Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe la nivel naţional, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, denumita prescurtat A.N.L. (2) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe este o instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 2 (1) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe are ca obiectiv realizarea unor montaje financiare, precum şi atragerea şi administrarea resurselor, în condiţiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere. (2) Din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se acordă credite, care se garantează prin constituirea de ipoteci asupra imobilului - teren şi construcţie -, liber de orice sarcina. (3) Înscrierea ipotecii se face pe baza contractului de creditare. Operaţiunea de înscriere a ipotecii este scutită de taxa de timbru. (4) Pentru derularea activităţilor specifice operaţiunii de creditare, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe încheie convenţii speciale cu instituţiile bancare, depozitare ale resurselor sale, care vor acţiona ca bănci de credit ipotecar. Articolul 3Pot beneficia de credite, în baza criteriilor stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe: a) persoane fizice cu cetăţenie română, domiciliate în România; b) persoane juridice române. Articolul 4 (1) Beneficiarilor de credite li se pot acorda următoarele facilităţi: a) o rata a dobânzii inferioară unei rate medii a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-bancară, calculată şi acceptată de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe; b) accesul la terenuri pentru construcţii de locuinţe, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţă pe toată durata de existenta a construcţiei, în condiţii preferenţiale, stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe împreună cu autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, după caz; c) scutiri de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădire, pe durata de rambursare a creditului. (2) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va asigura un cuantum anual din fondurile sale, destinat creditelor, în condiţii avantajoase, pentru tineri şi familiile de tineri. Articolul 5 (1) Plafoanele maxime ale creditelor care se acordă pentru finanţarea construirii sau cumpărării de locuinţe, în condiţiile prezentei legi, se vor încadra în plafoane maximale de cost, de realizare a unor construcţii noi, stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. (2) Pentru cumpărarea de locuinţe şi realizarea de lucrări de construcţii aferente fondului de locuinţe existent - reabilitare, consolidare, extindere -, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va stabili reglementări specifice, în condiţiile legii. Articolul 6 (1) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se păstrează în conturi pe numele agenţiei, la instituţii bancare agreate, şi se pot constitui din: a) alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale; b) dobânzi la creditele acordate; c) venituri din plasamente în titluri de stat şi depozite bancare; d) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, române sau străine; e) sume acumulate drept garanţie de buna execuţie în cadrul decontării lucrărilor de investiţii; f) alte resurse legal constituite. (2) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reintregesc cu ratele rambursate, aferente creditelor acordate. Articolul 7Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe poate emite periodic titluri de valoare, sub forma de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe termen mediu şi lung. Obligaţiunile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt valori mobiliare, emise la valoare nominală, cu dobânda indexabila, platibila lunar, dematerializate, garantate de stat. Articolul 8Punerea în circulaţie a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se face prin intermediul instituţiilor bancare, depozitare ale resurselor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Articolul 9Consiliul naţional de coordonare ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va stabili data, volumul şi celelalte caracteristici financiare ale fiecărei emisiuni, cuprinse în prospectul de emisiune. Articolul 10 (1) Obligaţiunile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pot fi cumpărate de persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente în România. (2) Instituţiile bancare, care, în calitate de agent al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, asigura emisiunea primara a obligaţiunilor acesteia, asigura şi evidenta deţinătorilor de obligaţiuni, precum şi operaţiunile de plată a veniturilor lunare cuvenite acestora. (3) Deţinătorii de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe beneficiază de toate drepturile conferite de lege deţinătorilor de valori mobiliare. Articolul 11 (1) Piaţa secundară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie în condiţiile legii, prin admiterea obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la cota bursei de valori sau pe o alta piaţa supravegheată. (2) Cererea de cotare la bursa de valori sau pe o alta piaţa supravegheată este înaintată de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. Articolul 12 (1) Pe piaţa secundară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe vor acţiona, în calitate de intermediari, societăţile de valori mobiliare. (2) Deţinătorii de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe au dreptul sa transmită intermediarilor ordine de vânzare a obligaţiunilor deţinute, indiferent de termenul de scadenta a acestora. Articolul 13La data admiterii obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la cota bursei de valori sau pe o alta piaţa supravegheată, va fi constituit, în condiţiile legii, Registrul deţinătorilor de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, care asigura evidenta tranzacţiilor cu obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi evidenta investitorilor în aceste valori mobiliare. Articolul 14În vederea asigurării unei garanţii eficiente, se va constitui, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, un fond de garantare a obligaţiunilor emise de aceasta. Articolul 15 (1) Fondul de garantare a obligaţiunilor va avea ca sursa de constituire alocaţia iniţială de la bugetul de stat şi comisionul de distribuire încasat la emisiunea primara a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (2) Fondul de garantare a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va fi administrat de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. Articolul 16Fondul de garantare a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va fi