Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 6 august 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 6 august 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala şi independenta, cu organizarea autonomă. Este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forurilor profesionale reprezentate de Colegiul Medicilor Veterinari şi de Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România. (2) Profesiunea de medic veterinar se exercită de către persoane cu cetăţenie română, posesoare de diplome de doctor - medic veterinar, precum şi de către cetăţeni străini a căror diploma este recunoscută legal şi care sunt atestaţi de către Colegiul Medicilor Veterinari sa practice aceasta profesiune pe teritoriul României. Articolul 2 (1) Profesiunea de medic veterinar serveşte apărării sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice. (2) Medicul veterinar promovează protecţia mediului înconjurător şi ameliorarea condiţiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Articolul 3Profesiunea de medic veterinar are caracter de exclusivitate în următoarele domenii: a) medicina veterinara preventivă şi curativă; b) igiena şi salubritatea produselor de origine animala; c) biotehnologii medicale veterinare; d) diagnosticul de laborator veterinar; e) controlul producţiei, al comercializării şi utilizării produselor de uz veterinar; f) învăţământul şi cercetarea ştiinţifică medical-veterinara; g) controlul modului în care este organizat şi se desfăşoară transportul animalelor, al produselor animaliere şi al furajelor. Articolul 4Medicul veterinar îşi exercită profesiunea în colaborarea cu alte profesiuni, în următoarele domenii: a) apărarea sănătăţii publice; b) creşterea, exploatarea şi furajarea animalelor; c) reproductia animalelor; d) producerea şi comercializarea produselor de uz veterinar; e) cercetări de genetica animala fundamentală şi aplicată; f) protecţia animalelor domestice şi a celor sălbatice; g) controlul modului în care se realizează industrializarea şi valorificarea produselor de origine animala; h) protecţia mediului şi controlul poluarii; i) statistica medical-veterinara. Articolul 5În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplica, respecta şi este protejat de legile statului, de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de etica şi deontologie medicală veterinara, aprobat de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari. Articolul 6Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale: a) reţeaua sanitar-veterinara de stat; b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal; c) instituţiile de învăţământ universitar şi postuniversitar, de stat şi particular; d) instituţiile academice, fundaţiile de profil şi institutele de cercetare ştiinţifică; e) alte instituţii publice şi private. Capitolul 2 Organizarea profesiunii de medic veterinar Secţiunea 1 Colegiul Medicilor Veterinari Articolul 7 (1) Se înfiinţează Colegiul Medicilor Veterinari, ca forma de organizare profesională autonomă, neguvernamentala, apolitica şi nonprofit. Colegiul are personalitate juridică. (2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă interesele şi apara drepturile profesionale ale membrilor săi. (3) Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. (4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt: a) Congresul naţional; b) Consiliul naţional; c) consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti. Articolul 8 (1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atribuţii: a) avizează proiectele de acte normative, reglementările şi normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare; b) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare şi modernizare a activităţilor sanitar-veterinare; c) elaborează Codul de etica şi deontologie medical-veterinara, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar. d) acorda medicilor veterinari atestatul de libera practica; e) aplica sancţiunile disciplinare prevăzute de regulamentul sau de organizare şi funcţionare; suspenda sau anulează atestatul de libera practica; f) reprezintă profesiunea în faţa organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale şi ştiinţifice, a instituţiilor publice sau private; g) promovează relaţiile pe plan extern cu organizaţii şi instituţii profesionale similare; h) tine evidenta membrilor săi şi actualizează permanent tabloul general al acestora. (2) Numai membrii înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari se pot bucura de toate drepturile conferite prin legile şi regulamentele de organizare şi funcţionare privind exercitarea profesiunii de medic veterinar. Articolul 9 (1) Colegiul Medicilor Veterinari stabileşte profilurile profesionale de baza, precum şi specializarea pe profiluri a medicilor veterinari, în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi cu normele legale în vigoare. (2) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu instituţiile publice în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de perfecţionare a învăţământului medical-veterinar universitar şi postuniversitar, în concordanta cu cerinţele şi standardele internaţionale şi cu legislaţia României. Articolul 10Componenta Consiliului naţional, a consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi condiţiile şi modul de îndeplinire al atribuţiilor şi competentelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia. Articolul 11 (1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din: a) taxa de înscriere în colegiu, cotizaţiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice şi culturale, precum şi din drepturi editoriale; b) subvenţii, donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţara sau din străinătate, în condiţiile legii; c) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale. (2) Consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cota de 50% din cotizaţiile încasate. Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, crearea de instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităţi ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti şi pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu. Secţiunea a 2-a Congresul Naţional al Medicilor Veterinari Articolul 12 (1) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar şi se constituie din delegaţi aleşi în adunările generale ale consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari. (2) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari se întruneşte o dată la 3 ani. La cererea majorităţii consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, Consiliul naţional convoacă Congresul extraordinar. (3) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegaţilor convocaţi, şi adopta hotărâri cu votul majorităţii simple. Articolul 13Congresul Naţional al Medicilor Veterinari are următoarele atribuţii: a) adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari; b) adopta propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar şi aproba Codul de etica şi deontologie medical-veterinara; c) adopta hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea şi perfecţionarea medicilor veterinari, precum şi criteriile pentru promovarea profesională; d) adopta rezoluţii şi recomandări privind programul sau ştiinţific; e) adopta hotărâri privitoare la relaţiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari şi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România cu alte foruri profesionale şi ştiinţifice din ţara şi din străinătate. Articolul 14Hotărârile Congresului Naţional al Medicilor Veterinari sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari. Capitolul 3 Membrii Colegiului Medicilor Veterinari Articolul 15 (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari poate fi dobandita de orice medic veterinar, indiferent de convingerile politice, religioase, etnice sau de alta natura, care recunoaşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a) să fie posesor al unei diplome de doctor-medic veterinar, eliberata de o instituţie de învăţământ superior din România sau din străinătate, echivalata potrivit legii, care este autorizat în mod legal sa practice profesiunea de medic veterinar; b) sa nu se afle în cazurile de nedemnitate prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari; c) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar. (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar. Articolul 16Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi: membri activi, membri asociaţi şi membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor într-una dintre aceste categorii sunt precizate în regulamentul de aplicare a prezentei legi. Articolul 17La înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune în faţa Consiliului naţional al colegiului, într-un cadru solemn, următorul jurământ:"Jur să-mi exercit profesiunea cu competenţa şi responsabilitate, în mod demn, cu probitate şi devotament, actionand în toate împrejurările printr-o conduita exemplara, în spiritul normelor Codului de etica şi deontologie medical-veterinara şi al respectării legilor tarii.Voi folosi toate cunoştinţele mele profesionale şi ştiinţifice pentru promovarea şi apărarea sănătăţii animalelor, protecţia sănătăţii omului şi a condiţiilor ecologice.Jur sa apar, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul şi nobilele traditii ale profesiunii de medic veterinar!" Articolul 18Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele obligaţii: a) să respecte legile şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar şi să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari; b) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de etica şi deontologie medical-veterinara; c) sa promoveze întregul ansamblu de măsuri menite sa conducă la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv; d) sa protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului şi animalelor, sa participe la protejarea mediului, în scopul menţinerii echilibrului ecologic; e) sa urmărească şi sa sprijine măsurile de protecţie a animalelor, în conformitate cu reglementările internaţionale. Articolul 19Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne şi se suspenda pentru: a) desfăşurarea unor activităţi care contravin normelor Codului de etica şi deontologie medical-veterinara, constatate şi sancţionate de colegiu; b) interzicerea exercitării profesiunii pe durata stabilită prin hotărârea judecătorească sau disciplinară, rămasă definitivă; c) în caz de neplata a cotizaţiilor şi a contribuţiilor profesionale, timp de 6 luni neintrerupt de la scadenta acestora. Articolul 20Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari încetează: a) dacă împotriva medicului veterinar s-a luat măsura de ridicare a dreptului de a profesa ca sancţiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidenta incapacitate profesională ori boala psihică, atestata de comisia de expertiza; b) dacă medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpa profesională, prevăzută şi pedepsita de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercită profesiunea. Articolul 21Exercitarea ilicită a oricărei activităţi specifice profesiunii de medic veterinar de către