Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 (*actualizată*)cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013(actualizată până la data de 26 decembrie 2013*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013; LEGEA nr. 365 din 18 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013;- reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 2.909,0 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.624,5 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.284,5 milioane lei. Capitolul II Dispoziţii referitoare la bugetul de stat Articolul 3Se autorizează Curtea de Conturi ca în anexa nr. 3/07/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", să majoreze cu suma de 300 mii lei fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la fişa cod obiectiv 1021 "Sediul Camerei de Conturi Dolj", alineatul 71.01.01 "Construcţii". Articolul 4 (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexele la bugetul pe anul 2013 următoarele obiective de investiţii: a) în anexa nr. 3/13/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" fişa obiectivului de investiţii în continuare "Construcţie sediu administrativ OCPI Constanţa" cu suma de 620 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" alineatul 71.01.01 "Construcţii", sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare"; b) în anexa nr. 3/13/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" fişa obiectivului de investiţii în continuare "Mansardarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping" cu suma de 600 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie" alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii" este cuprinsă suma de 5.670 mii lei pentru continuarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a proiectului "CESAR - Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii". (3) În bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" este cuprinsă şi suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru plata obligaţiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi încheiat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale. (4) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.53 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" se suplimentează cu suma de 261 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament cu suma de 729 mii lei. Articolul 6Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente Programului operaţional 08 "Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia", prevăzut în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", cu suma de 1.035 mii lei. Articolul 7Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", la programul cod 528 "Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate", capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri" credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 600 mii lei, prin redistribuire cu aceeaşi sumă de la programul cod 527 "Reabilitare săli de sport". Articolul 8În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, influenţa prevăzută la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aferentă creditelor bugetare, creditele de angajament prevăzute în bugetul pe programe rămânând nemodificate. Articolul 9Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice să dispună executarea de lucrări de investiţii noi sau în continuare în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii. Articolul 10Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la programul cod 4091 "Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială", capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", să suplimenteze creditele de angajament pentru anul 2013 cu suma de 7.131 mii lei. Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", să diminueze alineatul "Finanţare naţională" cu suma de 657 mii lei şi să suplimenteze alineatul "Finanţarea externă nerambursabilă" cu suma de 71 mii lei şi alineatul "Cheltuieli neeligibile" cu suma de 586 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", astfel: subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ", cu suma de 700 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 700 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/1702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" să diminueze la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 700 mii lei. (4) Influenţa în sumă de 49.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Justiţiei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" va fi utilizată pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor astfel: suma de 48.000 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi suma de 1.000 mii lei la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". Articolul 12 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 60 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" următoarele modificări: a) suplimentarea la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 2.000 mii lei; b) suplimentarea la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 1.926 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ" cu suma de 2.009 mii lei şi diminuarea la subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 83 mii lei; c) diminuarea la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice" cu suma de 2.000 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele bugetare prevăzute în bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi să introducă credite de angajament în sumă de 49 mii lei. Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv" cu suma de 330 mii lei şi alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare" cu suma de 90 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 600 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare" cu suma de 38.000 mii lei. Articolul 14În bugetul Ministerul Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 14.000 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată exclusiv pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă activităţilor restante ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate Extinse (PADEX) a contractului cu EADS Deutschland GmbH. Articolul 15Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca, în cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", următoarele diminuări: a) alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 2.000 mii lei; b) alineatul 51.01.31 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social" cu suma de 2.500 mii lei; c) alineatul 51.01.54 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional" cu suma de 201 mii lei; d) alineatul 51.02.31 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional" cu suma de 2.965 mii lei; e) alineatul 51.02.32 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale" cu suma de 18.000 mii lei. Articolul 16Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului ca, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă capitole şi subcapitole de venituri în anexa nr. 3/21/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii". Articolul 17Suma aprobată în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.55 "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice", va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013. Articolul 18 (1) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va utiliza suma primită de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzută la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, după cum urmează: a) suma de 92.295.024,78 lei va fi virată în termen de două zile lucrătoare de la încasare în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.; b) diferenţa dintre suma neutilizată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din cea prevăzută la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi suma prevăzută la lit. a), pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale filialelor proprii care înregistrează restanţe la aceste bugete. (2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi virată de Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în condiţiile prevăzute la alin. (4). (3) Suma încasată conform alin. (2) se virează de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în vederea acoperirii obligaţiilor de plată restante către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în conturi de disponibil la Trezoreria Municipiului Bucureşti deschise distinct pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a). (4) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) se virează Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. numai după preluarea prin contract de cesiune de creanţă de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., în calitate de cesionar, a creanţei asupra Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în valoare de 92.295.024,78 lei, de la S.C. E.ON Energie România - S.A., în calitate de cedent. (5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.: a) poate hotărî în adunarea generală ordinară a acţionarilor repartizarea de dividende din sumele proprii ale acestei societăţi, reprezentând profit nedistribuit rămas la dispoziţia acţionarilor, către acţionarii acestei societăţi comerciale, inclusiv către Ministerul Economiei. Dividendele repartizate către Ministerul Economiei proporţional cu participaţia acestuia în S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. sunt în sumă de 92.295.024,78 lei, aferentă profitului nedistribuit la dispoziţia acţionarilor S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.; b) sub rezerva aprobării de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, menţionată la lit. a), efectuează plata din fonduri proprii a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, în sumă de 92.295.024,78 lei, într-un cont special distinct deschis pe numele acestuia la Trezoreria Municipiului Bucureşti. (6) Sumele încasate conform alin. (4) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. vor rămâne blocate, până la încasarea în contul Ministerului Economiei, a sumei prevăzute la alin. (5) lit. b) şi prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a următoarelor documente: a) copia hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor săi, la care se face referire în alin. (5) lit. a); b) copia ordinului de plată vizat de bancă privind transferul dividendelor repartizate Ministerului Economiei, conform alin. (5) lit. b). (7) Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a transmite o notificare scrisă Ministerului Economiei şi S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., confirmând încasarea în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării. (8) În condiţiile încasării în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), la data prezentării de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b), Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a proceda la deblocarea sumelor încasate conform alin. (1) lit. a) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., această societate putând dispune liber de suma respectivă. (9) Sumele încasate potrivit alin. (5) lit. b) în contul Ministerului Economiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti rămân blocate până la prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor menţionate la alin. (6) lit. a) şi b), urmând a fi eliberate şi transferate către bugetul de stat de către titularul contului la data prezentării către Trezoreria Municipiului Bucureşti a acestor documente de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. (10) În situaţia în care oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite cel mai târziu în termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Trezoreria Municipiului Bucureşti restituie sumele virate conform alin. (1) lit. a), în contul de venituri al bugetului de stat "Alte venituri". (11) Cu excepţia cazului prevăzut la alin. (10), Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. operează în contabilitatea proprie diminuarea obligaţiilor restante ale S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., cu condiţia respectării prevederilor alin. (8). Articolul 19 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" să diminueze capitolul 0002, subcapitolul 10 "Venituri curente" cu suma de 171.929 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă capitolul 39.00, subcapitolul 10 "Venituri din capital". (2) Din sumele prevăzute în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 10 "Cheltuieli de personal" se poate asigura şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor în instituţiile de învăţământ superior de stat, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, de la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute la art. 47 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, se diminuează la suma de 300 mii lei. Articolul 20Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2013. Articolul 21Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze creditele bugetare aprobate pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara cu 5.000 mii lei, fără afectarea creditelor de angajament, şi să aloce 5.000 mii lei credite bugetare pentru Maternitatea Buzău, secţia exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Articolul 22Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 "Sănătate", să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 12.832 mii lei la fişa cod obiectiv 223 "Refuncţionalizare imobil Spitalul Clinic de Urgenţă cu 300 de paturi Iaşi, în curs de execuţie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iaşi" alineatul 71.01.01 "Construcţii", cu suma de 3.675 mii lei la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", cu suma de 900 mii lei la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", cu suma de 334 mii lei