Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013

  Având în vedere cerinţele specifice ale activităţilor de reprezentare şi protocol desfăşurate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile intensificării relaţiilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),reţinându-se necesitatea stringentă a identificării şi transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, proprietate a statului, care să corespundă exigenţelor speciale ale cooperării internaţionale în domeniul militar,luându-se în considerare imperativul sprijinirii activităţii Bisericii Ortodoxe Române, instituţie fundamentală a statului român, cu un rol esenţial în apărarea identităţii naţionale a poporului român,reţinându-se necesitatea luării unor măsuri necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii,în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor unor instituţii de bază ale statului român,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 2Încetat efectele juridice--------Articolul 2 şi-a încetat efectele juridice ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017. Notă
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, constatându-se că sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 28 februarie 2017 - 14 aprilie 2017, dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 15 aprilie 2017, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Articolul 3(1) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 şi 2, împreună cu mijloacele fixe aflate în proprietatea privată a statului şi obiectele de inventar aferente, se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Bunurile mobile din domeniul public al statului, aferente imobilului prevăzut la art. 2, care fac parte din patrimoniul cultural naţional, vor fi trecute din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Serviciului Român de Informaţii, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), bunurile mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional rămân în custodia Serviciului Român de Informaţii.(4) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 2 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informaţii.(5) Încetat efectele juridice.------Alin. (5) al art. 3 şi-a încetat efectele juridice ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017. Notă
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, constatându-se că sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 28 februarie 2017 - 14 aprilie 2017, dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 15 aprilie 2017, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (6) Valorile de inventar ale imobilelor transmise conform prevederilor art. 1 şi 2 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 4Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 42 din 17 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015. Articolul 5(1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia imobilul prevăzut la art. 4, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 4 se preia de către Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei.(3) La data semnării protocolului de predare-preluare, Secretariatul de Stat pentru Culte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 4, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii. Articolul 6Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează în mod corespunzător. Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:a) nr. crt. 3 şi 7 din anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013;b) nr. crt. 14 din anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Secretarul de stat pentru culte,
  Victor Opaschi
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George Cristian Maior
  Bucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 114. Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale*Font 7*┌─────┬────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Adresa/Carte │ Valoare de inventar │Elementele-cadru│ Persoana │ Persoana ││ MF │clasi- │ bunului │ funciară/ │ (în lei) │ de descriere │juridică de la │ juridică ││ │ficare │ │ Nr. cadastral │ │tehnică/ valoare│ care se │ la care se ││ │ │ │ │ │ contabilă │ transmite │ transmite ││ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │├─────┼────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤│20378│ 8.29.02│Vila Covasna│Oraşul Covasna, │Valoare de inventar │Clădire S+P+1E, │Regia Autonomă │Ministerul ││ │ │ │str. Valea Zânelor│construcţie: │structură din │"Administraţia │Apărării ││ │ │ │nr. 10, │4.607.018,23 lei │beton armat │Patrimoniului │Naţionale, ││ │ │ │judeţul Covasna/ │Valoare de inventar │monolit │Protocolului │domeniul public││ │ │ │CF nr. 25705 │teren: 738.980,15 lei│S.c.=1.274,44 mp│de Stat", │al statului ││ │ │ │(nr. CF vechi - │ │S. teren = │domeniul public│CUI 4813229 ││ │ │ │8043) │ │17.107,21 mp │al statului │ ││ │ │ │ │ │ │CUI 2351555 │ │└─────┴────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘ Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în administrarea Serviciului Român de Informaţii*Font 7*┌───────┬────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Adresa/Carte │ Valoare de inventar │Elementele-cadru │ Persoana │ Persoana ││ MF │clasi- │ bunului │ funciară/ │ (în lei) │ de descriere │juridică de la │ juridică ││ │ficare │ │ Nr. cadastral │ │tehnică/ valoare │ care se │ la care se ││ │ │ │ │ │ contabilă │ transmite │ transmite ││ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │├───────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤│150.292│ 8.19.01│Complex Palat│Olăneşti, │ 45.207.568,58 lei│Imobil compus din│Regia Autonomă │Serviciul Român││ │ │Olăneşti │Aleea Salcâmilor │ │corp vechi şi │"Administraţia │de Informaţii, ││ │ │ │nr. 2, │ │corp nou, cabană,│Patrimoniului │domeniul public││ │ │ │judeţul Vâlcea │ │heliport, parc şi│Protocolului de│al statului ││ │ │ │ │ │terenul aferent │Stat", domeniul│CUI 4204305 ││ │ │ │ │ │în suprafaţă de │public al │ ││ │ │ │ │ │107.687,21 mp │statului │ ││ │ │ │ │ │ │CUI 2351555 │ │└───────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┘ Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea privată a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi înfolosinţa gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Adresa imobilului │ Persoana juridică de la │Persoana juridică la care│ Caracteristici tehnice ││ │care se transmite imobilul│ se transmite imobilul │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Imobilul Complex hotelier│Din domeniul privat al │În domeniul privat al │Imobil Complex hotelier "Bradul" ││"Bradul", situat în │statului şi din │statului şi administrarea│compus din clădire-anexă, bucătărie,││Covasna, Str. Mihai │administrarea Regiei │Secretariatului de Stat │restaurant, terasă, corpuri de ││Eminescu nr. 225, │Autonome "Administraţia │pentru Culte, în │cazare, mofetă, bază de tratament, ││judeţul Covasna │Patrimoniului Protocolului│folosinţa gratuită a │spălătorie, rampă, teren de sport, ││ │de Stat" │Episcopiei Ortodoxe │parc amenajat şi păşune, în ││ │CUI: 2351555 │Române a Covasnei şi │suprafaţă totală de 22.763 mp - ││ │ │Harghitei │Carte funciară nr. 26934 ││ │ │CIF: 26429279 │Casă izvor apă minerală şi păşune, ││ │ │ │suprafaţă 35 mp - Carte funciară ││ │ │ │nr. 26930 ││ │ │ │Valoare de inventar construcţie: ││ │ │ │9.517.036,74 lei ││ │ │ │Valoare de inventar teren: ││ │ │ │984.805,21 lei │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────┘----------Anexa 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 42 din 17 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.-------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 87 din 28 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 26 mai 2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 245 din 2 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 306 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
 • LEGE nr. 297 din 7 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 342 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 79 din 25 aprilie 2019 privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 151 din 24 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 89 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
 • LEGE nr. 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 6 din 17 octombrie 1980 privind modificarea Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 37 din 24 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii şi ştiinţei militare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 68 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea creanţelor şi angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 153 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 679 din 19 decembrie 2002 privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării
 • LEGE nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Birourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi din România
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 484 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara
 • LEGE nr. 90 din 29 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991
 • LEGE nr. 130 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 202 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
 • LEGE nr. 4 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 126 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 208 din 24 octombrie 2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 15 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 2/1982 pentru modificarea Decretului nr. 692/1973 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 380 din 30 septembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 488 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 105 din 8 martie 2002 privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judeţul Arad
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021