Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie(actualizată până la data de 21 octombrie 2013*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 16 octombrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru organizarea Departamentului pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, precum şi reorganizarea în subordinea ministrului delegat pentru energie a structurilor din cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie cu atribuţii în procesul de administrare, restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale din domeniul energiei,având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici din domeniul energiei, asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, fapt ce presupune asigurarea unui cadru normativ coerent de funcţionare a Departamentului pentru Energie care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menţionate, oferind astfel continuitate actului de administrare a participaţiilor statului în domeniul energetic şi resurselor energetice,întrucât faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în perioada iulie-octombrie 2013, referitoare la privatizarea şi restructurarea Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti, Societăţii Naţionale a Gazelor Naturale Romgaz - S.A. Mediaş, Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica - S.A. Bucureşti şi Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A., este necesară adoptarea de măsuri urgente pentru organizarea Departamentului pentru Energie, care să asigure continuitate şi coerenţă, astfel încât aceste angajamente să fie respectate.În condiţiile în care în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare (art. 19), s-a reglementat doar transferul unei părţi din personalul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi reorganizarea acestuia ca direcţie în subordinea ministrului delegat pentru energie, fără a fi reglementat şi transferul de activitate/atribuţii în domeniul privatizării, administrării participaţiilor statului în domeniul energetic şi resurselor energetice, lichidării, monitorizării postprivatizare a contractelor încheiate pentru societăţile din domeniile menţionate, apare ca fiind necesară reglementarea de urgenţă a transferului de atribuţii de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie către Departamentul pentru Energie.Întrucât neadoptarea de urgenţă a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici din domeniul energiei,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (denumit în continuare O.P.S.P.I.) se reorganizează prin divizare parţială prin desprinderea unei părţi din patrimoniu şi transmiterea acesteia către Departamentul pentru Energie (denumit în continuare Departament) din cadrul Ministerului Economiei. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţi din energie înseamnă societăţi naţionale, companii naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi filialele acestora care activează în domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, al exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale. (3) Partea din patrimoniu transmisă către Departament potrivit alin. (1) este aferentă exercitării, în numele Ministerului Economiei, a atribuţiilor acestuia (i) de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, (îi) privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi (iii) referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei. (4) Departamentul exercită atribuţiile prevăzute la alin. (3) prin Direcţia generală privatizare şi administrarea participaţiilor statului în energie prevăzută la art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare. Articolul 2Departamentul preia de la O.P.S.P.I. mijloacele fixe şi obiectele de inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi corespunzătoare numărului de personal preluat, precum şi arhiva şi documentaţia în legătură cu societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, prin protocol încheiat pe baza situaţiilor financiare ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul preia şi exercită atribuţiile Ministerului Economiei (i) de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, (îi) privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi (iii) referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei. (2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), Departamentul preia drepturile şi îşi asumă obligaţiile şi atribuţiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate în privinţa societăţilor din energie. Articolul 4 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul preia personalul din cadrul O.P.S.P.I. necesar desfăşurării, în numele Ministerului Economiei, a activităţilor de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de exercitare a calităţii de acţionar cu atribuţii în domeniul administrării, privatizării, atragerii de investiţii, postprivatizării, relaţii instituţionale şi relaţii cu investitorii, juridic şi economic, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de muncă, potrivit legislaţiei muncii şi protecţiei sociale în vigoare. (2) Organizarea, funcţionarea şi numărul de posturi preluate de către Departament, precum şi reorganizarea O.P.S.P.I. şi numărul de posturi rămase la oficiu vor fi stabilite prin hotărâri ale Guvernului în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Reîncadrarea personalului preluat de către Departament se realizează cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare. Articolul 5 (1) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. (2) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. (3) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, prin Departament, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile din energie se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al Departamentului. (4) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de privatizare, Departamentul pentru Energie reţine permanent la dispoziţia sa o sumă din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale, precum şi de către societăţile comerciale la care acesta, în numele Ministerului Economiei, îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, precum şi din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare.-------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 21 octombrie 2013. (5) Din veniturile încasate de Departamentul pentru Energie prevăzute la alin. (4) se acoperă cheltuielile pentru activitatea de privatizare efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne permanent la dispoziţia acestuia, diferenţa urmând a se vira lunar la Trezoreria Statului, într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective.-------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 21 octombrie 2013. Articolul 6 (1) Fondurile financiare aferente bugetului de privatizare, aflate în conturile O.P.S.P.I., se transferă în bugetul prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru îndeplinirea de către Departament a atribuţiilor prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la data aprobării acestuia, prin protocol de predare-primire, în proporţie de 75% din totalul acestora, inclusiv cota-parte din disponibilul de sold aferent. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Departamentului, se autorizează Ministerul Economiei să diminueze creditele bugetare aprobate pentru O.P.S.P.I. şi, corespunzător, să repartizeze Departamentului creditele bugetare aprobate aferente îndeplinirii atribuţiilor acestuia. Articolul 7Alineatele (3), (4) şi (4^1 ) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., va exercita, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici şi filialele acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii. (4) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4^1 ) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Economiei, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operatorii economici şi filialele acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru energie exercită aceste atribuţii conform legii, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al oficiului, aprobat în condiţiile legii." Articolul 8Articolul 1 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Societăţile şi companiile naţionale, precum şi celelalte societăţi comerciale, cu excepţia celor pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii, la care Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului, vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, în contul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie." Articolul 9 (1) Societăţile din energie vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, în contul Departamentului. (2) Sumele reprezentând dividende cuvenite Ministerului Economiei în numele statului de la societăţile din energie, aferente exerciţiului financiar al anului 2012, precum şi pentru exerciţiilor financiare anterioare, care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se varsă în contul Departamentului. Articolul 10 (1) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare şi lichidare iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru societăţile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractele de consultanţă de specialitate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (1) pentru societăţile din energie încheiate de către O.P.S.P.I. şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru societăţile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, şi aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Contractele de servicii încheiate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (3) pentru societăţile din energie încheiate de către O.P.S.P.I. şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul economiei,Varujan VosganianViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 75.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 582 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 394 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 19 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Sălaj
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 33 din 7 aprilie 1934 pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane
 • LEGE nr. 102 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 642 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 118 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
 • LEGE nr. 439 din 27 noiembrie 2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 180 din 13 octombrie 2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 20 aprilie 1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 625 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999
 • LEGE nr. 317 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 264 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 187 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 183 din 12 noiembrie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea infracţiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964
 • LEGE nr. 779 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 115 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 457 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 402 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 502 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 169 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997
 • LEGE nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021