la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" articolul 71.03 "Reparaţii capitale aferente activelor fixe" şi să majoreze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" alineatul 51.02.08 "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă", cu suma de 3.741 mii lei la fişa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările" alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", precum şi la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" alineatul 51.02.11 "Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale" cu suma de 4.000 mii lei. Articolul 23Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze Programul "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 7.000 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii. Articolul 24Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze cheltuielile în anexa nr. 3/2701/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul de stat" pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 100 mii lei. Articolul 25Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" următoarele modificări, astfel: a) suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 8.723 mii lei; b) diminuarea creditelor bugetare cu suma de 1.347 mii lei. Articolul 26Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" la fişa cod 1 a. "Achiziţii de imobile", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", suma de 1.000 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 27 (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2013, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. (2) Din influenţa de 1.500 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", suma de 1.000 mii lei se repartizează Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. Articolul 28Se autorizează Institutul Cultural Român în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013" să efectueze, la capitolul 67.10 "Cultură recreere religie" următoarele modificări: să diminueze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 900 mii lei, să majoreze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 1.300 mii lei şi să diminueze titlul 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 400 mii lei. Articolul 29Se autorizează Ministerul Economiei să majoreze în anexa nr. 3/35/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament cu 253.475 mii lei. Articolul 30Reconstituirea integrală a veniturilor din privatizare alocate temporar Ministerului Economiei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, se efectuează de către Autoritatea de Certificare şi Plată din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013. Articolul 31 (1) Se autorizează Ministerul Economiei, în anul 2013, să încheie contracte în limita sumei de 500.000 mii lei pentru finanţarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de la Ministerul Finanţelor Publice şi să introducă, corespunzător, în anexă la bugetul propriu Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii la IMM-uri". (2) În bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale aprobat pe anul 2013, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului", la Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma "Prezentul program cumulează cele şapte scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 797/2012 şi H.G. nr. 274/2013" se înlocuieşte cu "Prezentul program cumulează cele şase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008 şi H.G. nr. 797/2012". (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului" la programul cod 721 "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", să diminueze creditele de angajament de la suma de 2.000.000 mii lei la suma de 1.500.000 mii lei, cu creditele de angajament privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii aprobate aferente Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism. Articolul 32Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului" Programul "Evaluarea riscului de ţară", capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.03 "Stabilirea riscului de ţară" cu credite de angajament în sumă totală de 8.000 mii lei pe perioada 2014-2015, cu posibilitate de prelungire. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2013. Articolul 33Influenţa prevăzută pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în anexa nr. 2, precum şi alte modificări în structura cheltuielilor vor fi utilizate pentru asigurarea sumelor aferente "Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om". Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetele locale şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 34Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013 se majorează cu suma de 7.876 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 3, astfel: a) se majorează cu 8.518 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; b) se diminuează cu 642 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. Articolul 35 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2013, se majorează cu suma de 256.124 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 4, astfel: a) se majorează cu 204.124 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; b) se diminuează cu 25.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012; c) se majorează cu 77.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013, rezervate potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4. Articolul 36 (1) Economiile înregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor. (2) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal. (3) Alocarea suplimentară a sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) referitoare la finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ca urmare a utilizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, rămase nerepartizate, va conduce la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost. Articolul 37 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.-----------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 365 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013. (2) Sumele de la alin. (1) se reîntregesc cu sumele repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti şi neutilizate, care se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 8 noiembrie 2013. (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale. (4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.-----------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 365 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 10 decembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.-----------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 365 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013. (6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2013.-----------Alin. (6) al art. 37 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013. Articolul 38Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 se majorează cu suma de 6.557 mii lei şi se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea obligaţiilor financiare restante aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.272 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.735 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.124 mii lei şi oraşului Siret suma de 426 mii lei. Articolul 39 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 5. (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 40Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1) cu următorul cuprins:"(7^1) Prin excepţie de la alin. (7), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, precum şi a cheltuielilor neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare."3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(5^2) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"4. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.02.03 "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", este cuprinsă suma de 24.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este necesară finanţării contribuţiei proprii a Republicii Moldova la proiectul "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova". (3) Suma prevăzută la alin. (1) rămasă neutilizată la finele anului se virează de către ordonatorul principal de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 180.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu."6. Articolul 31 se abrogă. Articolul 41 (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie, cofinanţarea naţională şi/sau finanţarea externă nerambursabilă, după caz, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. (2) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Articolul 42Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 5 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 28 se abrogă.2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 118.000 mii lei, la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională "Romtehnica" - S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, colectată până la 31 decembrie 2013 de la Ministerul Apărării Naţionale."3. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 34.000 mii lei, sumă ce poate fi utilizată pentru închiderea proiectelor derulate prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare." Articolul 43 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 225.000 mii lei repartizată conform art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 se virează în contul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează astfel: a) 190.000 mii lei, de Ministerul Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" alineatul 51.02.34 "Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou" pentru finanţarea în anul 2013 a următoarelor proiectele de investiţii: "Racorduri la reţeaua de metrou - Magistrala 4" cu suma de 134.000 mii lei, "Magistrala V Metrou Etapa a 2-a Universitate-Pantelimon" cu suma de 3.500 mii lei şi "Magistrala VI - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" cu suma de 52.500 mii lei; b) 35.000 mii lei, de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", la un alineat distinct pentru finanţarea în anul 2013 a lucrărilor de împădurire. (3) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din sumele alocate conform alin. (2) se virează de către ministerele beneficiare într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Articolul 44 (1) Suma de 301.810,60 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE" se poate utiliza pentru finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune. (2) Suma menţionată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, şi se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune. Articolul 45Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) şi art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,5%. Articolul 46Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -5.227,0 milioane lei. Articolul 47Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. c)-d), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5)-(6) din Legea nr. 4/2013: a) plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2013, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal pentru bugetul de stat se majorează cu suma de 242,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 264,0 milioane lei, iar pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu 1 milion lei şi cel al bugetului instituţiilor/ activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 506,4 milioane lei. Articolul 48Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice". Articolul 49Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia. Articolul 50Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-----*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 99. Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2013detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -2.909.017││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -2.869.017││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -1.736.019││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ -270.743││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ -64.800││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ -64.800││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ -35.495││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ -29.305││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ ││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ ││ │nerezidente │ -13.424││ 02 │Impozit pe profit obţinut din activităţi comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ ││ │consumatorului │ -167││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 16.212││ 04 │Impozit pe venitul reprezentanţelor din România ale │ ││ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ ││ │străine │ -1.240││ 05 │Impozit pe profit realizat de persoana fizică dintr-o │ ││ │asociere cu o persoană juridică, care nu generează │ ││ │o persoană juridică │ -3.717││ 06 │Impozit pe venitul microintreprinderilor │ 2.626││ 07 │Impozit pe venitul microintreprinderilor realizate de │ ││ │persoana fizică dintr-o asociere cu persoana juridică,│ ││ │care nu generează o persoană juridică │ 68││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri de capital│ ││ │de la persoane juridice │ -358││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ -205.943││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ ││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ -308.000││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ -80.000││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 80.000││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ -38.000││ │valoare │ ││ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ -250.000││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ -20.000││ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ ││ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ ││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ ││ │SCAD) │ 102.057││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ 102.057││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -1.315.276││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ -365.000││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -270.557││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -7.876││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -256.124││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -6.557││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -124.030││ 11 │Taxa pe valori suplimentare obţinute ca urmare a │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale │ -38.500││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ -16.630││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a│ -68.900││ │gazului metan │ ││1401 │ACCIZE │ -648.089││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 92.400││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ 92.400││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ ││ │INTERNAŢIONALE │ -150.000││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ -150.000││ 01 │Taxe vamale │ -155.718││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 5.718││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ -1.132.998││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -1.151.349││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ -1.133.349││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 200.000││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale │ ││ │a României │ -1.440.680││ 08 │Venituri din dividende │ 108.181││ 50 │Alte venituri din proprietate │ -850││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -18.000││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -18.000││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 18.351││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 70.233││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 69.200││ 20 │Venituri din cercetare │ -40││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 829││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 244││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ -106.492││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ -116.419││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ ││ │termen │ 55││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ ││ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la │ ││ │regimul drogurilor şi precursorilor │ 372││ 07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată │ 9.400││ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 100││3601 │DIVERSE VENITURI │ 54.610││ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 18.246││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputaţii şi despăgubiri │ 1.363││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ ││ │drepturile necuvenite │ 1.400││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ -610││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ ││ │instituţiilor publice │ 34.800││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 41││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ -230││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ ││ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ ││ │instituţiile publice reorganizate │ -400││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ -40.000││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ -40.000││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituţiilor publice │ -2.476││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat şi de mobilizare │ 120││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ ││ │fondurile statului │ -21.218││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ ││ │bugetare │ -16.937││ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ ││ │instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima │ ││ │casă" │ 400││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 111││4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ ││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ ││ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ ││ │redresare financiară │ 12││ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ ││ │persoane fizice şi juridice │ -12│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Anexa 2 TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.390.448││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.291.574││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 333.057││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -153.005││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -669.544││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -103.173││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 273.755││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -193.279││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -431.075││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -62.284││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -307.527││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 40.998││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -19.497││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -79.598││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -79.203││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -20.395││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 20.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -19.276││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -192││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -19.084││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.624.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.547.087││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 242.229││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 352││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -669.344││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -103.173││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 273.755││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -204.279││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -473.195││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -322.596││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -309.815││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 38.476││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -19.497││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -76.322││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -75.927││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -20.395││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 20.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -1.076││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -192││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -884││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 87.842││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.693││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.866││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.963││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.060││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.732││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 32.803││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 315││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.851││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.851││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -3.144││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.144││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.400││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -856││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 112││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 200.144││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200.550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 273││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 273.755││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.642││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -406││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -20.395││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 20.000││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -719.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -719.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -661.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -46.000││ │PUBLICE │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 65.325││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65.325││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 65.325││ │PUBLICE │ ││6001 │APĂRARE │ -46.530││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -31.498││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -64.805││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 18.490││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 7.406││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.258││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 49││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 104││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.032││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.032││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 369.121││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 353.766││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 265.864││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 29.528││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 52.950││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 379││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 6.306││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 3││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -1.264││ │RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.355││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.355││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -3.868││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.838││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.429││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.544││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -8││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.017││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││6601 │SĂNĂTATE │ -362││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.379││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.923││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -16.907││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 6.363││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.741││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.741││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -3.496││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.771││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.372││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.319││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -6.141││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.939││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.275││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.275││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -615.435││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -615.243││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.402││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.917││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -204.856││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -81.731││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -309.914││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3.014││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -13.413││ │RAMBURSABILĂ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -192││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -192││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -387.837││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -387.837││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -280.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -26.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -79.217││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -2.620││ │RAMBURSABILĂ │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -129.013││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -123.333││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.970││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.370││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -120.783││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.150││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.680││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.680││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -247.601││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -227.601││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.288││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -223.902││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.411││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -1.099││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -404││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -404││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -695││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -695││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 17.054││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.609││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.347││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -293││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.173││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 23.022││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.983││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -30.