Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013(*actualizată*)pentru stabilirea unor măsuri bugetare(actualizată până la data 23 mai 2014*)

------------Luând în considerare faptul că la data de 31 ianuarie 2014 orice schemă de ajutor aplicată aeroporturilor regionale din România trebuie să respecte prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general,sesizând că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, contravin în parte cerinţelor din Decizia Comisiei 2012/21/UE,dată fiind necesitatea asigurării cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii aferente domeniului public aflat în administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, având în vedere importanţa acestora la asigurarea dezvoltării regiunilor deservite,constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene alocate dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport aerian în România trebuie dublat şi de creşterea capacităţii statului român de a asigura cofinanţarea acestor proiecte,având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri legislative care să asigure respectarea de către România a obligaţiilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene prevăzute în Decizia Comisiei 2012/21/UE,având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ poate atrage încălcarea obligaţiilor ce rezultă pentru România din calitatea de stat membru al Uniunii Europene în ceea ce priveşte finanţarea aeroporturilor regionale,având în vedere volumul mare al plăţilor restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări,necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă plăţi restante,prevederile acordului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional referitoare la reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,având în vedere că suma reprezentând valoarea TVA pentru achiziţiile aferente programului finanţat de Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei în România - Runda a 6-a va fi utilizată integral pentru achiziţionarea şi distribuţia de medicamente pentru pacienţii cu tuberculoză multidrog rezistentă (MDR-TB), iar neacordarea acesteia în regim de urgenţă conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la termenul stabilit (septembrie 2014), întrucât procedura între transmiterea comenzii de medicamente, plata şi livrarea medicamentelor în ţară durează minimum 6 luni,constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene este afectat în mod negativ din cauza nivelului scăzut de salarizare a personalului din cadrul autorităţilor de management,având în vedere:- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;- urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în evitarea pierderii finanţării europene prin dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007-2013 când nu se mai pot încheia contracte noi cu finanţare nerambursabilă europeană în situaţia angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR, iar sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finanţare din motivul imposibilităţii suportării de către beneficiarii proiectelor depuse pe măsurile din PNDR care au deja obligaţia asigurării cofinanţării acestora şi a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a TVA-ului, nu mai pot fi realocate pentru finanţarea unor noi contracte;- neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel dintr-un număr de 1.983 de contracte de finanţare încheiate cu beneficiari publici, care înseamnă tot atâtea primării, aproximativ 366 dintre acestea, cu o valoare contractată de 2.332.130.642 lei, se vor rezilia, cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar, pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie ce trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social, prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiect, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri, respectiv cca 1.280.289.164 lei;- neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din Programul operaţional pentru pescuit (POP), cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie care trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiecte, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri. Totodată, prin adoptarea prezentului act normativ ar creşte gradul de absorbţie din cadrul FEP, limitând dezangajările. Astfel, dintr-un număr de 197 de proiecte cu o valoare totală de 33,5 milioane euro, din care 132 proiecte de investiţii cu o valoare de 27 milioane euro depuse până în prezent la Grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG), prin utilizarea instrumentului financiar - schema de garantare din cadrul măsurii 2.4 Inginerie financiară din POP se va susţine implementarea accelerată a proiectelor selectate de către FLAG-uri, cât şi a celor ce urmează a fi depuse în vederea selectării,în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, se modifică după cum urmează:1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - Cheltuielile de investiţii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafeţelor de mişcare aeronave - piste, căi de rulare, platforme -, precum şi echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanţa şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome aeroportuare, precum şi din fonduri europene.Art. 2. - Finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.Art. 3. - Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredinţa, prin hotărâre a consiliului judeţean, prestarea unui serviciu de interes economic general şi, de asemenea, li se poate impune o obligaţie de serviciu public în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 11 ianuarie 2012."2. Articolele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - Hotărârea consiliului judeţean prin care se încredinţează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente: a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză; b) conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de către autoritatea care acordă aceste drepturi; d) o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor aplicaţi pentru calculul, controlul şi reexaminarea compensaţiei; e) modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a eventualelor supracompensaţii; f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.Art. 6. - Calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligaţiei de serviciu public se face în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE."3. Anexa se abrogă. Articolul IIAbrogat.