utilizat numai în situaţia în care volumul plăţilor cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni va fi superior volumului de încasări din ratele scadente la creditele ipotecare acordate şi dobânzile aferente. Capitolul 2 Organizare Articolul 17 (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se realizează prin Consiliul naţional de coordonare, ca organ deliberativ, şi prin Consiliul de administraţie, ca organ executiv. (2) Consiliul naţional de coordonare este organ de decizie, numit prin hotărâre a Guvernului. Prin aceeaşi hotărâre va fi nominalizată, din rândul membrilor acestuia, persoana desemnată sa îndeplinească funcţia de preşedinte al consiliului. (3) Consiliul de administraţie este compus din 5-7 membri, desemnaţi şi numiţi de Consiliul naţional de coordonare. (4) Preşedintele Consiliului naţional de coordonare este şi preşedintele Consiliului de administraţie. Articolul 18 (1) Consiliul naţional de coordonare este format din 13 membri, desemnaţi după cum urmează:
  - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului- 2 membri
  - Ministerul Tineretului şi Sportului- 1 membru
  - Ministerul Finanţelor- 1 membru
  - Asociaţia Română a Băncilor- 1 membru
  - Departamentul pentru Administraţie Publică Locală- 1 membru
  - Ministerul Privatizării- 1 membru
  - Ministerul Apărării Naţionale- 1 membru
  - Ministerul Educaţiei Naţionale- 1 membru
  - Federaţia Municipiilor din România- 1 membru
  - Federaţia Oraşelor din România- 1 membru
  - Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene- 1 membru
  - Consiliul General al Municipiului Bucureşti- 1 membru.
(2) Consiliul naţional de coordonare îşi aproba, la prima şedinţa, regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Consiliul naţional de coordonare se reuneste cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. (4) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului naţional de coordonare, precum şi punerea în aplicare a directivelor şi deciziilor adoptate se asigura de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Articolul 19Consiliul naţional de coordonare are următoarele atribuţii: a) avizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 30 de zile de la numire; b) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform prezentei legi; c) aproba plafonul anual de credite; d) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe; e) decide asupra plasamentelor financiare în titluri de stat; f) analizează şi se pronunţa asupra angajamentelor patrimoniale ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; g) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; h) aproba criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor; i) aproba plafoanele maximale de cost pentru locuintele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi; j) aproba rata dobânzii, aferentă creditelor pe care le acorda; k) aproba prospectul de emisiune a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Articolul 20Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe are următoarele atribuţii: a) administrează resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi efectuează plasamente în titluri de stat şi în depozite bancare; b) aproba încheierea de convenţii pentru derularea fondurilor, cu instituţiile bancare agreate, care acorda credite ipotecare; c) stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor; d) aproba plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice şi propune nivelul ratei dobânzii aferente acestuia; e) analizează modul de utilizare a creditelor şi stabileşte măsuri în conformitate cu dispoziţiile legale; f) reprezintă, prin preşedintele sau, interesele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în justiţie şi în relaţiile cu terţii; g) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; h) propune plafoane maximale de cost pentru locuintele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi; i) propune volumul şi caracteristicile fiecărei emisiuni de obligaţiuni cuprinse în prospectul de emisiune. Articolul 21 (1) Consiliul naţional de coordonare şi Consiliul de administraţie ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe răspund de gestionarea fondurilor, potrivit legii. (2) Anual, Guvernul va prezenta Parlamentului o informare asupra activităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Articolul 22 (1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se asigura din veniturile anuale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursa pentru Agenţia Naţionala pentru Locuinţe în anul următor. Articolul 23Fondurile necesare începerii activităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie prin emiterea de obligaţiuni garantate de stat, din bugetul de stat şi din alte surse legal constituite.
Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 24Agenţia Naţionala pentru Locuinţe poate modifica, periodic, condiţiile generale de acordare a noi credite ipotecare, în funcţie de situaţia pieţei monetare şi a pieţei de capital. Articolul 25În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi adoptate de către Guvern. Articolul 26În termen de 15 zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi va fi numit Consiliul naţional de coordonare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU -------------

Noutăți

 • LEGE nr. 216 din 22 mai 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
 • LEGE nr. 150 din 1 iunie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 116 din 8 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 76 din 26 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 147 din 13 iulie 1998 privind impozitul pe spectacole
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 193 din 17 noiembrie 1997 pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 182 din 28 iunie 1930 pentru descărcarea Cassieriilor Publice de sumele plătite dela portofoliu pe timpul dela 1 Aprilie 1926 pînă la 31 Decemvrie 1929
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 97 din 27 aprilie 2018 privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor
 • LEGE din 31 iulie 1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public*)
 • LEGE nr. 183 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 780 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953
 • LEGE nr. 15 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 378 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 354 din 15 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România
 • LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 22 din 10 aprilie 1996 pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 338 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020