;----------Lit. b) a pct. 41 al art. I a fost modificată de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. c) "mapă de concurs" cu "dosar de concurs". Articolul IIRegulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru recomandat pentru contractele de management se elaborează de către Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIPână la data intrării în vigoare a ordinului privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de instituţii, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, prevăzut la art. II, se vor aplica dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură. Articolul IVContractele de management încheiate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi modificate şi/sau completate cu clauze noi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II, fără a afecta durata iniţială a acestora. Articolul VÎn cazul instituţiilor publice pentru care nu s-a realizat evaluarea anuală a managementului până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care durata contractului de management expiră în 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea este obligată să realizeze evaluarea finală, care va include şi evaluarea anuală nerealizată, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia. Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 68.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 199 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 268 din 16 iunie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 38 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 382 din 10 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 24 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 538 din 25 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 113 din 27 mai 2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 241 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 225 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public
 • LEGE nr. 346 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 114 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 253 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 133 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 72 din 28 octombrie 1993 pentru acceptarea amendamentelor la articolele 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate la cea de-a 39-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii la 12 mai 1986
 • LEGE nr. 155 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S. A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 415 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 220 din 22 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 149 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020