------------Art. II a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014. Articolul IIIDupă alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) şi c) şi art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum şi ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, prin alocarea sumelor potrivit alin. (1) pot fi majorate şi cheltuielile de personal." Articolul IVAlineatele (1), (4), (5) şi (6) ale articolului 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 1 noiembrie 2013, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale....................................................................... (4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 17 decembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare. (6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2013." Articolul VAlineatul (4) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene în litigiile de pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaţionali şi în care Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia situaţiilor în care reprezentarea se asigură prin servicii de specialitate contractate de Ministerul Fondurilor Europene şi decontate din fonduri europene nerambursabile, în condiţiile legii." Articolul VIDosarele cu obiectul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, aflate în instrumentarea Ministerului Fondurilor Europene la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se predau Ministerului Finanţelor Publice pe bază de protocol până cel târziu la data de 15 ianuarie 2014. Articolul VII (1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.------------Alin. (1) al art. VII a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014. (2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene şi al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.(2^1) Personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene începând cu data de 1 ianuarie 2015.------------Alin. (2^1) al art. VII a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014. (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucţiuni de aplicare. Articolul VIIIPentru personalul din Ministerul Educaţiei Naţionale, din entităţile aflate în subordinea acestuia şi din serviciile deconcentrate care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, majorarea salarială acordată conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, sau a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se aplică la salariul de bază stabilit pentru personalul din aparatul propriu, din entităţile aflate în subordinea acestuia şi din serviciile deconcentrate încadrat pe funcţii similare unde acesta îşi desfăşoară activitatea. Articolul IX (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumei de 1.945 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 437.079 euro, necesară acoperirii plăţii TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate care fac obiectul programului privind combaterea tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, în cadrul Rundei a 6-a de finanţare. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării fazei a treia a programului în perioada 1 octombrie 2012-30 septembrie 2014 şi se suportă din bugetul de stat pe anul 2014. (3) Eventualele diferenţe de curs valutar se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru Programul "Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populaţionale sărace şi vulnerabile", finanţat prin Acordul de finanţare ROM-607-G04-T, semnat la data de 24 septembrie 2007 între Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul global de combatere HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, prelungit prin Amendamentul nr. 4, semnat la data de 22 octombrie 2009, şi prin Amendamentul nr. 8, semnat la data de 28 ianuarie 2013, până la finalizarea acestuia. (5) Programul prevăzut la alin. (4) este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică. (6) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor şi serviciilor prevăzute la alin. (1) achiziţionate din ţară sau importate în nume propriu ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătăţii de către Fundaţia Romanian Angel Appeal. (7) Decontarea sumelor către Fundaţia Romanian Angel Appeal se face de către Ministerul Sănătăţii pe baza documentaţiei depuse, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit Metodologiei de rambursare aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2.008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile. (8) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se depun până la finele anului 2013 şi se decontează din bugetul de stat pe anul 2014, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Articolul XAbrogat.------------Art. X a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014. Articolul XIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:La articolul 13, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) sumele alocate de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanţarea naţională, cât şi temporar contribuţia FEADR, pentru asigurarea tranziţiei la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană aferente angajamentelor legale încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1.310/2013 şi ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013 ;"------------Noul pct. al art. XI care introduce lit. b^1) a art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009, a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014.1. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) După efectuarea verificărilor ultimei cereri de plată, APDRP virează beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor declarate eligibile, într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (2) În ziua următoare efectuării virării, APDRP va transmite beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local o notificare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ce va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) numărul, data şi valoarea facturii/facturilor care fac obiectul ultimei cereri de plată; b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări, emitenţi ai facturilor prevăzute la lit. a); c) valorile taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât şi cheltuielilor declarate neeligibile pentru care trebuie prezentate ordinele de plată. (3) O copie a notificării transmise beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local împreună cu ordinele de plată se depun de către acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschis contul distinct, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul respectiv. (4) În situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată, întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (2) lit. b) şi c). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită. (6) La primirea ordinelor de plată prevăzute la alin. (5), unităţile Trezoreriei Statului verifică: a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură; d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată; e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (5) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte; f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (3). (7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la APDRP din contul deschis potrivit alin. (1) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferent FEADR» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Operaţiunile prevăzute la alin. (6) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local. (9) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), beneficiarul depune la APDRP, în copie, ordinele de plată şi extrasele de cont aferente ca dovadă de achitare a taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât şi cheltuielilor declarate neeligibile. (10) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (5) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile APDRP sumele primite de acestea. (11) În situaţia în care beneficiarii, care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, finanţaţi conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu respectă prevederile alin. (9), APDRP solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile altor acte normative se menţin. (12) La primirea documentelor prevăzute la alin. (9), APDRP comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (11). (13) Sumele prevăzute la alin. (1) virate beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite al bugetului local nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. (14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor. (15) Pentru sumele virate şi nejustificate prin ultimele cereri de plată, APDRP notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora."2. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevăzută în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi agenţia de plată."3. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul avansului nu poate depăşi 50% din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi contribuţia publică naţională."4. La articolul 22^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Pentru schema de inginerie financiară, astfel cum este prevăzută la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiară acordă garanţii beneficiarilor, în vederea obţinerii unui credit bancar pentru cofinanţarea proiectelor contractate, pentru măsurile: 1.3 Investiţii la bordul navelor şi selectivitate, 1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 Compensaţii socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea şi comercializarea peştelui, 3.1 Acţiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi, 4.1 Dezvoltarea zonelor pescăreşti."5. Articolul 22^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22^2. -(1) MADR, prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru POP, acordă un avans pentru realizarea de investiţii prin POP, astfel: a) de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii care sunt instituţii publice, ale căror cereri de finanţare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit (AMPOP) a părţii de avans nejustificat de beneficiarul public înainte de ultima tranşă de plată; b) de până la 40% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii privaţi, ale căror cereri de finanţare au fost selectate, potrivit legii, într-o singură tranşă şi se justifică până la ultima tranşă de plată; c) de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată."Acest avans se acordă beneficiarului pe baza facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul. (2) Plata avansului la beneficiarii privaţi trebuie să respecte următoarele reguli: a) să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privaţi ai măsurilor finanţate prin POP sunt beneficiari ai garanţiilor acordate de către fondurile de garantare în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2013; b) beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AMPOP a procedurii de achiziţii, conform procedurilor de lucru ale acesteia; c) sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garanţie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat; d) este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans şi pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat."------------Pct. 5 al art. XI care modifică art. 22^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014. Articolul XI^1La data de 1 ianuarie 2015 se abrogă art. 19^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. XI^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 70 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 mai 2014. Articolul XIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen Nicolăescup. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 107.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 355 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 163 din 3 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
 • LEGE nr. 426 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 16 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 25 din 19 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1994
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 263 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 25 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 257/1982 privind regimul vegetaţiei forestiere de pe terenurile situate în afară fondului forestier şi funcţionarea instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 1 din 20 aprilie 1972 cu privire la modificarea articolelor 45 alin. 1 şi 81 alin. 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 330 din 17 iulie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 472 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 146 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 247 din 9 iunie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anul 2004
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 756 din 20 mai 1865 pentru regularea dreptului de intrare de la vitele pastoriloru streini
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 22 octombrie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • LEGE nr. 248 din 9 iunie 2004 privind acceptarea amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării A.910 (22) la Londra la 29 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 281 din 24 decembrie 2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 218 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021