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 12.317││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -2.200││ │RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.366││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.366││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -189││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -189││8401 │TRANSPORTURI │ -152.139││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -151.632││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.647││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -100.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 185.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -230.816││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 331││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -507││8501 │COMUNICAŢII │ -49.947││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.608││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -875││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -37.673││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.339││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.339││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -3.000││ │PUBLICE │ ││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││9901 │DEFICIT │ -1.284.532││5006 │CREDITE EXTERNE │ -25.140││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25.140││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25.140││6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -25.140││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25.140││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25.140││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -149││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -149││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -149││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -187││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -187││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -187││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 30││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 8││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 259.326││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 255.662││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.828││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -153.357││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 42.120││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 260.461││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.288││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.522││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.864││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.864││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -18.200││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -18.200││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 128││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 128││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -128││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -128││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 606││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 794││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 169.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 193.134││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.222││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -154.279││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.880││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 260.461││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.288││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.522││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.008││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.008││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -18.200││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -18.200││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.000││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 38.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.000││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 50.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.150││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.150││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.300││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.269││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.269││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.180││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -5││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.269││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.269││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.180││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -5││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 9.274││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.274││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.180││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -5│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 970││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.093││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -123││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -470││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -470││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 970││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.093││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -123││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -470││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -470││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 623││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.093││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.093││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -470││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -470││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ │ -123││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -123││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -123│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -1││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -1││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ │ -1││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -1│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.457││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.457││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.457││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -18.285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.285││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 241││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -19.576││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -18.285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.285││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 241││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -19.576││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -18.285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.285││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 241││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -19.576│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 550││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 550││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 550││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 13.857││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.225││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.217││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -98││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.663││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.131││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -15.362││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 327││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 327││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -695││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -695││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 13.857││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.225││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.217││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -98││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.663││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.131││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -15.362││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 327││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 327││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -695││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -695││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.519││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.566││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.217││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.801││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -17.260││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.673││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.673││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 17.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.903││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -434││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.337││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 14.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 898││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 898││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.898││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -98││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -98││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -695││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -695││8401 │TRANSPORTURI │ -5.670││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.670││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.670│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 13.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 13.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 15.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.440││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 740││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -50││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.500││6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ -2.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.440││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.750││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -740││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -265.049││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -265.049││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.036││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -280.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.811││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -82││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.620││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -315.057││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -315.057││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.036││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -280.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -21.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.819││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -82││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.620││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -8.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.128││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.036││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.490││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -82││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -303.620││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -303.620││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -280.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -21.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.620││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -3.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.309││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.309││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 8││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 8││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 50.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 50.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -46.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.105││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -47.105││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.395││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -20.395││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -46.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.105││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -47.105││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30.395││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -20.395││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -42.105││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -32.105││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -47.105││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -4.395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.395││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -20.395│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 100.560││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.560││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.606││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 866││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 49.