Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 (*actualizată*)privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(actualizată la data de 15 ianuarie 2015*)

----------Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului, în direcţia:- elaborării unitare a Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-2020 printr-o coordonare comună a principalilor factori implicaţi în realizarea acesteia, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional de pescuit;- asigurării finanţării programelor multianuale 2014-2020 pentru colectarea datelor din sectorul pescăresc, inspecţie şi control al activităţilor componente sectorului pescăresc de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional de pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având în vedere că beneficiarul acestor programe este Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, ceea ce va conduce la eficientizarea implementării programelor la standardele de calitate ale Uniunii Europene şi va asigura operativitate şi transparenţă la folosirea fondurilor alocate;- creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene de pescuit atribuite României în perioada 2014-2020 printr-o coordonare comună a factorilor implicaţi, respectiv Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management care asigură elaborarea, implementarea, finanţarea şi monitorizarea Programului operaţional de pescuit şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii din România, care asigură elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora;- accelerării privatizării societăţilor comerciale cu profil piscicol şi amenajărilor piscicole pe care Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare;- operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor instituţionale şi de comunicare, având în vedere că pescuitul şi acvacultura au fost până în anul 2012 în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene de pescuit atribuite României.întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică cu personalitate juridică, denumită în continuare Agenţie, trece din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice activitatea aferentă domeniului piscicultură, îndeplinind funcţia de autoritate publică centrală în acest domeniu. Articolul 2 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind activitatea Agenţiei, cu excepţia celor prin care se realizează strategiile în domeniul pisciculturii. (2) Personalul Agenţiei beneficiază de salariile şi de drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe baza protocolului de predare-preluare, numai structura de personal aferentă Agenţiei, prevederile bugetare pe anul 2014, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi patrimoniul aferent activităţii de piscicultură, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acesteia în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi bugetului Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură. (2) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea Agenţiei va fi asigurată din bugetul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice introduc modificările corespunzătoare în numărul maxim de posturi finanţate pe anul 2014. Articolul 4Imobilele aflate în administrarea Agenţiei rămân în administrarea acesteia, conform prevederilor legale aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5*)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 545/2010privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare.----------Art. 5 a fost modificat de art. VIII din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 10 septembrie 2014.Nr. 56.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 344 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 84 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • LEGE nr. 28 din 21 decembrie 1978 legea educaţiei şi învăţămîntului
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţionala a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
 • LEGE nr. 13 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 117 din 24 iunie 2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 239 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • LEGE nr. 574 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 387 din 30 septembrie 2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare
 • LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 88 din 1 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 62 din 30 iunie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 138 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 128 din 9 iulie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021