Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 9 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 9 decembrie 2013

  Având în vedere necesitatea de a adapta instituția transferului din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, la nevoile tehnice și comerciale actuale ale pieței și existența unor cereri de transfer adresate autorităților publice relevante, se impune luarea cu efect imediat a unor măsuri legislative, prin introducerea unor precizări ale cadrului normativ actual.Urgența adoptării unor asemenea măsuri legislative rezidă inclusiv în necesitatea aducerii la zi a cadrului normativ, pentru a reflecta situația reală a pieței de petrol și gaze și a răspunde unor nevoi stringente de actualizare a reglementărilor ce trebuie să se realizeze imediat.În mod concret, adoptarea prezentului act normativ, care reprezintă cea mai rapidă soluție legislativă, este necesară în vederea evitării pierderii unor oportunități de afaceri valabile pentru un interval de timp limitat, în care sunt implicate atât companii românești, cu capital privat și/sau de stat, cât și investitori străini strategici din industria de petrol și gaze.Orice amânare a adoptării acestor măsuri poate avea drept consecință pierderea de investiții importante pentru industria petrolieră din România, având un impact negativ direct și asupra eforturilor de asigurare a securității energetice a României, precum și asupra volumului investițiilor directe și a potențialelor venituri suplimentare la bugetul de stat.În consecință, având în vedere dinamica industriei de petrol și gaze, devine imperativ necesar ca adaptările cadrului normativ reglementând modul de intrare pe piața românească a investitorilor interesați să fie făcute în condiții de celeritate.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICLegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. zonă petrolieră reprezintă o porțiune determinată dintr-un perimetru petrolier, rezultată în urma unui transfer parțial;2. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Titularul poate transfera, total sau parțial, uneia sau mai multor persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorității competente.3. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Transferul parțial poate avea în vedere:a) o cotă-parte din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la întregul perimetru petrolier;b) o cotă-parte din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră;c) toate drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră.(1^2) În cazul unui transfer parțial prevăzut la alin. (1^1) lit. b) și c), autoritatea competentă poate delimita zone petroliere în cadrul unui perimetru petrolier.4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 și 34^2, cu următorul cuprins: Articolul 34^1(1) La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere și de aprobare a transferului parțial cu privire la o zonă petrolieră, autoritatea competentă apreciază cu privire la oportunitatea delimitării respectivelor zone petroliere și comunică solicitanților, în termen de până la 60 de zile de la data primirii cererii de transfer, dacă este considerat oportun ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanți, să fie delimitate în cadrul perimetrului petrolier. (la 28-06-2014, Alineatul (1) din Articolul 34^1 , Punctul 4. , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 79 din 24 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014 ) (2) Analiza de oportunitate a autorității competente are în vedere posibilitatea identificării sau valorificării de resurse și coroborarea programului minim de lucrări cu zonele petroliere astfel încât să se permită evaluarea potențialului petrolifer, aportul de know-how și tehnologiile de operare.(3) În cazul în care se consideră oportună delimitarea de zone petroliere, transferul parțial se aprobă de către autoritatea competentă în conformitate cu art. 34, iar acordul petrolier se modifică printr-un act adițional care intră în vigoare la data aprobării sale de către Guvern; transferul, astfel cum a fost aprobat de către autoritatea competentă, intră în vigoare la data aprobării actului adițional.(4) Intrarea în vigoare a transferului și a actului adițional prevăzută la alin. (3) dă naștere la raporturi juridice distincte și independente între autoritatea competentă, pe de o parte, și titularul fiecărei zone petroliere, pe de altă parte; încălcarea obligațiilor corespunzătoare unei zone petroliere, modificarea, transferul sau încetarea acordului petrolier în privința uneia dintre zonele petroliere nu va avea niciun efect asupra acordului petrolier în ceea ce privește celelalte zone petroliere.(5) Prin actul adițional prevăzut la alin. (3) se va stabili modul în care se alocă între titularii zonelor petroliere lucrările din programul minim prevăzut în acordul petrolier; prin această alocare, programul minim nu poate fi diminuat.(6) În cazul în care același zăcământ este exploatat în două sau mai multe zone petroliere din cadrul aceluiași perimetru petrolier, în scopul determinării cotei procentuale aplicabile în vederea stabilirii redevenței petroliere se va lua în considerare producția brută extrasă din cadrul întregului zăcământ.Art. 34^2. - (1) Răspunderea persoanelor care dobândesc o cotă-parte din drepturi și își asumă o cotă-parte din obligații cu privire la întregul perimetru petrolier este solidară.(2) Răspunderea persoanelor care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la aceeași zonă petrolieră este solidară.(3) Persoanele care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la o zonă petrolieră răspund distinct de persoanele care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la o altă zonă petrolieră.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duțu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  București, 20 noiembrie 2013.Nr. 106.---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 342 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 2 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 1 din 26 martie 1970 organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 689 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 261 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 146 din 3 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 254 din 9 august 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 299 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 623 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 86 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 176 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare
 • LEGE nr. 4.256 din 13 decembrie 1938 pentru interpretarea art. 63, punctul 3 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 134 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
 • LEGE nr. 27 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 280/1979 pentru aplicarea majorării retribuţiei personalului muncitor, în cadrul celei de-a II-a etape prevăzute pentru cincinalul 1976-1980.
 • LEGE nr. 35 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 33 din 25 februarie 1999 pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
 • LEGE nr. 2 din 18 martie 1975 pentru modificarea Articolului 53 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Ştefăneşti, judeţul Botoşani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Birourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021