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.160││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -72││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 99.160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.160││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 49.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.160││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -72││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 72││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 72││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 99.160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.160││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 49.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.160││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -72││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -72││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -72││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 1.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 606││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 794││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 1.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 606││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 794│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -31.574││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.134││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -71.914││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.385││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.208││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 49││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.107││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 331││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.440││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.440││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -33.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.188││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -71.923││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25.340││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.208││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 49││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.107││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 331││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.312││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.312││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -108││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -108││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -28││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1││6001 │APĂRARE │ -46.530││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -31.498││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -64.805││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 18.490││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.406││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.258││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 49││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 104││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.032││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.032││6101 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.892││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 142││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.656││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.795││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.750││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.750││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -253││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -223││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.759││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.544││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -8││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││6601 │SĂNĂTATE │ 234││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 234││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -577││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 457││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 354││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 10.933││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.933││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -98││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 83││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -60││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.008││8401 │TRANSPORTURI │ 331││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 331││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 331││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 1.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.054││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.045││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -128││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -128││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 128││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 128││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -128││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -128││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.926││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.917│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 213.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 206.140││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 185.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.140││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.457││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.321││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 400││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.860││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.860││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 200.140││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 206.140││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 185.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.140││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.457││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.321││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 400││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 8.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.500││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 219.155││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 205.155││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.140││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.080││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.249││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.000││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -4.378││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.378││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.450││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -2.937││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.937││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.937││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -600││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -20.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5006 │CREDITE EXTERNE │ -25.140││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25.140││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25.140││6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -25.140││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25.140││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25.140││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 38.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.000││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 38.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -520.405││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520.213││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -89.654││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -81.731││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -330.101││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3.014││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -13.413││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -192││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -192││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -520.405││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520.213││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -89.654││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -81.731││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -330.101││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3.014││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -13.413││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -192││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -192││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -63.958││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -63.958││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -63.958││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -456.447││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -456.255││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -25.696││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -81.731││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -330.101││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3.014││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -13.413││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -192││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -192│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -10.651││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 844││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 312││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -579││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.459││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.652││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.495││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.495││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -10.651││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.156││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 312││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -579││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -7.541││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.652││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -495││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -495││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -12.303││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.808││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 312││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -579││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -7.541││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -495││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -495││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.652││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.652││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.652││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.000││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -47.098││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.543││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.847││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -293││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.173││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.680││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -30.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 12.350││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.366││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.366││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -189││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -189││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -47.098││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.543││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.847││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -293││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.173││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.680││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -30.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 12.350││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.366││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.366││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -189││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -189││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -41.098││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.543││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.847││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -293││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.173││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.680││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -30.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 12.350││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.366││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.366││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -189││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -189││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICETit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -178.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -172.420││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.470││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 19.293││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.183││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.680││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.680││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -178.