Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 iulie 1998 -
LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 iulie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Curtea Suprema de Justiţie se compune din: 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte, 4 presedinti de secţii şi cel mult 80 de judecători.Curtea este organizată în 4 secţii - civilă, penală, comercială şi de contencios administrativ -, completul de 9 judecători şi Secţiile Unite, fiecare având competenţa proprie."2. Alineatul 2 al articolului 8 se abroga.3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Preşedintele, vicepreşedintele, preşedinţii de secţii şi ceilalţi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, facuta la recomandarea ministrului justiţiei, pe o perioadă de 6 ani.În cazul în care mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui, al preşedintelui de secţie sau al unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie a încetat înainte de expirarea duratei pentru care acesta a fost numit, în funcţia respectiva va fi numita, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, o altă persoană. Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui, al preşedintelui de secţie sau al judecătorului astfel numit încetează la expirarea duratei mandatului pe care l-a avut predecesorul pe care l-a înlocuit."4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru a fi numiţi la Curtea Suprema de Justiţie, judecătorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi să aibă o vechime de cel puţin 15 ani în magistratura pentru preşedinte, vicepreşedinte şi preşedinţii de secţii şi de cel puţin 12 ani pentru judecători.Se considera vechime în magistratura, în sensul alin. 1, şi perioada în care o persoană a îndeplinit funcţiile de cadru didactic la Facultatea de drept, cercetator ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, judecător la Curtea Constituţională, consilier în Ministerul Justiţiei ori de avocat."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii vor depune următorul jurământ în faţa Preşedintelui României: lt; lt;Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, constiinta şi fără partinire atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu! gt; gt;"6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Secţiile Curţii Supreme de Justiţie au următoarele competente:Secţia civilă judeca recursurile: a) în cauzele civile, determinate de Codul de procedură civilă, în afară de cele date în competenţa altor secţii prin prezenta lege sau prin legi speciale; b) contra hotărârilor pronunţate în litigii de muncă, în cazurile determinate de lege; c) în orice cauze privind alte materii care nu au fost date în competenţa celorlalte secţii.Secţia penală judeca recursurile: a) în materie penală, în cazurile determinate de Codul de procedură penală sau de legi speciale; b) contra hotărârilor pronunţate în materie penală de instanţele militare.Secţia comercială judeca recursurile contra hotărârilor pronunţate în materie comercială, în cazurile determinate de lege.Secţia de contencios administrativ judeca recursurile: a) în materie de contencios administrativ, în cazurile determinate de lege; b) în materie de expropriere; c) în materie fiscală, cu excepţia litigiilor care sunt date prin legi speciale în competenţa altor instanţe."7. Alineatul 2 al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Cauzele în prima instanţa se judeca de către Secţia penală."8. Articolul 26 se abroga.9. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Dacă o secţie a Curţii considera ca este cazul a se reveni asupra propriei jurisprudente, judecata va fi întreruptă şi vor fi sesizate Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie, care judeca cu citarea părţilor din dosarul a cărui judecata a fost întreruptă. După ce Secţiile Unite s-au pronunţat asupra sesizării privind schimbarea jurisprudenţei, judecata va continua."10. Alineatul 2 al articolului 37 va avea următorul cuprins:"Magistraţii asistenţi şefi au grad de preşedinte de tribunal şi sunt numiţi dintre magistraţii asistenţi cu o vechime de cel puţin 3 ani în aceasta funcţie. După un stagiu de 2 ani ca magistrat asistent şef, ei pot fi inaintati pe loc la gradul de judecător de curte de apel şi, după alţi 5 ani, la gradul de preşedinte de curte de apel."11. Alineatul 4 al articolului 37 va avea următorul cuprins:"Preşedintele Curţii poate reduce cu o pătrime vechimea în specialitate pentru magistraţii asistenţi care au avut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată."12. Alineatul 1 al articolului 48 va avea următorul cuprins:"Pentru numirea în funcţia de director este necesară o vechime de cel puţin 10 ani în magistratura, iar pentru ceilalţi magistraţi asistenţi, o vechime de cel puţin 7 ani. Dispoziţiile art. 36-38 se aplică în mod corespunzător."13. Alineatul 3 al articolului 58 va avea următorul cuprins:"Împotriva deciziilor pronunţate de comisia disciplinară se poate declara contestaţie la completul de 9 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, prevăzut de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată."14. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie aproba statul de funcţii al Curţii Supreme de Justiţie, numeşte, promovează, suspenda şi dispune încetarea din funcţie a personalului Curţii, cu excepţia corpului judecătoresc prevăzut la art. 13, îndrumă şi supraveghează activitatea de propuneri privind legislaţia, de studii şi documentare şi de publicare a practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie."15. Articolul 66 se abroga. Articolul 2Procesele aflate pe rolul Secţiei militare a Curţii Supreme de Justiţie la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi judecate de Secţia penală a Curţii. Articolul 3Personalul Secţiei militare a Curţii Supreme de Justiţie va fi repartizat, ţinându-se seama de opţiunea formulată, la celelalte secţii ale Curţii, cu condiţia trecerii lui în rezerva. Articolul 4Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU ----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 251 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iunie 2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 369 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit
 • LEGE nr. 111 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 3 din 21 februarie 1996 pentru ratificarea Dispoziţiilor complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al călătorilor şi bagajelor (CIV), precum şi al mărfurilor (CIM) - anexele A şi B, adoptate la Berna la 26 noiembrie 1993, la Convenţia COTIF din 9 mai 1980
 • LEGE nr. 11 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 87 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010
 • LEGE nr. 298 din 7 decembrie 2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor
 • LEGE nr. 279 din 15 mai 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Islamica Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2001
 • LEGE nr. 190 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 503 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 113 din 24 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 570 din 22 decembrie 2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman
 • LEGE nr. 293 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 235 din 5 decembrie 2011 pentru declararea municipiului Craiova, judeţul Dolj, Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 180 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 272 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 18 aprilie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 155 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S. A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 584 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 350 din 14 iulie 2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 166 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 102 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 573 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • LEGE nr. 702 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 536 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • LEGE nr. 287 din 27 iunie 2003 pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), şi la Protocolul adiţional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980
 • LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 216 din 11 noiembrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 13 din 26 iulie 1974 LEGEA DRUMURILOR
 • LEGE nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 320 din 13 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021