Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014privind modificarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014

  Luând în considerare faptul că în perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanțării politicii agricole comune și pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor fonduri,având în vedere că reforma politicii agricole comune aduce o schimbare fundamentală față de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să țină cont urgent în activitatea lor viitoare,ținând cont de necesitatea creării cadrului adecvat și eficient pentru managementul și implementarea tehnică și financiară a fondurilor europene acordate României prin noua politică agricolă comună,considerând că procesul de absorbție a fondurilor europene poate fi afectat în mod negativ din cauza discriminării personalului din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în ceea ce privește diferențele de natură salarială ale acestuia față de personalul din cadrul celeilalte agenții de plată din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, față de personalul din autoritățile de management aflate în structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit și Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și față de personalul din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,având în vedere:– Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;– Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;– Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014;– Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;– Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea faptului că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan financiar, cât și în plan social, în principal prin neaccesarea în condiții optime a sprijinului financiar pus la dispoziția României prin Pilonul I pentru perioada 2015-2020, pentru care au fost alocate României fonduri în valoare de circa 10 miliarde euro, cu impact deosebit de grav asupra vieții economice și sociale,întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile absolute ale Guvernului,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICArticolul VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 13 decembrie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 70/2014, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul VII(1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalului din Autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator, personalului din Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, personalului din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalului Agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP), personalului structurii de control ex-post și din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilește după cum urmează:a) pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală și Autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator, Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul Agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP) și structura de control ex-post se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;b) pentru funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilește la 85% din nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1) cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), asimilarea funcțiilor și salariilor pentru personalul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Autorității competente pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator, Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul Agenției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP), personalul structurii de control ex-post și pentru funcționarii publici din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Începând cu 1 ianuarie 2015, personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură beneficiază de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) și, respectiv, la alin. (1) lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucțiuni de aplicare. (la 27-04-2015, Articolul VII din Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 78 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 decembrie 2014.Nr. 78.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 407 din 17 octombrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Bălţăteşti, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 201 din 22 mai 2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 73 din 9 mai 1997 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru acoperirea creşterii preţului pâinii, în perioada aprilie - septembrie 1997
 • LEGE nr. 193 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 83 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 478 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 131 din 18 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 133 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 4 din 29 iunie 1989 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor
 • LEGE nr. 73 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 89 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 159 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 28 din 11 martie 2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din România
 • LEGE nr. 92 din 5 aprilie 2004 privind aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice şi biologice
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • LEGE nr. 131 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 471 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 742 din 2 noiembrie 1940 pentru scutirea de timbrul aviaţiei a petitiunilor introduse de refugiaţii din teritoriile cedate
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 84 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 martie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 228 din 10 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021