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -172.420││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.470││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 19.293││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.183││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.680││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.680││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -84.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -84.217││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -79.217││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -129.013││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -123.333││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.970││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.370││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -120.783││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.150││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.680││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.680││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 35.130││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 33.663││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -33│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -134.337││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -133.830││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.647││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -100.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 189.715││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -225.146││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.748││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -507││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -134.337││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -133.830││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.647││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -100.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 189.715││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -225.146││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.748││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -507││6601 │SĂNĂTATE │ 4.715││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.715││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 4.715││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.748││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.748││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.748││8401 │TRANSPORTURI │ -146.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -146.293││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.647││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -100.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 185.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -225.146││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -507│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 168.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 191.208││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.213││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -156.196││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.880││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 260.461││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.288││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.522││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.008││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.008││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -18.200││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -18.200││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 168.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 191.208││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.213││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -156.196││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.880││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 260.461││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.288││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.522││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.008││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.008││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -18.200││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -18.200││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 168.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 191.208││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.213││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -156.196││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.880││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 260.461││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.288││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.522││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.008││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.008││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -18.200││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -18.200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -54.528││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -36.787││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -17.364││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -47.923││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.741││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.741││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -54.528││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -36.787││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -17.364││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -47.923││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.741││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.741││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 129.283││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.283││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 129.283││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ -5.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.430││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -17.364││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.294││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.741││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.741││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -178.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -178.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -178.500││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.989││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.489││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 2.950││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.939││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.989││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.489││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 2.950││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.939││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 500││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -3.989││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.489││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 2.950││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.939││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -50.821││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -43.482││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.749││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -37.673││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.339││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.339││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -50.821││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -43.482││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.749││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -37.673││ │NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.339││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.339││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -874││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -874││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -874││8501 │COMUNICAŢII │ -49.947││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.608││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -875││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -37.673││ │NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.339││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.339│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.094││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.019││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -481││ │NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 75││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.094││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.019││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -481││ │NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 75││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NATIONALĂ │ 9.094││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.019││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -481││ │NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 75│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 27.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.870││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.870││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 27.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.870││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.870││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NATIONALĂ │ 27.970││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.970││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.970││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 1.870││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.870││6501 │INVĂŢĂMÂNT │ -470││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -470││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -470│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 6.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 6.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 6.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.127││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.127││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 627││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.127││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.127││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 627││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 5.127││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.127││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 627││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -29.155││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.866││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.970││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -306││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.288││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.802││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.289││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.289││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -29.155││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.866││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.970││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -306││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.288││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.802││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.289││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.289││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -16.748││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.470││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.970││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.278││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.278││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -11││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -11.090││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.090││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.288││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.802││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -306││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -306││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -306││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.290││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.400││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 112││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.290││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.400││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 112││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -2.270││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.270││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.400││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 112││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit. 