orice persoană neautorizata de Colegiul Medicilor Veterinari constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii. Capitolul 4 Calificarea, specializarea şi promovarea în grade profesionale a medicilor veterinari Articolul 22Consiliul Naţional al Medicilor Veterinari poate abilita, în condiţiile prezentei legi, medici veterinari în diferite profiluri profesionale. Articolul 23Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obţinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în: a) asistenţa medical-veterinara; b) învăţământul superior; c) cercetarea ştiinţifică; d) administraţia publică. Capitolul 5 Libera practica medical-veterinara Articolul 24 (1) Activităţile efectuate prin libera practica medical-veterinara sunt: asistenţa medical-veterinara, însămânţări artificiale, diferite servicii de specialitate şi consultanţa tehnica şi legislativă sanitar-veterinara, producerea şi comercializarea biopreparatelor, medicamentelor, aparaturii medicale şi instrumentarului de uz veterinar. (2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul sanitar-veterinar naţional şi se organizează ca: circumscripţii de asistenţa veterinara, dispensare, cabinete, clinici, centre şi spitale, puncte şi farmacii veterinare, laboratoare şi alte unităţi specializate de profil, autorizate şi supravegheate de Colegiul Medicilor Veterinari şi de autorităţile publice sanitar-veterinare. Articolul 25 (1) Medicii veterinari liber-profesionisti îşi pot desfăşura activitatea independent, ca persoane fizice sau ca persoane juridice. (2) Pentru sprijinirea liberalizarii profesiunii de medic veterinar, direcţiile sanitar-veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi regiile autonome sau alte instituţii de care aparţin dispensarele veterinare pot vinde, închiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesionisti clădirile, spaţiile, dotările şi mijloacele existente în circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţa şi în clinicile veterinare de stat. Se exceptează de la vânzare locuintele. Articolul 26Tarifele şi onorariile pentru libera practica medical-veterinara se stabilesc de către fiecare profesionist, pe criterii de competenţa, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime. Articolul 27Produsele biologice şi medicamentele de uz veterinar se comercializează numai prin punctele farmaceutice şi farmaciile veterinare autorizate. Articolul 28 (1) Medicii veterinari de la circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţa, deveniti liber-profesionisti, asigura pe bază de contract încheiat cu direcţiile sanitar-veterinare, efectuarea acţiunilor strategice de depistare, profilaxie şi combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum şi a altor activităţi care concura la supravegherea sanitar-veterinara a teritoriului. (2) Tarifele de plată pentru acţiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Agenţia Naţionala Sanitar-Veterinara în mod diferenţiat, în funcţie de zone, distanţe şi de specificul localităţilor, rurale sau urbane, şi se negociaza anual cu Colegiul Medicilor Veterinari. Articolul 29Atribuţiile şi competentele medicilor veterinari liber-profesionisti, precum şi îndeplinirea unor îndatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari împreună cu Agenţia Naţionala Sanitar-Veterinara. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 30Riscurile profesionale şi răspunderile medicilor veterinari legate de acestea vor fi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Veterinari. Articolul 31În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România va organiza adunări generale ale filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea consiliilor judeţene şi a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari. După alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din România îşi încetează activitatea.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIULM SPINEANU ------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 28 octombrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 201 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 32 din 27 martie 2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 52 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 356 din 10 iulie 2001 LEGEA PATRONATELOR
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 45 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 420 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile
 • LEGE nr. 142 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana", precum şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 661 din 22 februarie 1923 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 120 din 20 iunie 2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 (*republicată*) privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sănătăţii
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 114 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 12 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
 • LEGE nr. 5 din 16 februarie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 70/1968 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 257 din 21 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 50 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 72 din 1 aprilie 2009 pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997
 • LEGE nr. 647 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 47 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 7 februarie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 38 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021