Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013

  Având în vedere cerinţele specifice ale activităţilor de reprezentare şi protocol desfăşurate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile intensificării relaţiilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),reţinându-se necesitatea stringentă a identificării şi transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, proprietate a statului, care să corespundă exigenţelor speciale ale cooperării internaţionale în domeniul militar,luându-se în considerare imperativul sprijinirii activităţii Bisericii Ortodoxe Române, instituţie fundamentală a statului român, cu un rol esenţial în apărarea identităţii naţionale a poporului român,reţinându-se necesitatea luării unor măsuri necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii,în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor unor instituţii de bază ale statului român,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 2Încetat efectele juridice--------Articolul 2 şi-a încetat efectele juridice ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017. Notă
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, constatându-se că sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 28 februarie 2017 - 14 aprilie 2017, dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 15 aprilie 2017, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Articolul 3(1) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 şi 2, împreună cu mijloacele fixe aflate în proprietatea privată a statului şi obiectele de inventar aferente, se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Bunurile mobile din domeniul public al statului, aferente imobilului prevăzut la art. 2, care fac parte din patrimoniul cultural naţional, vor fi trecute din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Serviciului Român de Informaţii, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), bunurile mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional rămân în custodia Serviciului Român de Informaţii.(4) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 2 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informaţii.(5) Încetat efectele juridice.------Alin. (5) al art. 3 şi-a încetat efectele juridice ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017. Notă
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 19 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, constatându-se că sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 28 februarie 2017 - 14 aprilie 2017, dispoziţiile art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 15 aprilie 2017, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (6) Valorile de inventar ale imobilelor transmise conform prevederilor art. 1 şi 2 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 4Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 42 din 17 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015. Articolul 5(1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia imobilul prevăzut la art. 4, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 4 se preia de către Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei.(3) La data semnării protocolului de predare-preluare, Secretariatul de Stat pentru Culte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 4, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii. Articolul 6Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează în mod corespunzător. Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:a) nr. crt. 3 şi 7 din anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013;b) nr. crt. 14 din anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Secretarul de stat pentru culte,
  Victor Opaschi
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George Cristian Maior
  Bucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 114. Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale*Font 7*┌─────┬────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Adresa/Carte │ Valoare de inventar │Elementele-cadru│ Persoana │ Persoana ││ MF │clasi- │ bunului │ funciară/ │ (în lei) │ de descriere │juridică de la │ juridică ││ │ficare │ │ Nr. cadastral │ │tehnică/ valoare│ care se │ la care se ││ │ │ │ │ │ contabilă │ transmite │ transmite ││ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │├─────┼────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤│20378│ 8.29.02│Vila Covasna│Oraşul Covasna, │Valoare de inventar │Clădire S+P+1E, │Regia Autonomă │Ministerul ││ │ │ │str. Valea Zânelor│construcţie: │structură din │"Administraţia │Apărării ││ │ │ │nr. 10, │4.607.018,23 lei │beton armat │Patrimoniului │Naţionale, ││ │ │ │judeţul Covasna/ │Valoare de inventar │monolit │Protocolului │domeniul public││ │ │ │CF nr. 25705 │teren: 738.980,15 lei│S.c.=1.274,44 mp│de Stat", │al statului ││ │ │ │(nr. CF vechi - │ │S. teren = │domeniul public│CUI 4813229 ││ │ │ │8043) │ │17.107,21 mp │al statului │ ││ │ │ │ │ │ │CUI 2351555 │ │└─────┴────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘ Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în administrarea Serviciului Român de Informaţii*Font 7*┌───────┬────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Adresa/Carte │ Valoare de inventar │Elementele-cadru │ Persoana │ Persoana ││ MF │clasi- │ bunului │ funciară/ │ (în lei) │ de descriere │juridică de la │ juridică ││ │ficare │ │ Nr. cadastral │ │tehnică/ valoare │ care se │ la care se ││ │ │ │ │ │ contabilă │ transmite │ transmite ││ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │├───────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤│150.292│ 8.19.01│Complex Palat│Olăneşti, │ 45.207.568,58 lei│Imobil compus din│Regia Autonomă │Serviciul Român││ │ │Olăneşti │Aleea Salcâmilor │ │corp vechi şi │"Administraţia │de Informaţii, ││ │ │ │nr. 2, │ │corp nou, cabană,│Patrimoniului │domeniul public││ │ │ │judeţul Vâlcea │ │heliport, parc şi│Protocolului de│al statului ││ │ │ │ │ │terenul aferent │Stat", domeniul│CUI 4204305 ││ │ │ │ │ │în suprafaţă de │public al │ ││ │ │ │ │ │107.687,21 mp │statului │ ││ │ │ │ │ │ │CUI 2351555 │ │└───────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┘ Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea privată a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi înfolosinţa gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Adresa imobilului │ Persoana juridică de la │Persoana juridică la care│ Caracteristici tehnice ││ │care se transmite imobilul│ se transmite imobilul │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Imobilul Complex hotelier│Din domeniul privat al │În domeniul privat al │Imobil Complex hotelier "Bradul" ││"Bradul", situat în │statului şi din │statului şi administrarea│compus din clădire-anexă, bucătărie,││Covasna, Str. Mihai │administrarea Regiei │Secretariatului de Stat │restaurant, terasă, corpuri de ││Eminescu nr. 225, │Autonome "Administraţia │pentru Culte, în │cazare, mofetă, bază de tratament, ││judeţul Covasna │Patrimoniului Protocolului│folosinţa gratuită a │spălătorie, rampă, teren de sport, ││ │de Stat" │Episcopiei Ortodoxe │parc amenajat şi păşune, în ││ │CUI: 2351555 │Române a Covasnei şi │suprafaţă totală de 22.763 mp - ││ │ │Harghitei │Carte funciară nr. 26934 ││ │ │CIF: 26429279 │Casă izvor apă minerală şi păşune, ││ │ │ │suprafaţă 35 mp - Carte funciară ││ │ │ │nr. 26930 ││ │ │ │Valoare de inventar construcţie: ││ │ │ │9.517.036,74 lei ││ │ │ │Valoare de inventar teren: ││ │ │ │984.805,21 lei │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────┘----------Anexa 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 42 din 17 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 584 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
 • LEGE nr. 25 din 27 decembrie 1967 privind amnistierea unor infracţiuni, graţierea şi reducerea unor pedepse
 • LEGE nr. 196 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 24 noiembrie 2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 16 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997
 • LEGE nr. 518 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 129 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 1 aprilie 2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Ghimbav, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
 • LEGE nr. 150 din 20 mai 2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 466 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998
 • LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
 • LEGE nr. 34 din 14 iunie 1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 6 noiembrie 2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 127 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 601 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurentei
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 96 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva
 • LEGE nr. 535 din 23 septembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGEA nr. 197 din 20 iulie 2018 muntelui
 • LEGE nr. 117 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debretin la 17 februarie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 14 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 536 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • LEGE nr. 234 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020