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 23.022││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.022││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 23.022││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 23.022││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.022││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 23.022││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 23.022││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.022││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 23.022│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLARII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -367││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -160││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -203││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -210││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -160││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -46││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -210││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -160││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -46││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -157││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -157││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -157││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -157││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -157││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -157│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -290││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -370││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 80││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 130││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 130││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -290││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -370││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 80││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 130││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 130││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -290││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -370││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 80││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 130││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 130│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 119││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 119││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 119││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 119││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 119││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 119││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 270││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 270││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 270││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 270││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 270││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 270│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.613││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.613││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.017││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.613││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.613││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.017││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 4.380││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.380││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10││6501 │INVATAMANT │ 1.233││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.233││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.250││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.017││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -30││6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.268││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.268││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 626││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 642││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.268││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.268││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 626││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 642││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 626││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 626││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 626││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 642││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 642││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 642│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -150││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -150││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -150││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -30││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -30││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -30││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 365││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 60││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 365││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 60││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 365││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 60│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 730││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 730││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 830││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 730││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 730││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 830││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 730││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 730││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 830││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -12.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -12.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -12.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -12.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -12.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -12.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.919││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.919││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.219││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.919││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.919││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.219││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.919││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.919││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.219│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -584.665││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -604.665││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -661.500││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 273.755││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -46.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -236.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 142.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.000││ 75 │TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -584.665││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -604.665││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -661.500││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 273.755││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -46.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -236.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 142.300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.000││ 75 │TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 20.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 142.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 142.300││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 142.300││ │RAMBURSABILA │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 203.635││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 183.635││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.120││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 273.755││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.000││ 75 │TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 20.000││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -719.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -719.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -661.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -46.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -211.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -211.100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -211.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Anexa 3 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2013                                                                        mii lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 din care, pentru finanţarea                                                      cheltuielilor cu:                                            ────────────────────────────────────                                                                  din care:Nr. ──────────────────────crt. Judeţul TOTAL învăţământul hotărâri judecătoreşti                                            special şi pentru plata                                             centrele salariilor învăţămân-                                            judeţene de tului special şi a                                            resurse şi centrelor judeţene                                             asistenţă de resurse şi                                           educaţională asistenţă educaţională─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL I 2.125.790 460.372 21.150                  II 7.876 7.876 -642                 III 2.133.666 468.248 20.508 1 ALBA I 49.448 6.621 117                  II 441 441 56                 III 49.889 7.062 173 2 ARAD I 46.215 13.212 460                  II 550 550 400                 III 46.765 13.762 860 3 ARGEŞ I 58.860 9.999 420                  II 620 620 0                 III 59.480 10.619 420 4 BACĂU I 72.094 10.389 210                  II 0 0 0                 III 72.094 10.389 210 5 BIHOR I 73.739 22.232 974                  II 0 0 0                 III 73.739 22.232 974 6 BISTRIŢA- I 42.566 15.666 446   NĂSĂUD II 866 866 0                 III 43.432 16.532 446 7 BOTOŞANI I 50.206 7.940 379                  II 0 0 0                 III 50.206 7.940 379 8 BRAŞOV I 55.440 15.171 310                  II 445 445 0                 III 55.885 15.616 310 9 BRĂILA I 27.349 6.734 443                  II 119 119 -100                 III 27.468 6.853 34310 BUZĂU I 48.525 11.126 534                  II 748 748 0                 III 49.273 11.874 53411 CARAŞ- I 41.171 10.711 362   SEVERIN II 589 589 0                 III 41.760 11.300 36212 CĂLĂRAŞI I 29.775 1.159 117                  II 0 0 0                 III 29.775 1.159 11713 CLUJ I 76.664 33.135 1.105                  II 1.050 1.050 -50                 III 77.714 34.185 1.05414 CONSTANŢA I 63.991 11.445 1.087                  II 695 695 -300                 III 64.686 12.140 78715 COVASNA I 24.406 4.414 97                  II 195 195 0                 III 24.601 4.609 9716 DÂMBOVIŢA I 41.100 5.486 181                  II 553 553 0                 III 41.653 6.039 18117 DOLJ I 56.975 13.508 905                  II 479 479 -100                 III 57.454 13.987 80518 GALAŢI I 53.122 12.920 529                  II 271 271 182                 III 53.393 13.191 71119 GIURGIU I 21.792 1.153 25                  II 174 174 23                 III 21.966 1.327 4820 GORJ I 37.403 5.439 139                  II 342 342 63                 III 37.745 5.781 20221 HARGHITA I 37.424 4.434 142                  II 290 290 0                 III 37.714 4.724 14222 HUNEDOARA I 41.307 9.420 314                  II 755 755 0                 III 42.062 10.175 31423 IALOMIŢA I 22.790 3.218 83                  II 301 301 0                 III 23.091 3.519 8324 IAŞI I 120.372 28.638 1.558                  II -1.985 -1.985 -100                 III 118.387 26.653 1.45825 ILFOV I 26.885 4.091 962                  II 72 72 -460                 III 26.957 4.163 50226 MARAMUREŞ I 58.312 15.433 346                  II -981 -981 194                 III 57.331 14.452 54027 MEHEDINŢI I 28.359 6.989 542                  II 672 672 0                 III 29.031 7.661 54228 MUREŞ I 69.495 9.015 186                  II 923 923 0                 III 70.418 9.938 18629 NEAMŢ I 70.563 15.171 828                  II 182 182 -123                 III 70.745 15.353 70530 OLT I 40.594 5.551 186                  II 0 0 0                 III 40.594 5.551 18631 PRAHOVA I 73.587 11.439 572                  II 291 291 -100                 III 73.878 11.730 47232 SATU MARE I 39.320 5.249 180                  II 850 850 0                 III 40.170 6.099 18033 SĂLAJ I 32.623 4.485 110                  II 160 160 0                 III 32.783 4.645 11034 SIBIU I 59.786 13.354 389                  II 869 869 222                 III 60.655 14.223 61135 SUCEAVA I 98.855 27.987 1.481                  II 1.314 1.314 431                 III 100.169 29.301 1.91236 TELEORMAN I 30.105 5.087 406                  II 461 461 -38                 III 30.566 5.548 36837 TIMIŞ I 91.628 28.058 1.241                  II -200 -200 -200                 III 91.428 27.858 1.04138 TULCEA I 34.495 4.036 132                  II 0 0 0                 III 34.495 4.036 13239 VASLUI I 72.087 11.813 350                  II 494 494 0                 III 72.581 12.307 35040 VÂLCEA I 53.316 7.364 373                  II 528 528 0                 III 53.844 7.892 37341 VRANCEA I 43.404 11.438 288                  II 385 385 0                 III 43.789 11.823 28842 Sume rezervate   care se repar-   tizează pe   judeţe prin I 9.642 9.642 1.642   hotărâri ale II -5.642 -5.642 -642   Guvernului III 4.000 4.000 1.000   în baza soli-   citărilor şi   fundamentă-   rilor   prezentate de   autorităţile   administraţiei   publice locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municiipiilor,sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2013*Font 8*                                                                                                mii lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   din care, pentru:                              ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      din care:                                             ─────────────────────────────── hotărâri drepturileNr. finanţarea salarii, sporuri cheltuieli judecătoreşti asistenţilorcrt. Judeţul TOTAL de bază a indemnizaţii şi prevăzute pentru plata personali ai                                  unităţilor alte drepturi la art. 104 salariilor în persoanelor                                     de salariale în alin. 2 unităţile de cu handicap                                 învăţământ bani stabilite lit. b)-e)a învăţământ grav sau                               preuniversitar prin lege, din Legea preuniversitar indemnizaţi-                                  de stat precum şi educaţiei de stat ile lunare                                               contribuţiile naţionale                                                  aferente nr. 1/2011                                                  acestora─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL I 10.390.069 8.670.421 7.589.869****) 1.080.552 514.454 965.694              II 256.124 204.124 204.124 0 -25.000 77.000             III 10.646.193 8.874.545 7.793.993****) 1.080.552 489.454 1.042.694 1 ALBA I 186.599 163.943 145.268 18.675 4.494 15.932              II 6.779 5.421 5.010 411 0 1.358             III 193.378 169.364 150.278 19.086 4.494 17.290 2 ARAD I 197.774 167.747 146.260 21.487 7.270 20.786              II 9.676 8.390 7.911 473 0 1.286             III 207.450 176.137 154.177 21.960 7.270 22.072 3 ARGEŞ I 303.746 260.955 231.233 29.722 16.328 22.497              II 14.005 10.830 10.176 654 700 2.475             III 317.751 271.785 241.409 30.376 17.028 24.972 4 BACĂU I 333.087 282.777 247.425 35.352 13.374 32.225              II 15.578 16.278 15.500 778 -700 0             III 348.665 299.055 262.925 36.130 12.674 32.225 5 BIHOR I 306.699 260.481 229.555 30.926 15.676 27.528              II 16.928 14.922 14.242 680 0 2.006             III 323.627 275.403 243.797 31.606 15.676 29.534 6 BISTRIŢA- I 168.286 144.742 126.050 18.692 5.946 15.684   NĂSĂUD II 8.455 5.492 5.081 411 0 2.963             III 176.741 150.234 131.131 19.103 5.946 18.647 7 BOTOŞANI I 235.168 201.108 177.665 23.443 15.588 16.851              II 1.641 -484 -1.000 516 0 2.125             III 236.809 200.624 176.665 23.959 15.588 18.976 8 BRAŞOV I 249.962 217.853 188.789 29.064 9.518 20.240              II 9.063 6.415 5.776 639 0 2.648             III 259.025 224.268 194.565 29.703 9.518 22.888 9 BRĂILA I 164.246 139.430 123.739 15.691 10.048 12.693              II 4.403 2.571 2.226 345 0 1.832             III 168.649 142.001 125.965 16.036 10.048 14.52510 BUZĂU I 224.853 188.569 166.530 22.039 12.754 20.089              II 8.304 6.070 5.585 485 0 2.234             III 233.157 194.639 172.115 22.524 12.754 22.32311 CARAŞ- I 151.437 128.876 112.588 16.288 5.142 15.704   SEVERIN II 9.764 5.009 4.651 358 1.000 3.755             III 161.201 133.885 117.239 16.646 6.142 19.45912 CĂLĂRAŞI I 144.137 118.544 105.024 13.520 8.300 15.460              II 3.399 297 0 297 0 3.102             III 147.536 118.841 105.024 13.817 8.300 18.56213 CLUJ I 307.268 259.542 224.859 34.683 12.932 31.193              II 15.506 13.538 12.775 763 0 1.968             III 322.774 273.080 237.634 35.446 12.932 33.16114 CONSTANŢA I 309.723 262.310 228.355 33.955 20.988 22.400              II 13.057 10.942 10.195 747 -1.000 3.115             III 322.780 273.252 238.550 34.702 19.988 25.51515 COVASNA I 130.674 115.879 103.147 12.732 6.242 7.100              II 5.552 4.646 4.366 280 0 906             III 136.226 120.525 107.513 13.012 6.242 8.00616 DÂMBOVIŢA I 244.287 203.757 180.705 23.052 9.688 27.573              II 9.166 5.801 5.294 507 0 3.365             III 253.453 209.558 185.999 23.559 9.688 30.93817 DOLJ I 314.651 271.752 242.088 29.664 19.124 17.685              II 8.328 5.601 4.948 653 0 2.727             III 322.979 277.353 247.036 30.317 19.124 20.41218 GALAŢI I 263.842 227.475 199.998 27.477 11.726 20.979              II 5.972 3.083 2.479 604 0 2.889             III 269.814 230.558 202.477 28.081 11.726 23.86819 GIURGIU I 112.620 91.319 80.243 11.076 4.856 14.911              II 2.112 -1.756 -2.000 244 1.000 2.868             III 114.732 89.563 78.243 11.320 5.856 17.77920 GORJ I 221.740 173.726 153.000 20.726 12.386 33.373              II -1.644 2.456 2.000 456 0 -4.100             III 220.096 176.182 155.000 21.182 12.386 29.27321 HARGHITA I 203.450 182.892 162.149 20.743 9.770 8.789              II 6.269 5.553 5.097 456 0 716             III 209.719 188.445 167.246 21.199 9.770 9.50522 HUNEDOARA I 236.248 195.474 170.606 24.868 9.866 28.474              II 7.979 5.510 4.963 547 0 2.469             III 244.227 200.984 175.569 25.415 9.866 30.94323 IALOMIŢA I 133.458 109.860 97.898 11.962 9.476 12.875              II 1.661 -1.737 -2.000 263 0 3.398             III 135.119 108.123 95.898 12.225 9.476 16.27324 IAŞI I 407.262 348.168 306.498 41.670 24.474 30.300              II 17.483 14.920 14.003 917 0 2.563             III 424.745 363.088 320.501 42.587 24.474 32.86325 ILFOV I 125.707 101.472 86.131 15.341 5.024 18.333              II 1.401 -662 -1.000 338 0 2.063             III 127.108 100.810 85.131 15.679 5.024 20.39626 MARAMUREŞ I 265.275 223.209 196.867 26.342 15.680 22.442              II 8.214 5.059 3.725 1.334 0 3.155             III 273.489 228.268 200.592 27.676 15.680 25.59727 MEHEDINŢI I 148.464 118.544 104.879 13.665 7.292 20.347              II 8.354 4.404 4.103 301 0 3.950             III 156.818 122.948 108.982 13.966 7.292 24.29728 MUREŞ I 288.219 254.507 224.749 29.758 9.962 20.525              II 15.571 13.373 12.718 655 0 2.198             III 303.790 267.880 237.467 30.413 9.962 22.72329 NEAMŢ I 256.641 222.463 197.974 24.489 13.474 17.351              II 12.526 8.724 8.185 539 0 3.802             III 269.167 231.187 206.159 25.028 13.474 21.15330 OLT I 221.247 189.762 169.463 20.299 11.750 16.840              II 6.197 2.961 2.514 447 0 3.236             III 227.444 192.723 171.977 20.746 11.750 20.07631 PRAHOVA I 346.628 288.898 250.080 38.818 14.578 39.825              II 3.775 854 0 854 -1.000 3.921             III 350.403 289.752 250.080 39.672 13.578 43.74632 SATU MARE I 193.844 165.143 145.477 19.666 9.778 17.199              II 9.310 5.019 4.586 433 0 4.291             III 203.154 170.162 150.063 20.099 9.778 21.49033 SĂLAJ I 140.274 116.977 102.553 14.424 5.468 16.422              II 6.710 3.317 3.000 317 1.000 2.393             III 146.984 120.294 105.553 14.741 6.468 18.81534 SIBIU I 200.941 171.597 150.063 21.534 9.802 16.708              II 5.148 4.735 4.261 474 0 413             III 206.089 176.332 154.324 22.008 9.802 17.12135 SUCEAVA I 365.748 308.491 268.819 39.672 24.886 29.434              II 15.920 11.650 10.777 873 0 4.270             III 381.668 320.141 279.596 40.545 24.886 33.70436 TELEORMAN I 171.111 142.257 126.296 15.961 9.894 15.574              II 6.060 3.643 3.292 351 0 2.417             III 177.171 145.900 129.588 16.314 9.894 17.99137 TIMIŞ I 313.607 263.496 227.786 35.710 13.506 34.076              II 9.670 7.953 7.167 786 -1.000 2.717             III 323.277 271.449 234.953 36.496 12.506 36.79338 TULCEA I 117.146 99.172 88.205 10.967 5.368 11.286              II 3.098 241 0 241 0 2.857             III 120.244 99.413 88.205 11.208 5.368 14.14339 VASLUI I 232.755 197.052 172.853 24.199 9.598 22.927              II 6.095 4.586 4.054 532 0 1.509             III 238.850 201.638 176.907 24.731 9.598 24.43640 VÂLCEA I 204.604 167.519 147.491 20.028 9.980 24.129              II 9.110 1.441 1.000 441 0 7.669             III 213.714 168.960 148.491 20.469 9.980 31.79841 VRANCEA I 218.324 143.813 126.830 16.983 8.140 64.092              II -25.792 5.208 4.834 374 0 -31.000             III 192.532 149.021 131.664 17.357 8.140 33.092   MUNICIPIUL42 BUCUREŞTI I 904.317*) 684.870 583.681**) 101.189***) 24.308 66.843              II 33.321 24.850 22.624 2.226 0 8.471             III 937.638*) 709.720 606.305**) 103.415***) 24.308 75.31443 SUME   REZERVATE I 124.000 94.000 70.000 24.000 30.000 0              II -78.000 -53.000 -29.000 -24.000 -25.000 0             III 46.000 41.000 41.000 0 5.000 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) din care: 54.082 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 16.509 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 27.928 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine, precum şi 4.613 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli.**) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională.***) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.****) din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, altele decât cele prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Anexa 5 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATEInfluenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ -88.163││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 42.653││2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 5.000││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ ││ │datorate de angajatori │ 5.000││ 02 │Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate │ ││ │datorate de persoanele aflate în şomaj │ 5.000││2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -5.000││ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale │ ││ │datorate de asiguraţi │ -5.000││2900 05 │C. VENITURI NEFISCALE │ 42.653││3000 05 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 31.517││3005 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 56││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 56││3105 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.461││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 31.461││3600 05 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 11.136││3605 │DIVERSE VENITURI │ 11.136││ 50 │Alte venituri │ 11.136││4100 05 │IV SUBVENŢII │ -55.236││4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -55.236││4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -54.536││ 23 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ -330││ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ 129.283││ 27 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ -2.660││ 30 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari│ -178.500││ 47 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │beneficiare de ajutor social │ -2.500││ 48 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii │ ││ │străini aflaţi în centrele de cazare │ -90││ 49 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul│ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ 261││4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ -700││ 02 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │care execută o pedeapsă privativă de │ ││ │libertate sau arest preventive │ -700││4505 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR│ ││ │EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ -75.580││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională │ -55.881││ 02 │Fondul Social European │ -19.699││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ -88.163││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -71.163││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -115.263││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.000││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -88.163││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -71.163││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -115.263││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.000││6605 │SĂNĂTATE │ -88.163││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -71.163││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -115.263││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 decembrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 561 din 7 decembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Perşinari prin reorganizarea comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 209 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 149 din 20 mai 2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuări precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • LEGE nr. 60 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013
 • LEGE nr. 385 din 31 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 609 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • LEGE nr. 116 din 21 mai 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 621 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 26 februarie 2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 63 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava la 5 martie 2003
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 499 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 145 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 289 din 20 noiembrie 2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 497 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • LEGE nr. 145 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 120 din 12 iulie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 533 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 98 din 5 martie 2002 pentru aderarea României la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
 • LEGE nr. 380 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 18 octombrie 1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021